ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_16_022 - Šablony pro MŠ a ZŠ I - MRR

Oddíly výzvy

38

Jaké má žadatel povinnosti v souvislosti s archivací dokumentů spojených s realizací projektu?

Povinnosti příjemce v oblasti archivace dokumentů jsou popsány v Pravidlech pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 1 až 3 (dle příslušné výzvy). Dále jsou uvedeny v právním aktu (Rozhodnutí o poskytnutí dotace).

Níže jsou uvedeny některé povinnosti a doporučení pro oblast archivace:

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 3, jsou příjemci dotace povinni zajistit uchování dokumentů spojených s realizací projektu min. do 31. 12. 2033. V kapitole 7.4.3 Pravidla uchovávání dokumentů, je uvedeno, že „Příjemce je povinen uchovávat dokumenty spojené s realizací projektu. U dokumentů, které jakožto originály existují v IS KP14+ (resp. MS2014+), ovšem příjemce není povinen zajistit jejich uchovávání v originále na místě odlišném od IS KP14+ (resp. MS2014+). Pokud je v tomto informačním systému k dispozici pouze sken dokumentu, musí uchování originálu (či ověřené kopie) zajistit příjemce. Ve vazbě na potřebu zajištění řádné funkce systému pro záznam a uchovávání účetních záznamů pro každou činnost je stanovený termín, po který musí být originální dokumenty k dispozici kontrolním orgánům do 31. 12. 2033, pokud legislativa nestanovuje pro některé typy dokumentů dobu delší.“

ŘO doporučuje seznámit se s dokumentem Praktický pomocník pro archivaci zjednodušených projektů, který je dostupný na https://opvvv.msmt.cz/download/file5574.pdf. Zde se uvádí že „V souvislosti s uvedeným datem musí školy/školská zařízení upravit skartační řád školy tak, aby obsahoval informaci o povinnosti archivace projektových dokumentů do uvedeného termínu.“ A dále jsou zde uvedeny příklady dokumentů, které je třeba uchovávat v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.

ŘO OP VVV si dovoluje také odkázat na podobný dotaz, který byl již v minulosti uveřejněn u výzvy č. 63/64 jako dotaz č. 23 a u výzvy 65/66 jako dotaz č. 19.

37

Mohli bychom vést kluby a doučování distančně, a to z preventivních důvodů, abychom i nadále mohli mít věkově promíchané skupiny? Škola aktuálně není povinna vést distanční výuku z důvodu jejího uzavření, ale zdá se nám to jako vhodné řešení realizace projektu v tomto školním roce.

Preventivní distanční realizace aktivit není možná. Aktivity byly připraveny a schváleny Evropskou komisí pro prezenční výuku. Distančně lze aktivity realizovat pouze tehdy, pokud je škola povinná vést distančně i běžnou výuku v souladu s Manuálem k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 dostupném na odkazu https://www.msmt.cz/file/53629/.

36

Do systému IS KP14+ se přihlašujeme každý týden, abychom nepropásli důležitou informaci v depeši, či případně výzvu k nápravě zprávy o realizaci. Je možné nastavit si v systému nějaké upozornění na nově příchozí depeše?

Ano, systém umožňuje nastavení upozornění, a to buď prostřednictvím e-mailu nebo formou SMS. Po přihlášení do systému IS KP14+ zvolte tlačítko PROFIL UŽIVATELE (vpravo nahoře). Na záložce KONTAKTNÍ ÚDAJE zvolíte formu notifikace, číslo telefonu (v mezinárodním formátu +420xxxxxxxxx) nebo e-mail a potvrdíte stiskem tlačítka „Uložit“.

35

Byli jsme vyzváni k doplnění data výstupu z projektu u podpořených osob v systému IS ESF 2014+ a vykázání do závěrečné zprávy o realizaci, ovšem bez uvedení konkrétních osob, u kterých je požadována editace. V projektu bylo podpořeno více jak padesát osob. Jak jednoduše zjistit, u které osoby jsou data doplněna a u které ne?

