ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_16_019 - Excelentní výzkum

Oddíly výzvy

58

Jsou v rámci stavebních nákladů povoleny náklady na opravy plášťů (venkovní stavební prvky)?

Pokud budou tyto úpravy navázány na aktivity dobudování, stavba či rekonstrukce a bude se jednat o nezbytně související prvek, pak ano. V rámci projektu ale nelze realizovat pouze úpravy/opravy venkovních stavebních prvků.

57

Stavební přílohy/Stavební dokumentace.

Žadatelé, kteří v rámci realizace svých projektů počítají se stavebními aktivitami, jsou povinni postupovat v souladu s Přílohou č. 10 Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná část, která detailně popisuje seznam příloh pro projekty se stavebními pracemi. Pravidla pro dokladování příloh pro projekty obsahující aktivity stavebního charakteru jsou pak rovněž součástí pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část (s. 42 a 43).

56

Je možný ekonomický vztah mezi žadatelem a partnerem?

Mezi žadatelem a partnerem nesmí být dodavatelsko-odběratelský vztah.

55

Změna finančních milníků je podstatnou změnou – je nutné ji předkládat 6 měsíců před podáním monitorovací zprávy?

Ano, tento limit platí.

54

DPH vůči aktivitám projektu – upřesnit jak jej vykazovat v rozpočtu  je možné vykazovat koeficientem?

Daň z přidané hodnoty (DPH) je obecně jako všechny daně nezpůsobilá s výjimkou případů, kdy je podle vnitrostátních předpisů neodpočitatelná. DPH je tak způsobilá pouze pro příjemce, kteří si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu (dle zákona o DPH).
Způsobilá daň z přidané hodnoty se vztahuje pouze k plněním, která musí být sama považována za způsobilá. V případě, že je plnění způsobilé pouze z alikvotní části, pak je i daň z přidané hodnoty vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části.
Subjekty, které mohou uplatnit nárok na odpočet DPH částečně na základě koeficientu, použijí při vykazování v žádosti o platbu (tj. stanovení sumy způsobilých výdajů) zálohový koeficient. Zároveň nejpozději v rámci první žádosti o platbu následující po stanovení správné výše vypořádacího koeficientu za předchozí rok v souladu se zákonem o DPH, provedou příjemci vyúčtování způsobilé části DPH na základě tohoto vypořádacího koeficientu.

53

Věcný příspěvek se vykazuje v každé ŽoP nebo stačí jej vykázat pouze v jedné a pak získávat plnou podporu?

V případě poskytnutí věcného příspěvku a jeho zahrnutí do žádosti o platbu v průběhu realizace projektu, jsou výdaje s ním spojené zahrnuty ze strany ŘO OP VVV až do závěrečného vyúčtování projektu, tzn., že částka věcného příspěvku bude zahrnuta až do výpočtu závěrečné platby/vratky při ukončení projektu a při administraci závěrečné žádosti o platbu.

52

Jak je myšlen Věcný příspěvek v této výzvě + příklady?

Věcný příspěvek slouží jako způsob zajištění spolufinancování projektu ze strany žadatele/příjemce. Pro účely výzvy excelentní výzkum lze za věcný příspěvek považovat poskytnutí:
- stavebních prací
- zboží
- služeb
- pozemků
- staveb
Věcný příspěvek musí splňovat několik dalších podmínek. Tyto podmínky jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce (obecná část), verze 3, str. 151.

51

Jak bude vypadat rozpočet v 1. a 2. kole této výzvě

V rámci 1. kola je nutné uvést do rozpočtu všechny konkrétní položky vyjma výdajů na stavební část. Stavební výdaje uvede žadatel do rozpočtu pro první kolo hodnocení v kumulované výši bez podrobného rozklíčování. Tyto výdaje žadatel rozklíčuje až v rámci 2. kola. Celkové způsobilé výdaje uvedené v žádosti pro 1. kolo hodnocení nemohou být již navýšeny.

50

Daňové X účetní odpisy – jak je to v této výzvě, je možné daňový odpis uvést jako věcný příspěvek?

