ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_16_027 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Oddíly výzvy

88

Co je přesně výzkumný výstup vzniklý během realizace? Existuje někde přesná definice? (Str. 31 SPpŽP: Všechny případné výzkumné výstupy vzniklé během realizace mobility musí být publikované formou Open Access). Jak poplatek spojený s publikací formou open access hradit?

Výzkumné výstupy vzniklé během realizace nikde definované nejsou. Jedná se především o publikační výstupy (viz kapitola 2 Definice používaných pojmů SPpŽP). Co se rozumí výzkumnými výsledky je možné nalézt zde http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415
Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací http://www.vyzkum.cz/storage/att/2DB911A3086BC7D47A5B5F462DC9F041/Druh%20výsledku.pdf
Poplatky spojené s úhradou open access je možné pokrýt z nákladů projektu nad rámec personálních výdajů.

87

Proces výběru výzkumného pracovníka (příjezd):
Do výběrového řízení se přihlásí také stávající zaměstnanci příjemce, kteří splňují všechny podmínky dané výzvou. Pokud bude vybrán stávající pracovník příjemce jako nejlepší možný kandidát, je možné prodloužit stávající pracovní smlouvu s ohledem na podmínky dané výzvou nebo je nezbytné uzavřít novou pracovní smlouvu? Pro ilustraci, kandidátovi končí smlouva 31.12.2017 a do projektu by nastoupil 1.1.2018 dle harmonogramu projektu, šlo by tedy o plynulý přechod z jedné pracovní pozice u zaměstnavatele na novou.

Může být vybrán i stávající pracovník příjemce, ovšem musí splňovat všechny podmínky výzvy, tedy i tu, že v průběhu posledních 3 let minimálně celé dva roky působil mimo území ČR v oblasti výzkumu na pracovní úvazek minimálně 0,5 nebo byl studentem Ph.D. v zahraničí (definice výzkumného pracovníka ze zahraničí, kapitola 2 SPpŽP). 

86

Jak řešit nesoulad mezi požadavky na výběr uchazečů, které byly v projektové žádosti uvedeny podle starší verze specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce a těmi, které zmiňuje aktuální verze 3. Např. místo výkonu práce mimo území ČR verze 3 vůbec nezmiňuje.

Vašemu projektu bylo vydáno Rozhodnutí dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (PpŽP) verze 3 s datem účinnosti 28.11.2017, tudíž je potřeba se řídit touto verzí při realizaci Vašeho projektu. Místo výkonu práce mimo území ČR není požadavek na výběr uchazečů.

85

Je možné část prostředků na mobilitu vyplatit např. formou odměny např. až po splnění návratové fáze?

Příjemce musí být schopen doložit relevantní dokumenty, tak aby splnil min. částku pro pokrytí personálních nákladů mobility výzkumného pracovníka (včetně veškerých obligatorních výdajů), a to po každém odpracovaném měsíci. Formou odměny až po splnění návratové fáze lze vyplatit, ale nad rámec stanovené minimální částky.

84

Je vložné na konferenci uznatelným nákladem mobility?

Ano.

83

Je možné k dopravě do místa výkonu stáže využít vlastní automobil? Za jakých podmínek?

Jednotka na mobility v sobě zahrnuje i tzv.  min. personální  náklady jejichž součástí jsou zpravidla odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP, sociální fond a také zdravotní pojištění pro zaměstnance, který pobývá v zahraničí, cestovní náhrady apod. Pokud bude příjemce tyto výdaje zahrnovat do této částky, bude nutné, aby doložil relevatní dokumenty v souladu s legislativou a interními předpisy a v realizaci bude nutné mít pro kontrolu na místě skutečné vyplacení. Pokud bude příjemce dané nárokovat nad rámec min. personálních nákladů, pak nemusí dokládat nic.

82

Délka přerušení stáže – platí kumulativní přerušení na max. 6 měsíců? 

Mobilitu je možné plánovaně přerušit opakovaně, avšak přerušení nesmí kumulativně přesáhnout dobu 6 měsíců, tj. 180 dnů (1 měsíc = 30 dnů). 

81

Je možné přeúčtovat náklady? Např. uhradit letenku z jiného než projektového účtu (např. kreditní kartou pracoviště stážisty) a poté provést refundaci?

Ano, toto je možné. ŘO nebudou tyto finanční toky kontrolovány.

80

Může mít Ph.D. student k datu podání žádosti o podporu/k datu výběrového řízení na mobilitu přerušené studium? Pakliže ano, stačí, když se pro potřebu mobility stane aktivním Ph.D. studentem?

Ne, podmínky musí být splněny ka datu výběru pracovníka.

79

Je stanovena maximální výše mzdy pro výzkumného pracovníka juniora/seniora?

Ne maximální výše mzdy/platu není stanovena. Příjemce může na mzdu využít celou minimální částku na personální  náklady, nebo celou částku na mobilitu, nebo může dát mzdu vyšší než je částka na mobilitu, s tím, že případný rozdíl nebo jiné náklady související s realizací projektu uhradí ze svého.

78

Lze výzkumného pracovníka - seniora (v projektové žádosti) převést na pozici juniora (nesplňuje 7 let od Ph.D.)? Či výzkumného pracovníka - juniora vést jako seniora (splňuje publikace i grant), přestože nemá 7 let od ukončení Ph.D. studia?

Výzkumného pracovníka seniora nelze automaticky převést na pozici juniora, respektive pracovníka, který nesplňuje kritéria seniora nelze na seniora vybrat. Pokud výzkumný pracovník nesplňuje kterékoli z kritérií na pozici seniora, nemůže být na pozici vybrán. Nelze seniora převést na pozici juniora a obráceně. Výzkumný pracovník může být pouze na takové pozici, na kterou splňuje kvalifikační kritéria výběrového řízení.

77

Jakým způsobem se dokladují vynaložené náklady?

