ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_16_013 - Výzkumné infrastruktury

Oddíly výzvy

36

Vztah mezi OP VaVpI a OP VVV z hlediska souběhu úvazků a udržitelnosti?

V udržitelnosti OP VaVpI významnou přidanou hodnotu, např. musí se jednat o rozvoj vědeckovýzkumného týmu, nejen o čisté hrazení nákladů na fungování tohoto týmu.
V rámci projektu OP VVV je možné hradit rozvojovou činnost v době udržitelnosti projektu z OP VaVpI. Rozvojem v době udržitelnosti je chápáno, že aktivity budou mít nové/jedinečné/navazující výstupy oproti výstupům projektů financovaných v předchozím programovém období. Není nutné, aby se jednalo o rozdílné aktivity (tj. výzkumník nemusí nově pracovat jako administrátor). Novost/jedinečnost/návaznost se popisuje v žádosti o podporu. V souvislosti s těmito aktivitami jsou způsobilé i osobní náklady. Obecně je také nutné dodržet konkrétní podmínky udržitelnosti, které mají jednotlivé projekty financované v předchozím programovém období. Tj. mzdové náklady pracovníka zahrnutého rovněž do udržitelnosti VaVpI lze z OP VVV hradit v případě, že oproti projektům OP VaVpI jsou realizovány rozvojové aktivity.

35

Jak postupovat v případě, že je některé z povinných příloh pro žadatele nerelevantní?

V systému IS KP14+ jsou v souladu s informacemi v kap. 18.10 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část uvedeny povinné přílohy pro žadatele a partnery projektu. Některé z těchto příloh žadatel vyplňuje přímo v systému IS KP14+ (např. čestné prohlášení), partner však musí přílohu nahrát jako samostatný dokument, neboť se jedná o přílohu povinnou. Žádost nelze finalizovat bez toho, aby bylo ČP vloženo, přestože partnerství je v této výzvě
9
nepovinné. V takovém případě je vhodné vložit dokument s poznámkou, že daná příloha není relevantní, popř. lze vložit prázdný papír.

34

Má žadatel vyplňovat v rozpočtu položku Úspory?

Tuto položku v rámci žádosti o podporu nevyplňujte. Položka je dotována, vzniknou-li při zadávacím řízení úspory v podobě rozdílu mezi předpokládanou cenou zakázky a cenou nasmlouvanou. Do této položky se přesouvají finanční prostředky až v průběhu realizace.

33

Jaké náklady mohou být způsobilé před zahájením realizace projektu?

Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé od 1. 1. 2016, od tohoto data může žadatel projekt zahájit nebo začít fyzicky realizovat. V případě, že datum zahájení projektu je dřívější než datum zahájení fyzické realizace projektu, jsou od data zahájení projektu způsobilé pouze výdaje spojené s přípravou projektu, nikoliv s klíčovými aktivitami projektu. Výdaje vynaložené na základě pracovní smlouvy uzavřené před datem způsobilosti výdajů mohou být uznány za způsobilé pouze za předpokladu, že práce byla provedena až po zahájení projektu. Nicméně pracovní náplň vztahující se k projektu musí být upravena dodatkem k takové pracovní smlouvě, případně jiným adekvátním způsobem odpovídajícím vnitřním předpisům žadatele/ příjemce/ partnera.

32

Vztahují se limity týkající se veřejných zakázek i na případy, kdy žadatel pořizuje vybavení pro spolupracující subjekty v rámci sítě kolegiální podpory?

Limity stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidly pro výběr dodavatelů (PVD) se vztahují na subjekt zadavatele veřejné zakázky v rámci jednoho účetního období bez ohledu na to, pro jaký subjekt je vybavení pořizováno.

31

Kdy je nutné dokládat pracovní výkaz?

a) Jedná se o pracovníka, který v rámci daného pracovně právního vztahu vykonává činnosti pro projekt i mimo projekt.
b) Jedná se o projekt, ve kterém se využívají nepřímé náklady, a u dané pozice nelze dopředu vyloučit riziko, že by vykonávala i agendu zařazenou do NN
c) Jedná se o pracovníka zaměstnaného na základě DPP nebo DPČ

30

Je nutné, aby přílohy, které se dodávají za partnera projektu, podepsal statutární orgán partnera?

Tento postup není nutný, za přílohy žádosti o podporu zodpovídá žadatel, postačí tedy jeho elektronický podpis na jednotlivých dokumentech. V případě příloh, které vyžadují podpis partnera (např. příloha Principy partnerství a prohlášení o partnerství, čestná prohlášení apod.), je nutné, aby partner dokument podepsal elektronicky, nebo fyzicky avšak s elektronickým podpisem žadatele či elektronickou konverzí dokumentu.