Příjemce si vybere formu odpisování (v souladu se zákonem o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů), kterou bude používat po celou dobu realizace projektu, tuto nastavenou formu již nebude moci měnit.
Odpis není možné uvést jako věcný příspěvek.

49

Jak vkládat režie, když nelze využít jejich %?

Režie žadatel uvede do kapitoly režie, materiál a provozní výdaje. Zpravidla se bude jednat o položku „Služby provozního charakteru“.

48

Může být věcným příspěvkem pozemek?

Ano.

47

Metodika full cost? (metodika byla certifikována externím auditorem) – lze ji v této výzvě použít? Do které položky rozpočtu má být režie zařazena? Obecně přístup k režiím.

Režijní náklady bude příjemce vyúčtovávat na základě vnitřních směrnic, které platí pro danou organizaci. Nejpozději v 1. zprávě o realizaci musí být tato směrnice předložena řídícímu orgánu.

46

Položka v rozpočtu Úspory – vyplňovat ji?

Tuto položku nevyplňujte. Položka je dotována, vzniknou-li při zadávacím řízení úspory v podobě rozdílu mezi předpokládanou cenou zakázky a cenou nasmlouvanou. Do této položky se přesouvají finanční prostředky až v průběhu realizace.

45

V rozpočtu není uvedena přímá podpora – jakým způsobem ji do rozpočtu vložit?

Výdaje spojené s cílovou skupinou uvádějte do rozpočtu na základě typu výdaje do příslušných kapitol.

44

Excelentní výzkumný pracovník/ klíčový pracovník – jak zdůvodnit výši mzdy, když žadatel nedokládá s projektovou žádostí CV (jak to bude kontrolovatelné ze strany ŘO).

Výzva povinně stanoví doložení CV u vedoucích výzkumných programů. V případě, že v projektu budou uvedeni klíčoví či excelentní pracovníci je vždy plně záležitostí žadatele, jakou formou odůvodní klíčovost či excelenci daného pracovníka (může např. doložit samostatnou přílohu se zdůvodněním, CV apod.). Adekvátnost rozpočtu bude předmětem věcného hodnocení.

43

Je finální rozpočet součástí již 1. kola hodnocení?

Ne v rámci 1. kola hodnocení (předběžné žádosti o podporu) lze do položky stavební výdaje vyplnit souhrnný údaj. Tento bude dále rozklíčován (rozvedení do konkrétních jednotlivých položek) v rámci předložení plné žádosti o podporu.

42

Míra spolufinancování se stanovuje na žadatele?

Ano.

41

Jak bude řešen rozpočet projektu? Může si žadatel navýšit rozpočet během 1. a 2. kola hodnocení projektu?

V rámci 1. kola je nutné uvést do rozpočtu všechny konkrétní položky vyjma výdajů na stavební část. Stavební výdaje uvede žadatel do rozpočtu pro první kolo v kumulované výši bez podrobného rozklíčování. Tyto výdaje žadatel rozklíčuje až v rámci 2. kola. Celkové způsobilé výdaje uvedené v žádosti pro 1. kolo hodnocení nemohou být již navýšeny.

40

Forma dedikace projektu ve výstupech (publikace, články apod.) - bude stačit název a registrační číslo projektu? Nebo bude nutno přidat i financování (fond apod.)?

Afiliace či dedikace nejsou povinnou součástí vykazovaných publikací, ŘO je nicméně doporučeno tam, kde je to možné dedikaci či afiliaci uvést. Standardní doporučenou formou je název a registrační číslo projektu, a rovněž uvedení informace, že projekt je financován z OP VVV.

39

Afiliace/dedikace v rámci publikací.

Metodika OP VVV nestanovuje pro publikace nutnost afiliace či dedikace. Příjemce je ale vždy povinen prokázat vazbu publikace na projekt. Vzhledem k tomuto parametru ŘO doporučuje tam, kde je to možné dedikaci či afiliaci projektu uvádět.

38

Monitorovací indikátor 20312 – stanovení měrné jednotky a vykazování.

