ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

1. kolo: 8. února 2016 - 30. června 2016

2. kolo: 1. prosince 2016 - 15. května 2017

Celkový objem

11 850 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

11 800 mil. Kč

Předložené žádosti

33 249 mil. Kč

Vyřazené žádosti

21 449 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_019 - Excelentní výzkum

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?

Cílem výzvy je podpořit výzkum, který napomůže efektivnímu využití výzkumných center a iniciuje dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu z hlediska jeho originality a praktických dopadů.

Kdo může o dotaci požádat?

O dotaci mohou požádat subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu (dále také OSS a PO OSS),
 • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty.

Co je podporováno?

 • Vybudování nového výzkumného centra na území hl. města Prahy.
 • Dobudování, rekonstrukce nebo upgrade infrastruktury.
 • Mezinárodně excelentní výzkum.
 • Rozvoj výzkumných týmů a internacionalizace.
 • Řízení projektu.

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz):

 • v 1. kole výzvy v termínu od 8. 2. 2016 do 30. 6. 2016 do 14:00,
 • ve 2. kole výzvy v předpokládaném termínu od 1. 12. 2016 do 15. 5. 2017 do 14:00.

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 11 850 000 000,- Kč

 • Minimální rozsah projektu: 100 mil. Kč.
 • Projekt nesmí přesáhnout hranici 50 mil. EUR (dle aktuálního kurzu).
 • Míra spolufinancování pro příjemce je 5 %, s výjimkou OSS a PO OSS, pro které platí 0% míra spolufinancování.

Kdo dotaci poskytuje a kde nalézt další informace?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů - Odbor řízení OP
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
http://opvvv.msmt.cz - Sekce Výzvy;

opvvv@msmt.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Helena Hořáková
E-mail: helena.horakova@msmt.cz

Historie

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 21.5.2018 aktualizaci výzvy 02_16_019 Excelentní výzkum. Aktualizací výzvy došlo k navýšení alokace výzvy ze stávajících 8 650 000 000 na 11 850 000 000, prodloužení nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu do 30.6.2023 a prodloužení maximální délky trvání projektu na 89 měsíců.

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


ŘO OP VVV informuje žadatele, kteří předložili žádost o podporu do 2. kola hodnocení výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum, že dne 1. 9. 2017 byl na webových stránkách MŠMT zveřejněn Metodický dopis č. 1/SP2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifické části, verze 2,  pro výzvu Excelentní výzkum. Tento Metodický dopis upravuje možnost podání připomínek k podkladům ŘO v procesu schvalování (tzv. „připomínky“) úspěšným i neúspěšným žadatelům. 

1) Neúspěšní žadatelé mohou předložit připomínky po každé fázi/kroku, ve které/kterém byli neúspěšní. Připomínky po fázi jednání výběrové komise se mohou vztahovat pouze na procesní chyby výběrové komise, nikoli proti výši bodů nebo způsobu hodnocení hodnotiteli/arbitrem ve fázi věcného hodnocení.

2) Úspěšní žadatelé mohou předložit připomínky pouze po fázi věcného hodnocení ve 2. kole.

3) S ohledem na dvoukolový model hodnocení je všem žadatelům umožněno současně s připomínkami proti výsledku věcného hodnocení 2. kola vznést v relevantních případech rovněž připomínky proti hodnocení 1. kola, ve kterém byli úspěšní.

Připomínky je možné předložit až po ukončení dané fáze procesu schvalování, o kterém budou žadatelé průběžně informováni změnou stavu projektu v IS KP14+ a interní depeší, a to nejdříve počínaje dnem 14. 9. 2017. K datu zveřejnění tohoto textu v Aktualitách byla fáze 2. kola věcného hodnocení ukončena u více než poloviny žádostí o podporu předložených do 2. kola věcného hodnocení.

 ŘO OP VVV současně upozorňuje žadatele na nesprávný výpočet výsledného bodového hodnocení v IS KP14+. Více informací k této skutečnosti naleznou žadatelé v dokumentu Výpočet výsledného bodového hodnocení žádostí o podporu předložených do 2. kola výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum zveřejněného dne 14. 9. 2017 rovněž na stránkách MŠMT.


Vzhledem k častým dotazům týkajícím se dalšího postupu hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum připravil ŘO OP VVV dokument, jehož cílem je popsat kroky, které musí žadatel učinit pro úspěšné předložení žádosti o podporu do dalších fází hodnocení, a lépe se tak zorientovat v celém procesu schvalování žádostí o podporu předložených do této výzvy. Řídicí orgán OP VVV zároveň informuje žadatele výzvy Excelentní výzkum, že po ukončení výběru projektů (po projednání všech žádostí o podporu Výběrovou komisí) může dojít k navýšení disponibilní finanční alokace výzvy. O konečné částce alokace výzvy rozhodne ŘO OP VVV na základě návrhu Výběrové komise.

Soubor naleznete v sekci Dokumenty.


