ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

23. června 2016 - 30. června 2017

Celkový objem

4 067 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

3 009 mil. Kč

Předložené žádosti

28 mil. Kč

Vyřazené žádosti

28 mil. Kč

Zbývající objem

1 057 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_022 - Šablony pro MŠ a ZŠ I - MRR

Oddíly výzvy

Jaké jsou podporované aktivity?

Šablony na personální podporu:

 • školní asistenti
 • psychologové
 • speciální pedagogové
 • sociální pedagogové
 • chůvy pro MŠ.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Osobnostně sociální a profesní rozvoj
Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
Extrakurikulární rozvojové aktivity pro ZŠ
Spolupráce s rodiči dětí a žáků

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 23. 6. 2016 do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 30. 6. 2017.

Co je cílem této výzvy?

Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářskéa matematické gramotnosti
Podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Podporovat společné vzdělávání:

 • osobnostní a sociální rozvoj pedagogů
 • vzdělávání v tématech souvisejících se společným
 • vzděláváním vzájemné učení škol a pedagogů a personální podpora škol.

Kdo může o dotaci požádat?

 • Mateřské a základní školy na celém území České republiky – včetně hl. města Prahy Včetně soukromých škol (tj. subjekty zapsané ve školském rejstříku)
 • Speciální mateřské a základní školy mohou vybírat z omezeného seznamu šablon (viz Příloha č. 3 Výzvy)

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 4,5 mld. Kč

 • Méně rozvinuté regiony: 4 066 928 200 Kč
 • Více rozvinuté regiony: 433 071 800 Kč

Minimální rozsah projektu: 200 000 Kč
Maximální výše finanční podpory na školu:200 000 Kč + (počet dětí / žáků školy x 2 200 Kč)

 • zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč

Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Bezplatné konzultace poskytuje:
Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) – http://nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/kontakty.ep/
Místní akční skupiny (MAS)http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/06/kontakty-manažeři-MAS.pdf

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů – Odbor administrace zjednodušených projektů
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9; administraceZP@msmt.cz
Více informací o vyhlášené výzvě: http://opvvv.msmt.cz - Sekce Vyhlášené výzvy

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I,  že od 23. 1. 2017 je zřízena konzultační linka pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí o podporu a realizací projektů výzev. Více informací naleznete ZDE.


Možnosti řešení pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny v personálních šablonách projektů zjednodušeného vykazování 

Vážení příjemci výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I,

na základě častých dotazů k uznatelnosti pracovní neschopnosti (PN) a ošetřování člena rodiny (OČR) osob hrazených z personálních šablon si vás dovolujeme upozornit na všechny možnosti, jak je možné přistoupit k PN a OČR v personálních šablonách. Podrobné informace naleznete v dokumentu Řešení PN a OČR_personální šablony. V případě dotazů se obraťte na konzultační linku pro projekty zjednodušeného vykazování každý pracovní den od 9 do 15 hodin – tel. 234 814 777, popř. dotazyZP@msmt.cz.


Šablony OD A DO Z


Kontrolní list pro předložení žádosti o podporu zjednodušených projektů aneb co zkontrolovat v žádosti o podporu pro její správnost a úplnost před jejím podáním?

Dokument Kontrolní list pro předložení žádosti o podporu zjednodušených projektů je nezávaznou pomůckou pro výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro méně rozvinuté regiony) a výzvy č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro hl. m. Praha) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Tato pomůcka poskytuje zjednodušený návod pro žadatele, na které náležitosti žádosti o podporu je třeba zaměřit pozornost, tedy které náležitosti žádosti o podporu je vhodné před její finalizací zkontrolovat a ujistit se o jejich úplnosti a správnosti.

Kontrolní list naleznete v sekci Dokumenty. 


Nové přílohy ZoR k rozkrývání vlastnické struktury příjemce
ŘO informuje žadatele/příjemce výzvy č. 02_16_022 a 02_16_023 (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.), že v IS KP14+ a na webových stránkách výzvy jsou k dispozici vzory nových povinně volitelných příloh ZoR souvisejících s rozrýváním vlastnické struktury příjemce:
 • Prokázání vlastnické struktury příjemce – změna;
 • Čestné prohlášení k vlastnické struktuře příjemce podpory.
V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů (kap. 7.1.1) mají všichni příjemci povinnost dokládat relevantní přílohu s každou ZoR.
Cyklus žádosti o podporu zjednodušeného projektu od vyhlášení výzvy po zaslání zálohové platby
ŘO OP VVV zveřejňuje dne 24. 11. 2016 soubor obsahující souhrn dílčích kroků procesu zpracování, hodnocení a administrace žádosti o podporu zjednodušeného projektu od vyhlášení výzvy po zaslání první zálohové platby.

Video k výzvám:

https://www.youtube.com/watch?v=7WCtfDmdBes&list=PLvzdjla2ilOCYuwBxQfxKvfrsihYq8GaP

Videoprezentace k realizaci projektů:

Pro žadatele a příjemce ve Výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I byla připravena videoprezentace k realizaci projektů. Videprezentace je zaměřena na dokládání výstupů, výstupových a výsledkových indikátorů, na finanční stránku projektu a provádění změn v projektech. Cílem prezentace je informování mateřských a základních škol o nejdůležitějších momentech a náležitostech v realizaci a administraci projektů tak, aby byla respektována pravidla pro projekty zjednodušeného vykazování. Přejeme vám úspěšnou realizaci projektů. 

Videoprezentaci k realizaci projektů naleznete ZDE.

Zveřejněno dne 25. 4. 2017


Informace k připravovaným Šablonám pro MŠ a ZŠ I