Monitorovací indikátor záměrně neobsahuje kompletní výčet programů mezinárodní spolupráce, které mohou být započteny. Primárně by se ovšem mělo jednat o programy typu Horizont 2020, jeho dílčí implementační nástroje či program EURATOM. Tyto explicitně nastavené programy odkazují zejména na kvalitativní úroveň vykazovaných účastí. Žadatel hodnotu daného indikátoru nastaví dle svých možností a rovněž s přihlédnutím k možnostem, které jsou vymezeny oblastí výzkumu. ŘO doporučuje, aby v rámci komentáře k danému indikátoru byly uvedeny programy, v nichž by měl být indikátor plněn. Veškeré informace budou následně předmětem posouzení ze strany odborného experta.
Do daného indikátoru mohou být zahrnuty i mezinárodní programy mimo oblast EU, přičemž se může jednat o soukromé i veřejné prostředky.
Měrnou jednotkou je počet účastí.

37

Vysvětlit vztah mezi indikátory 202 11 a 202 16.

Monitorovací indikátor 20211 Odborné publikace obsahuje rovněž publikace, které jsou vykázány v rámci samostatného indikátoru 20216. Indikátor 20211 je souhrnným indikátorem publikací, které jsou následně diferencovány prostřednictvím indikátoru 20216.

36

Je pro odborné pracovníky nastavená minimální výše úvazku (např. 0,1; 0,2)?

Výzva neudává, na jaký minimální úvazek mají být členové odborného týmu zaměstnáni. Adekvátnost odborného týmu, jeho struktura a míra zapojení bude předmětem věcného hodnocení. Vzhledem k této skutečnosti ŘO doporučuje u odborných výzkumných pracovníků s nižšími úvazky doplnit komentář s vysvětlením a zdůvodněním tohoto nastavení.

35

Vztah mezi OP VaVpI a OP VVV z hlediska úvazků a udržitelnosti.

Projekty financované z OP VVV musí mít svým obsahem k aktivitám uvedeným v udržitelnosti OP VaVpI významnou přidanou hodnotu, např. musí se jednat o rozvoj vědeckovýzkumného týmu, nejen o čisté hrazení nákladů na fungování tohoto týmu.
V rámci projektu OP VVV je možné hradit rozvojovou činnost v době udržitelnosti projektu z OP VaVpI. Rozvojem v době udržitelnosti je chápáno, že aktivity budou mít nové/jedinečné/navazující výstupy oproti výstupům projektů financovaných v předchozím programovém období. Není nutné, aby se jednalo o rozdílné aktivity (tj. výzkumník nemusí nově pracovat jako administrátor). Novost/jedinečnost/návaznost se popisuje v žádosti o podporu. V souvislosti s těmito aktivitami jsou způsobilé i osobní náklady. Obecně je také nutné dodržet konkrétní podmínky udržitelnosti, které mají jednotlivé projekty financované v předchozím programovém období. Tj. mzdové náklady pracovníka zahrnutého rovněž do udržitelnosti VaVpI lze z OP VVV hradit v případě, že oproti projektům OP VaVpI jsou realizovány rozvojové aktivity.

34

Životopisy a jejich dokladování.

Výzva stanoví, že povinně je nutné doložit CV vedoucích výzkumných programů. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci věcného hodnocení je zahrnuto hodnocení odborného týmu jako celku, byla v rámci Studie proveditelnosti vytvořena samostatná kapitola zaměřená na popis projektového týmu. Součástí Studie proveditelnosti jsou pak také životopisy členů odborného týmu (jedná se o opatření pro zajištění maximálního množství informací pro věcné hodnocení). V případě, že nebude možné doložit CV konkrétních pracovníků, doporučuje ŘO doložit alespoň kvalitativní nároky na danou pozici nároky (délka praxe, odbornost, H-index apod.).

33

Jak má žadatel vyplňovat povinnou přílohu Realizační tým?

Tabulku je nutné vyplnit dle pokynů uvedených v komentářích jednotlivých nadpisů. Přehled členů realizačního týmu je rovněž součástí Studie proveditelnosti.