29

Jakým způsobem je vykazováno vybavení pořizované pro členy realizačního týmu?

Vybavení se vztahuje k zařazení osoby, pro kterou je pořizováno, v případě administrativního týmu se tedy jedná o nepřímé náklady, v případě odborného týmu o náklady přímé.

28

Z jakých výdajů mohou být hrazeny náklady spojené s přípravou žádosti o podporu externím subjektem?

Výdaje spojené se zpracováním žádosti o podporu budou hrazeny z nepřímých nákladů projektu (resp. při zpracování žádosti je žadatel v rozpočtu zařadí do administrativních výdajů). S ohledem na zkušenosti z minulého programového období a doporučení Evropské komise však ŘO OP VVV tento přístup žadatele (zpracování žádosti o podporu výhradně externím subjektem) nedoporučuje.

27

Jakými podklady se řídit při zařazování jednotlivých pracovních pozic realizačního týmu do mzdových kategorií?

Pro projekty výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol I. je možné využít následující varianty pro stanovení mezd/ platů:
dle bodu 1 – Stanovení sazby pomocí ISPV;
dle bodu 2 – Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu;
dle bodu a – Využití limitů stanovených v kapitole 1 dokumentu Seznam mezd/ platů http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zpusobilost-mezd-platu-op-vvv (limity pro klíčové/excelentní zaměstnance/pracovníky lze využít, avšak za podmínky, že žadatel označí pozici jako klíčovou a uvede v žádosti o podporu zdůvodnění, proč je tato pozice klíčová).
V případě využití možnosti dle bodu 1 a/nebo dle bodu a jsou limity stanovené ve výše uvedeném dokumentu nepřekročitelné (tzn. max. hrubá měsíční mzda ve výši 56 000,-Kč/ 72 800,-Kč/84 000,- Kč).
Zároveň je nutné vycházet z interních předpisů žadatele. V případě, že je dle interních předpisů mzda nižší než mzda stanovena pomoci ISPV, je nutné respektovat mzdu stanovenou vnitřní směrnicí.

26

Jakým způsobem se vkládají mzdy/platy do rozpočtu IS KP14+?

Je nutné vytvářet potomky pro konkrétní pozice.

25

Lze hradit v rámci způsobilých výdajů projektu také případnou organizaci výběrového řízení?

Přípravu výběrového řízení lze hradit z nepřímých nákladů.

24

Je nastaveno omezení týkající se drobného majetku?

Procentní omezení kapitoly vůči celkovým způsobilým výdajům stanoveno není. Nicméně při tvorbě rozpočtu je vhodné se řídit následujícím dokumentem http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Seznam_obvyklych_cen_vybaven.pdf.

23

Jakým způsobem budou vykazovány náklady na energie?

Prostřednictvím dopočtu.

22

Jakým způsobem lze rozdělit spolufinancování mezi žadatele a partnery projektu?

Rozložení vlastní míry spolufinancování mezi žadatele a partnery je na domluvě mezi žadatelem a partnery. Vůči Řídicímu orgánu OP VVV se vykazuje spolufinancování na projekt.

21

Z čeho budou hrazeny výdaje na zahraniční cesty administrativního týmu?

Pokud člen administrativního týmu bude vyslán na zahraniční cestu, je možné hradit tuto cestu z přímých nákladů, přestože jsou náklady na zaměstnance hrazeny z nepřímých výdajů. Náklady na zahraniční služební cesty obecně náležejí do přímých výdajů, tuzemské cesty spadají do nepřímých nákladů.

20

Od čeho je možné odvozovat výši neinvestičních výdajů projektu?

Celkové způsobilé výdaje mohou být max. 700 mil. Kč, podrobnosti o limitech poměru investičních a neinvestičních výdajů jsou uvedeny v kap. 5.2.5. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část a vztahují se k výši investičních výdajů projektu.

19

V případě, že je v rámci projektu plánována investiční část vyžadující stavební povolení, jak se tato skutečnost projeví v povinných přílohách žádosti o podporu?

Žadatel doloží rovněž přílohy pro stavební projekty, tj. přílohy Doklady dle stavebního zákona (varianty), Projektová dokumentace a rozpočet stavby, Doklady o prokázání vlastnických vztahů a Ostatní povolení nezbytná pro realizaci projektu. Upřesnění, co je dokládáno ve fázi žádosti o podporu a co nejpozději před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, je uvedeno v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 3, kap. 18, příloha č. 10 Seznam příloh k žádosti o podporu – stavební práce.

18

Jaké plochy je možné započíst v rámci indikátoru 4 66 01 Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu?

