ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

15. listopadu 2017 - 31. října 2018

Celkový objem

3 000 mil. Kč

Hodnocené žádosti

1 125 mil. Kč

Podpořené žádosti

822 mil. Kč

Předložené žádosti

2 324 mil. Kč

Vyřazené žádosti

376 mil. Kč

Zbývající objem

1 053 mil. Kč

Datum aktualizace

15. října 2018

Výzva č. 02_17_047 - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?

Cílem výzvy je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území. Výzva podporuje intervence naplánované v místním akčním plánu, které vedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že podpoří spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. Tato spolupráce bude zaměřená na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Kdo může o dotaci požádat?

 • Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.
 • Místní akční skupiny: soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace – spolek, ústav, obecně prospěšná společnost) uvedené v databázi Místních akčních skupin
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí: svazek obcí zapsaný v rejstříku svazku obcí vedeném podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Sdružení/spolek obcí (mikroregion, popř. sdružení obcí a mikroregionů) zapsané ve veřejném rejstříku s právní formou zájmové sdružení právnických osob nebo spolek
 • Městské části hlavního města Prahy

Jaká je výše finanční podpory?

 • Alokace na výzvu: 3 000 000 000 Kč
 • Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč
 • Maximální výše výdajů je stanovena dle vzorce: 8 000 000 Kč + (počet zapojených IZO1 v ORP x 100 000 Kč)

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Povinné aktivity:

 • Řízení projektu
 • Rozvoj a aktualizace MAP
 • Evaluace a monitoring MAP
 • Implementace MAP

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 15. 11. 2017 od 14:00 hod. do vyčerpání alokace/do rozhodnutí řídicího orgánu, nejpozději do 31. 10. 2018 do 14:00 hod.
Průběžné uzávěrky příjmu žádostí o podporu jsou: 14. 12. 2017 do 14:00 hod., 15. 2. 2018 do 14:00 hod., 15. 5. 2018 do 14:00 hod., 22. 6. 2018 do 14:00., 14. 9. 2018 do 14:00 hod., 31. 10. 2018 do 14:00 hod.


Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
http://opvvv.msmt.cz - sekce Výzvy
opvvv@msmt.cz


1 Identifikační znak organizace je identifikátor základních a středních škol v ČR

Historie

Řídicí orgán OP VVV informuje, že na webových stránkách MŠMT byla dne 15. 5. 2018 zveřejněna aktualizovaná verze textu výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. V aktuálně platné verzi 3 výzvy je stanoven nový termín průběžné uzávěrky příjmu žádostí o podporu 22. 6. do 14 hodin .  

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Řídicí orgán OP VVV informuje, že na webových stránkách MŠMT byla dne 15. 5. 2018 zveřejněna aktualizovaná verze textu výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. V aktuálně platné verzi 3 výzvy je stanoven nový termín průběžné uzávěrky příjmu žádostí o podporu 22. 6. do 14 hodin .  


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje žadatele o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kteří předloží/předložili žádost o dotaci po 31.12.2017, o využití postupů upravených v § 14k odst. 1, 3 a 4, § 14l a 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů ve všech výzvách vyhlášených ŘO OP VVV před 1. 1. 2018, u nichž příjem žádostí o podporu trvá v roce 2018. V případě rozporu mezi výzvou či navazující dokumentací k výzvě a  legislativou bude ministerstvo postupovat v souladu s rozpočtovými pravidly a správním řádem.

Nové postupy budou aplikovány zejména v procesech popsaných v PpŽP a výzvě:

1) Odstranění vad v návaznosti na kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí bude umožněno v souladu s jejich ne/opravitelností uvedenou v příloze výzvy Hodnoticí kritéria (kap. 5.4 PpŽP).

2) Dokládání dalších dokladů bude vyžadováno v souladu s kap. 6.4 PpŽP.

3) Postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v PpŽP/SPŽP, kap. 5.5 a 6.3.

4) K vydání nového rozhodnutí bude přistoupeno zejména v případě využití zásobníků projektů (kap. 2 a 5.4 PpŽP). 

K aplikaci § 14l MŠMT uvádí, že v případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem žadatele v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Zveřejněno dne 30. 1. 2018.


Informace k výzvě MAP II