V IS ESF 2014+ v detailu projektu na záložce Podpořené osoby je možnost rozšířit viditelné sloupce s údaji, které jsou důležité pro vykázání všech dílčích indikátorů do závěrečné zprávy o realizaci. Sloupce můžete přidávat po stisknutí tlačítka Možnosti (ozubené kolečko zcela vpravo), Vybrat sloupce (zde je možné zatrhnout viditelnost sloupců, například: Datum výstupu z projektu, Postavení na trhu práce, Nejvyšší dosažené vzdělání) a poté uložit stisknutím OK. Nyní se budou zobrazovat u podpořených osob požadované údaje, které pak můžete v detailu podpořené osoby editovat. Nezapomeňte po provedených změnách u podpořených osob vždy schválit seznam podpořených osob a poté načíst data z IS ESF 2014+ do IS KP14+ v rozpracované ZoR/ZZoR. Teprve pak se celý proces vykázání všech 6-kových indikátorů dokončí.

34

Jak zjistíme jméno projektového manažera, který administruje náš projekt a se kterým bychom mohli konzultovat dotazy?

V IS KP14+ v levé nabídce je zařazena záložka s názvem „Manažeři projektu ŘO/ZS“. Po rozkliknutí je možné zjistit jméno administrátora projektu, kterého poté zadáte jako adresáta interní depeše.

33

Před pár dny jsme obdrželi informaci o schválení závěrečné zprávy o realizaci. Je tedy pravý čas na archivaci projektové dokumentace. Je nutné uchovávat dokumenty, doklady k projektu či depeše na odlišném místě než v systému IS KP14+?

Veškerá dokumentace k projektu musí být v originále k dispozici kontrolním orgánům do 31. 12. 2033. Pokud jste tak již neučinili v souvislosti se zahájením realizace projektu, upravte skartační řád školy tak, aby obsahoval informaci o povinnosti archivace projektových dokumentů do výše uvedeného termínu.

V Pravidlech pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů je uvedeno, že dokumenty, které jsou originály v IS KP14+, není příjemce povinen uchovávat v originále na místě odlišném od IS KP14+. Pokud je v tomto informačním systému k dispozici pouze sken dokumentu, musí uchování originálu (či ověřené kopie) zajistit příjemce. Nicméně vzhledem k případným personálním změnám či ztrátě přístupových údajů do systému IS KP14+ doporučujeme dokumenty, které velmi úzce souvisí s realizací projektu, archivovat v interní elektronické projektové složce mimo IS KP14+. Zvláště pak komunikaci s Řídícím orgánem, která svým způsobem ovlivnila realizaci projektu, či řešila například uznatelnost výstupů. Dále dokumenty související s žádostí o dotaci, ZoR, ZZoR a žádostí o změnu.

V tiskové podobě nezapomeňte archivovat mj. karty účastníků, portfolia pedagogů, pracovní smlouvy/DPČ/DPP a v neposlední řadě evidenci docházky u personálních šablon a finanční vypořádání projektu po schválení ZZoR. Do projektové složky uložte i veškeré výstupy z dotazníkového šetření. Uchovejte samozřejmě i dokumenty k výběrovému řízení, pokud bylo realizováno, a případná vyrozumění od kontrolních orgánů vztahující se k dotaci.

32

Kontakt na konzultační linku pro šablony je zmiňován v každé depeši či výzvě k doplnění při administraci projektu. Konzultační linka je ale velice vytížená. Jaký čas je nejvhodnější pro telefonické kontaktování, nebo máme spíše zasílat dotazy na e-mailovou adresu?

Konzultační linka pro šablony je v provozu každý pracovní den od 9:00 – 15:00. Pracovníci konzultační linky odpovídají na e-mailové dotazy průběžně a nejdéle do tří pracovních dnů je dotaz vyřešen. Pro zefektivnění a zrychlení vyřízení telefonického dotazu je nutné mít vždy připraveno registrační číslo projektu a název školy. Dohledávání těchto údajů prodlužuje dobu vyřizování dotazů a má za následek delší čekací lhůty na spojení.

31

Při administraci závěrečné zprávy o realizaci se nám správně načetly hodnoty 6-tkových indikátorů, které jsme měli navoleny v projektu. Je nutné v souvislosti s ukončením projektu zaznamenat ještě nějaké další údaje do systém IS ESF2014+?

Velice důležitým krokem v IS ESF2014+ (dále je „IS ESF“) je uvedení data dosažení výstupu projektu u podpořených osob. Na základě tohoto údaje se vypočítávají hodnoty indikátorů po ukončení projektu za celý operační program. Dále je také nutné zaznamenat údaje po ukončení účasti v projektu zapojeným osobám na kartě účastníka (v druhé části formuláře) a v případě kladných odpovědí i v IS ESF. Pokud jste tyto údaje editovali v IS ESF až v závěrečné zprávě o realizaci (dále jen „ZZoR“), je nutné stiskem tlačítka „Schválit seznam podpořených osob“ editované údaje potvrdit a následně v IS KP14+ v ZZoR vstoupit na indikátor 6 00 00 a aktualizovat data z IS ESF, aby se informace mezi oběma systémy přenesly.

