Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

11. července 2017 - 15. listopadu 2017

Celkový objem

1 425 mil. Kč

Hodnocené žádosti

256 mil. Kč

Podpořené žádosti

1 419 mil. Kč

Předložené žádosti

4 491 mil. Kč

Vyřazené žádosti

2 816 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

26. února 2021

Výzva č. 02_16_026 - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu.

Součástí spoluprací může být rovněž vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště.

Záměrem výzvy je především podpora:

 • obousměrného přenosu jedinečných znalostí a zkušeností zapojených subjektů – propojení výzkumně aplikačních problémů s možnostmi, které poskytují poslední výzkumné poznatky;
 • přenosu společných znalostí a zkušeností k cílovým skupinám.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

1.2.1 Specifický cíl

SC 2 - Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

1.3 Číslo výzvy

02_16_026

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva
Komplementární výzva
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 1
Investiční priorita 1b
Specifický cíl 1.1
Specifický cíl 1.2
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 2
Investiční priorita 2
Investiční priorita 1
Specifický cíl 5

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

19. 1. 2017

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

11. 7. 2017

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

11. 7. 2017, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

15. 11. 2017, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
36 měsíců
Maximální délka:
66 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

1 425 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: 30 000 000 Kč

Maximální výše výdajů: 100 000 000 Kč

3.3 Fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

3.4 Způsob financování

Ex ante financování, ex post financování (ex post financování bude uplatněno pouze u žadatelů OSS nebo PO OSS).

3.5 Výše 1. zálohové platby

U způsobu financování ex – ante bude výše první zálohové platby maximálně 45 % celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výše první zálohové platby bude pro každý projekt stanovena individuálně, s přihlédnutím k finančnímu plánu uvedenému v žádosti o podporu, a bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Jednotlivé rozpady zdrojů financování dle kategorie regionu a dle právní subjektivity žadatele/příjemce jsou uvedeny v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část.
Další specifika týkající se spolufinancování v rámci této výzvy jsou uvedeny v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – specifická část.

Poměr pro rata (poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV) schválený Monitorovacím výborem OP VVV / schválený v textu OP VVV je 74 % (méně rozvinuté regiony) a 26 % (více rozvinuté regiony).

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podmínky pro níže uvedené varianty jsou uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 15.

3.7.1 Varianta A:

Podpora subjektům, které splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí, bude poskytnuta k realizaci nehospodářských aktivit vymezených odst. 19 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), (dále jen „Rámec“), případně aktivit splňujících ustanovení odst. 20 Rámce, tudíž poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

3.7.2 Varianta B:

Podpora podnikům bude poskytována v souladu s článkem 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/20141 (dále jen „Nařízení Komise EU č. 651/2014“). Podpora podnikům může být slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je vyňata z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU Podpořená část výzkumného projektu musí spadat do kategorie základního nebo průmyslového výzkumu.

Intenzita podpory pro subjekty podpořené v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 nesmí překročit 50% z celkových způsobilých výdajů daného podniku a zároveň částku odpovídající 20 mil. EUR na podnik a projekt. Podpora nesmí být vyplacena ve prospěch podniku, který má neuhrazený závazek vzniklý na základě inkasního příkazu vystaveného v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora, poskytnutá týmž členským státem (Českou republikou), prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.


1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem Úřední věstník EU, L 187, 26. 6. 2014, str. 1 - 84

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Oprávnění žadatelé:

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu;
 • výzkumné organizace (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce…);
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost;
 • ostatní subjekty.

Omezení výzvy:

Počet žádosti za subjekt žadatele není omezen.

Žadatel nesmí podat duplicitní žádost o podporu do výzvy určené pro subjekty mimo ITI.


2 Členění jednotlivých typů oprávněných žadatelů vychází z materiálu Pravidla pro spolufinancovaní ESIF v programovém období 2014 - 2020 vydaného Ministerstvem financí ČR.

4.2 Partnerství

Partnerství je povinně vyžadováno. Podmínky partnerství jsou vymezeny platnými Pravidly pro žadatele a příjemce projektů OP VVV – specifická část, kap. 13; podmínky oprávněnosti partnerů jsou uvedeny v kap. 5.2.1.