Vynaložené náklady se nedokladují. Výzkumný pracovník vypracovává za každý měsíc mobility Zprávu o činnosti a na jejím základě je jednotka způsobilá. Při prvotním dokládání jednotky ještě musíte doložit pracovní smlouvu výzkumného pracovníka, včetně pracovní náplně, mzdového výměru a dokumentaci k doložení naplnění min. částky na personální náklady.

76

Je možné přečerpat náklady na mobilitu, tedy cenu jednotky - např. nedočerpá-li se jiná mobilita?

Skutečné náklady na mobilitu nemusí odpovídat příspěvku MŠMT na jednotku mobility. Příspěvek uvedený v rozpočtu je fixní a ke změně rozpočtu v návaznosti na skutečné náklady na mobilitu nedochází.

75

Výzkumný pracovník junior může absolvovat stáž naplánovanou pro seniora (nepodstatná změna?), ale za podmínek juniora (včetně finančních)? Pak určitě v rozpočtu zbydou nevyčerpané prostředky. Nebo je nutné vypsat výběrové řízení na tuto pozici znovu, případně jej změnit na juniora a poté vypsat?

Jedná se o nepodstatnou změnu dle PpŽP - Změna klíčové aktivity při dodržení podmínek výzvy v souvislosti s výběrem výzkumného pracovníka - do okamžiku schválení výběru výzkumného pracovníka ŘO.

Pokud nevyberete jako kandidáta na seniorskou stáž seniora, nemůže na ní jet automaticky junior. Pokud byste vybrali juniora, musíte tu aktivitu změnit na juniorskou. Ale i junior by měl být vybrán transparentním způsobem, výběrovým řízením na juniora.

74

Vyžaduje poskytovatel uzavření memoranda o spolupráci s hostitelskou výzkumnou organizací (či obdobného dokumentu, jak předpokládají SPpŽP) k jednotlivým mobilitám, na úrovni statutárního zástupce veřejné vysoké školy (tj. rektora), či je postačující uzavření dohody na úrovni Fakult (děkanů), je-li takový postup v souladu s vnitřními předpisy školy?

Memorandum o spolupráci může být podepsáno i na úrovni fakult (děkanů), je-li takový postup v souladu s vnitřními předpisy školy.

73

Je možné požádat o schválení výjimky ve výši úvazku na 1,2?

V Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu č. 27 je celá kapitola 8.7.2. napsaná specificky pro tuto výzvu, a tatáž kapitola v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část je pro mobility (tuto výzvu) nerelevantní. Úvazky výzkumných pracovníků v případě mobilit jsou v rámci podporovaných aktivit stanoveny na 1,0 nebo minimálně 0,5.
Pravidlo 1,2 je pro mobility nerelevantní, tzn., u zapojených výzkumníků se nesleduje, respektive je neomezuje.

72

Je nutné mít z pracovněprávního hlediska vedenou mobilitu jako "vyslání" dle zákoníku práce?

Není nutné, je možné mít místo výkonu v ČR a být vyslán na pracovní cestu napříkla. Ve třetí verzi PpŽP - specifická část již tato původní podmínka není.

71

Jaké jsou povinné skutečnosti, které je nutné doložit v pracovněprávním dokumentu z hlediska pravidel OP VVV a výzvy.

Dodržet minimální částku, která musí pokrýt personální náklady mobility výzkumného pracovníka (včetně veškerých obligatorních výdajů), kdy pracovněprávní dokument může pokrýt celou výši těchto nákladů, pokud pokrývá část (což bude častěji) je nutné doložit další dokumentaci.
Minimální výše úvazku.
Místo výkonu v zahraničí není nutné (je možné mít místo výkonu v ČR a být vyslán na pracovní cestu).
Doporučujeme uvést délku pracovně-právního vztahu.
Pracovní náplň se předkládat nemusí.

70

Chápeme správně, že u aktivit začínajících FP (Fakulta podnikatelská), u kterých jsou Generické znalostní domény: Společenskovědní znalosti pro netechnické inovace nemusí být dokládán výpočet H-indexu, jelikož se jedná o sociální a humanitní vědy?

Výzkumný pracovník v sociálních a humanitních vědách výši h-indexu nedokládá.

69

Bude postačující, pokud případné dodatky k memorandům, nově vzniklá memoranda nebo například Zdůvodnění výběru výzkumného pracovníka budou podepisovat děkani jednotlivých fakult?

Memoranda či případné dodatky k memorandům mohou podepsat děkani, je-li takový postup v souladu s vnitřními předpisy školy. Zdůvodnění výběru výzkumného pracovníka podepisuje statutární zástupce nebo někdo, kdo je plnou mocí pověřen k podepisování. (Stejně jako ten, kdo podepisuje například Zprávu o realizaci).

68

Mezinárodní konference pořádaná hostující organizací u aktivit 3 a 4. – jak bude posuzována mezinárodní akce? Bude akce považována za mezinárodní už tím že vědec Čech bude mít aktivní příspěvek na konferenci pořádané Německou institucí?

Za mezinárodní konferenci je považována taková konference, kde jsou účastníci z institucí z různých zemí. Tedy, když vědec Čech, který je na mobilitě na německé instituci bude mít na konferenci pořádané touto institucí příspěvek, nejedná se o mezinárodní konferenci, pokud tam nebudou účastníci i z institucí z jiných zemí.

67

Bude možné z jednotkových nákladů hradit u výzkumníků u všech aktivit cesty na konference a konferenční poplatky?
Aktivity 1 a 2 – bylo by hrazeno z částky přesahující minimální jednotkové náklady (tedy částky určené na administrativní a organizační náklady), je možné? Aktivity 3 a 4 – bylo by zahrnuto do cestovních příkazů, na kterých budou zaměstnanci příjemce v zahraničí.

Ano, cesty na konference a konferenční poplatky je možné hradit z částky, kterou může příjemce použít na pokrytí administrativních a organizačních nákladů spojených s realizací mobility. Doba strávená na konferenci se započítává do bagatelní podpory i do doby realizace jednotky.

