ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

5. února 2016 - 31. srpna 2016

Celkový objem

10 000 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

9 025 mil. Kč

Předložené žádosti

10 506 mil. Kč

Vyřazené žádosti

3 417 mil. Kč

Zbývající objem

975 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_016 - ERDF výzva pro vysoké školy

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Účelem výzvy je doplňková investiční podpora intervencí ESF realizovaných v rámci SC 1, 2 a 4 v PO 2 OP VVV, případně podpora a návaznost na projekty financované z minulého programového období, prostřednictvím investic do infrastruktury a investičně náročného vybavení.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 2 – Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol

1.3 Číslo výzvy

02_16_016

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva
Komplementární výzva
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

17. 12. 2015

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+1)

5. 2. 2016
1)

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později než je uvedené datum bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu2)

5. 2. 2016, od 10 hod.
2)

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později než je uvedené datum bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 8. 2016, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Maximální délka:
84 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

10 000 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 500 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 200 000 000 Kč (v případě podpory v režimu de minimis, může být maximální výše podpory 200 000 EUR).

3.3 Fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

3.4 Způsob financování

Ex-ante. V případě, že žadatelem je organizační složka státu (OSS) – ex-post.

3.5 Výše 1. zálohové platby

Max. 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výše první zálohové platby bude pro každý projekt stanovena individuálně, s přihlédnutím k finančním plánu uvedenému v žádosti o podporu a bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Konkrétní pravidla pro tuto výzvy jsou uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.1.5.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora vysokým školám, které poskytují vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému, které je převážně financováno státem, k realizaci nehospodářských aktivit, nemá charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. Další informace k podmínkám veřejné podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 15.2.

Podpora vysokým školám, které poskytují vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému, které není převážně financováno státem, bude poskytována v režimu de minimis (v souladu s ustanovením Nařízení EK (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis).

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů:

 • veřejné vysoké školy,
 • státní vysoké školy (organizační složky státu),
 • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, vykonávající veřejně prospěšnou činnost - soukromé vysoké školy (o. p. s),
 • ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o).

Podmínky přijatelnosti žadatelů/příjemců jsou blíže uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.1.

4.2 Partnerství

Účast partnera není v projektu povolena. Ostatní subjekty je možné do projektu zapojit formou výběru v otevřené soutěži jako dodavatele služeb.

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Žadatelé si volí minimálně jednu z aktivit č. 2 a č. 3, aktivita č. 1 je povinnou aktivitou každého projektu.

Pro projekty připravované v rámci výzev OP VVV je žadatel povinen uvést samostatně  v žádosti o podporu následující aktivity, a to v přesně uvedeném znění:

Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část, více viz kapitola 5.2.4.

Aktivita č. 2: Infrastrukturní zajištění výuky – stavby, dobudování, upgrade infrastruktury nebo budování infrastruktury nové, prostory pro praktickou výuku, prostory pro bakalářské a magisterské studijní programy/obory zaměřené na praxi a studijní programy/obory zohledňující potřeby trhu práce, modernizace učeben a laboratoří, přístrojové a materiálové vybavení pro výuku.


Aktivita č. 3: Zpřístupnění vysokoškolského prostředí – úprava prostorů a pořízení vybavení ve vztahu k aktivitám SC 2 IP 1 PO 2 (odstraňování bariér v přístupu ke studiu, potřeby studentů se specifickými potřebami aj.). Specifické potřeby institucí v přístupu k informačním zdrojům, modernizace softwarového a hardwarového vybavení, infrastrukturní potřeby institucí ve vztahu k rozvoji internacionalizace, systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategickému řízení vysokých škol.

Žadatelé jsou povinni přizpůsobit datum ukončení fyzické realizace projektu vzhledem k realizovaným aktivitám projektu tak, aby nedošlo k prodlevě v připravenosti pořizované a budované infrastruktury pro komplementární projekty výzvy ESF pro vysoké školy. Další informace k podporovaným a nepodporovaným aktivitám jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4.2.