Dle definice se do indikátoru započítávají užitné plochy (zkolaudované či povolené k užívání), která byla využita k rekonstrukci či vybudování nových prostor, v rámci kterých nedošlo k záboru (zastavění) nové půdy. V případě nových prostor se jedná o zbourání původní stavby nebo výstavbu nových kapacit na území brownfieldu. V případě realizace pouze upgradu infrastruktury může být vykázána nulová hodnota.

17

Investice schvalované vládou se týkaly období 7 let, délka projektu je max. 4 roky, jakým způsobem lze přerozdělit rozpočty v rámci jednotlivých let oproti projektům předloženým vládě? Jakým způsobem bude probíhat návaznost na další plánovanou výzvu?

Výše kapitoly rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – investiční nesmí přesáhnout součet kapitoly Investice pro roky 2016 až 2019 velké infrastruktury Cestovní mapy České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022. Navazující výzva se bude týkat období 2020 až 2022, tj. následujících 3 let. Pro projekt OP VVV je závazný součet investic v letech 2016-2019, nikoliv jejich rozdělení mezi jednotlivé roky.

16

Afiliace/dedikace v rámci publikací

Metodika OP VVV nestanovuje pro publikace nutnost afiliace či dedikace. Příjemce je ale vždy povinen prokázat vazbu publikace na projekt. Vzhledem k tomuto parametru ŘO doporučuje tam, kde je to možné, dedikaci či afiliaci projektu uvádět. Doporučenou formou afiliace/dedikace je název a registrační číslo projektu, a rovněž informace, že projekt je financován z OP VVV.

15

V případě, že se dvě instituce podílejí na stejné publikaci, lze tuto skutečnost zohlednit ve vykazované hodnotě indikátorů 2 02 11 a 2 02 16?

Každou publikaci lze do hodnoty indikátoru započíst pouze jednou. V případě, že stejná publikace bude vykázána více projekty, schválenými v OP VVV, bude započítána poměrnou částí každému podpořenému příjemci, např. podle převažujícího počtu tvůrců výsledku, případně většího počtu kapitol, apod. Je proto nutné, aby v případě vykazování společně dosaženého výsledku dané instituce podpořené v OP VVV vykázaly vždy pouze poměrnou část výsledku, a to na základě vzájemné dohody.

14

Jsou všechny publikace vykazované v rámci indikátoru 2 02 11 a 2 02 16 hodnoceny stejnou váhou?

V indikátorech 2 02 11 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty a 2 02 16 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty je vykazován počet odborných publikací evidovaných v databázi Thomson Reuters Web of Science nebo Scopus, vydaných po dni schválení projektu v OP VVV, u nichž je alespoň jedním ze spoluautorů výzkumník z podpořeného výzkumného pracoviště (v případě indikátoru 2 02 16 musí zároveň být alespoň jedním ze spoluautorů výzkumník ze zahraničního pracoviště), bez ohledu na to, o jaký typ publikace se jedná (např. article", "book", "book chapter", "letter", „review“).

13

Jsou všechny publikace vykazované v rámci indikátoru 2 02 11 a 2 02 16 hodnoceny stejnou váhou?

V indikátorech 2 02 11 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty a 2 02 16 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty je vykazován počet odborných publikací evidovaných v databázi Thomson Reuters Web of Science nebo Scopus, vydaných po dni schválení projektu v OP VVV, u nichž je alespoň jedním ze spoluautorů výzkumník z podpořeného výzkumného pracoviště (v případě indikátoru 2 02 16 musí zároveň být alespoň jedním ze spoluautorů výzkumník ze zahraničního pracoviště), bez ohledu na to, o jaký typ publikace se jedná (např. article", "book", "book chapter", "letter", „review“).

12

Je ve výzvě nastavena udržitelnost odborného týmu?

Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let od poslední platby příjemci, plnění podmínek v době udržitelnosti projektu vychází z čl. 71 Obecného nařízení. Udržitelnost odborného týmu nastavena není.

11

Je možné do indikátoru CO 25 Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách započítat i osoby, které nejsou hrazeny ze způsobilých výdajů projektu?

Do indikátoru CO 25 je možné započítat pouze osoby, které se podílejí na realizaci projektu OP VVV, tedy i ty, které nejsou hrazeny ze způsobilých výdajů projektu.

10

Definice CO 24 Počet nově vytvořených pracovních míst?

Hodnota daného indikátoru je měřená jako počet všech nově vytvořených pracovních míst obsazených výzkumnými pracovníky přepočítaných na FTE. Pracovní místo je přímým výsledkem implementace nebo realizace projektu, musí být obsazeno (volná místa nejsou započítána) a zvýšit celkový počet výzkumných pracovních míst v organizaci. Zaměstnanci podpory výzkumu (ne přímo zapojení v aktivitách VaV) nejsou započteni. Indikátor se zaměřuje na zaměstnance. Podpořená instituce může být nová nebo existující.

