Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

8. listopadu 2017 - 9. února 2018

Celkový objem

3 400 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

3 126 mil. Kč

Předložené žádosti

818 mil. Kč

Vyřazené žádosti

29 mil. Kč

Zbývající objem

274 mil. Kč

Datum aktualizace

26. února 2021

Výzva č. 02_17_044 - Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Účelem výzvy je doplňková investiční podpora intervencí ESF realizovaných v rámci SC 1, 2 a 4 v PO 2 OP VVV, případně podpora a návaznost na obdobné ESF aktivity realizované v projektech financovaných v minulém programovém období, prostřednictvím investic do modernizace studijního prostředí na vysokých školách. Cílem výzvy je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení VŠ v průřezových oblastech - vybavení knihoven, studoven, jazykových a počítačových učeben, přednáškových sálů apod., využívaných napříč studijními programy s přímou vazbou na výuku a přímým dopadem na studenty. Prostřednictvím výzvy dojde k posílení již realizovaných intervencí z ESF (a ERDF) a bude dosaženo multiplikačního efektu pomocí podpory rozvoje vybavení prostor sdíleně využívaných studenty profitujícími z již realizovaných aktivit. Výzva reflektuje výstupy z IPN KVALITA a strategii Průmysl 4.0.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

  • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

1.2 patří k investiční prioritě

  • IP 2 – Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol

1.3 Číslo výzvy

02_17_044

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva
Komplementární výzva
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Podpora Vysokých škol
Prioritní osa 2
Investiční priorita 1
Specifický cíl 1
Specifický cíl 2
Specifický cíl 4

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

31. 10. 2017

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

8. 11. 2017

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

8. 11. 2017, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

9. 2. 2018, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 10. 2019

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

3 400 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: není stanovena.
Maximální výše výdajů: je stanovena individuálně pro jednotlivé žadatele dle počtu studií.
Při stanovení individuální hranice se vychází z „Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017“, přičemž jsou zahrnuta bakalářská a magisterská studia s těmito vlastnostmi: aktivní studia; prezenční forma studia; studující v SDS1+1; bez studií cizinců v rámci krátkodobého studijního pobytu. Při stanovení individuální hranice pro jednotlivé potenciální žadatele je počítáno s částkou 16 000 Kč/studium. Počet studií vychází z údajů v centrální databázi Sdružené informace matrik studentů (SIMS) k datu 31. 10. 2017. Zároveň platí, že v případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR.


1 Standardní doba studia

3.3 Fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

3.4 Způsob financování

Ex ante. OSS jsou financovány dle kapitoly 8.1.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

3.5 Výše 1. zálohové platby

Projektům se způsobem financování ex ante bude poskytnuta první zálohová platba ve výši částky, která se vypočte součtem plánovaných výdajů za první dvě sledovaná období uvedená ve finančním plánu, maximálně však do výše 80 % předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu. Pro projekty, jejichž žadatelem/příjemcem jsou OSS, není relevantní.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upraveny v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora na realizaci projektů této výzvy, poskytovaná vysokým školám poskytujícím vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému, které je převážně financováno státem (tzn. v rámci jejich nehospodářské činnosti), nemá charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Další informace k podmínkám veřejné podpory jsou uvedeny v kapitole 15 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

3.8 Podpora de minimis

Podpora vysokým školám, které poskytují vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému, které není převážně financováno státem, k realizaci aktivit podporovaných touto výzvou, bude poskytnuta v režimu de minimis (v souladu s ustanovením Nařízení EK (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis). Další informace k podmínkám podpory de minimis jsou uvedeny v kapitole 15.3.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.
Oprávnění žadatelé:
Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů:
- veřejné vysoké školy,
- státní vysoké školy (organizační složky státu),
- soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, vykonávající veřejně prospěšnou činnost - soukromé vysoké školy (o. p. s., z. ú.),
- ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o).

Omezení výzvy:
Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu pro každou programovou oblast (VRR/MRR2), ve které budou realizovány aktivity projektu (tj. maximálně jednu žádost do VRR a maximálně jednu žádost do MRR). Rozhodující skutečností, do které programové oblasti (VRR/MRR) může žadatel předložit žádost o podporu, je místo realizace aktivit projektu.
Akceptována bude pouze první podaná žádost o podporu pro danou programovou oblast v IS KP14+, ostatní budou vyřazeny z procesu schvalování. Zároveň platí, že žadatel může podat další žádost o podporu pouze v případě, že jeho dříve podaná žádost o podporu byla vyřazena z procesu schvalování nebo byla žadatelem v průběhu procesu schvalování z jakýchkoli důvodů stažena. Předloží-li žadatel další žádost o podporu v okamžiku, kdy bude dříve předložená žádost o podporu stále v jakékoli fázi procesu schvalování, bude později předložená žádost automaticky vyřazena z procesu schvalování.


