ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

1. kolo: 8. února 2016 - 30. června 2016

2. kolo: 1. prosince 2016 - 15. května 2017

Celkový objem

11 850 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

11 800 mil. Kč

Předložené žádosti

33 249 mil. Kč

Vyřazené žádosti

21 449 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_019 - Excelentní výzkum

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je podpořit problémově orientovaný výzkum interdisciplinárního charakteru, který napomůže efektivnímu využití výzkumných center a iniciuje dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu z hlediska jeho originality a praktických dopadů. K využití dojde prostřednictvím koncentrované podpory výzkumného záměru, souvisejícího výzkumného týmu a materiálně technického vybavení.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

1.3 Číslo výzvy

02_16_019

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva

1.6 Model hodnocení

Dvoukolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

3. 12. 2015

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+1)

8. 2. 2016
1)

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve, nebo později, než je uvedené datum, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu (1. kolo)2)

8. 2. 2016, od 10 hod.
2)

Žadatel předkládá předběžnou žádost o podporu. Více viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.3.

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu (2. kolo)3)

1. 12. 2016, od 10 hod.
3)

Žadatel předkládá plnou žádost o podporu. Více viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.3.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (1. kolo)4)

30. 6. 2016, do 14 hod.
4)

Žadatel předkládá předběžnou žádost o podporu. Více viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.3.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (2. kolo)5)

15. 5. 2017, do 14 hod.
5)

Žadatel předkládá plnou žádost o podporu. Více viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.3.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu6)

30. 6. 2023
6)

V případě fázovaných projektů (ve smyslu čl. 118, resp. čl. 118a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060) datum 30. 6. 2023 představuje nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace I. fáze.

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
48 měsíců
Maximální délka:
89 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

11 850 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000 000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:

 • Celkové způsobilé výdaje nesmí v žádném případě přesáhnout ekvivalent 50 000 000 EUR v Kč dle platného kurzového přepočtu, přičemž bude použit kurz EK (Měsíční účetní kurz Evropské komise zveřejněný na http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/) platný ke dni schválení žádosti o podporu ŘO.
 • V případě podpory poskytnuté dle čl. 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/20141 , v souladu s bodem i) odst. 1 čl. 4 nesmí výše podpory přesáhnout ekvivalent 40 000 000 EUR v Kč dle kurzového přepočtu ECB platného ke dni poskytnutí podpory (tj. ke dni vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory).

 1 Viz bod 3.8 – varianta B.

3.3 Fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

3.4 Způsob financování

Ex ante financování, Ex post financování v případě organizační složky státu (OSS).

3.5 Výše 1. zálohové platby

Max. 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Jednotlivé rozpady zdrojů financování dle kategorie regionu a dle právní subjektivity žadatele/příjemce jsou uvedené v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část. Další specifika týkající se spolufinancování v rámci této výzvy jsou uvedené v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – specifická část. V případě stanovení míry spolufinancování je na rozhodnutí žadatele, jakou výši kofinancování vlastními zdroji si uplatní v rámci předkládané žádosti o podporu. Závazná je pro žadatele/příjemce minimální míra spolufinancování. Pro rata: poměr pro rata (poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV) schválený Monitorovacím výborem OP VVV je 61 % (méně rozvinuté regiony – MRR) a 39 % (více rozvinuté regiony – VRR).

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podmínky pro níže uvedené varianty jsou uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 15.
Varianta A: Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. Podpora bude poskytnuta k realizaci nehospodářských aktivit vymezených odst. 19 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), případně aktivit splňujících ustanovení odst. 20 Rámce, tudíž poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.
Varianta B: Podpora bude poskytována v souladu s článkem 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/20142 a může být proto slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je vyňata z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. Podpořená část výzkumného a vývojového projektu musí spadat do kategorie základního výzkumu. Intenzita podpory nesmí přesáhnout 100 % způsobilých výdajů a 50 % způsobilých výdajů u studie proveditelnosti.


2 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem Úřední věstník EU, L 187, 26. 6. 2014, str. 1- 84.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty3.

3 Členění jednotlivých typů oprávněných žadatelů vychází z materiálu Pravidla pro spolufinancovaní ESIF v programovém období 2014-2020 vydaného Ministerstvem financí ČR.

4.2 Partnerství

Vymezení partnerství: Partnerství není povinně vyžadováno. Podmínky partnerství jsou vymezeny platnými Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.1.
Oprávnění partneři:
Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty.

