Výzva č. 02_17_044 - Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

Oddíly výzvy

2

Z čeho vyplývá u projektů výzvy č. 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ každoroční povinnost vykazování hospodářského využití podpořené kapacity z hlediska veřejné podpory pro účely prokázání čistě vedlejšího charakteru hospodářských činností infrastruktury podpořené z prostředků OP VVV?

výzvy č. 02_17_044 je povinnost uvedena v kap. 15.2 SPpŽP: „Příjemce je povinen na vyžádání doložit, že případné doplňkové hospodářské využití podpořené infrastruktury je čistě vedlejší v souladu s ustanovením odst. 207 Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01). Pro tyto účely je příjemci (podpořenému v režimu nezakládajícím veřejnou podporu) doporučeno provádět vlastní monitoring podílu doplňkového hospodářského využití podpořené infrastruktury.

Tato povinnost je uvedena také v příloze žádosti o podporu Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory: „Žadatel je povinen na základě výzvy poskytovatele či dalších kontrolních orgánů průkazně doložit, že případné hospodářské využití podpořené infrastruktury je vedlejší v souladu s podmínkami odst. 207 Sdělení.“ 

Postup pro vykazování hospodářských činností nalezne příjemce podpory v Metodice vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VVV (dále jen „Metodika“). Ačkoliv je v Metodice uveden ve vztahu k vedlejšímu hospodářskému využití podpořené infrastruktury pouze bod 20 Rámce, platí stejné podmínky rovněž pro podpořenou vzdělávací infrastrukturu (dle odst. 207 Sdělení), a to s ohledem na identické kvalitativní a kvantitativní požadavky definované oběma předpisy.

1

Musí se vést přístrojové deníky v případě projektů realizovaných v rámci výzvy č. 44?

V případě výzvy č. 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ povinnost vést přístrojové deníky neplatí, viz PpŽP – specifická část, kapitola 8.7.2, kde tato povinnost uvedena není (PpŽP – obecná část jsou v této kapitole specifických pravidel nerelevantní).