30

Po skončení monitorovacího období předáváme veškeré podklady pro zprávu o realizaci firmě, která nám projekt administruje. Proč nám tedy vždy volají pracovníci konzultační linky a upozorňují nás na to, že nemáme podanou zprávu o realizaci?

Pravděpodobně firma, která zajišťuje administraci projektu, připraví zprávu o realizaci (dále jen „ZoR“) a případně v zastoupení podá v nejzazším možném termínu.

Obecně jsou příjemci na termín předložení ZoR informováni interní depeší. Jakmile se přiblíží konec termínu pro podání ZoR (cca 3 pracovní dny před daným termínem), Řídicí orgán OP VVV (dále jen „ŘO“) identifikuje projekty, u kterých dosud nebyla ZoR prostřednictvím IS KP14+ podána, a pracovníci konzultační linky jejich příjemce obvolávají a upozorňují na povinnost předkládat ZoR v termínech, formě a způsobem v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce ZP. Za řádné předložení ZoR není dle rozhodnutí o poskytnutí dotace zodpovědná firma či místní akční skupina administrující projekt, ale příjemce dotace. Těmito opatřeními se ŘO snaží snížit riziko udělení sankcí za nedodržení lhůty pro podání ZoR v řádném termínu.

V této souvislosti ŘO doporučuje nenechávat zpracování, finalizaci a samotné podání ZoR na poslední chvíli.

29

Ve zprávě o realizaci předkládáme zápisy z uskutečněných aktivit. Vzor máme k dispozici, ale přemýšlíme, jak nejlépe popsat realizaci. Existuje nějaké doporučení, na co bychom se měli zaměřit?

V reportech/zápisech by měl být především stručně popsán průběh samotné aktivity. Důležité je ale také vždy alespoň jednou větou zaznamenat přípravu a následnou reflexi.

Ve výstupech (záznamy/zápisy/reporty) je třeba stručně popsat aktivitu dle požadavků uvedených v jednotlivých šablonách v příloze č. 3 výzvy – Přehled šablon. Pokud je požadavek na popis přípravy, průběhu, reflexe a sdílení s kolegy, je třeba se minimálně jednou větou věnovat každému z požadavků. V popisu se zaměřte na podstatu šablony, např. v záznamu z tandemové výuky bude popisována spolupráce dvou pedagogů, v záznamu ze sdílení zkušeností prostřednictvím návštěv bude popsána výměna zkušeností mezi pedagogy.

28

V reportech, záznamech nebo například v třídních knihách aktivit vykazujeme děti/žáky/studenty, kteří se šablon účastnili. Máme uvádět celá jména, nebo kódy – například počáteční písmena jmen?

V žádném z dokumentů dokládaných ke zprávám o realizaci neuvádějte celá jména dětí či žáků/studentů. Plně dostačující jsou kódy nebo čísla.

27

Zpracováváme závěrečnou zprávu projektu. Neradi bychom na něco zapomněli, zvláště pak se obáváme správného vykázání indikátorů. Existuje nějaké doporučení mimo standardní popis výstupů v přehledu šablon?

Při zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu se ujistěte, že

 • jsou uzavřeny všechny ŽoZ,
 • veřejné zakázky jsou přepnuty do končeného stavu,
 • je vyplněno datum ukončení realizace projektu,
 • jsou vykázány horizontální principy s pozitivním vlivem projektu,
 • je doložena souhrnná zpráva k výsledkovému indikátoru 52510,
 • je doložen výstup dotazníku k výsledkovému indikátoru 51010,
 • vykázané hodnoty výstupových indikátory nepřekračují cílovou hodnotu,
 • hodnota indikátoru 50501 odpovídá vykázaným personálním šablonám (krácená šablona se nevykazuje ve výstupovém indikátoru),
 • indikátor 51010 – je vyplněna dosažená hodnota, upozornění: pro naplnění daného indikátoru musí dosažená hodnota odpovídat cílové hodnotě a zároveň závěrečnému dotazníku,
 • indikátor 51510 – je vyplněna dosažená hodnota v případě nenulového indikátoru 51010,
 • indikátor 51610 – je vyplněna dosažená hodnota v případě nenulového indikátoru 51010,
 • indikátor 51710 – je vyplněna dosažená hodnota v případě nenulového indikátoru 51010,
 • indikátor 52510 – je vyplněna dosažená hodnota; upozornění: pro naplnění daného indikátoru musí být dosaženo minimálně 85 % z cílové hodnoty,
 • indikátor 60000 – je vyplněna dosažená hodnota a související 6-kové indikátory jsou správně rozpadnuty; upozornění: pro naplnění daného indikátoru musí být dosaženo minimálně 90 % z cílové hodnoty.
26