66

Příjemce plánuje uskutečnit první aktivitu od 1. 2. 2018, přičemž zahájí realizaci projektu k 1. 1. 2018. V souvislosti s první aktivitou mu již nyní vznikají náklady (potřebují zaslat dokumenty potřebné k tomu, aby si pracovník mohl požádat o povolení k dlouhodobému pobytu v ČR). Bude tento výdaj, který vznikne před započetím fyzické realizace projektu posuzován jako způsobilý?

V projektech v této výzvě jsou uznatelné pouze jednotkové náklady za uskutečněný měsíc mobility. Náklady vzniklé v souvislosti s mobilitou může příjemce hradit z částky, která je určena na pokrytí administrativních a organizačních nákladů spojených s realizací mobility. Tyto výdaje nebudou nijak kontrolovány.

65

Aktivity 3 a 4 - budou zaměstnanci příjemce (univerzity), kteří vyjedou do zahraničí na cestovní příkaz, jelikož místo výkonu podle smlouvy bude u příjemce (na univerzitě).  Příjemce shledal, že jediná možná cesta, jak zaměstnance vyslat, je cestovní příkaz a podle poznámky pod čarou v SpZp ver. 3, na straně 27 (Mezi obligatorní výdaje zpravidla patří odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP, sociální fond a také zdravotní pojištění pro zaměstnance, který pobývá v zahraničí, cestovní náhrady apod.) to lze provést. Jak bude probíhat kontrola na místě, konkrétně pracovně - právních dokumentů, které budou prokazovat nárok na poskytnutí minimální částky. Příklad: aktivita č. 3 výjezd na 6 měsíců do Rakouska, jednotkové náklady vycházejí 140 160 Kč. Minimální částka vychází na 101 887 Kč. Zaměstnanec bude mít například mzdu 40 000 Kč v pracovně právním dokumentu. Když k tomu přičteme odvody, cestovní příkaz (do kterého spadnou diety a ty jsou v některých státech i 45 EUR na den) atd., tak se náklady na zaměstnance vyšplhají nad minimální částku. Je to takto v pořádku?

Ano, je možné výzkumné pracovníky na mobilitu vysílat na základě cestovního příkazu. Při kontrole musí příjemce doložit takové doklady, ze kterých vyplyne, že za výzkumným pracovníkem na personální náklady šla minimálně ta částka určená dle výpočtu z Kalkulačky. Pokud to bude více, tak to ničemu nevadí. Nesmí však být méně.

64

Jak dlouho bude trvat schvalování individuálních mobilit v monitorovacím systému? Je stanovena lhůta, ve které musí proběhnout schválení před zahájením mobility?

Schvalování individuálních mobilit bude trvat standardní dobu, která je určena na schválení Zprávy o realizaci projektu. Mobilita výzkumného pracovníka může být zahájena před odsouhlasením ŘO OP VVV s rizikem, že nebude výzkumný pracovník schválen. Ze strany ŘO bude posuzováno formální splnění požadavků kladených na výzkumného pracovníka a zda výběrové řízení proběhlo dle přílohy Způsob výběru výzkumných pracovníků. Další informace související s výběrem výzkumného pracovníka naleznete v PpŽP specifická část, verze 3 na str. 21.

63

Jak bude kontrolována účast na konferenci/ semináři/ workshopu? Bude postačovat podepsaná prezenční listina? Případně fotografie?

V případě aktivit 1 a 2 je aktivní účast povinná. Aktivní účastí je chápán příspěvek výzkumného pracovníka formou přednesení prezentace, prezentace posteru, účast na panelové diskuzi, apod. Tato účast musí být jednoznačně prokazatelná. Tyto informace naleznete také ve PpŽP – specifická část, verze 3 na str. 22.

V případě aktivit 3 a 4 je pracovník povinen účastnit se konference/semináře/workshopu, apod. a je na uvážení příjemce, jakým způsobem prokáže takovou účast. Příkladem může být podepsaná prezenční listina, přihláška, apod.

62

Lze při kontrole na místě dokládat docházku zaměstnanců pomocí systému SAP, do kterého se docházka zadává na personálním oddělení pro výplatu mzdy. Systém počítá i fond pracovní doby.

Z dotazu není zřejmé na základě jaké evidence zadává personání oddělení informace do SAP. Předmětem kontroly by měl být spíš tento podklad.

61

Lze využít aktuálních bilaterálních smluv, fungujících pro program Erasmus+, ke kterým by se doplnily požadované dodatky? Myšleno pro aktivity 3 a 4.

Ano, lze využít bilaterálních smluv. Nicméně dodatky musí minimálně obsahovat věcný popis spolupráce a období, na které se spolupráce uzavírá, informace o případných finančních tocích a prohlášení, že výzkumný pracovník bude v hostitelské organizace pracovat výhradně na nehospodářské činnosti. 

60

Podpora rodiny – lze část z fixní částky použít např. na přímou úhradu školky, letenky apod.? Do této fixní částky jsou započítány i povinné odvody na ZP, SP, DPFO?

Nárokované finance pro podpůrný nástroj dané mobility musí být poskytnuty ve prospěch výzkumného pracovníka (viz PpŽP specifická část, verze 3, str. 32). Způsob poskytnutí je v odpovědnosti příjemce. Nejčastěji jsou takové složky součástí mzdy. Forma a výše vyplacení nástroje na podporu rodiny je obdobná jako u dokladování personálních nákladů. 

59

Jakým způsobem bude ŘO kontrolovat dodržení minimální částky, která musí pokrýt personální náklady mobility výzkumného pracovníka, která se skládá nejen ze superhrubé mzdy, ale i z budoucích cestovních náhrad? (Z pracovně-právních dokumentů toto kontrolovat nepůjde.) Jak jsou nastaveny případné sankce při nedodržení minimální částky.