Doporučený postup mezi 1. a 2. kolem hodnocení:

Vzhledem k ukončení 1. kola hodnocení výzvy Excelentní výzkum uvádí ŘO OP VVV upřesňující informace pro postup při přípravě žádostí o podporu pro 2. kolo a to zejména v kontextu procesu vypořádání výhrad/doporučení hodnotitelů udělených žádostem o podporu v rámci 1. kola hodnocení.

Detailní postup, včetně vzorového dokumentu pro vypořádání výhrad/doporučení je uveden v přiloženém materiálu.

Materiály naleznete v sekci Dokumenty.


Vážení žadatelé výzvy č. 19,

dne 27. 6. 2016 se v aplikaci IS KP14+ vyskytl problém s nahráváním příloh ve formátu PDF, který je opatřený elektronickým podpisem. IS KP14+ při pokusu o nahrání tohoto typu přílohy zobrazí chybovou hlášku a přílohu není možné do systému nahrát.

Tato chyba bude dle sdělení dodavatelem aplikace opravena nejdříve 1. července 2016.

 Vzhledem k termínu ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu výzvy č. 19 Excelentní výzkum k 30. 6. 2016 prosíme o využití následujícího alternativního řešení:

 • Přílohu ve formátu PDF opatřenou elektronickým podpisem uložte do formátu ZIP.
 • Proveďte nahrání přílohy do aplikace IS KP14+ pod záložku Dokumenty.
 • Aplikace IS KP14+ již nebude chybové hlášení opakovat.

 Za vzniklou chybu se Vám jménem dodavatele aplikace IS KP14+ omlouváme.

 V případě dotazů se prosím obracejte na technickou podporu prostřednictvím interních depeší.

S pozdravem ŘO OP VVV

(Zveřejněno dne 28. 6. 2016).


Doplňující informace k povinné příloze Prokázání vykonávání vědecké a výzkumné činnosti žadatele po dobu min. 2 roky

Vzhledem k aktuální nefunkčnosti systému IS VaVaI (dočasné nedostupnosti dat) je žadatelům, kteří nestihli zajistit export potřebných dat z IS VaVaI do 31. 5. 2016, umožněno doložit tuto přílohu formou čestného prohlášení žadatele s odkazem, že  danou přílohu nebylo vzhledem k nefunkčnosti systému možné dodat. Data potřebná k ověření dané podmínky výzvy budou následně vyžádána na správci systému IS VaVaI přímo ze strany Řídicího orgánu OP VVV.

(Zveřejněno dne 16.6.2016).


Metodické výklady k výzvě č. 02_16_019 (Excelentní výzkum)

1) Metodický výklad k maximální hranici celkových způsobilých výdajů u výzvy č. 02_16_019 (Excelentní výzkum)

 Výzva č. 02_16_019 (Excelentní výzkum) v bodě 3.3. definuje podmínky pro maximální výši celkových způsobilých výdajů, a to:

„Celkové způsobilé výdaje nesmí v žádném případě přesáhnout ekvivalent 50 000 000 EUR v Kč dle platného kurzového přepočtu, přičemž bude použit kurz EK (Měsíční účetní kurz Evropské komise zveřejněný na http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/) platný ke dni schválení žádosti o podporu ŘO.“

Kontrola maximální výše celkových způsobilých výdajů bude ze strany ŘO prováděna ve fázi výběru projektů, tzn. výběrová komise u předložených žádostí o podporu doporučených k financování (s výhradou) provede přepočet dle kurzu platného k poslednímu dni jednání výběrové komise.

V případě, že rozpočet žádosti o podporu přesáhne hranici 50 000 000 EUR, navrhne výběrová komise formou výhrady krácení rozpočtu tak, aby celkové způsobilé výdaje nepřesahovaly hranici 50 000 000 EUR. Následně v rámci kompletace podkladů pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory budou žadatelé vyzváni k úpravě rozpočtu v souladu s výhradou výběrové komise.

2) Metodický výklad ke způsobu zadání a kontrole hodnot v polích Kategorie regionu na záložce Specifické cíle žádosti o podporu v IS KP14+ u výzvy č. 02_16_019 (Excelentní výzkum)

Na záložce žádosti o podporu Specifické cíle žadatel zadává hodnoty do pole Kategorie regionu v rozdělení na VRR (více rozvinutý region) a MRR (méně rozvinutý region). Při vyplňování hodnot je žadatel povinen se řídit tabulkou „Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV (mezi méně a více rozvinuté regiony)“ uvedenou v kap. 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pro žadatele závazné a budou ze strany ŘO předmětem kontroly formálních náležitostí, v případě chybného zadání bude žadatel vyzván k opravě žádosti o podporu.

3) Metodický výklad k hodnocení žádostí o podporu ve vazbě na soustavu Natura 2000 u výzvy č. 02_16_019 (Excelentní výzkum)

S ohledem na možné investiční/stavební aktivity jsou žádosti o podporu kontrolovány mimo jiné ve vazbě na soustavu Natura 2000.