Další pravidla a podmínky pro oprávněnost žadatele a příjemce jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.1.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

5.1.1 Oprávněné aktivity

a) Podpora výzkumu, který dosáhne svou kvalitou a originalitou mezinárodní excelence, čímž dojde ke zvýšení výzkumného výkonu výzkumných center.
b) Dobudování4, rekonstrukce či upgrade infrastruktury – materiálně, technicky a informačně podpořit a umožnit výzkumné aktivity v návaznosti na podporovanou aktivitu a).
c) Budování nového výzkumného centra na území hl. města Praha – výstavba nového výzkumného centra či rekonstrukce objektů, které budou nově sloužit jako výzkumné centrum v návaznosti na podporovanou aktivitu a). Tato aktivita je možná pouze na území hl. města Praha.
d) Rozvoj výzkumných týmů – podpora výzkumu prostřednictvím podpory či zvýšení počtu výzkumných týmů včetně jejich dlouhodobého rozšíření o domácí či zahraniční výzkumné či technické pracovníky.
e) Rozvoj internacionalizace – posílení mezinárodní dimenze a intenzivní vědecké spolupráce s alespoň jednou přední organizací pro výzkum a šíření znalostí v zahraničí v návaznosti na podporovanou aktivitu a).
f) Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, více viz kapitola 5.2.1. a 5.2.4. Žadatel je povinen vybrat jednu z uvedených skupin aktivit:

 • písm. a), b), c), d), e) a f), nebo
 • písm. a), b), d), e) a f).


Aktivity musí být realizovány ve vazbě na jedno výzkumné centrum, popř. ve spolupráci výzkumných center.
Bližší specifikace výše uvedených aktivit viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4.


4 Dobudování – rozšíření existující kapacity VaV centra vázané na pořízení či využívání nových technologií, pokud možno v rámci stávajících budov.

5.1.2 Vyloučené aktivity

Budování nového výzkumného centra mimo území hl. města Praha.
Podpora udržitelnosti projektů z předchozího programového období (za podporu udržitelnosti není považován rozvoj projektů podpořených z předchozího programového období).

5.1.3 Cílová skupina

pracovníci výzkumných organizací
studenti doktorských studijních programů vysokých škol

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) a/nebo jejími krajskými přílohami – projekt je realizován v souladu s alespoň jednou generickou znalostní doménou nebo s alespoň jedním klíčovým odvětvím aplikací a aplikačním tématem uvedenými v Národní RIS3 strategii či regionální příloze. Žadatel popíše soulad a doloží jej v příloze k žádosti o podporu.

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let od poslední platby příjemci. Plnění podmínek v době udržitelnosti projektu vychází z čl. 71 Obecného nařízení.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace je území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Projekty musí být realizovány na území České republiky. V případě aktivity c) je možná její realizace pouze na území hl. města Praha.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost (způsobilé výdaje): Věcná způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a specifikace v rámci této výzvy jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.7.1.
V této výzvě nejsou způsobilými výdaji náklady přímo financované v rámci projektů Národního programu udržitelnosti I (LO) a Národního programu udržitelnosti II (LQ).


Časová způsobilost (od kdy do kdy jsou časově způsobilé dané výdaje): Časová způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část. Další informace a specifika k časové způsobilosti v rámci této výzvy jsou uvedeny v kapitole 8.7.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli. V případě podpory poskytnuté dle čl. 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 nesmí dojít k zahájení prací na projektu před podáním žádosti o podporu.
Současně platí, že:

 • Projekty, které budou realizovány v režimu dle varianty A: Z časového hlediska jsou způsobilé výdaje ode dne vyhlášení výzvy v IS KP14+. Podmínkou způsobilosti tedy je, že všechny úkony, které se váží k způsobilým výdajům, byly uskutečněny po datu vyhlášení výzvy v ISKP14+ (včetně tohoto data).
 • Projekty, které budou realizovány v režimu dle varianty B: Z časového hlediska jsou způsobilé výdaje ode dne podání žádosti o podporu, resp. zahájení prací na projektu smí proběhnout až po podání žádosti o podporu.

 

7.2 Monitorovací období

6 měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci této výzvy nebude využita zjednodušená forma vykazování celkových způsobilých výdajů projektu. Projekty v rámci této výzvy budou vykazovat celkové způsobilé výdaje v režimu úplného vykazování (viz kapitola 8.6.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část).

7.4 Limity rozpočtu

Položka rozpočtu Outsourcované služby – na tuto položku rozpočtu je stanoven limit max. 49 % z kapitoly rozpočtu Celkové způsobilé výdaje.
Kapitola rozpočtu Osobní výdaje – na tuto kapitolu rozpočtu je stanoven limit max. 50 % z kapitoly rozpočtu Celkové způsobilé výdaje.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktuální verze těchto dokumentů je vždy k dispozici na adrese: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy.
Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce, anglická verze bude doložena formou přílohy žádosti o podporu.
Povinnou součástí žádosti o podporu je také cost benefit analýza (CBA) v rozsahu finanční a socioekonomické. Žadatel ji vyplňuje jako součást žádosti o podporu v IS KP14+.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat znění projektového záměru se zástupci ŘO - kontaktní osobou.

 • Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu: Mgr. Helena Hořáková
 • E-mail: helena.horakova@msmt.cz
 • Telefon: 234 814 263

Upozornění pro žadatele:

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13.00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Nejpozději pět pracovních dnů před konáním konzultace se doporučuje zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy konkrétní dotazy/oblasti, které budou předmětem konzultace.
 • Předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu, za tu je plně zodpovědný žadatel.

Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

U vyhlášených výzev lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.


U kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí):

 • zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru podpory,
 • změnit věcné zaměření výzvy,5
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

5 Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.

Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-1.

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory. Podpora nebude poskytnuta podniku, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz.