ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

25. ledna 2016 - 2. srpna 2016

Celkový objem

4 000 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

3 886 mil. Kč

Předložené žádosti

2 868 mil. Kč

Vyřazené žádosti

199 mil. Kč

Zbývající objem

114 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_013 - Výzkumné infrastruktury

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Tato výzva podporuje projekty výzkumných infrastruktur ve výzkumných a investičních aktivitách. Cílem této výzvy je komplementárně podpořit konstrukci, upgrade, modernizaci a výzkumné aktivity velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace uvedených v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022, dokumentu vzatém na vědomí vládou ČR na zasedání dne 30. září 2015, č. j. 1150/15.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

1.3 Číslo výzvy

02_16_013

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

17. 12. 2015

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

25. 1. 2016

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

25. 1. 2016, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

2. 8. 2016, do 00 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 10. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců
Maximální délka:
82 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

4 000 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: neurčeno

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 700 000 000 Kč

3.3 Fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

3.4 Způsob financování

ex-ante financování, ex – post financování v případě organizační složky státu (OSS)

3.5 Výše 1. zálohové platby

U způsobu financování ex – ante bude výše první zálohové platby maximálně 25 % celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

V rámci této výzvy je stanoveno spolufinancování ze strany žadatele/příjemce na minimálně 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu. V případě, že se jedná o OSS nebo příspěvkovou organizaci organizačních složek státu (PO OSS), je spolufinancování ze strany žadatele/příjemce 0%. Jednotlivé rozpady zdrojů financování dle kategorie regionu a dle právní subjektivity žadatele/příjemce jsou uvedené v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část. Další specifika týkající se spolufinancování v rámci této výzvy jsou uvedené v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – specifická část.

Poměr pro rata: poměr pro rata (poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV) schválený Monitorovacím výborem OP VVV je 61 % (méně rozvinuté regiony – MRR) a 39 % (více rozvinuté regiony – VRR).

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. Podpora bude poskytnuta k realizaci činností nehospodářské povahy a to v souladu s ustanovením kapitoly 2.1.1 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) (dále jen „Rámec“).

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a zároveň fungující jako výzkumná infrastruktura, které jsou hostitelskou nebo partnerskou institucí velké infrastruktury uvedené v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022 (vzatý na vědomí vládou ČR na zasedání dne 30. září 2015, čj. 1150/15):

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty.

Za jednu výzkumnou infrastrukturu (resp. velkou infrastrukturu pro výzkum, experimentální vývoj a inovace) může být podána pouze jedna žádost o podporu do této výzvy.

4.2 Partnerství

Žadatelé mohou podat projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery. Partner/partneři žadatele se podílí na přípravě a realizaci projektu a je mu/jim umožněno, aby realizoval/i větší část projektu. Partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu ani dodávku běžného zboží (partner nesmí být skrytým dodavatelem).

Partnerem mohou být pouze instituce, které jsou uvedeny u velké infrastruktury v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022 (vzatý na vědomí vládou ČR na zasedání dne 30. září 2015, čj. 1150/15). Může se jednat o hostitelskou instituci a/nebo její partnerské instituce podílející se na provozu velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace.

Přijatelnost partnera:

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

5.1.1 Oprávněné aktivity

Cílem této výzvy je podpořit konstrukci, upgrade, modernizaci a výzkumné aktivity výzkumných infrastruktur uvedených v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022.

Popis podporovaných aktivit:

a) Dobudování, konstrukce, modernizace či upgrade infrastruktury v České republice, včetně dodávek částí výzkumných infrastruktur či výzkumných zařízení do výzkumných infrastruktur lokalizovaných v ostatních státech Evropské unie - materiálně a technicky modernizovat výzkumné infrastruktury;

b) Podpora kvalitního vlastního výzkumu hostitelské instituce a případně partnerských institucí s využitím výzkumné infrastruktury;

c) Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část více viz kapitola 5.2.4.

Aktivity uvedené pod písm. b) a c) jsou povinnou součástí projektů.

Aktivita uvedená pod písm. a) je podporovanou aktivitou v případě, že kapitola Investice rozpočtu velké infrastruktury Cestovní mapy České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022 je nenulová (blíže viz část 7.5.2 výzvy).

5.1.2 Vyloučené aktivity

Vyloučenými, tj. nepodporovanými, aktivitami jsou aktivity, které jsou podporované z aktivity MŠMT podpora velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (LM). Výdaje související s těmito aktivitami jsou z výzvy OP VVV nezpůsobilé. Zařazením těchto aktivit do vyloučených ve výzvě OP VVV není rozporována realizace těchto aktivit a jejich financování z jiných zdrojů. Bližší informace jsou uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, viz kapitola 5.2.4.

a) výzkum uživatelů/externích subjektů výzkumné infrastruktury, včetně výzkumu v režimu „open access“ či v režimu smluvního výzkumu;

b) členství v zahraničních nebo mezinárodních výzkumných infrastrukturách či mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje (zejména mandatorní a jiné členské poplatky).