Partneři žadatele se podílejí na přípravě a realizaci projektu. Partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu ani dodávku běžného zboží (partner nesmí být skrytým dodavatelem). Je-li partnerem podnik, musí být do projektu zapojen v rámci účinné spolupráce s organizací pro výzkum a šíření znalostí.

Partner/partneři projektu se vždy musejí podílet na výzkumné činnosti (povinná aktivita d).

Oprávnění partneři:

Povinný partner:

 • Obchodní korporace, (tj. subjekt dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů) nebo státní podnik (tj. subjekt dle § 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů), který dále splňuje tyto podmínky:
  • velikost povinného partnera musí být minimálně na úrovni středního podniku dle Přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Další možní partneři:

Partneři s finanční spoluúčastí:

 • subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/3 198/01);
 • obchodní korporace (tj. subjekty dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ve znění pozdějších předpisů), bez omezení velikosti;
 • státní podnik (tj. subjekt dle § 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů).

Partneři bez finanční spoluúčasti:

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu;
 • územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace;
 • soukromoprávní subjekty vykovávající obecně prospěšnou činnost;
 • ostatní subjekty.

Minimální varianta: společné partnerství musí minimálně zahrnovat dva nezávislé subjekty: výzkumnou organizaci žadatele a jednu obchodní korporaci dle definice povinného partnera. Partnerství ohledně společné dlouhodobé spolupráce může mimo výše uvedené základní nastavení obsahovat další subjekty, které výzva definuje jakožto oprávněné partnery.

Maximální varianta: celkem je povolen maximální počet 9 partnerů, tzn. v rámci projektového partnerství je povoleno celkem maximálně 10 subjektů (žadatel a 9 partnerů).

Sídlo partnera může být i mimo území ČR (jen území EU).

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 2 - Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Aktivity způsobilé pro subjekty (žadatele/partnera) splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce:

Povinné aktivity:

a) Řízení projektu - popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část, více viz kapitola 5.2.4.
b) Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce v rámci partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou.
c) Příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se subjekty z aplikační sféry.
d) Spolupráce v rámci realizace společných výzkumných aktivit/záměrů.

Povinně volitelné aktivity:

Žadatel si musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu:
e) Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými subjekty a subjekty z aplikační sféry.
f) Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezioborových partnerství.
g) Příprava společně zpracovaných mezinárodních projektových žádostí související s aktivitami a zaměřením projektu.

Volitelné aktivity:

Žadatel si může vybrat některou z níže uvedených volitelných aktivit:

h) Vznik nebo rozvoj společných výzkumných pracovišť, včetně pořízení infrastruktury.
i) Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejích výstupů.
j) Odborné vzdělávání výzkumných pracovníků související s aktivitami a zaměřením projektu.
k) Členství v odborných organizacích/platformách/konsorciích.
l) Zapojení zástupců aplikační sféry do výuky, včetně odborného vedení studentských prací.

Aktivity způsobilé pro subjekty – partnery podpořené dle čl. 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.4

Aktivity způsobilé pro zahraniční partnery viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.4.

5.1.2 Vyloučené aktivity

 • Jakékoli jiné stavební úpravy nesouvisející přímo s instalací pořízené infrastruktury;
 • Aktivity související s dopracováním a uvedením produktu na trh včetně marketingových studií a průzkumů trhu;
 • Outsourcing podporovaných aktivit;
 • Akreditace studijních programů;
 • Realizace experimentálního vývoje.

5.1.3 Cílová skupina

pracovníci výzkumných organizací
studenti vysokých škol
výzkumní pracovníci v soukromém sektoru
pracovníci veřejné správy v oblasti výzkumu
vývoje a inovací
pracovníci veřejné správy (státní správy a samosprávy)

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní

5.1.5 Návaznost na strategie

Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen „Národní RIS3 strategie“) a/nebo její příslušnou krajskou přílohou3 – projekt je svým zaměřením v souladu s doménami inteligentní specializace, pokud je realizován v souladu s alespoň jedním klíčovým odvětvím aplikací/aplikačním tématem uvedeným v kap. 7.1. Národní RIS3 strategie (a to na úrovni konkrétních vydefinovaných VaVaI/aplikačních témat, na která bude podpora zaměřena4) či v příslušné krajské příloze; a zároveň v souladu s alespoň jednou generickou znalostní doménou relevantní pro dané odvětví aplikací/aplikační téma.5 Blíže pro potřeby této Výzvy specifikováno v příloze č. 3 Výzvy („Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie“).