32

Může být zahraniční projektový partner?

Ano, do projektu může být zapojen i zahraniční partner. V této souvislosti nicméně upozorňujeme, že projekty musí být realizovány na území ČR. Stejně tak i místo dopadu realizace projektu musí být ČR.

31

Jak bude vypadat 1. a 2. kolo projektové žádosti v systému?

Pro předběžnou žádost nebudou některé záložky systému zpřístupněny, k jejich otevření dojde až pro druhou část hodnocení, při němž žadatel předkládá již plnou verzi žádosti o podporu.

30

Z jakého důvodu se dokládá Studie proveditelnosti v rámci 1. a 2. kola hodnocení? Bude se dokládat v obou kolech finální verze této povinné přílohy?

Studie proveditelnosti je koncipována tak, aby odpovídala procesu věcného hodnocení/hodnotícím kritériím. V prvním kole tedy není nutné vyplňovat kapitoly týkající se stavebních aktivit. Části k vyplnění v 1., resp. ve 2. kole budou ve Studii proveditelnosti označeny.
V případě, že bude žadatel schopen vyplnit veškeré údaje již pro 1. kolo hodnocení, může tak samozřejmě učinit, povinnost doložení Studie proveditelnosti pro 2. kolo tím ovšem nemizí (mezi jednotlivými koly hodnocení může na základě posudků hodnotitelů dojít k úpravám, které je nutné zaznamenat do všech příslušných částí projektové žádosti a jejích příloh).

29

Mohou být do projektu zapojeny 2 fakulty?

Výzva umožňuje partnerství (přijatelnost partnera/partnerů je uvedena v textu výzvy a také v pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část).
Z hlediska pojetí 2 fakult jakožto výzkumného centra – ano, za splnění podmínek definice výzkumného centra dle specifických pravidel.

28

Platí pravidlo, že na 1 centrum se může navázat jen 1 projekt?

Výzva stanoví, že „aktivity musí být realizovány ve vazbě na jedno výzkumné centrum, popř. ve spolupráci výzkumných center“. Logika tohoto opatření tedy stanoví, že každý jednotlivý projekt musí být navázán na 1 výzkumné centrum, na 1 stejné výzkumné centrum může být ale reálně navázáno více projektů - každý projekt ale musí být zaměřen na jinou část oblasti výzkumu (tj. 2 projekty se stejným zaměřením a návaznosti na stejné centrum by byly vyhodnoceny jako neefektivní).

27

Může být projekt navázán i na pražská výzkumná centra?

Ano - v případě, že budou naplněny podmínky uvedené v definici výzkumného centra dle Specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce.

26

Jaké výdaje lze považovat za způsobilé ve fázi přípravy projektu, financovaného v režimu dle varianty A?

Způsobilost výdajů na zakoupení pozemku nebo nemovitosti/budovy

25

Jaké výdaje lze považovat za způsobilé ve fázi přípravy projektu, financovaného v režimu dle varianty A?

Pro projekty financované v režimu dle varianty A (režim, který nenaplňuje znaky veřejné podpory) jsou z časového hlediska způsobilé výdaje ode dne vyhlášení výzvy v IS KP14+ (včetně tohoto dne). Od tohoto data mohou být realizovány činnosti v rámci přípravy projektu.
Způsobilými výdaji jsou např.: služby expertů, poradců, projektantů při přípravě projektu a projektové dokumentace (pro stavební řízení, územní řízení, dokumentace k vlivům na životní prostředí), pro zavedení technologie, zhodnocení budov, staveb, strojů a zařízení, atd., náklady na výběrová řízení pro činnosti související s přípravou projektu. Součástí projektové přípravy jsou i nezbytné průzkumy vyplývající z požadavků stavebního řízení - např. geologický, archeologický). Technická a technologická a prováděcí dokumentace nezbytná k zahájení podporované činnosti.

24

Jaké výdaje, související se stavbou, je možné zahrnout do způsobilých výdajů projektu financovaného v režimu dle varianty A?

