ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

5. února 2016 - 31. srpna 2016

Celkový objem

10 000 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

9 025 mil. Kč

Předložené žádosti

10 506 mil. Kč

Vyřazené žádosti

3 417 mil. Kč

Zbývající objem

975 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_016 - ERDF výzva pro vysoké školy

Oddíly výzvy

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Metodický výklad ke způsobu zadání a kontroly hodnot v polích Kategorie regionu na záložce Specifické cíle žádosti o podporu v IS KP14+

Na záložce žádosti o podporu Specifické cíle žadatel zadává hodnoty do pole Kategorie regionu v rozdělení na více/méně rozvinutý region. Při vyplňování hodnot je žadatel povinen se řídit tabulkou „Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV (mezi méně a více rozvinuté regiony)“ uvedenou v kap. 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pro žadatele závazné a budou předmětem kontroly ze strany ŘO ve fázi kontroly formálních náležitostí nebo nejpozději před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. V případě chybného zadání bude žadatel ze strany ŘO vyzván k opravě žádosti o podporu.

(zveřejněno dne 24. 5. 2016)

_________

Metodický výklad ke kontrole vlastnické struktury žadatele/partnera s finančním příspěvkem:

Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná/specifická část v kapitole 5.2.1 uvádějí povinnost pro žadatele/partnery s finančním příspěvkem zveřejnit strukturu vlastnických vztahů. Doložení vlastnické struktury bude předmětem kontroly formálních náležitostí v kritériu „Identifikační údaje žadatele/partnera jsou v souladu s výpisem z evidence“.

Žadatel zveřejňuje vlastnickou strukturu v žádosti o podporu (na záložkách Subjekty projektu a Osoby subjektu), partner prostřednictvím přílohy žádosti o podporu.

Je-li žadatel/partner s finančním příspěvkem právnickou osobou, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 14 odstavcem 3 písm. e) je povinen doložit v žádosti o podporu informaci o identifikaci:

1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,

2. osob s podílem v této právnické osobě,

3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

 

(zveřejněno dne 14.3.2016)


ídicí orgán OP VVV informuje žadatele o doplnění doporučujícího vzoru přílohy žádosti o podporu „Soulad aktivit projektu s ESF aktivitami žadatele“, který je k dispozici v následujícím odkazu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-k-vyzvam - zveřejněno dne 28. 7. 2016

 

Pro práci v aplikace IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+, Strom odborností OP VVV a soubor dokumentů k CBA, které naleznete ZDE.


Aktuálně: V rámci výzvy 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy bylo přijato celkem 115 žádostí o podporu v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši  13 747 208 067,86 Kč.