ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

25. ledna 2016 - 2. srpna 2016

Celkový objem

4 000 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

3 886 mil. Kč

Předložené žádosti

2 868 mil. Kč

Vyřazené žádosti

199 mil. Kč

Zbývající objem

114 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_013 - Výzkumné infrastruktury

Oddíly výzvy

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Řídicí orgán OP VVV (ŘO OP VVV) si dovoluje zdůraznit informace uvedené v přehledu chyb v dokumentu Nejčastější chyby CBA (dostupný v sekci Dokumenty k vyplňování záložky„socioekonomických dopadů“; Cost Benefit Analýzy, kde je uvedeno, že „hodnota socioekonomických dopadů zachycujících výsledky vědecké činnosti za projekt (publikace a patenty) je zadávána v souladu s definicí RIV. V případě odlišných hodnot od hodnoty indikátorů (zejména indikátor 2 02 16 Odborné publikace se zahraničním spoluautorstvím, 2 02 11 Odborné publikace vytvořené podpořenými subjekty a 2 20 11 Mezinárodní patentové přihlášky) uveďte komentáře ke kalkulaci hodnoty dopadů ve studii proveditelnosti“.

ŘO OP VVV s ohledem na zaměření výzvy č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury na podporu výzkumných infrastruktur, které jsou dle definice jedinečná zařízení nebo virtuální platformy, které poskytují výzkumné komunitě zdroje a služby k realizaci špičkového výzkumu a vývoje a jsou zřizovány pro využití i dalšími výzkumnými organizacemi a jinými uživateli za předem definovaných a transparentních podmínek (viz kap. 2 a kap. 7.1.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část), nejsou tedy primárně zaměřeny na realizaci vlastního špičkového výzkumu a vývoje a tedy produkci vědecké činnosti, doporučuje žadatelům pro případ uvedení odlišných hodnot socioekonomických dopadů zachycujících výsledky vědecké činnosti v CBA (např. v případě započítání výsledků špičkového výzkumu realizovaného výzkumnou komunitou, dalšími výzkumnými organizacemi či jinými uživateli) a hodnot indikátorů uvést jasný a podrobný komentář ke kalkulaci hodnoty dopadů v kap. 4.1.3. a kap. 7. doporučeného vzoru Studie proveditelnosti či obdobné části vlastní struktury studie proveditelnosti žadatele.

ŘO OP VVV upozorňuje, že výsledek socioekonomické analýzy je předmětem věcného hodnocení projektu v kritériu V8.1 a jedná se o kritérium vylučovací. Z tohoto důvodu považuje ŘO OP VVV za podstatné upozornit všechny potenciální žadatele na výše zmíněnou povinnost.

(Zveřejněno dne 22. 7. 2016)


Metodický výklad k hodnocení žádostí o podporu ve vazbě na soustavu Natura 2000 u výzvy č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury

 S ohledem na možné investiční/stavební aktivity jsou žádosti o podporu kontrolovány mimo jiné ve vazbě na soustavu Natura 2000.

Žadatelé, kteří plánují realizovat investice v lokalitách nespadajících do soustavy Natura 2000, nedokládají v této souvislosti žádnou přílohu.

Žadatelé, kteří plánují realizovat investice v lokalitách spadajících do soustavy Natura 2000 (tzn. projekt by mohl mít na lokalitu soustavy Natura 2000 významný vliv), jsou povinni doložit Stanovisko orgánu ochrany přírody v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dle jen ZOPK). Stanovisko orgánu ochrany přírody doloží žadatelé spolu s žádostí o podporu jako součást povinné přílohy „Doklady dle stavebního zákona“ viz kap. 18.10 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

V případě, že Stanovisko orgánu ochrany přírody nevyloučí významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, musí být žádost o podporu/daný záměr žadatele předmětem posouzení podle ZOPK postupem podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPV) - tedy ve zjišťovacím řízení, nebo v procesu EIA. V takovém případě je žadatel povinen doložit spolu se Stanoviskem orgánu ochrany přírody další povinné přílohy žádosti o podporu – Doklad o negativním závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 odst. 6 ZPV, nebo kladné stanovisko EIA dle § 9a odst. 1 až 3 ZPV.

 Kritérium F3 bude považováno za splněné v případech, kdy bude splněna jedna z následujících podmínek:

  • Žádost o podporu nezahrnuje záměr, který má být realizován v lokalitě soustavy Natura 2000.
  • Žádost o podporu zahrnuje záměr, který má být realizován v lokalitě soustavy Natura2000. Žadatel dokládá vyloučení významného vlivu na lokalitu soustavy Natura 200 prostřednictvím přílohy Stanovisko orgánu ochrany přírody.
  • Žádost o podporu zahrnuje záměr, který má být realizován v lokalitě soustavy Natura 2000 a dle Stanoviska orgánu ochrany přírody by mohl mít významný vliv na lokalitu soustavy Natura 2000. Žadatel dokládá Stanoviskem orgánu ochrany přírody a Dokladem o negativním závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 odst. 6 ZPV nebo kladným stanoviskem EIA.

Kritérium F3 bude považováno za nesplněné v případech:

  • Žádost o podporu zahrnuje záměr, který má být realizován v lokalitě soustavy Natura2000 a žadatel nedoložil vyloučení významného vlivu na lokalitu soustavy Natura 2000.
  • Žádost o podporu zahrnuje záměr, který má být realizován v lokalitě soustavy Natura2000. Žadatel doložil Stanovisko orgánu ochrany přírody, které nevyloučilo významný vliv na lokalitu soustavy Natura 2000, přičemž žadatel nedoložil Doklad o negativním závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 odst. 6 ZPV nebo kladné stanovisko EIA.

(zveřejněno dne 2. 6. 2016)

________

Metodický výklad ke způsobu zadání a kontroly hodnot v polích Kategorie regionu na záložce Specifické cíle žádosti o podporu v IS KP14+

Na záložce žádosti o podporu Specifické cíle žadatel zadává hodnoty do pole Kategorie regionu v rozdělení na více/méně rozvinutý region. Při vyplňování hodnot je žadatel povinen se řídit tabulkou „Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV (mezi méně a více rozvinuté regiony)“ uvedenou v kap. 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pro žadatele závazné a budou předmětem kontroly ze strany ŘO ve fázi kontroly formálních náležitostí nebo nejpozději před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. V případě chybného zadání bude žadatel ze strany ŘO vyzván k opravě žádosti o podporu.

(zveřejněno dne 24. 5. 2016)

________

Metodický výklad ke kontrole vlastnické struktury žadatele/partnera s finančním příspěvkem:

Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná/specifická část v kapitole 5.2.1 uvádějí povinnost pro žadatele/partnery s finančním příspěvkem zveřejnit strukturu vlastnických vztahů. Doložení vlastnické struktury bude předmětem kontroly formálních náležitostí v kritériu „Identifikační údaje žadatele/partnera jsou v souladu s výpisem z evidence“.

Žadatel zveřejňuje vlastnickou strukturu v žádosti o podporu (na záložkách Subjekty projektu a Osoby subjektu), partner prostřednictvím přílohy žádosti o podporu.

Je-li žadatel/partner s finančním příspěvkem právnickou osobou, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 14 odstavcem 3 písm. e) je povinen doložit v žádosti o podporu informaci o identifikaci:

1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,

2. osob s podílem v této právnické osobě,

3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

 

(zveřejněno dne 14.3.2016)


Upozornění:

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele o aktualizaci vzoru přílohy žádosti o podporu „Principy partnerství a prohlášení o partnerství“. Vzor přílohy byl doplněn o informace související s finančním podílem partnera na celkových způsobilých výdajích projektu.

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 13: „Žadatel uvádí partnery již v žádosti o podporu, včetně rolí, podílu na aktivitách projektu a finančního podílu, pokud je plánován.“ Při zapojení partnera s finančním příspěvkem je tedy žadatel povinen v žádosti o podporu uvést podíl partnera na celkových způsobilých výdajích. Tuto informaci žadatel uvede buď v aktualizované verzi přílohy žádosti o podporu Principy partnerství a prohlášení o partnerství nebo Smlouvě o partnerství (pokud je již uzavřena).

Více u vzorů příloh k výzvě (viz výše).

Zveřejněn dne 4.4.2016. 

Upozornění:

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele o doplnění vzoru přílohy žádosti o podporu „Grant Application “ (Žádost o podporu).

Více u vzorů příloh k výzvě (viz výše).

Zveřejněno dne 25. 5. 2016

Upozornění:

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele o doplnění vzoru přílohy žádosti o podporu „Implementation team annex of the project proposal“ (Realizační tým v AJ).

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 5.2.4 má žadatel povinnost doložit, v návaznosti na povinnou aktivitu Řízení projektu, povinnou přílohu „Realizační tým“, pro relevantní výzvy byla tato příloha přeložena do anglického jazyka.

Více u vzorů příloh k výzvě (viz výše).

Zveřejněn dne 4.4.2016. 

Upozornění

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele o doplnění vzoru přílohy Studie proveditelnosti, včetně detailního rozpočtu. Studii proveditelnosti předkládá žadatel společně s žádostí o podporu. Tento vzor je doporučujícím vzorem, nikoliv vzorem závazným. Detailní rozpočet je nepovinnou přílohou Studie proveditelnosti.


Informace pro žadatele: 

Přílohy žádosti o podporu, které  má žadatel povinnost předložit v anglickém jazyce budou v  IS KP14+ uloženy jako samostatné dokumenty a název přílohy bude přeložen do anglického jazyka.


Aktuálně: V rámci výzvy 02_16_013 Výzkumné infrastruktury bylo přijato celkem 54 žádostí o podporu v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši 4 165 182 903,57 Kč.