Příjemce je povinen doložit takové podklady (např. pracovní smlouvu, platový výměr, kolektivní smlouvu, interní směrnice apod.), ze kterých bude zřejmé, jak je minimální částka, která musí pokrýt personální náklady mobility výzkumného pracovníka, vypočtena a z čeho se skládá. Sankce nejsou stanoveny, nicméně minimální částka musí být dodržena. V opačném případě by se jednalo o nezpůsobilou jednotku a nemohla by být příjemci proplacena.  Dá se tedy říci, že sankce za nedodžení minimální částky je 100 %. Zároveň doplňujeme, že vyplácení mzdy musí být v souladu s právními předpisy.

58

V šabloně výjezdu mladého vědeckého pracovníka – juniora měl příjemce původně plánovanou šablonu pro výjezd do Austrálie na 6 měsíců. Pracovník ale nakonec nemůže vyjet a příjemce nemá náhradníka na tuto misi. Pobyt byl plánován na 6 měsíců včetně family allowance.  Příjemce chce výjezd změnit na 6 měsíců pobytu bez familly allowance ve Švýcarsku. Finančně nepřesáhne původní rozpočet.  Dále, stáž ve Švýcarsku by se rozdělila na 2 části 3 + 3 měsíce (během 1 roku), rozdělení je z důvodu jiného pracovního pobytu s ohledem na vegetační sezonu.

Pokud výzkumník, který měl jet do Austrálie ještě nevyjel, jedná se o změnu nepodstatnou – to je vždy do okamžiku schválení výběru výzkumného pracovníka ŘO OP VVV (SPpŽP kap. 7.2.1.1., str. 50).
Takové přerušení lze považovat za plánované (SPpŽP str. 22), musí se uvést při schvalování výběru výzkumného pracovníka a zároveň k němu doložit nový harmonogram pro tuto aktivitu.

57

Úvazek Ph.D. studenta. Dle pravidel musí mít pracovník na výjezdové mobilitě minimální pracovní úvazek 0,5. Stačí, když tento úvazek bude mít v době výjezdu (bude uvedeno ve smlouvě), ale nyní, když probíhá výběrové řízení, tak mají zájemci úvazek 0,1 či 0,2? V době realizace výjezdu by měli mít úvazek 1,0.

Úvazek Ph.D. studenta na mobilitě (výjezdové) musí být minimálně 0,5. To je v době realizace mobility. Jaký mají úvazek před vyjetím na mobilitu, není předmětem posuzování ze strany ŘO OP VVV. Musí mít statut studenta Ph.D.

56

Příjemce má kolektivní smlouvou stanovenou dobu dovolené na 6 týdnů za rok.

a) Když k příjemci tedy přijede post-dok ze zahraničí na 24 měsíců, v průběhu kterých si vybere dohromady 12 týdnů dovolené (2 x 6 týdnů), znamená to tedy, že nám proplatíte z OP VVV jen 23,5 jednotky, protože 2 týdny dovolené budou nezpůsobilé?

b) Příslušná osoba bude u příjemce plánovaných 24 měsíců, ale dle pravidel (viz str. 30 specifických pravidel) se daná dovolená v délce 2 týdnů nezapočte do doby realizace mobility. Bude mít toto pro nás na něco vliv např. z hlediska plnění délky mobility, projektu, apod.?

Na výzvu mobilit se nevztahují Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část ve vazbě na omezení dovolené, dovolená se u mobilit bere pouze jako alikvotní část k úvazku, bez omezení na 5 týdnů. Znamená to tedy, že pokud mají v organizaci 6 týdnů dovolené, i na mobilitě mohou mít 6 týdnů dovolené a vše je způsobilé. Nemusí tedy projekt zkracovat na 23,5 měsíců.

55

Pokud mzda nebude splňovat limity mezd podle OP VVV http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zpusobilost-mezd-platu-op-vvv, např. limit pro juniora 56.000,- Kč, ale ve smlouvě bude uvedená mzda 70.000,- Kč, což se vejde do částky stanovené kalkulačkou (která bude např. 127 000 Kč), je to v pořádku?

Ano, na tuto výzvu se limity mezd  stanovené v dokumentu "Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání" nevztahují.  Mzda/plat je součástí personálních nákladů jednotky a není limitována. Samozřejmě platí, že při stanovení mzdy/platu by se příjemce měl řídit svými internímy předpisy, toto ale nebude ze strany ŘO a kontrolních orgánů kontrolováno.

54

Musí být stanovena mzda v pracovně právním dokumentu zaměstnance?

U každé mobility je stanovena minimální částka, která musí pokrýt personální náklady mobility výzkumného pracovníka. Do této minimální částky spadá i mzda/plat výzkumného pracovníka.  Mzda nemusí být stanovena konkrétně v pracovně právním dokumentu (pokud tedy tímto dokumentem chápeme pracovní smlouvu), je možné mzdu stanovit např. v platovém výměru. V pravidlech je konkrétně uvedeno - "Bude Řídicím orgánem kontrolováno v pracovně-právním dokumentu a/nebo v obdobném dokumentu v době monitorování po výběru výzkumného pracovníka."

53

Junior musí vyjet na úvazek 1,0 a na GAČR (pokud je to akademický pracovník) může pracovat do výše 1,2 (Tzn. 0,2)?

Ne, junior vyjíždějící do zahraničí může mít úvazek na mobilitě od 0,5. V Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu č. 27 je celá kapitola 8.7.2. napsaná specificky pro tuto výzvu, a tatáž kapitola v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část je pro tuto výzvu nerelevantní. Úvazky výzkumných pracovníků v případě mobilit jsou v rámci podporovaných aktivit stanoveny na 1,0 nebo minimálně 0,5. Pravidlo 1,2 je pro mobility nerelevantní, tzn., u zapojených výzkumníků se nesleduje, respektive je neomezuje.

52

V případě návratové fáze bude mít pracovník úvazek v plné výši stále u příjemce dotace, ale celý již bude veden pod GAČR. Tzn., že pro návratovou fázi není stanovena výše úvazku pro projekt, stačí, aby byl zaměstnán u příjemce. Je to tak v pořádku?