5.1.3 Cílová skupina

pracovníci výzkumných organizací
studenti vysokých škol
výzkumní pracovníci v soukromém sektoru

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách (pouze v případech, kdy půjde o synergii)3: nerelevantní


3U navazujících výzev budou v IS KP14+ žadatelům přístupné informace o projektech v rámci počáteční synergické výzvy. Řídicí orgán, který bude vyhlašovat navazující výzvu, má povinnost ji uvést do harmonogramu výzev.

5.1.5 Návaznost na strategie

Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) a/nebo jejími příslušnými krajskými přílohami – projekt je realizován v souladu s alespoň jednou generickou znalostní doménou nebo s alespoň jedním klíčovým odvětvím aplikací a aplikačním tématem uvedenými v Národní RIS3 strategii či regionální příloze.

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let od poslední platby příjemci. Plnění podmínek v době udržitelnosti projektu vychází z čl. 71 Obecného nařízení.

5.1.7 Indikátory

viz příloha č. 1 výzvy

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace je území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Projekt musí být realizován na území Evropské unie.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část (kapitola 8.7.1.) a specifické informace týkající se této výzvy jsou uvedené v kapitole 8.7. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Časová způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část, současně platí, že výdaje jsou časově způsobilé od 1. 1. 2016. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli. Další informace k časové způsobilosti pro tuto výzvu jsou uvedené v kapitole 8.7.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.2 Monitorovací období

6 měsíců

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci této výzvy bude část výdajů vykazována formou nepřímých nákladů (viz kapitola 8.6. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část). Je-li žadatelem organizační složka státu, celkové způsobilé výdaje budou vykazovány v režimu úplného vykazování výdajů. Paušální sazba nepřímých nákladů se stanoví jako podíl administrativních nákladů vůči způsobilým přímým nákladům projektu s tím, že sazba nepřímých nákladů nesmí překročit 25 %. Konkrétní paušální sazba bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

7.4 Limity rozpočtu

Položka rozpočtu Outsourcované služby – na tuto položku rozpočtu je stanoven limit max. 49 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Výdaje na přímé aktivity – investiční – výše této kapitoly rozpočtu nesmí přesáhnout součet kapitoly Investice pro roky 2016 až 2019 velké infrastruktury Cestovní mapy České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022 uvedené jako Investice OP VVV v materiálu Návrhy velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace na léta 2016 až 2022 předloženém v roce 2015 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ke schválení vládou ČR (č.j. 1544/15) a následně vládou ČR schváleném (č. usnesení č 1066), konkrétně v příloze 2 materiálu a kapitola 4 materiálu.

Limit poměru investičních a neinvestičních výdajů:

 • Projekty s investičními výdaji (Kapitola rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – investiční) do 12 mil. Kč (včetně) – maximální celkové způsobilé výdaje projektu OP VVV v této výzvě nesmí přesáhnout 20 mil. Kč;
 • Projekty s investičími výdaji (Kapitola rozpoču Výdaje na přímé aktivity – investiční) v rozmezí mezi 12 mil. Kč a 50 mil. Kč – podíl neinvestičních výdajů projektu OP VVV (součet kapitol rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční a Administrativní výdaje/Nepřímé náklady) v této výzvě nesmí přesáhnout 50 % investičních výdajů (kapitola rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – investiční);
 • Projekty s investičními výdaji (Kapitola rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – investiční) 50 mil. Kč a více – podíl neinvestičních výdajů projektů OP VVV (součet kapitol rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční a Administrativní výdaje/Nepřímé náklady) v této výzvě nesmí přesáhnout 30 % investičních výdajů (kapitola rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – investiční).

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktuální verze těchto dokumentů je vždy k dispozici na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy.

Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce, anglická verze bude doložena formou přílohy.

Povinnou součástí žádosti o podporu je také cost-benefit analýza (CBA), v relevantních případech (viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část). Žadatel ji vyplňuje jako součást žádosti o podporu v IS KP14+.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby, oprávněné podepisovat místo něj na základě pověření.

 

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat znění žádosti o podporu se zástupci ŘO - kontaktní osobou.

 • Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu: Ing. Irena Havlová
 • E-mail: irena.havlova@msmt.cz
 • Telefon: 234 814 597

Upozornění pro žadatele:

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace se doporučuje zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy konkrétní dotazy/oblasti, které budou předmětem konzultace.
 • Předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu, za tu je plně zodpovědný žadatel.

Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

U této výzvy lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.


U kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí):

 •  zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru podpory,
 • změnit věcné zaměření výzvy,5
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.


Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení. Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes ISKP14+.


5 Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

8.3 Přílohy výzvy

a) Příloha č. 1 Indikátory

b) Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

a) Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory: vzor je zveřejněn na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv

b) Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část: jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

c) Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část: jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace, v případě, že oprávněným žadatelem je organizační složka státu, je podpora poskytována formou přímého přidělení finančních prostředků. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.