Pravděpodobně se nám nesprávně rozpadly anexové 6-kové indikátory do ZoR/ZZoR. Jak tuto situaci řešit?

Pokud máte rozpracovanou zprávu o realizaci, doporučujeme postupovat následovně.

Nejprve zkontrolujte v systému IS ESF, zda máte vyplněny charakteristiky účastníka v detailu podpořené osoby. V případě, že je nutné doplnění, upravte údaje v aktuálním seznamu podpořených osob a poté potvrďte schválením podpořené osoby. V systému IS KP14+ v modulu ZoR na záložce indikátory – horní tabulka – vstupte na jakýkoliv indikátor začínající číslicí 6 a stisknutím tlačítka vykažte změnu/přírůstek. Poté aktualizujte data z IS ESF. Správné hodnoty budou načteny.

V případě, že je ZoR/ZZoR ve stavu podána, vyčkejte na výzvu k opravě indikátorů v rámci standardní kontroly.

25

V průběhu realizace jsme zjistili, že nejsme schopni realizovat některá školení a sdílení zkušeností formou vzájemných návštěv. Na konci projektu vrátíme finance. Sníží se nám tímto i indikátory, je to mu tak?

Vrácení finančních prostředků za nerealizované aktivity na konci projektu neznamená automatické snížení cílové hodnoty povinných indikátorů. Je nutné tuto situaci řešit včasným podáním žádosti o změnu.

24

Minulý měsíc jsme ukončili projekt z výzvy Šablony. Ušetřili jsme částku 5 000 Kč. Kam a kdy máme zbývající peníze vrátit?

Pokud byly výstupy jednotlivých šablon dosaženy v době realizace projektu a budou schváleny ze strany poskytovatele dotace, považuje se dotace za použitou v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace bez ohledu na to, co za ni bylo skutečně příjemcem dotace pořízeno. Příjemci zjednodušených projektů jsou sice povinni vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s právními předpisy ČR, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové evidenci nemusí přiřazovat ke konkrétnímu projektu a nemusí prokazovat skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k projektu účetními doklady. Za výdaje jsou považovány např. osobní náklady včetně odměn zapojených osob do projektu, nákup učebních pomůcek, administrativní náklady související s projektem, apod.

Jinými slovy, pokud byly aktivity řádně realizovány a jejich výstupy schváleny, finanční prostředky dotace náleží škole. Škola tyto prostředky poskytovateli dotace nevrací.

23

Musíme zakládat žádost o platbu i v druhé/třetí/závěrečné zprávě o realizaci?

Ano. Žádost o platbu je součástí každé zprávy o realizaci. Jedná se o vyúčtování zrealizovaných aktivit za dané sledované období. Pozor: Žádost o platbu se předkládá i v případě, že nejsou vykazovány žádné aktivity.

22

Jak jednoduše zjistím kontakt na administrátora projektu?

Komunikace s poskytovatelem dotace je z důvodu auditní stopy směřována pouze přes systém IS KP14+, tedy prostřednictvím depeší. V adresátech depeše naleznete manažera Vašeho projektu. Novou depeši je ovšem nutné psát výběrem záložky z levého menu přímo na projektu, nikoli z hlavní strany ihned po přihlášení do systému.

21

Připravujeme zprávu o realizaci. Na co bychom si při jejím zpracování měli dát pozor?

Při zpracování zprávy o realizaci (dále jen „ZoR“) dbejte na pečlivou přípravu dokumentů dokládajících výstupy projektu a kontrolu ZoR před jejím elektronickým podepsáním. Případné nedostatky mají za následek vracení ZoR k dopracování a prodloužení doby jejího schválení. Zároveň nedostatečné či chybné dokladování výstupů může vést ke vzniku nezpůsobilých výdajů, které můžou mít negativní dopad na příjemce dotace, případně jejich zřizovatele.