2 VRR – více rozvinuté regiony, MRR – méně rozvinuté regiony

4.2 Partnerství

Partnerství není v projektech povoleno.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 1 - Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol

5.1.1 Oprávněné aktivity

Povinné aktivity:
Aktivita č. 1: Řízení projektu
Popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část.
Aktivita č. 2: Zkvalitnění studijního prostředí
Aktivita cílí na modernizaci a doplnění vybavení VŠ v prostorách využívaných pro výuku, samostudium, skupinové práce na projektech apod. Podpora bude směřovat do vybavení knihoven, studoven, učeben (např. jazykových a počítačových), přednáškových sálů a dalších prostor, které jsou využívány napříč studijními programy. Podporováno bude pořízení nábytku, přístrojů, AV a IC techniky, pomůcek pro vzdělávací činnost apod., dílčí úpravy prostor nevyžadující stavební povolení.
Aktivita č. 3: Informační zdroje pro výuku
Aktivita cílí na pořízení, vytvoření či zpřístupnění elektronických informačních zdrojů, které slouží pro výuku a jsou určeny pro studenty.
Aktivity projektu mají za cíl doplňkově podpořit intervence financované z Evropského sociálního fondu SC 1, SC 2, SC 4 IP 1 v PO 2 OP VVV, případně podpořit a navázat na obdobné ESF aktivity realizované v projektech financovaných z minulého programového období.
Nezbytným aspektem při realizaci povinných aktivit je přímá vazba pořízeného/modernizovaného vybavení a pořízených, vytvořených či zpřístupněných elektronických informačních zdrojů na vzdělávání a přímý dopad na cílovou skupinu, tj. studenty VŠ.
Podrobnosti k výše uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

5.1.2 Vyloučené aktivity

- stavební činnosti vyžadující stavební povolení,
- centrální přístup institucí k informačním zdrojům, který byl již podpořen v rámci jiných projektů (např. CzechELib),
- aktivity zaměřené na jiné cílové skupiny, než jsou cílové skupiny uvedené v textu výzvy,
- stavební úpravy a vybavení infrastruktury nesouvisející primárně se vzděláváním, tj. jídelní a ubytovací prostory, sklady apod.,
- stavební úpravy vnější obálky objektu (např. zateplování, výměna oken apod.) a modernizace a rozšiřování centrálního technického provozního zázemí,
- financování udržitelnosti projektů realizovaných v současném i minulých programových obdobích,
- aktivity, které nejsou doplněním aktivit financovaných z Evropského sociálního fondu SC 1, SC2 a SC4 v PO2 OP VVV, ani nenavazují na obdobné ESF aktivity realizované v projektech financovaných v minulém programového období.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní

5.1.5 Návaznost na strategie

Aktivity projektu musí být v souladu se strategickým dokumentem vysoké školy v roli žadatele.
Další podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let od data, kdy projekt nabyl centrální stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“, další podmínky jsou uvedeny v kapitole 7.3.6 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.
Výdaje jsou způsobilé od 1. 1. 2017. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Upraveno v kapitole 7.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Úplné vykazování výdajů:
Upraveno v kapitole 8.6.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část. Tento způsob vykazování výdajů se vztahuje na žadatele/příjemce, kterými jsou OSS.

Zjednodušené vykazování výdajů:

Upraveno v kapitole 8.6.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část. Tento způsob vykazování výdajů se vztahuje na všechny žadatele/příjemce kromě OSS. Část celkových způsobilých výdajů bude vykazována formou nepřímých nákladů. Paušální sazba na nepřímé náklady je stanovena pro tuto výzvu ve výši 10 % celkových způsobilých přímých nákladů projektu.

Hraniční finanční milník je pro všechny projekty stanoven ve výši 80 % částky celkových způsobilých výdajů uvedených v rozpočtu projektu.

Příjemce je povinen vyúčtovat poskytovateli výdaje minimálně ve výši hraničního finančního milníku v ŽoP a to prostřednictvím ŽoP, které náleží k prvnímu a druhému sledovanému období. Další informace jsou uvedeny v kapitole 5.2.5.1.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Předložení žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v kapitole 18 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici na webových stránkách u vyhlášené výzvy (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy), vybrané přílohy jsou ke stažení také v IS KP14+. Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.
Povinnou součástí žádosti o podporu je cost-benefit analýza (CBA), žadatel ji vyplňuje v IS KP14+, další informace jsou uvedeny v kapitole 5.2.6 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná i specifická část.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího orgánu.
Kontaktní osoba výzvy: Ing. Irena Havlová
E-mail: irena.havlova@msmt.cz
Telefon: 234 814 597

- Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
- E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
- Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
- Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě.
- Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
- Předmětem konzultace bude pouze posouzení souladu plánovaných aktivit s výzvou, popř. způsobilost/nezpůsobilost požadovaných finančních prostředků či položek rozpočtu. Posouzení věcného obsahu projektu z hlediska jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti a efektivity požadovaných finančních prostředků je výhradně předmětem věcného hodnocení a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.
- Dotazy je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy.
- V případě, že žadatel nedodá seznam otázek v požadovaném termínu, je v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu rozhodnout, zda se bude konzultace konat.
- Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu, podstata věcného zaměření nesmí být změněna.
Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše.
Je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory pro žádosti o podporu, které již byly žadateli podány:

- zrušit výzvu,
- snížit alokaci na výzvu,
- změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
- změnit míru spolufinancování,
- změnit věcné zaměření výzvy,
- změnit definici oprávněného žadatele,
- posunout nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
- posunout datum ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
- změnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

8.3 Přílohy výzvy

- Příloha č. 1 Indikátory
- Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:
- Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část zveřejněná na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

- Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část zveřejněná na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast-2017

Vzory právních aktů o poskytnutí/převodu podpory jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv

 

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace nebo formou finančních prostředků zařazených do rozpočtu výdajů OSS. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně/sankce za nedodržení podmínek výzvy budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.