V případě, kdy žadatel postupuje dle varianty A, kdy poskytnutá podpora nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (kapitola 15.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část), je stavba způsobilým výdajem projektu (za předpokladu jejího nehospodářského využití v souladu s odst. 20 Rámce).
Do rozpočtu lze zahrnout např. výdaje na úpravy pozemků (hrubé terénní úpravy pozemku, sadové úpravy v okolí objektu), výdaje na odstranění staveb nutné k realizaci nové stavby, odstranění ekologických zátěží (dekontaminace a rekultivace pozemků určených pro realizaci projektu), výdaje na sítě (včetně přeložek plynových, vodovodních a elektrických sítí, pokud jsou pro realizaci projektu nezbytné), výstavbu přípojek k telekomunikačním sítím, budování páteřních sítí, parkovací místa a komunikace ke stavbám (způsobilost výstavby parkovacích míst a komunikací je podmíněna požadavkem stavebního úřadu, který vzešel ze stavebního řízení), výdaje na výstavbu objektů, technický dozor investora. Součástí této položky jsou také výdaje na přípravu samotných stavebních prací - tj. výdaje navazující na plnění v rámci přípravy projektu. Jedná se především o prováděcí dokumentaci a dokumentaci k výběru zhotovitele stavebních prací. Podmínkou je, aby tyto výdaje účetně vstupovaly do hodnoty dlouhodobého hmotného majetku, jež je předmětem realizace v rámci stavebních výdajů.

23

Je tabulka se seznamem žádostí o podporu, které splnily podmínky 1. kola hodnocení, zveřejněná ŘO OP VVV, finální?

Ano, jedná se o kompletní seznam žádostí, které splnily podmínky 1. kola hodnocení. Žádné další kroky hodnocení v rámci 1. kola hodnocení realizovány nebudou, toto kolo je již uzavřené. K
aktualizaci může dojít pouze v případě, že některý z neúspěšných žadatelů v 1. kole předloží tzv. připomínky k podkladům v procesu schvalování (žádost o přezkum) a ty budou uznány jako (částečně) důvodné. Splní-li následně po provedení opravného hodnocení žádost o podporu podmínky pro postup do 2. kola, bude dodatečně do seznamu zařazena.

22

Pro postup do 2. kola je nutné předložit novou žádost o podporu?

Ne, předmětem 1. kola hodnocení byla tzv. předběžná žádost o podporu. Tato bude dále dopracována v IS KP14+ do podoby plné žádosti o podporu, kterou žadatelé předloží do 2.kola hodnocení. Nedochází tedy k založení nové žádosti, ale k rozšíření/dopracování žádosti původní. Postup pro předložení žádostí do 2. kola je totožný jako v případě podání žádosti do 1. kola, tzn., že žádost je nutné dopracovat v IS KP14+. Pro návodný postup při přípravě plné žádosti o podporuje možné využít materiál Postup pro úspěšné žadatele 1. kola hodnocení při zpracování plné žádosti o podporu uvedený na stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-019-excelentni-vyzkum).

21

Příloha Vypořádání výhrad věcného hodnocení 1. kola musí být doložena také v Aj?

Ano, dokument je nutné doložit v českém i anglickém jazyce. Příloha v anglickém jazyce slouží jako hlavní podklad pro zahraniční hodnotitele pro vyhodnocení 1. kroku 2. kola hodnocení. Anglická verze bude doložena v rámci souboru anglických příloh – stejně jako v předchozím kole je nutné uvádět názvy veškerých příloh určených pro zahraniční hodnotitele v anglickém jazyce.

20

Jakým způsobem budou dokládány přílohy v angličtině?

Stejně jako v prvním kole budou přílohy v anglickém jazyce (pro zahraniční hodnotitele) doloženy v jednom souhrnném souboru formátu .zip zahrnujícím veškeré přílohy v Aj – název souboru může být např.Round 2_Annexes in English.

19

Příloha Vypořádání výhrad věcného hodnocení 1. kola má být doložena v rámci pod kladů/příloh pro 2. kolo?