Mezi nejčastější identifikované nedostatky v kontrolovaných ZoR patří:

-        v první ZoR je nesprávně uveden konec prvního sledovaného období a není vykázána publicita projektu,

-        případně doložené plné moci neobsahují všechny náležitosti,

-        počet jednotek aktivit uvedených v ZoR neodpovídá vykazovaným aktivitám v Kalkulačce indikátorů ZoR a není v souladu s dokládanými výstupy,

-        výše žádosti o platbu neodpovídá výši způsobilých výdajů souvisejících s počtem vykázaných jednotek aktivit,

-        indikátory výstupu nejsou vykazovány v souladu s Kalkulačkou indikátorů ZoR,

-        milník 6 00 00 není vykazován průběžně po naplnění bagatelní podpory pedagoga,

-        pracovněprávní dokumenty personálních šablon neobsahují požadované náležitosti (zejména pracovní náplň a údaje o projektu),

-        v DPP (např. u šablon III/1.5 a III/1.6) není uveden úvazek či jeho hodinový ekvivalent, nebo je uveden chybně,

-        nejsou dodržovány minimální a maximální počty žáků v šabloně III/4.1 Doučování žáků SŠ,

-        nejsou uváděny všechny povinné informace ve výstupech - zvláště nejsou vykazovány hodiny v třídních knihách v šabloně III/2.11 a IV/2.11 CLIL ve výuce, nejsou dokládána potvrzení o zaměstnání pedagogů k šablonám vzdělávání DVPP.

V případě dotazů ke zpracování ZoR a dokládání výstupů kontaktujte konzultační linku pro šablony na telefonním čísle 234 814 777 nebo e-mailu dotazyZP@msmt.cz.

20

Na škole došlo ke změně ředitele, jak máme administrovat změnu?

V žádosti o změnu příjemce zvolí (otevře) obrazovky Subjekty projektu, Osoby subjektu a Dokumenty. Do odůvodnění změny popíše situaci. Na obrazovce Subjekty projektu příjemce vybere subjekt příjemce a záznam zpřístupní k editaci prostřednictvím tlačítka Vykázat změnu. Následně na obrazovce Osoby subjektu u odstupujícího statutárního zástupce příjemce zvolí akci Záznam smazán a záznam uloží. Příjemce přidá novou osobu k subjektu prostřednictvím tlačítka Nový záznam. Zde vyplní požadované údaje, zaškrtne relevantní checkbox a opět záznam uloží. Do dokumentů žádosti o změnu vloží jmenovací dekret nového statutárního zástupce. Po provedení kontroly příjemce záznam finalizuje a elektronicky podepíše.

19

Vyplnili jsme dotazník, který má být přílohou ZZoR. Bez kontroly jsme dotazník  finalizovali. Bohužel jsme zjistili, že nedošlo ke zlepšení. Je možné opětovné zpřístupnění dotazníku?

Pro naplnění indikátoru 5 10 10 Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost je nutné doložit závěrečný výstup z dotazníkového šetření, ve kterém je třeba prokázat alespoň minimální zlepšení. Přímo v prostředí vyplňování dotazníku a rovněž na webu vyhlášené výzvy Šablony II jsou zveřejněny Pokyny, které je potřeba před vyplněním dotazníku přečíst a které školu provedou vyplněním dotazníku krok po kroku.

Finalizaci dotazníku předchází krok vyhodnocení dotazníku, které je předfinálním vratným krokem a umožňuje výsledek dotazníku zkontrolovat.  Opětovné zpřístupnění dotazníku je možné pouze v ojedinělých případech, a to na základě řádného zdůvodnění chybného vyplnění, přičemž zdůvodnění posuzují a opětovné zpřístupnění povolují garanti výzvy.

18

Připravujeme žádost o změnu aktivit v projektu. Existuje podrobný návod, jak administrovat takovou žádost o změnu v IS KP 14+? 

Pro přípravu žádosti o změnu můžete obecně využít  Uživatelskou příručku IS KP 14+ Žádost o změnu. Praktický návod pro administraci žádosti o změnu aktivit naleznete v Newsletteru ISKP14+ č. 3/2017 po instalaci – zveřejněno dne 31. 1. 2018. Změny aktivit projektu jsou v  dokumentu popsány na str. 17 – ke stažení ZDE.

17

Jak a v jaké  % výši je možné v rámci šablon nákup spotřebního  materiálu, nákup materiálu /logických her, knih pro děti/  související s vybranou šablonou. A jak je možné financovat administraci projektu?

