ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

30. června 2017 - 31. prosince 2017

Celkový objem

1 500 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

1 025 mil. Kč

Předložené žádosti

685 mil. Kč

Vyřazené žádosti

125 mil. Kč

Zbývající objem

475 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_027 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?

 • podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj výzkumných organizací prostřednictvím posílení lidských zdrojů
 • posílení mezinárodní spolupráce

Kdo může o dotaci požádat?

 • subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (např. vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků), které získaly v roce 2015 minimálně 100 RIV bodů, tedy byly aktivní v oblasti VaVaI
 • žadatel musí mít sídlo na území České republiky a může podat maximálně jednu žádost o podporu

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (mseu.mssf.cz) v termínu od 30. 6. 2017 od 13:00 hod. do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 1. 12. 2017 do 14:00 hod.

Jaká je výše finanční podpory?

 • Alokace výzvy: 1 500 000 000 Kč
 • Minimální rozsah projektu: není určen
 • Maximální rozsah projektu: 91 000 000 Kč (Maximální výše podpory závisí na počtu bodů v rámci výsledků výzkumu v RIV – více viz text výzvy zde, str. 4.)

Jaké jsou podporované aktivity?

 • příjezdy do České republiky: Pracovní pobyty post doktorandů nebo výzkumných pracovníků-seniorů ze zahraničí v České republice
  • očekává se přenos zahraničních zkušeností a dovedností do českého výzkumného prostředí
 • výjezdy z České republiky: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků-juniorů i seniorů v zahraničí
  • účelem je zapojení výzkumných pracovníků do výzkumných aktivit zahraničních výzkumných organizací, rozvoj jejich znalostí a dovedností užitečných v budoucnu pro českou výzkumnou organizaci a posílení spolupráce českých výzkumných organizací se zahraničními
 • ve všech těchto případech se myslí i na sladění pracovního a soukromého života výzkumníků – k tomu slouží speciální příspěvek poskytovaný výzkumníkovi po celou dobu trvání mobility, kdy má na příspěvek nárok

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
http://opvvv.msmt.cz - sekce Výzvy
opvvv@msmt.cz
Konzultační e-mail pro dotazy k výzvě: dotazyMM@msmt.cz

Další informace

Řídicí orgán OP VVV dne 15. 4. 2020 zveřejňuje změnu výzvy č. 02_16_027 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků. Ke změně dochází z důvodu významného ztížení podmínek pro realizaci projektů na straně příjemců v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu. Změnou se prodlužuje nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů z původního data 31. 12. 2022 na datum 30. 6. 2023 a současně se prodlužuje maximální délka trvání projektů o 6 měsíců. 


Aktualizovaná verze výzvy č. 27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků prodlužuje příjem žádostí o podporu z 1. 12. 2017 na 31. 12. 2017.


ŘO informuje žadatele výzvy č. 27 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, že na webových stránkách MŠMT byla zveřejněna aktualizovaná verze textu výzvy.V aktualizované verzi výzvy č. 27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků dochází k úpravě podmínky zahájení realizace všech jednotlivých mobilit do 6 měsíců od vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podporu v kpt. 5.1.1. Příjemce je povinen do 6 kalendářních měsíců od vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory zahájit mobilitu výzkumných pracovníků, jejichž souhrnná výše nárokovaných jednotkových nákladů dosáhne alespoň 60 % celkové souhrnné výše nárokovaných jednotkových nákladů v projektu, tj. výše dotace uvedené v právním aktu. Současně dochází ke změně délky sledovaného období – úprava kpt. 7.2 Monitorovací období. Délka sledovaného období je pro tuto výzvu nově stanovena na 6 měsíců. U projektů s délkou trvání 12 měsíců je stanovena na 6 měsíců, kromě prvního sledovaného období, které je v délce 3 měsíců. Dále dochází k odstranění podmínky konání osobní konzultace pouze ve středu (kpt. 8.1). V kpt. 8.1 byl doplněn požadavek na zasílání dotazů minimálně 5 pracovních dní před konáním osobní konzultace.