9

Indikátor CO 25 – jedná se o pracovníky instituce?

Jedná se o pracovníky odborného týmu, kteří jsou zároveň zaměstnanci instituce žadatele/partnera. Nejedná se o provozní tým výzkumné infrastruktury.

8

Lze považovat za originál listinu s notářsky ověřeným podpisem?

Za originál dokumentu jsou pro účely výzvy považovány pouze následující dokumenty:

dokument vyplněný nebo zpracovaný dle vzoru nebo dokument zpracovaný žadatelem, pokud není vzor k dispozici s připojeným zaručeným elektronickým podpisem. Ruční podpis dokument nemusí obsahovat. Pokud je v některém vzoru dokumentu uvedena „navíc“ kolonka na podpis, jedná se o upozornění na povinnost dokument elektronicky podepsat.

originál datové zprávy, která obsahuje elektronický podpis nebo časové razítko.

originál dokumentu (výpisy, potvrzení atp.) konvertovaný z listinné do elektronické podoby (tzv. autorizovaná konverze)
Dokument s notářsky ověřeným podpisem, doložený formou scanu, není považován za originál.

7

Klíčový/excelentní pracovník – definice a dokládání.

Za klíčové/excelentní pracovníky projektu jsou považováni ti pracovníci, u nichž žadatel označil pracovní pozici jako klíčovou/excelentní, avšak za podmínky, že žadatel uvede v žádosti o podporu zdůvodnění, proč je tato pozice klíčová/excelentní. Podíl klíčových a/nebo expertních pozic v realizačním týmu může být max. 20 %. Do přílohy žádosti o podporu se dokládá CV alespoň 50 % FTE členů odborného týmu. Pro tyto pracovníky je možné využít stanovení mezd/platů dle bodu a) viz dotaz a odpověď č. 29.

6

Je možné podpořit jedním projektem dvě velké infrastruktury?

Ano, je to možné. Limity na investice v rozpočtu se poté budou sčítat.

5

Kdy je nutné doložit přílohu Smlouva o partnerství?

V rámci podání žádosti o podporu je nutné doložit přílohu Principy partnerství a prohlášení o partnerství, nebo přílohu Smlouva o partnerství, pokud již taková smlouva existuje. Samotnou smlouvu o partnerství je pak nutné doložit nejpozději před vydáním právního aktu.

4

Jakým způsobem je vymezeno partnerství?

Žadatelé mohou podat projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/y. Partner/partneři žadatele se podílí na přípravě a realizaci projektu a je mu/jim umožněno, aby realizoval/i větší část projektu. Oprávněnost partnera je vymezena v kapitole 5.2.1. Partnerem mohou být pouze instituce, které jsou uvedeny u velké infrastruktury v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022 (vzatý na vědomí vládou ČR na zasedání dne 30. září 2015, čj. 1150/15). Může se jednat o hostitelskou instituci a/nebo její partnerské instituce podílející se na provozu velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace.

3

Je možné, aby byl do projektu zapojen partner, který v době schvalování vládou nebyl součástí konsorcia?

Počet partnerů ve výzvě je omezen pouze na hostitelské a partnerské organizace uvedené v infrastruktury uvedené v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022 (vzatý na vědomí vládou ČR na zasedání dne 30. září 2015, čj. 1150/15), v této chvíli tedy není možné připojit do konsorcia nové organizace.

2

Od jakého data mohou být výdaje projektu způsobilé?

Z časového hlediska jsou způsobilé výdaje od 1. 1. 2016, resp. od doby zahájení realizace projektu. V případě, že datum zahájení projektu je dřívější než datum zahájení fyzické realizace projektu, mohou od data zahájení projektu být způsobilé pouze výdaje spojené s přípravou projektu, nikoliv s klíčovými aktivitami projektu.

1

Je rozhodujícím datem pro odevzdání žádosti o podporu datum finalizace, nebo datum odeslání žádosti o podporu?

Finalizaci je nutné provést do termínu uvedeného ve výzvě – 2. 6. 2016 do 14 hodin. V případě, že žádost o podporu není podepsána statutárním orgánem, není splněno opravitelné kritérium F7 Žádost o podporu je podepsána statutárním zástupcem žadatele/partnera. Podrobnější informace naleznete v kap. 4.6. v Uživatelské příručce IS KP14+, která je k dispozici na odkazu www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/ISKP_14/Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadosti_v_IS_KP14_v1.3.pdf.