Žadatelé, kteří plánují realizovat investice v lokalitách spadajících do soustavy Natura 2000 (tzn. projekt by mohl mít na lokalitu soustavy Natura 2000 významný vliv), jsou povinni doložit Stanovisko orgánu ochrany přírody v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dle jen ZOPK). Stanovisko orgánu ochrany přírody doloží žadatelé v rámci 2. kola hodnocení spolu s plnou verzí žádosti o podporu jako součást povinné přílohy „Doklady dle stavebního zákona“ viz kap. 18.10 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

V případě, že Stanovisko orgánu ochrany přírody nevyloučí významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, musí být žádost o podporu/daný záměr žadatele předmětem posouzení podle ZOPK postupem podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPV) - tedy ve zjišťovacím řízení, nebo v procesu EIA. V takovém případě je žadatel povinen doložit spolu se Stanoviskem orgánu ochrany přírody další povinné přílohy žádosti o podporu – Doklad o negativním závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 odst. 6 ZPV, nebo kladné stanovisko EIA dle § 9a odst. 1 až 3 ZPV.

Kritérium F3 bude považováno za splněné v případech, kdy bude splněna jedna z následujících podmínek:

1) Žádost o podporu nezahrnuje záměr, který má být realizován v lokalitě soustavy Natura 2000.

2) Žádost o podporu zahrnuje záměr, který má být realizován v lokalitě soustavy Natura2000. Žadatel dokládá vyloučení významného vlivu na lokalitu soustavy Natura 200 prostřednictvím přílohy Stanovisko orgánu ochrany přírody.

3) Žádost o podporu zahrnuje záměr, který má být realizován v lokalitě soustavy Natura 2000 a dle Stanoviska orgánu ochrany přírody by mohl mít významný vliv na lokalitu soustavy Natura 2000. Žadatel dokládá Stanoviskem orgánu ochrany přírody a Dokladem o negativním závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 odst. 6 ZPV nebo kladným stanoviskem EIA.

Kritérium F3 bude považováno za nesplněné v případech:

4) Žádost o podporu zahrnuje záměr, který má být realizován v lokalitě soustavy Natura2000 a žadatel nedoložil vyloučení významného vlivu na lokalitu soustavy Natura 2000.

5) Žádost o podporu zahrnuje záměr, který má být realizován v lokalitě soustavy Natura2000. Žadatel doložil Stanovisko orgánu ochrany přírody, které nevyloučilo významný vliv na lokalitu soustavy Natura 2000, přičemž žadatel nedoložil Doklad o negativním závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 odst. 6 ZPV nebo kladné stanovisko EIA.

(zveřejněno dne 23.5.2016)

Metodický výklad ke kontrole vlastnické struktury žadatele/partnera s finančním příspěvkem:

Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná/specifická část v kapitole 5.2.1 uvádějí povinnost pro žadatele/partnery s finančním příspěvkem zveřejnit strukturu vlastnických vztahů. Doložení vlastnické struktury bude předmětem kontroly formálních náležitostí v kritériu „Identifikační údaje žadatele/partnera jsou v souladu s výpisem z evidence“.

Žadatel zveřejňuje vlastnickou strukturu v žádosti o podporu (na záložkách Subjekty projektu a Osoby subjektu), partner prostřednictvím přílohy žádosti o podporu.

Je-li žadatel/partner s finančním příspěvkem právnickou osobou, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 14 odstavcem 3 písm. e) je povinen doložit v žádosti o podporu informaci o identifikaci:

1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,

2. osob s podílem v této právnické osobě,

3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

 

(Zveřejněno dne 14. 3. 2016).


Upozornění:

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele o aktualizaci vzoru přílohy žádosti o podporu „Principy partnerství a prohlášení o partnerství“. Vzor přílohy byl doplněn o informace související s finančním podílem partnera na celkových způsobilých výdajích projektu.

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 13: „Žadatel uvádí partnery již v žádosti o podporu, včetně rolí, podílu na aktivitách projektu a finančního podílu, pokud je plánován.“ Při zapojení partnera s finančním příspěvkem je tedy žadatel povinen v žádosti o podporu uvést podíl partnera na celkových způsobilých výdajích. Tuto informaci žadatel uvede buď v aktualizované verzi přílohy žádosti o podporu Principy partnerství a prohlášení o partnerství nebo Smlouvě o partnerství (pokud je již uzavřena).

Více na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-k-vyzvam

Zveřejněno dne 4. 4. 2016. 

Upozornění:

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele o doplnění vzoru přílohy žádosti o podporu „Implementation team annex of the project proposal“ (Realizační tým v AJ).

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 5.2.4 má žadatel povinnost doložit, v návaznosti na povinnou aktivitu Řízení projektu, povinnou přílohu „Realizační tým“, pro relevantní výzvy byla tato příloha přeložena do anglického jazyka.

Více na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-k-vyzvam

Zveřejněno dne 4. 4. 2016.


Aktuálně: V rámci výzvy 02_16_019 Excelentní výzkum bylo přijato celkem 130 žádostí o podporu v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši 41 990 820 353,69 Kč.

(Zveřejněno dne 11. 7. 2016).