Ano, v návratové fázi se neposuzuje velikost úvazku. Pracovník musí mít ovšem stále pracovní poměr u příjemce.

51

V případě akademického pracovníka seniora je výjezd např. ve výši 0,8 a pro GAČR 0,4. Je to v pořádku, protože jako akademický pracovník může mít 1,2?

Ano. Je to v pořádku. V Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu č. 27 je celá kapitola 8.7.2. popsaná specificky pro tuto výzvu, a tatáž kapitola v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část je pro tuto výzvu nerelevantní. Úvazky výzkumných pracovníků v případě mobilit jsou v rámci podporovaných aktivit stanoveny na 1,0 nebo minimálně 0,5.
Pravidlo 1,2 je pro mobility nerelevantní, tzn., u zapojených výzkumníků se nesleduje, respektive je neomezuje.

50

Projekt má v KA3 dvě mobility a v KA4 dvě mobility. Tři mobility začínají 1. 9. 2018 a jedna z KA4 začíná až 1. 9. 2019. Příjemce si jako výchozí hodnotu MI 20810 stanovil datum 1. 9. 2019. Rovněž u MI 60000 zvolili jako datum výchozí hodnoty datum 1. 9. 2019. Je to tak v pořádku? Stejný projekt vykazuje u MI 54310 hodnotu 3, neměla by být tato hodnota 4? Součet mobilit z KA 3 a KA4?

Datum výchozí hodnoty je zpravidla stanoven k datu zahájení realizace projektu.  Je důležité, s kolika institucemi příjemce uzavře spolupráci, tzn. pokud všichni vědci pojedou do jedné instituce cílová hodnota bude 1, pokud každý pojede na jinou instituci, cílová hodnota bude 4. Počet podpořených spoluprací 54310 nemusí být nutně součet KA3 a KA4.

49

V případě, že příjemce plánoval zahájení realizace od 1. 1. 2018, ale chce jej změnit na 1. 12. 2017, i když mobility začínají až později a právní akt bude vydán až v lednu, je to možné, i když dané datum už nastalo?  (Důvodem jsou interní směrnice a vyhlášení výběrových řízení na výjezdové mobility již v prosinci 2017.)

Ano, toto je možné. Je důležité, aby do 6 měsíců od vydání právního aktu příjemce zahájil minimálně 60 % finančního objemu mobilit.

48

Je možné, aby projekt měl nastavené datum ukončení v březnu 2019, když dle harmonogramu poslední návratová fáze končí v lednu 2019, tedy o dva měsíce dříve?

Ano, je to možné. Čas může být využit na sepsání závěrečné zprávy, nebo je možné případně neplánovaně přerušit mobilitu nebo návratovou fázi.

47

Příjemce mění cílovou destinaci. Původní destinace měla nižší koeficient než nová. V kalkulačce dochází k přesáhnutí výše dotace. Je možné, aby byl drobný rozdíl mezi výší dotace a výslednou částkou v kalkulačce, když převyšující částku by si příjemce uhradil sám?

Příjemce nemůže mít v kalkulačce vyšší rozpočet, než na který mají nárok. Možným řešením může být například nárokovat méně výdajů na podporu rodiny nebo o jednotku mobility méně.

46

Jakým způsobem se budou následně kontrolovat odpracované hodiny v cizích zemích s ohledem na to, že se těžko dohledává, v které dny jsou v různých státech státní svátky? (Příjemce neví, jak nastavit finanční plán – s ohledem na splnění bagatelní podpory – protože se mu nedaří zjistit, kdy jsou svátky v Austrálii nebo v jednotlivých spolkových zemích Německa).

Bagatelní podpora se při plném úvazku splní za dva měsíce, takže i kdyby v těch měsících byly nějaké svátky, tak za tři měsíce by již měla být naplněna. Dále ve voru Zprávy o činnosti, kterou musí za každý měsíc mobility předložit je i kolonka Hodinová dotace započtená do bagatelní podpory, kde se uvede časová dotace pracovní doby platná v místě realizace mobility v hodinách. Státní svátky jednotlivých zemí lze dohledat na internetu.

45

Jsou do 320 hodin bagatelní podpory započítávány svátky.

Do bagatelní podpory se započítávají pouze odpracované hodiny. Tedy svátek ne. Ovšem svátek se započítává do doby realizace mobility. Viz SPpŽP str. 47.

44

Existují nějaká doporučení k výběru outcomingových pracovníků. Např. zveřejnit výběrové řízení všem, i mimo univerzitu?

Doporučení k výběru outcomingových pracovníků nejsou. Výběrové řízení není třeba zveřejňovat mimo univerzitu. Pouze je potřeba dodržet pravidla, která si příjemce nastavil v příloze č. 7 k projektové žádosti Způsob výběru výzkumných pracovníků (soulad bude kontrolován) a pravidla, která jsou nastavena ve Specifických pravidlech k dané výzvě. Podklady vybraných pracovníků není potřeba zasílat na konzultaci, stačí je odevzdat se ZoR.

43

V první verzi Specifické části Pravidel se přímo uvádí (s. 17) "být výzkumným pracovníkem - juniorem (k datu předložení žádosti o podporu).", ovšem ve druhé verzi pravidel se již uvádí jen (s. 26) "být výzkumným pracovníkem - juniorem." Z nové verze tedy vypadla část v závorce. Ve třetí verzi zůstala tato změna zachována. Když by osoba byla k datu předložení žádosti o podporu výzkumníkem juniorem, ale v době vyslání již nikoliv (např. PhD ukončení v únoru 2011 a mobilita od března 2018), splňuje, nebo nesplňuje podmínku 7 let od získání PhD v případě naší žádosti podané v září 2017?

Výzkumný pracovník musí podmínky splňovat k datu výběru výzkumného pracovníka žadatele/příjemcem (SPpŽP str. 24, cca uprostřed). Rozhodné datum je tedy výběr výzkumného pracovníka příjemcem. Pokud v té době bude výzkumník splňovat podmínky juniora a v době vyslání již seniora, je vyslán jako junior.

