ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

26. října 2015 - 31. října 2016

Celkový objem

2 600 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

930 mil. Kč

Předložené žádosti

1 635 mil. Kč

Vyřazené žádosti

705 mil. Kč

Zbývající objem

1 670 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_15_006 - Teaming

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

  • Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

1.2 patří k investiční prioritě

  • IP 1 – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

1.3 Číslo výzvy

02_15_006

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva
Komplementární výzva
Horizont 2020

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

21. 8. 2015

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+1)

26. 10. 2015
1)

V případě, že bude IS KP2014+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později než je uvedené datum, budou žadatelé informováni o této skutečnosti na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu2)

26. 10. 2015, od 00 hod.
2)

V případě, že bude IS KP2014+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později než je uvedené datum, budou žadatelé informováni o této skutečnosti na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 10. 2016, do 00 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 11. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
14 měsíců
Maximální délka:
90 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

2 600 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

minimální výše celkových způsobilých výdajů: 50 mil. Kč; maximální výše způsobilých výdajů: 1 350 mil. Kč.

3.3 Fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

3.4 Způsob financování

 Ex-ante. Výše první zálohové platby je v rámci této výzvy stanovena na maximálně 20 % celkových způsobilých výdajů projektu.

3.5 Výše 1. zálohové platby

Výše první zálohové platby je v rámci této výzvy stanovena na maximálně 20 % celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory – Projekty budou realizovány v rámci programové oblasti – Méně rozvinuté regiony. Dílčí aktivity projektu je možné realizovat i mimo programovou oblast. Z důvodu, že projekty budou mít marginální dopad mimo programovou oblast v rámci jednoho projektu, nebude se v rámci této výzvy aplikovat poměr pro-rata.

Rozpad zdrojů financování:

Méně rozvinuté regiony – podíl EU – 85 %, národní podíl celkem 15 %, z toho podíl SR – maximálně 10 % a spolufinancování ze strany žadatele/příjemce minimálně 5 %. Platí, že v případě stanovení míry spolufinancování je na rozhodnutí žadatele jakou výši kofinancování vlastními zdroji si uplatní v rámci předkládané žádosti o podporu. Závazná je pro žadatele/příjemce minimální míra spolufinancování 5 %. Maximální možná míra spolufinancování ze strany žadatele/příjemce představuje 15 % celkových způsobilých výdajů projektu (tj. výši celého národního podílu).

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Veškerá poskytnutá podpora bude poskytnuta příjemcům k realizaci ne-hospodářských aktivit, a to v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) (dále jen „Rámec“), tudíž poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle bodu ee) odst. 15 Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), které podaly projekt do výzvy WIDESPREAD-2014-1 TEAMING a byly uvedeny jako „Coordinator in country“ v seznamu projektů k financování ve Fázi 1 („Projects to be funded under Phase 1 of the Horizon 2020 Teaming call“)

4.2 Partnerství

 Projekt musí být realizován v partnerství. Partnerem musí být zahraniční vědecká instituce se sídlem v Evropské unii. Podmínky partnerství jsou vymezeny platnými Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

5.1.1 Oprávněné aktivity

Cílem této výzvy je podpořit významný upgrade stávajícího výzkumného centra či výzkumných center v ČR postaveném na partnerství se zahraniční vedoucí vědeckou institucí v souladu se zaměřením výzvy Teaming z Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (dále jen Horizont 2020). Tato výzva podpoří infrastrukturní investice a vybavení projektů úspěšných ve výzvě Teaming z Horizontu 2020, v případě nedostatku financí pro kvalitní projekty ve výzvě z Horizontu 2020 podpoří i další aktivity na implementaci upgradu výzkumného/výzkumných centra/center.

Popis podporovaných aktivit:

  • Dobudování6, modernizace a upgrade infrastruktury – materiální a technické vybavení pro modernizovaná (upgradovaná) centra excelence.
  • Aktivity pro implementaci modernizace (upgradu) centra/center excelence zvyšující jeho/jejich vědecké schopnosti – zkvalitnění lidských zdrojů, strategického řízení a signifikantní zlepšení výzkumné a inovační kultury.
  • Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část.

6 Dobudování – rozšíření nebo dokončení existující kapacity VaV centra vázané na pořízení či využívání nových technologií, pokud možno v rámci stávajících budov.

