ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

8. listopadu 2017 - 9. února 2018

Celkový objem

3 400 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

3 126 mil. Kč

Předložené žádosti

48 mil. Kč

Vyřazené žádosti

29 mil. Kč

Zbývající objem

274 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_17_044 - Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?

 • Cílem výzvy je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení vysokých škol v průřezových oblastech. Může se jednat o vybavení knihoven, studoven, jazykových a počítačových učeben nebo například přednáškových sálů, které jsou využívány napříč studijními programy a zároveň mají přímou vazbu na výuku a přímý dopad na studenty.
 • Účelem výzvy je doplňková investiční podpora a posílení intervencí ESF, které byly realizovány v rámci jiných relevantních výzev OP VVV, případně podpora a návaznost na obdobné ESF aktivity realizované v projektech financovaných v minulém programovém období. Výzva také reflektuje výstupy z IPN KVALITA a strategii Průmysl 4.0.

Kdo může o dotaci požádat?

 • Veřejné, státní i soukromé vysoké školy splňující podmínkydané Pravidly pro žadatele a příjemce

Jak a kdy si zažádat?

Výzva byla vyhlášena dne 8. 11. 2017. Žádosti o podporu budou přijímány prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 8. 11. 2017 od 10:00 hod. do vyčerpání alokace, nejpozději však do 9. 2. 2018 do 14:00 hod.

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Povinné aktivity:

 • Řízení projektu
 • Zkvalitnění studijního prostředí
  • Modernizace a doplnění vybavení VŠ v prostorách využívaných pro výuku, samostudium, skupinové práce na projektech apod.
  • Podporováno bude například pořízení nábytku, přístrojů, AV a IC techniky, pomůcek pro vzdělávací činnost nebo také dílčí úpravy prostor nevyžadující stavební povolení
 • Informační zdroje pro výuku
  • Pořízení, vytvoření či zpřístupnění elektronických informačních zdrojů pro výuku studentů

Jaká je výše finanční podpory?

 • Alokace na výzvu: 3 400 000 000
 • Minimální výše výdajů: není stanovena
 • Maximální výše výdajů: stanovena individuálně pro jednotlivé žadatele dle počtu bakalářských a magisterských studií. Při stanovení individuální hranice pro jednotlivé potenciální žadatele je počítáno s částkou 16 000 Kč/studium. Počet studií vychází z údajů v centrální databázi Sdružené informace matrik studentů (SIMS) k datu 31. 10. 2017.


Při stanovení individuální hranice se vychází z Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017. Počítají se pouze bakalářská a magisterská studia s těmito vlastnostmi: aktivní studia, prezenční forma studia, studující ve standardní době studia + 1. Zahrnuta nejsou studia cizinců v rámci krátkodobého studijního pobytu.

 

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Sekce operačních programů
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
http://opvvv.msmt.cz - sekce Výzvy
opvvv@msmt.cz

 

Historie

Řídicí orgán OP VVV informuje, že na webových stránkách MŠMT byla zveřejněna aktualizovaná verze textu výzvy č. 44 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ. V aktuálně platné verzi č. 4 výzvy došlo k navýšení maximální výše 1. zálohové platby z 50 % na 80 % předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu.

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 8. listopadu 2017 od 10:00. Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ (verze 1.7 platná od 2. 2. 2017).


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje žadatele o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kteří předloží/předložili žádost o dotaci po 31.12.2017, o využití postupů upravených v § 14k odst. 1, 3 a 4, § 14l a 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů ve všech výzvách vyhlášených ŘO OP VVV před 1. 1. 2018, u nichž příjem žádostí o podporu trvá v roce 2018. V případě rozporu mezi výzvou či navazující dokumentací k výzvě a  legislativou bude ministerstvo postupovat v souladu s rozpočtovými pravidly a správním řádem.

Nové postupy budou aplikovány zejména v procesech popsaných v PpŽP a výzvě:

1) Odstranění vad v návaznosti na kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí bude umožněno v souladu s jejich ne/opravitelností uvedenou v příloze výzvy Hodnoticí kritéria (kap. 5.4 PpŽP).

2) Dokládání dalších dokladů bude vyžadováno v souladu s kap. 6.4 PpŽP.

3) Postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v PpŽP/SPŽP, kap. 5.5 a 6.3.

4) K vydání nového rozhodnutí bude přistoupeno zejména v případě využití zásobníků projektů (kap. 2 a 5.4 PpŽP). 

K aplikaci § 14l MŠMT uvádí, že v případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem žadatele v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Zveřejněno dne 30. 1. 2018.