42

Lze začít realizaci mobility v termínu jiném než první den v měsíci?

Ano. Tento postup je možný. V prvním měsíci bude vykázána pouze odpracovaná část jednotky. Následně bude příjemce pokračovat s vykazováním jednotky po kalendářních měsících a po absolvování celé poslední jednotky ještě vykáže zbývající dny, které nebyly odpracovány v první jednotce. Jednotka je stanovena na 30 kalendářních dní.

41

Připravujeme žádost o podporu a nesedí nám výpočty, které ukazuje kalkulačka mobilit. Na kartách „výjezdy juniorů z ČR“ a „výjezdy seniorů z ČR“ podle nás výpočet neodpovídá pravidlům uvedeným v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, v kapitole 5.2.4.

Kalkulačka počítá správně. Žadatel by měl vycházet z hodnot vypočtených Kalkulačkou, které jsou pro něj závazné. Popis uvedený v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část je pouze doplňujícím informativním údajem.
ŘO si je vědom, že tento text však může být zavádějící. Z tohoto důvodu bude textace v další verzi Pravidel změněna.
Pro vysvětlení – výpočet je následovný: „Výchozí náklad uskutečněné jednotky je dán součinem části výchozí hodnoty jednotkového nákladu (mzda včetně veškerých obligatorních výdajů) a korekčního koeficientu, a to celé vynásobené výší pracovního úvazku.“

40

Je v dokumentaci k výzvě uvedena podmínka stanovující výši platu výzkumného pracovníka pro období návratová fáze?

Ne, návratová fáze není hrazena z OP VVV, tudíž nastavení výše platu v období návratové fáze je v kompetenci podpořené výzkumné organizace.

39

Jakým způsobem bude kontrolováno naplnění podmínky výběru výzkumného pracovníka v souladu s podmínkami uvedenými v Chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování a přijímání výzkumných pracovníků?

Součástí hodnocení přijatelnosti, konkrétně kritéria P9 – Metoda výběru výzkumného pracovníka je kontrola, zdali žadatel v žádosti o podporu předložil i čestné prohlášení k dodržení principů uvedených v Chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování a přijímání výzkumných pracovníků. Tímto čestným prohlášením se žadatel zavazuje, že v rámci celého projektu bude dodržovat principy uvedené v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky, v Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a v Evropském kodexu chování pro integritu výzkumu.

38

Vztahuje se na zahraniční pracovníky, kteří přijedou na mobilitu do ČR, omezení výše úvazku na 1,2 FTE?

Ano, omezení se však týká výše úvazku u příjemce.

37

Obsahuje maximální částka jednotkového nákladu pro pracovníka rovněž cestovní pojištění?

Ano, mezi obligatorní výdaje zpravidla patří odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP, sociální fond a také zdravotní pojištění pro zaměstnance, který pobývá v zahraničí apod. (viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, poznámky pod čarou 9-12).

36

Jakým způsobem dokládají žadatelé bezdlužnost? Specifikujte, od jakých subjektů je třeba doklad o bezdlužnost zajistit. Je omezeno datum pro doložení dokladů o bezdlužnosti?

Bezdlužnost se dokládá ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie. Žadatel (s výjimkou PO OSS, PO územně samosprávných celků a státních VŠ) předkládá doklad o splnění bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy, finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a České správě sociálního zabezpečení jako příloha k žádosti o podporu. Doložení je kontrolováno v rámci kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí a v případě, že žadatel tyto dokumenty nedoloží, je vyzván k jejich doplnění. Dokument nesmí být starší než 90 dnů od podání žádosti o podporu.

35

Je v souvislosti s alokací výzvy stanoveno nějaké omezení, např. max. počet vysílaných pracovníků juniorů?

Ze strany ŘO OP VVV není stanoveno žádné takové omezení.

34

Lze vykazovat úvazek administrátora projektu?

Ne, vzhledem ke zjednodušené formě vykazování výdajů v této výzvě příjemce dokládá pouze Zprávy o činnosti, kterými prokazuje realizaci mobility. Veškeré výdaje potřebné k realizaci mobility, tedy i administrativní podpora výzkumného pracovníka, jsou součástí jednotkového nákladu a nejsou příjemcem vykazovány.

33

Může se mobility účastnit i akademický pracovník?

Akademický pracovník se může mobility zúčastnit v případě, že bude splňovat veškerá výkonnostní kritéria stanovená výzvou, viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část.

32

Bude sledován počet osob, které bude 1 mentor současně mentorovat?

ŘO doporučuje, aby se mentor věnoval výzkumnému pracovníkovi průměrně 4 hodiny týdně a po dobu realizace mobility mentoroval současně maximálně 5 výzkumných pracovníků. Plnění tohoto doporučení nebude v realizaci sledováno.

31

Kdo podepisuje zprávy o činnosti? Je nutná kontrasignace zahraniční spolupracující instituce?

Zprávy o činnosti vždy podepisuje podpořený výzkumný pracovník, dále mentor v případě, že je relevantní, a statutární zástupce příjemce. Kontrasignace zahraniční spolupracující institucí není vyžadována.

30

Může vysílaný výzkumný pracovník v průběhu mobility vyučovat?

Běžná výuka v rámci úvazku vyhrazeného pro mobilitu je vyloučenou aktivitou výzvy. Příležitostné zapojení výzkumného pracovníka do seminářů, přednášek nad rámec běžné výuky je povoleno.

29

Jak a kdy příjemce předkládá zprávy o činnosti? Je třeba současně přikládat i originální dokumenty o realizovaných činnostech (např. workshopech)?

Zprávy o činnosti jsou předkládány za sledované období ve Zprávách o realizaci projektu (ZoR). Vzor Zprávy o činnosti je uvedený na webových stránkách MŠMT, tento vzor má závaznou strukturu. K ZoR projektu jsou současně přikládány i dokumenty prokazující účast výzkumného pracovníka na konferencích/seminářích/workshopech.
Originály Zpráv o činnosti a dalších dokumentů předkládaných při dokladování výstupů aktivity v rámci ZoR projektu jsou předmětem kontroly na místě.