Podstatou šablon je využití finančních prostředků šablony na její realizaci a dle potřeb školy. Není specifikováno, jakým způsobem se mají finanční prostředky využívat – využití finančních prostředků je v kompetenci ředitele školy.
Je tedy možné nakoupit spotřební materiál, literaturu, drobné pomůcky potřebné pro realizaci aktivit a financovat administraci projektu (např. formou DPP pro administrátora nebo odměnou pro stávajícího zaměstnance školy, fakturou apod.).

16

Jaká jsou pravidla na šablonu Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv . Na co jsou vlastně finance určeny? Cestovné + odměna pro provádějící učitelku? Co přesně se bere jako schváleníhodný obsah návštěv?

Podrobně jsou podmínky dokladování a další popsány v příloze č. 3 výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Výzvy byla dne 23. června vyhlášena: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu.
Výdaje musí souviset s projektem, je možné hradit např. odměnu pedagoga, cestovné atp., rozhodnutí je na řediteli. Nelze hradit běžnou pracovní dobu, která je hrazena z rozpočtu školy. Výdaje jsou uznatelné, pokud škola doloží výstup.
Šablona Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv je zaměřena na vzdělávání pedagogických pracovníků, ne na vzdělávání dětí. Jedním z témat může být sdílení zkušeností, jak rozvíjet kreativitu dětí, získat zkušenosti od kolegů z jiné školy, která se tímto tématem zabývá apod.

15

Je možné využít k administraci projektu šablony mateřské školy třetí stranu (zprostředkovatelskou společnost) za provizi?

Je na zvážení školy, jakým způsobem zajistí administraci projektu – zda vlastními silami (s možností odměn/uzavření DPP kmenovým pracovníkům), zda prostřednictvím pracovně-právního vztahu s externistou nebo zda smlouvou s externí firmou. Ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ je možné čerpat finanční prostředky na administraci projektu a není zakázána spolupráce s externisty. Ráda bych však upozornila, že za realizaci projektu je vždy zodpovědný příjemce dotace, tj. škola (Rozhodnutí o poskytnutí dotace je vydáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro danou školu). Pokud se rozhodnete spolupracovat s externí firmou, doporučuji Vám uzavřít vhodnou smlouvu, abyste si dobře ošetřili případní pochybení firmy tak, aby za něj nesla odpovědnost firma, nikoliv škola.

14

Vedoucí pedagogický pracovník MŠ, která existuje jako jeden subjekt společně se ZŠ, má odpovídající vzdělání pro činnost školního psychologa a ráda by tuto činnost vykonávala, tak aby byla placená ze Šablon.  ZŠ má asi 170 žáků,z toho 5 žáků se SVP,  MŠ asi 60 dětí. Může stávající vedoucí pracovník, vykonávat na 0,5 úvazku činnost školního psychologa ?

Pokud má současný vedoucí pg. pracovník požadované vzdělání dle šablony Školní psycholog, může tuto činnost vykonávat souběžně s úvazkem vedoucího pg. pracovníka. Výzva 02_16_022 nestanovuje žádná omezení či požadavky nad rámec současné legislativy. Podmínkou pro zvolení této šablony je začlenění do kolektivu min. 3 děti (pro MŠ) / žáky (pro ZŠ) s potřebou podpůrných opatření prvního stupně nebo s SVP. Bude pravděpodobně potřeba si zvolit, zda chcete šablonu realizovat pro jako aktivitu MŠ, nebo ZŠ. Pokud by byla zvolena v obou případech, jednalo by se o dva různé úvazky 0,5, celkem 1,0 úvazku, což vedle úvazku pro vedoucího pracovníka pravděpodobně nebude možné. Uvádíte pouze žáky se SVP na ZŠ, proto je možné realizovat šablonu pro ZŠ. Pokud bude docházet  k postupné re-diagnostice dětí, je potřeba, abyste si stále hlídali splnění podmínky šablony.

13

Je nutno při stanovení platu školního asistenta postupovat podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců, nebo dle uvážení školy? Pokud musí mít školní asistent min. pedagogické vzdělání a bude vykonávat "částečně činnost jako asistent pedagoga" lze mu potvrdit alespoň částečnou pedagogickou praxi? I když se jedná o nepedagogickou pozici.