3 Příslušnou krajskou přílohou je RIS3 příloha kraje relevantního vzhledem k místu realizace projektu.
4 Dle popisu v jednotlivých subkapitolách kap. 7.1. Národní RIS3 strategie a/nebo v její příloze 9.2 - Priority výzkumu, vývoje a inovací zjištěné prostřednictvím EDP v rámci Národních inovačních platforem.

5 Generické znalostní domény relevantní pro jednotlivá prioritní odvětví aplikací/aplikační témata (na národní i krajsky specifické úrovni) jsou Řídicím orgánem OP VVV upřesněny v příloze č. 3 Výzvy („Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie“). Projekt se svým zaměřením musí pohybovat v minimálně jednom z průniků výše uvedených dimenzí RIS3 strategie blíže specifikovaných v příloze č. 3 Výzvy, tj. alespoň v jednom z touto přílohou vymezených průniků aplikačních odvětví/témat (reflektujících ekonomickou specializaci ČR a dále též společenské výzvy) a relevantních generických znalostních domén (reflektujících oblasti výzkumné specializace ČR - průřezové znalosti využitelné v prioritních aplikačních odvětvích/tématech).

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let od data, kdy projekt nabyl centrální stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“, další podmínky jsou uvedeny v kapitole 7.3.6 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Přípustné místo dopadu realizace je území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky, vybrané aktivity projektu mohou být realizovány i mimo území České republiky (pouze území EU).

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Výdaje jsou způsobilé ode dne vyhlášení výzvy v IS KP14+ (pro subjekty dle varianty A)/ ode dne podání žádosti o podporu (subjekty dle varianty B). Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období je pro tuto výzvu stanovena na 6 měsíců, kromě prvního sledovaného období, které je v délce 3 měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Celkové způsobilé výdaje budou vykazovány v režimu úplného vykazování výdajů.

7.4 Limity rozpočtu

7.4.1 Položka rozpočtu Outsourcované služby:

 • na tuto položku rozpočtu je stanoven limit max. 35 % celkových způsobilých výdajů projektu.

7.4.2 Kapitola rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – investiční:

 • na tuto kapitolu rozpočtu je stanoven limit max. 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.

7.4.3 Kapitola rozpočtu Místní kancelář:

 • na tuto kapitolu rozpočtu je stanoven limit max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Předložení žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém a anglickém jazyce. Anglická verze žádosti bude doložena formou přílohy žádosti o podporu.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici na webových stránkách u vyhlášené výzvy (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy), vybrané přílohy jsou ke stažení také v IS KP14+. Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě, příp. projektový záměr se zástupci Řídicího orgánu.

Kontaktní osoba výzvy: Ing. Tomáš Jeřábek

E-mail: tomas.jerabek@msmt.cz

Telefon: 234 814 011

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě, popř. projektový záměr.
 • Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
 • Předmětem konzultace není posouzení věcného obsahu projektu z hlediska jeho kvality a účelnosti, či hospodárnosti a efektivity požadovaných finančních prostředků. Toto je předmětem věcného hodnocení a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.
 • Dotazy / projektový záměr je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy.
 • V případě, že žadatel nedodá seznam otázek / projektový záměr v požadovaném termínu, je v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu rozhodnout, zda se bude konzultace konat.
 • Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu, podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše.

Je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou jednotného metodického prostředí):

 • zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru spolufinancování,
 • změnit věcné zaměření výzvy,
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

8.3 Přílohy výzvy

 • Příloha č. 1 Indikátory
 • Příloha č. 2 Kritéria pro hodnocení projektů
 • Příloha č. 3 Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace nebo formou finančních prostředků zařazených do rozpočtu výdajů OSS. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně v případě/sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.