Ano. Ačkoli daná příloha není uvedena v kap. 18.10. Pravidel pro žadatele a příjemce–specifická část, vzhledem k nastavení procesu hodnocení, v němž je posuzováno vypořádání výhrad hodnotitelů udělených v 1. kole věcného hodnocení(1. krok 2. kola věcnéhohodnocení) vytvořil ŘO pro usnadnění splnění tohoto kritéria pro žadatele společný vzor. Danou přílohu je tedy nutné doložit spolu s ostatními příloham i v rámci plné žádosti o podporu (tj. pro 2. kolo příjmu žádostí). Příloha se dokládá v českém i anglickém jazyce.

18

V případě, že posun harmonogramu výzvy bude vyžadovat posun harmonogramu projektu, je třeba provést tyto změny do žádosti o podporu pro 2. kolo?

Případný posun/změna harmonogramu je předmětem komunikace mezi ŘO a žadatelem ve fázi před podpisem právního aktu.
V tuto chvíli tedy není relevantní provádět posuny harmonogramu projektu. Hodnotitelé budou s výše uvedenou skutečností v rámci svého školení rovněž seznámeni.

17

Jakým způsobem bude probíhat hodnocení v rámci 2. kola, bude se jednat o stejné hodnotitele, tito budou mít k dispozici posudky kola prvního?

Postup pro 2. kolo hodnocení je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce–specifická část. Zde je v kap. 5.4.4. Věcné hodnocení (2. kolo) uvedeno: „Hodnocení každé žádosti o podporu 3 provádí vždy samostatně dva hodnotitelé do hodnoticí tabulky v IS KP14+, a to stejní zahraniční hodnotitelé, kteří hodnotili žádost o podporu v1. kole.“ V případě hodnocení arbitrem bude hodnocení zajištěno opět totožnými hodnotiteli jako v kole prvním, tito budou muset v rámci svého hodnocení reflektovat posudek arbitra (tzn. výslednýposudek 1. kola věcného hodnocení).

16

Jakým způsobem bude sestaveno výsledné pořadí žádostí o podporu?

Postup pro sestavení výsledného seznamu doporučených/nedoporučených projektů/projektů zařazených do zásobníku náhradních projektů je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce–specifická část, kap, 5.4.4., která k výše uvedenému uvádějí: Počet bodů, který rozhoduje o pořadí žádostí o podporu doporučených Výběrovou komisí, bude vypočten jako součet bodového hodnocení z 1. kola a z 2. kroku 2. kola věcného hodnocení. Detailně je způsob výpočtu bodů v rámci celého schvalovacího procesu uveden rovněž v materiálu. Postup pro úspěšné žadatele 1. kola hodnocení při zpracování plné žádosti o podporu uvedený na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-019-excelentni-vyzkum).

15

Uvažuje se o navýšení alokace pro výzvu Excelentní výzkum?

Případné navýšení alokace výzvy bude zvažováno na základě výsledků celého procesu hodnocení, tj. na základě rozhodnutí Výběrové komise, která v návaznosti na vyhodnocení kvality žádostí o podporu může navýšení navrhnout, popř. dalších faktorů (aktuální kurz apod.).

14

Jak je to s dokládáním příloh pro 2. kolo?

Způsob dokladování příloh pro 2. kolo žádostí o podporu je rozveden v materiálu Postup pro úspěšné žadatele 1. kola hodnocení při zpracování plné žádosti o podporu uvedený na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-019-excelentni-vyzkum. Obecně je nutné řídit se Pravidly pro žadatele a příjemce–specifická část, kap. 18.10., kde je v tabulce uvedeno, ke kterému kolu hodnocení se příloha dokládá(poslední sloupec). Tedy i v případě, že se přílohy od 1. kola hodnocení nijak nezměnily, je nutné je do systému vložit znovu pro 2. kolo hodnocení (kontrola úplnosti předložených podkladů bude předmětem kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti). Přílohy pro 2. kolo hodnocení vzhledem k zachování přehlednosti doporučujeme nahrávat ve formátu 2.kolo_Příloha XY. Pokud pro přílohu platí pravidlo, že nesmí být starší 90 dní od data předložení žádosti o podporu, je v případě, že nedošlo k žádné změně, možné nahrát přílohu předloženou pro 1. kolo hodnocení (ovšem s připojením koncovky 2. kolo), není tedy nutné pořizovat výpisy znovu.