Stanovení platu školnímu asistentovi: Pravidla OP VVV v této výzvě nestanovují žádná omezení/žádné podmínky nad rámec platné legislativy. V tomto případě je pouze na rozhodnutí  ředitele školy, jaký plat stanoví školnímu asistentovi. Potvrzení o pedagogické praxi na pozici asistenta pedagoga: Ze šablon OP VVV je možné hradit tzv. školního asistenta (ne asistenta pedagoga, jehož činnost bude možné hradit ze zákona) a jeho činnost je dle pravidel stanovených výzvou považována za nepedagogickou činnost. Tazatel neuvádí, pro koho a za jakým účelem je potvrzována částečná pedagogická praxe. Doporučila bych potvrzovat konkrétně -  a to činnosti školního asistenta na konkrétní základní škole (popř. vypsat konkrétní činnosti školního asistenta).

12

V šablonách vzdělávání (např. Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ) dávám počet šablon dle počtu kurzů nebo dle počtu osob, které pošlu na kurz? Tzn.  při  5 osobách na 1 kurzu (veřejném či vytvořeném pro nás) bude jedna šablona nebo jich mám vytvořit 5?

Šablona vzdělávání je určena pro 1 pedagoga. Pokud budete chtít vyslat na určitý kurz (Prevence logopedických vad) více pedagogů, potom zvolíte takový počet šablon, kolik pedagogů chcete přihlásit na kurz. Podobně, pokud budete chtít v jedné šabloně podpořit jednoho pedagoga vícero odlišnými kurzy, budete volit šablonu tolikrát, kolik kurzů pedagog absolvuje.

11

Lze šablony Extrakurikulární rozvojové aktivity pro ZŠ nastavit na dvouleté období, stejně jak je tomu u personální podpory ZŠ. Nebo je metodický výklad neměnný?

Každou šablonu lze volit násobně podle preference každé školy. Chcete-li extrakurikulární aktivity volit na celý školní rok, případně ve větší hodinové intenzitě, zvolte tolik šablon, které vaši potřebu naplní. Z násobným počtem šablon pak samozřejmě souvisí povinnost doložit násobný počet výstupů. Příklady násobného počtu šablon klubů jsou uvedeny u těchto šablon v v příloze č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad.

10

Jak bylo zvoleno odměňování v Šablonách (Personální podpora) u pedagogických a nepedagogických pracovníků?

Výpočet jednotkových nákladů aktivit zjednodušených projektů vychází z pojetí definice a metodiky zjednodušeného financování Evropské komise, výsledná kalkulace reflektuje požadavky na věcnou realizaci aktivity, při stanovení jednotkových nákladů bylo čerpáno ze statistických dat, analýz a průzkumů, a částky byly pečlivě konzultovány na několika úrovních schvalovacího procesu. V celkovém pojetí je potřeba na jednotkové náklady pohlížet jako na objem prostředků k realizaci aktivity jako takové, tj. kromě platu na zvolenou pozici zahrnuje také související náklady, které vzniknou na to, aby bylo možné splnit požadovaný výstup aktivity. Skutečná výše nákladů, tj. stanovení výše platu (odměny) a dalších nákladů potřebných pro realizaci aktivity, je pak zcela v kompetenci ředitele školy.

9

Je možné např. pro šablonu „školní speciální pedagog“ uzavřít smlouvu na výši úvazku 0,5 s naším stávajícím pedagogem – učitelem 1. stupně, který u nás pracuje na plný úvazek jako učitel? ještě případný úvazek 0,5 případně při zdvojení 1,0 je pro jednoho pracovníka nebo se může na tuto pozici zaměstnat více zaměstnanců s celkovým úvazkem dle výzvy např. úvazky 0,2, 0,2 a 0,1 pro tři pracovníky?

Osoba zvolená pro činnost školního speciálního pedagoga musí splňovat kvalifikační předpoklady stanovené přílohou č. 3 výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Maximální výše úvazku pro jednu osobu v rámci projektu není výzvou stanovena. Je ale potřeba dodržovat platnou legislativu ČR.  Výzva šablony neupravuje nijak maximální výši úvazku nad rámec Zákoníku práce.
Úvazek 0,5 je v šabloně počítaný pro jednu osobu, nelze jej dělit mezi více osob.

8

V příloze k uvedené výzvě s názvem „rozhodovaci_mapa_pro_sablony_ms_zs_web.pdf“ (177,82 KB) je uvedeno, že u zpětné způsobilosti je v případě využití nutný soulad se zákonem č. 250/2000 Sb. (souhlas, popř. opatření zřizovatele). O jaký souhlas se jedná? 