5.1.2 Vyloučené aktivity

 • budování a rozvoj infrastruktur pro volnočasové aktivity bez vazby na vzdělávání, posilování přenositelných kompetencí nebo internacionalizaci,
 • budování a rozvoj infrastruktur pro volnočasové aktivity, které neorganizuje instituce příjemce, nebo které se uskutečňují v prostorách v majetku jiného subjektu, než je subjekt příjemce,
 • budování a rozvoj infrastruktur pro volnočasové aktivity, kterých se neúčastní studenti nebo pracovníci instituce příjemce, případně osoby z cílové skupiny,
 • centrální přístup institucí k informačním zdrojům (problematika bude řešena v rámci připravovaného systémového projektu PO 1), výuka a její zajištění v akreditovaných studijních programech,
 • aktivity, které nejsou doplněním aktivit komplementární ESF výzvy pro VŠ, ani nedoplňují ESF aktivity minulého programového období, věcně zaměřené shodně se zaměřením výzvy ESF pro VŠ,
 • obnova podpůrné infrastruktury (koleje, menzy, sklady a obslužná infrastruktura, která neslouží k naplňování věcných aktivit) a infrastruktura určená pro administrativu,
 • rekonstrukce spojené se stavebními pracemi na vnější obálce budov (např. zateplování, výměna oken apod.) a modernizací nebo rozšiřováním centrálního technického provozního zázemí (kotle apod.),
 • dopravní infrastruktura s výjimkou technických zařízení (např. výtahy, dopravníky), která budou sloužit pro podporu mobilit, zpřístupnění infrastruktury a usnadnění činností pro handicapované a cílové menšinové skupiny,
 • výstavba nové infrastruktury, která nesouvisí: a) se vznikem nových programů (tedy programů dosud nevyučovaných), které jsou poptávány na trhu práce, či b) s případy rozšíření kapacit pro stávající programy, kde poptávka na trhu práce výrazně převyšuje nabídku absolventů, nebo c) s doplňkovou podporou aktivit ESF SC 2 IP 1 PO 2.

5.1.5 Návaznost na strategie

Aktivity projektu musí být v souladu se strategickým dokumentem vysoké školy v roli žadatele.

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let od poslední platby příjemci a je blíže definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 7.3.6.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace je území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Operace musí být realizovány na území České republiky.

Oprávněnost realizace aktivit však nebude posuzována pouze z hlediska území, na kterém budou probíhat aktivity projektu, ale i z hlediska dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu. To znamená, že aktivity nemusí být nutně realizovány pouze v přípustném místě realizace, ale musí být vždy ve prospěch cílové skupiny z určeného/určených regionu/regionů.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.1. a specifikace v rámci této výzvy jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.7.1.

Časová způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, současně platí, že výdaje jsou časové způsobilé od 1. 1. 2015. Další informace k natavení časové způsobilosti této výzvy jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.7.1. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Pro projekty s rozpočtem méně a rovno 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů je monitorovací období šest měsíců, pro projekty s rozpočtem více než 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů je monitorovací období tři měsíce.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Obecné podmínky způsobu vykazování celkových způsobilých výdajů jsou upraveny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.6. Dále platí, že v rámci finančního řízení bude využita forma zjednodušeného vykazování financováním paušální sazbou. Paušální sazba je stanovena ve výši 15% způsobilých přímých osobních výdajů projektu. Další informace k výše uvedenému zjednodušenému způsobu vykazování celkových způsobilých výdajů pro tuto výzvu jsou uvedeny v kapitole 8.6.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.4 Limity rozpočtu

Limity rozpočtu jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.5.

Další informace ke způsobilosti výdajů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.7.2

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 18.9. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktuální verze těchto dokumentů je vždy k dispozici na adrese: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy.

Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby, oprávněné podepisovat na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat znění projektového záměru se zástupci ŘO - kontaktní osobou.

Upozornění pro žadatele:

 • telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.,
 • e-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení e-mailu,
 • konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy,
 • nejpozději pět pracovních dnů před konáním konzultace se doporučuje zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy konkrétní dotazy/oblasti, které budou předmětem konzultace,
 • předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu, za tu je plně zodpovědný žadatel.

 

Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

U vyhlášené výzvy lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy.


U kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí):

 • zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru podpory,
 • změnit věcné zaměření výzvy,
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

8.3 Přílohy výzvy

a) Příloha č. 1 Indikátory
b) Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

a) Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv

b) Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

c) Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

 

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace, nebo v případě, že žadatelem je organizační složka státu, je podpora poskytována formou přímého přidělení finančních prostředků. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.