13

Je možné navýšit celkový rozpočet projektu?

Ne, celkové způsobilé výdaje projektu nesmí být vyšší než v 1. kole. Žadatel obecně nesmí provádět žádné změny nad rámec doplnění vycházejících z požadavků 2. kola (tj. doplnění žádosti ohledně infrastrukturní části projektu) či výhrad/doporučení hodnotitelů. Veškeré změny původních údajů vycházející z podnětu hodnotitelů budou zaznamenány do formuláře Vypořádání výhrad věcného hodnocení 1. kola, vč. odkazů na konkrétní části žádosti či jejích příloh, kde byly změny provedeny.

12

Jak postupovat v případě, že došlo ke změně názvu žadatele?

Žadatel změnu provede a současně jí uvede do přílohy Vypořádání výhrad věcného hodnocení 1. kola, kde bude uvedeno rovněž zdůvodnění provedení dané změny.

11

Žádost o přezkum se zpracovává v českém nebo anglickém jazyce?

Připomínky k podkladům v procesu schvalování (žádost o přezkum) se předkládá v českém jazyce.

10

Jak bude probíhat hodnocení 1. kroku 2. kola v případě, že v rámci kola 1. byl využit arbitr?

V případě využití arbitra v rámci 1. kola hodnocení je výsledným výstupem hodnocení 1. kola pouze posudek arbitra (žadatel má k dispozici pouze posudek arbitra). Žadatel v rámci zapracování výhrad z 1. kola hodnocení vypořádá výhrady či doporučení arbitra. Ve 2. kole hodnotí projekt stejní 2 hodnotitelé jako v 1. kole, kteří posoudí, jak žadatel zapracoval výhrady, popř. doporučení arbitra.

9

Bude při sestavení výsledného pořadí podpořených projektů zohledňováno oborové členění ?

Ne, ve výzvě Excelentní výzkum bude výsledné pořadí sestaveno výhradně na základě součtu bodů obdržených v 1. kole a ve 2. kroku 2. kola věcného hodnocení.
Příslušnost k oborům není v rámci seznamu výsledného pořadí žádostí sledována.

8

Je možné v návaznosti na výhrady/doporučení hodnotitelů doložit nové přílohy/doplnit informace do žádosti o podporu nebo Studie proveditelnosti?

Obecně je žadatel oprávněn provádět změny/doplnění žádosti o podporu nebo jejích příloh výhradně buď v souvislosti s doplněním údajů pro 2. kolo hodnocení (zejména infrastrukturní údaje), nebo v souvislosti s výhradami a doporučeními hodnotitelů.
V případě, že výhrada nebo doporučení hodnotitele si doplnění informací žádá, je možné tyto informace zařadit k
plné žádosti o podporu. Forma vypořádání výhrady/doporučení vč. změn, které byly v jednotlivých částech žádosti nebo jejích příloh provedeny, budou uvedeny v příslušné části (sloupci) přílohy Vypořádání výhrad věcného hodnocení 1. kola. Na základě tohoto doplnění však již nemůže dojít ke změně výsledku hodnocení z 1. kola.

7

Je potřeba vypořádat veškeré výhrady hodnotitelů?

Ano, vzhledem k nastavení hodnocení 1. kroku 2. kola je nutné vypořádat veškeré výhrady hodnotitelů (tj. např. i ty, které jsou uvedeny v rámci dílčích kritérií).
V případě, že ve zcela výjimečných případech žadatel výhrady hodnotitele neakceptuje/nemůže akceptovat (výhrady hodnotitelů si např. odporují), je povinen tyto výhrady rovněž vypořádat, a to tak, že uvedejasné zdůvodnění, proč nebyly akceptovány.

6

Je stanoven termín, do kdy se do IS KP14+ vkládá příloha Vypořádání výhrad/doporučení věcného hodnocení 1. kola?