5.1.2 Vyloučené aktivity

Popis vyloučených aktivit 

  • Stavba nového výzkumného centra mimo území Hl. města Prahy.

5.1.3 Cílová skupina

pracovníci výzkumných organizací
studenti vysokých škol

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

nerelevantní

5.1.5 Návaznost na strategie

Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) a/nebo jejími krajskými přílohami – projekt je realizován v souladu s alespoň jednou generickou znalostní doménou nebo přispívá k horizontálním prioritám uvedeným v Národní RIS3 strategii. Žadatel popíše soulad a doloží jej v příloze k žádosti o podporu.

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost projektů je stanovena po dobu 5 let od poslední platby příjemci (tj. od data kdy projekt nabyl centrální stav „Projekt finančně ukončen“ ze strany ŘO). Plnění podmínek v době udržitelnosti projektu vychází z čl. 71 Obecného nařízení.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace je území méně rozvinutých regionů České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Operace musí být realizovány na území Evropské unie.

Oprávněnost však nebude posuzována pouze z hlediska území, na kterém budou probíhat aktivity projektu, ale i z hlediska dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu. To znamená, že aktivity nemusí být nutně realizovány pouze v přípustném místě realizace, ale musí být vždy ve prospěch cílové skupiny z určeného/určených regionu/regionů.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

  • věcná způsobilost (způsobilé výdaje): Věcná způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část,
  •  časová způsobilost (od kdy, do kdy jsou časově způsobilé dané výdaje): je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a současně platí, že časově budou způsobilé výdaje související s náklady, které vznikly od data zahájení projektu, přičemž nejbližší možné datum pro zahájení projektu je 1. 6. 2016, do 31. 12. 2022.

7.2 Monitorovací období

6 měsíců

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

 v rámci této výzvy bude využita zjednodušená forma vykazování výdajů, a to tak, že část výdajů bude vykazována formou nepřímých nákladů. Paušální sazba na nepřímé náklady je stanovena ve výši 25 %. Výše nepřímých nákladů se rovná součinu sazby nepřímých nákladů a částky přímých nákladů kategorie I rozpočtu projektu.

7.4 Limity rozpočtu

 položka rozpočtu Outsourcované služby – na tuto položku rozpočtu je stanoven limit max. 49 % celkových způsobilých výdajů projektu.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

 Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně dostupnosti vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konktrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

 Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce, anglická verze včetně relevantních příloh bude doložena formou přílohy.

 Povinnou součástí žádosti o podporu je také cost-benefit analýza. Žadatel ji vyplňuje jako součást žádosti o podporu v IS KP14+.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Konzultace k přípravě žádosti o podporu:

Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu v IS KP14+: Mgr. Jakub Krátký

E-mail: jakub.kratky@msmt.cz

Telefon: +420 234 814 532

Konání osobní konzultace je možné pouze v předem domluveném termínu. Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace doporučujeme zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy projektový záměr/žádost o podporu, nebo alespoň upřesnit, co bude předmětem konzultace (věcné zaměření výzvy/finanční stránka projektu…).

Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

U vyhlášených výzev lze provést úpravy formálního charakteru. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.

U této výzvy je přípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory:

- zrušit výzvu,

- snížit alokaci na výzvu,

- změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,

- změnit míru podpory,

- změnit věcné zaměření výzvy,8

- změnit definici oprávněného žadatele,

- posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,

- posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,

- posun data zahájení příjmu žádostí o podporu na pozdější datum,

- měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

Výzva může být změněna či upřesněna především na základě informací Evropské komise v souvislosti s přípravou či vyhlášením výzvy na podporu 2. fáze projektu Teaming z Horizontu 2020. Na základě informací Evropské komise bude také před zahájením příjmu žádostí o podporu zveřejněna jedna konkrétní varianta procesu schvalování žádostí o podporu.


8 Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

8.3 Přílohy výzvy

Přílohy výzvy:

Příloha č. 1 Indikátory

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

 1) Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je uveden na webových stránkách MŠMT na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv

2) Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část – naleznete na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

3) Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast

8.5 Ostatní ustanovení

Na podporu není právní nárok. O konečné výši dotace rozhoduje poskytovatel dotace. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.