28

Může být pracovník, který je vysílán na zahraniční mobilitu, zároveň hrazen z jiných grantů (rozdělení úvazku)?

Ano, a to v případě, že výzkumný pracovník absolvuje mobilitu na úvazek menší než 1,0. Z OP VVV je pak hrazen pouze úvazek dle pracovní smlouvy sjednané k realizaci mobility.

27

Může být výzkumný pracovník, který splňuje definici post-doka (junior), ale zároveň i výkonnostní kritéria seniora vyslán na mobilitu jako senior?

Ne, tento postup není možný. V rámci jednotky vyjednané s EK je striktně vymezena podmínka výzkumného pracovníka – seniora vč. povinnosti získání titulu Ph.D. (či obdobné formy v zahraničí) 7 let a dříve před datem předložení žádosti o podporu.

26

Jakým způsobem má žadatel vybrat pracovníky do mobilit?

Výběr výzkumného pracovníka musí být v souladu s podmínkami výzvy/navazující dokumentace výzvy, tj. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, a současně musí být splněn postup, který si žadatel definoval v příloze Způsob výběru výzkumných pracovníků.

25

Jedná se v případě minimální částky uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, která musí být poskytnuta výzkumnému pracovníkovi, o superhrubou mzdu?

Ano, v případě uvedených částek se jedná o superhrubou mzdu včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, FKSP, sociální fond a také zdravotní pojištění pro zaměstnance, který pobývá v zahraničí.

 

24

Je výčet databází v definici Publikační výstupy pro splnění výkonnostního kritéria výzkumného pracovníka finální?

Ano, pro splnění výkonnostního kritéria lze započítat pouze publikace uvedené v těchto databázích.

23

Kdy je možné započítat absolvovanou mobilitu do indikátoru?

V případě aktivit č. 1 a 2, kde není povinná návratová fáze, je vykazován indikátor výstupu: 2 04 03, který je započten po ukončení realizace mobility. Pro aktivity č. 3 a 4 jsou vykazovány indikátory výstupu 2 08 00 nebo 5 46 01 až po ukončení návratové fáze. Dále u aktivit č. 3 a 4 je sledován indikátor výstupu 6 00 00, tzv. milník, který je vykazován po dosažení bagatelní podpory, tedy po absolvování 320 hodin.

22

Mezi výkonnostními kritérii pro výzkumného pracovníka – seniora je uvedena také podmínka podílu na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu jako řešitel či spoluřešitel. Kdo je řešitelem míněn?

Řešitelem je v tomto případě hlavní řešitel projektu.

21

V případě, že byl plánován podpůrný nástroj, ale nebyl využit, lze prostředky použít pro jiné účely? Lze případně převést nevyužitý plánovaný podpůrný nástroj na jiné mobility?

Nevyužitý podpůrný nástroj lze využít u mobility, na kterou nebyl původně plánován, ale nakonec byl na mobilitu vybrán výzkumný pracovník s nárokem na něj. Taktéž lze využít prostředky z nevyužitého podpůrného nástroje na pokrytí mobility, která byla uskutečněna do země s vyšším korekčním koeficientem, než byla původně plánována.

20

Musí být podpůrný nástroj čerpán po celou dobu mobility?

Ne. Podpůrný nástroj může být využit pouze v období, ve kterém byly splněny podmínky pro poskytnutí podpory z podpůrného nástroje, a výzkumný pracovník si ho nárokoval.

19

Má vyjíždějící výzkumný pracovník nárok na podpůrný nástroj i v případě, že jeho rodina zůstává v ČR?

Ano. Nárok na využití podpůrného nástroje mají všichni výzkumní pracovníci, kteří splní podmínky stanovené pro poskytnutí podpůrného nástroje, a to bez ohledu na skutečnost, zda rodina cestuje spolu s výzkumným pracovníkem či zůstává v domovské zemi.

18

Musí být memorandum o spolupráci se zahraniční institucí podepsáno statutárním orgánem příjemce?

Ano, musí být podepsáno statutárním orgánem příjemce nebo jím zplnomocněnou osobou.

17

Je stanoven vzor pracovní smlouvy příjemce s pracovníkem, který přijíždí ze zahraničí?

Řídicí orgán nepožaduje jednotnou podobu pracovní smlouvy. Tato smlouva musí být v souladu s právním řádem ČR, současně musí být ve smlouvě obsažena podmínka, že podpořený výzkumný pracovník bude po dobu mobility pracovat výhradně na nehospodářských činnostech.

16

Jakým způsobem má žadatel nastavit cílovou hodnotu indikátoru 5 43 10 Počet podpořených spoluprací, pokud neví, s kolika zahraničními institucemi bude spolupracovat, např. v případě opakované spolupráce?

Cílovou hodnotu stanoví žadatel kvalifikovaným odhadem. Případné snížení cílové hodnoty indikátoru je podstatnou změnou projektu, která podléhá schválení ze strany ŘO OP VVV a zakládá změnu právního aktu o poskytnutí/převodu dotace.

15

Jak jsou nastaveny sankce v případě, že vyslaný pracovník zůstane v zahraničí a nesplní návratovou fázi?

V kapitole 7.1.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, v části „Pravidla pro vykazování dosažených jednotek a jejich způsobilosti pro podporované aktivity s návratovou fází“ jsou popsány pravidla, jak postupovat při vykazování jednotek u aktivit s návratovou fází. Je zde mimo jiné uvedeno, že v případě nesplnění podmínky návratové fáze ze strany příjemce dotace, budou výdaje odpovídající jednotkovým nákladům za poslední dosaženou jednotku dané mobility označeny za nezpůsobilé a nebudou ze strany poskytovatele podpory proplaceny. Nesplnění indikátoru výstupu 2 08 00 a 5 46 01 není porušením rozpočtové kázně.