V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů OP VVV musí  úspěšní žadatelé před podepsáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory zaslat požadované doklady, které poskytovatel podpory uvede ve výzvě/ve vyrozumění o schválení žádosti o podporu z OP VVV. Jedním z těchto dokladů je Souhlas zřizovatele s realizací projektu v OP VVV (bod 10 kapitoly 6.4 Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů OP VVV). Doklad dokládá každý žadatel, který má zřizovatele. Doložením souhlasu zřizovatele s realizací projektu před vydáním právního aktu, je podmínka souhlasu zřizovatele se zpětnou způsobilostí naplněna. O způsobu doložení je úspěšný žadatel informován ve vyrozumění o schválení žádosti o podporu.

7

Když máme ve škole 16 žáků a ve školce 18 dětí máme nárok na čerpání peněz s fondu EU (200 000+2 200 na dítě, 200 000 + 2 200 na žáka)?

Pokud jste Mateřská a Základní škola, pak máte nárok na maximální částku tak, jak jste uvedla.

6

Může se přihlásit do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování–Šablony pro MŠ a ZŠ I i nižší stupně víceletých gymnázií?

Oprávněnými žadateli ve výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I jsou pouze mateřské a základní školy. Pro střední školy byla v prosinci 2016 vyhlášena výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. V této výzvě jsou podpořena i víceletá gymnázia.

5

 Týkají se dotace i soukromých MŠ  a ZŠ?

Zřejmě máte na mysli výzvu Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. V této výzvě jsou oprávněnými žadateli mateřské a základní školy všech zřizovatelů.

4

Kde najdu informace o schválených šablonách z OP VVV – konkrétně „chůvy“. Při letošních zápisech (cca za 14 dní) budeme přijímat pravděpodobně 2 leté děti, a proto bych se chtěla předběžně informovat, zda je vůbec možné šablony na chůvy použít?

Informace o šabloně I/1.5 Chůva – personální podpora MŠ najdete v Příloze č. 3 výzev 02_16_022 a 02_16_23, viz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu.

3

Budou vyhlášeny dotační programy pro výuku předškolních dětí a případně základní školy?

Předškolní děti a žáci základních škol jsou důležitou cílovou skupinou Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Pro tuto skupinu je pro současné programové období plánováno vyhlášení celé řady výzev a to konkrétně v Prioritní ose 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Podrobnější informace o celém operačním programu a hlavně o plánu vyhlašovaných výzev se dozvíte na webových stránkách MŠMT. Konkrétně pod tímto odkazem: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv. Zde naleznete jak harmonogram vyhlašování výzev, tak např. texty výzev již vyhlášených. Vašim účelům by pravděpodobně mohla vyhovovat především výzva, která je plánovaná k vyhlášení v dubnu 2016. Jedná se o výzvu s názvem: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. V rámci této výzvy si budou moci podat žádost všechny základní a mateřské školy na celém území České republiky. Školy si budou moci vybrat z široké škály témat - např. šablony na personální, další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální rozvoj, extrakulikulární aktivity a další oblasti. Výběr šablon bude zcela v režii dané školy a měl by korespondovat s jejími potřebami.

2

Budou vyhlášeny dotační programy pro výuku předškolních dětí a případně základní školy?

Předškolní děti a žáci základních škol jsou důležitou cílovou skupinou Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Pro tuto skupinu je pro současné programové období plánováno vyhlášení celé řady výzev a to konkrétně v Prioritní ose 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Podrobnější informace o celém operačním programu a hlavně o plánu vyhlašovaných výzev se dozvíte na webových stránkách MŠMT. Konkrétně pod tímto odkazem: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv. Zde naleznete jak harmonogram vyhlašování výzev, tak např. texty výzev již vyhlášených. Vašim účelům by pravděpodobně mohla vyhovovat především výzva, která je plánovaná k vyhlášení v dubnu 2016. Jedná se o výzvu s názvem: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. V rámci této výzvy si budou moci podat žádost všechny základní a mateřské školy na celém území České republiky. Školy si budou moci vybrat z široké škály témat - např. šablony na personální, další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální rozvoj, extrakulikulární aktivity a další oblasti. Výběr šablon bude zcela v režii dané školy a měl by korespondovat s jejími potřebami.

1

Výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro mateřské a základní školy I. - můžeme se jako soukromá škola z Prahy přihlásit?

Ano, viz výzva č. 02_16_023, část 4.1 Oprávnění žadatelé.