Jedná se o přílohu, která musí být doložena spolu s plnou žádosti o podporu. Termín pro vložení této přílohy je tedy shodný s termínem pro ukonče ní příjmu žádostí o podporu pro 2.kolo, tj.15.5.2017do 14:00 hodin.

5

Budou zveřejněny nové dokumenty, do kterých budou vloženy informace k investicím, CBA, stavbám apod.?

Veškeré údaje budou doplněny do žádosti o podporu, kde pro 2. kolo bude otevřen modul CBA.
Modul CBA je nutné propojit s projektovou žádostí dle Uživatelské příručky – zpracování CBA OP VVV.
Informace o investicích, resp. infrastrukturní části projektu budou doplněny do relevantních
částí žádosti o podporu (zejména rozpočet), či jejích příloh (Studie proveditelnosti, přílohy ke
stavební dokumentaci).Z hlediska dokladování příloh je nutné řídit se kap. 18.10. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Pro zpracování plné žádosti o podporu (tj. žádosti o podporu pro 2. kolo) je možné využít materiál Postup pro úspěšné žadatele 1. kola hodnocení při zpracování plné žádosti o podporu uvedený na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-019-excelentni-vyzkum.

4

Je možné upravovat i jiné kapitoly žádosti nebo Studie proveditelnosti než ty, které navazují na doplnění informací ohledně infrastrukturní části?

Obecně je primárně nutné doplnit údaje, které se budou hodnotit v rámci 2. kola hodnocení (tj. zejména údaje navázané na infrastrukturní část projektu). Dále je možné provádět změny navazující na vypořádání výhrad hodnotitelů z
1. kola hodnocení. Změny realizované v návaznosti na podněty hodnotitelů je nutné zaznamenat do tabulky Vypořádání výhrad věcného hodnocení 1. kola (viz vzor http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-019-excelentni-vyzkum).

3

Termín výzkumné centrum je definován v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kde je na straně 5 uvedeno:

„Výzkumné centrum“
Výzkumným centrem se rozumí tematicky jasně vyprofilované pracoviště výzkumu a vývoje. Výzkumné centrum je aktivní ve výzkumné činnosti, často mezioborové povahy, a programově spojuje výzkum a vývoj a případně vzdělávání (zejména studentů doktorských studijních programů a mladých výzkumných pracovníků). Výzkumné centrum je jasně organizačně vymezená a účetně oddělená instituce, část instituce nebo obdobně vyčleněné společné pracoviště několika institucí.“

2

Z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání by mělo být možné, aby výzkumné organizace získaly dotaci na investice na nové technologie (přístrojového vybaveni, budovy). Plánuje se v dohledné době výzva?

Nákup investičního a přístrojového vybavení je povolen prakticky ve všech výzvách ERDF, jmenovitě například „Excelentní výzkum“ a „Excelentní výzkumné týmy“, v budoucnosti pak „Dlouhodobá mezisektorová spolupráce“ a „Předaplikační výzkum“. Pořizování staveb/budov má v uvedených výzvách určité limity, je proto důležité důkladně prostudovat nastavení konkrétní výzvy. Informace k jednotlivým vyhlášeným výzvám naleznete na webových stránkách: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv
Další možností jsou některé výzvy spadající pod OP PIK (MPO). Více informací o OP PIK viz webové stránky: http://www.oppik.cz/

1

Přílohy ve výzvě Excelentní výzkum: Bezdlužnost a trestní bezúhonnost se opravdu dokládá jen čestným prohlášením v IS KP14+ a nejsou vyžadovány příslušné výpisy z rejstříků či potvrzení o bezdlužnosti jako u jiných výzev? Příloha „Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu EFRR“ – ve vzoru je uveden jen jeden indikátor – stačí vyplnit pouze k tomuto jednou indikátoru, nebo mají být doplněny i další?

V této výzvě se dokládají pouze čestná prohlášení (Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, kapitola 18.10). V příloze "Přehled klíčových výstupů.." žadatel vyplní pouze indikátor uvedený v příloze.