14

Je možné využít prostředky jednotkového nákladu i pro účast na další konferenci nad rámec podmínek stanovených výzvou?

Ano, prostředky jednotkového nákladu je možné využít na veškeré činnosti vedoucí k naplnění výstupu klíčové aktivity.

13

Jakým způsobem lze fakturovat náklady řízení projektu, pokud je řízení projektu vyloučenou aktivitou projektu?

Ve výzvě je uvedeno, že samostatná klíčová aktivita Řízení projektu je vyloučenou aktivitou výzvy, avšak náklady na administrativní řízení projektu, resp. jednotlivých aktivit, je možné uhradit z rozpočtu projektu z jednotkových nákladů.

12

Jsou blíže specifikovány parametry pro konference/semináře/workshopy, kterých se má pracovník v zahraniční zúčastnit?

Výzkumný pracovník je povinen účastnit se konference/semináře/workshopu apod. organizovaného institucí příjemce, a to minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci.
Jiné omezení ze strany ŘO OP VVV stanoveno není. Konference/seminář/workshop by se však měl samozřejmě týkat oblasti, v rámci které je pracovník vysílán.

11

Mohou se mobility zúčastnit i Ph.D. studenti?

Ano, a to v případě aktivity č. 3. Podmínkou však je, aby podpořený Ph.D. student byl zaměstnancem příjemce.

10

Lze mobilitu přerušit?

Ano, mobilitu výzkumného pracovníka lze přerušit. Pokud je předem plánováno přerušení mobility výzkumného pracovníka, je nutné přerušení zohlednit v předloženém harmonogramu. Přerušení mobility znamená přerušení realizace klíčové aktivity. Mobilitu je možné plánovaně přerušit opakovaně, avšak přerušení nesmí kumulativně přesáhnout dobu 6 měsíců.
V závažných a řádně zdůvodněných případech může dojít k neplánovanému přerušení mobility výzkumného pracovníka na dobu maximálně 6 měsíců (v součtu všech přerušení). Tato změna je považována za podstatnou změnu projektu, bude tedy nutné její posouzení ze strany ŘO OP VVV, viz kapitola 7.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

9

Jakým způsobem bude hrazen mentor, který je povinný v aktivitě č. 3, a který je zaměstnancem zahraniční instituce? Jakým způsobem lze mentora hradit a jak ošetřit finanční toky v případě, že ve výzvě není povoleno partnerství? V případě, že jednotkové náklady nejsou ze strany ŘO kontrolovány, nevznikne problém v případě kontroly jiných kontrolních orgánů?

V rámci výzvy není využíván princip partnerství, tak jak je definován v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část – principy partnerství. Povinností, kterou ukládá ŘO je uzavření memoranda o spolupráci se zahraniční hostitelskou institucí, jehož součástí je i informace o případných finančních tocích mezi příjemcem a hostující institucí. Finanční toky mezi příjemcem a hostující institucí musí být v souladu s platnou legislativou ČR.

8

Indikátor 2 08 10 Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících se započítává pouze jednou v případě vysílající organizace?

Ano, v případě vysílající organizace je hodnota indikátoru 1.

7

Může pracovník, který je vyslán do zahraničí, pobírat mzdu? Musí být zaměstnancem příjemce dotace?

Výzkumný pracovník musí obdržet minimální částku z jednotkového nákladu, která je stanovena v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Pracovník musí být po celou dobu trvání mobility zaměstnancem příjemce, avšak jeho místo výkonu práce je v zahraničí. Zahraniční pracovník, který bude na mobilitě v ČR, bude rovněž zaměstnancem příjemce.

6

Jakým způsobem byla stanovena max. délka trvání projektu (51 měsíců)?

Oproti avízu výzvy došlo k prodloužení maximální délky trvání projektu o 15 měsíců. Tato lhůta zohledňuje možnost započetí fyzické realizace projektu ode dne vyhlášení výzvy, tedy zahájení mobilit ještě před vydáním právního aktu, a zároveň zohledňuje možnost uskutečnění mobility i v termínu 6 měsíců po vydání právního aktu v nejzazším možném termínu.

5

Jsou v Aktivitě č. 1 blíže specifikovány podmínky pro mentora, kterého musí mít post-dok k dispozici?

Podmínky/požadavky, které by měl mentor splňovat, ze strany ŘO OP VVV stanoveny nejsou. Předpokládá se však, že mentor bude mít kvalifikační předpoklady pro možnost konzultace problematiky řešené podpořeným výzkumným pracovníkem.

4

Jak postupovat v případě, že by se výzkumný pracovník mohl zapojit do projektu (mobility) později, než je uvedeno ve výzvě, tedy později než ve lhůtě 6 měsíců od vydání právního aktu? A z jakého důvodu je stanoveno 6měsíční omezení lhůty začátku mobility po vydání právního aktu?

V tomto případě není možné mobilitu výzkumného pracovníka podpořit. Podmínka 6 měsíců od vydání právního aktu je nepřekročitelná. Tato podmínka je stanovena na základě obecně platných podmínek OP VVV, v rámci kterých musí být fyzická realizace projektu zahájena do 6 měsíců od data vydání právního aktu.

3

Jak je chápána podmínka publikační činnosti výzkumného pracovníka? Je nutné, aby byl autorem, či může být i spoluautorem?

Výzkumný pracovník může být i spoluautorem. Publikační výstupy, které se započítávají do publikační činnosti, jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 2.

2

V Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část je uvedena podmínka, že výzkumným pracovníkem na pozici post-dok je osoba do 7 let od ukončení studií (po udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby). K jakému datu je tato podmínka vztažena?

Výše uvedená podmínka musí být splněna k datu podání žádosti o podporu.

1

Je dokumentace k výzvě k dispozici také v anglickém jazyce?

Dokumentace k výzvě, tj. text výzvy včetně jejích příloh a Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, bude k dispozici i v anglickém jazyce. Relevantní dokumenty byly zaslány k překladu a budou k dispozici žadatelům na webu MŠMT v blízkém časovém horizontu.