ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

30. června 2017 - 31. prosince 2017

Celkový objem

1 500 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

1 025 mil. Kč

Předložené žádosti

685 mil. Kč

Vyřazené žádosti

125 mil. Kč

Zbývající objem

475 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_027 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Realizace projektů mezinárodní mobility výzkumných pracovníků je zaměřena na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

1.2.1 Specifický cíl

SC 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

1.3 Číslo výzvy

02_16_027

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt se zjednodušenou formou vykazování nákladů

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva
Komplementární výzva
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 1
Investiční priorita 1
Specifický cíl 1.1

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

15. 6. 2017

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

30. 6. 2017

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

30. 6. 2017, od 13 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 12. 2017, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
12 měsíců
Maximální délka:
57 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

1 500 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: Neurčeno


Maximální výše výdajů:
Maximální výše podpory je dána zařazením žadatele do jedné z níže uvedených skupin dle výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací žadatele zhodnocených Radou pro výzkum, vývoj a inovace z roku 2015:

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex-ante , ex-post (není možná kombinace ex-ante a ex-post financování v rámci jednoho projektu). Financování ex-post bude uplatněno pouze u žadatelů PO OSS.

3.5 Výše 1. zálohové platby

V případě ex-ante financování je stanovena výše první zálohové platby na max. 50 % celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upraveny v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část a v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Oprávnění žadatelé:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI2 (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků, atd.)


Žadatel dále:

 • musí mít sídlo na území ČR.


Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu. Akceptována bude pouze první podaná žádost o podporu v IS KP14+, ostatní budou vyřazeny z procesu hodnocení. Zároveň platí, že žadatel může podat další žádost o podporu pouze v případě, že jeho dříve podaná žádost o podporu byla vyřazena v procesu hodnocení nebo byla žadatelem v průběhu procesu schvalování z jakýchkoli důvodů stažena.


Organizační složky státu, které splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), nejsou oprávněnými žadateli.

4.2 Partnerství

Partnerství není v této výzvě umožněno.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Příjezdy do ČR

Aktivita č. 1: Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR

Aktivita č. 2: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků- seniorů ze zahraničí v ČR

Výjezdy z ČR

Aktivita č. 3: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí
Aktivita č. 4: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků- seniorů v zahraničí

Pro příjezdy do ČR i výjezdy z ČR

Podpůrný nástroj: Podpora rodiny výzkumného pracovníka

Podpůrný nástroj není možné v projektu realizovat samostatně, ale pouze s minimálně jednou z aktivit č. 1 až 4.

Minimální délka realizace projektu je stanovena na 12 měsíců. Délka mobility (tj. čistého pracovního pobytu výzkumného pracovníka) se musí pohybovat v rozmezí minimálně 6 měsíců a maximálně 243 měsíců.

Příjemce je povinen do 6 kalendářních měsíců od vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory zahájit mobilitu výzkumných pracovníků, jejichž souhrnná výše nárokovaných jednotkových nákladů dosáhne alespoň 60 % celkové výše nárokovaných jednotkových nákladů v projektu, tj. výše dotace uvedené v právním aktu.

Pro výjezdy z ČR, tj. pro aktivitu č. 3 Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí a aktivitu č. 4 Pracovní pobyty výzkumných pracovníků-seniorů v zahraničí, je stanovena povinná návratová fáze. Návratová fáze musí trvat 6 měsíců a vztahuje se vždy k jednotlivým mobilitám.

Podporované aktivity jsou blíže definovány v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.


3 Délka mobility může, ve výjimečných případech způsobených mimořádnými opatřeními souvisejícími s působením vyšší moci, přesáhnout 24 měsíců. V případě mobilit ze/do zemí EU je možné prodloužit pouze mobility, které byly v období březen až červen 2020 ovlivněny mimořádnými opatřeními. U ostatních zemí je možné i delší prodloužení, maximálně však o 6 měsíců, vždy je ale nutné individuální posouzení. Prodloužení mobility je možné pouze bez navýšení rozpočtu.

5.1.2 Vyloučené aktivity

 • Samostatná klíčová aktivita Řízení projektu.
 • Běžná výuka v době realizace mobility.

 

5.1.3 Cílová skupina

pracovníci výzkumných organizací

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Soulad výzvy s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) – výzva přispívá ke klíčové oblasti změn B Zvýšení kvality výzkumu, konkrétně B. 1. 2 Zvýšit mezinárodní otevřenost veřejného výzkumu ČR, typové aktivitě Podpora mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků ve VaV a studentů a zároveň klíčové oblasti změn D Lepší dostupnost lidských zdrojů v počtu i kvalitě pro inovační podnikání, výzkum a vývoj, konkrétně D. 3. 3 Zvýšit atraktivitu výzkumné kariéry a kvalitu přípravy budoucích výzkumných pracovníků, typové aktivitě Posílení mezinárodní mobility v evropském výzkumném prostoru (ERA).


Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) a/nebo jejími krajskými přílohami – projekt je realizován v souladu s alespoň jednou generickou znalostní doménou a/nebo s alespoň jedním klíčovým odvětvím aplikací / aplikačním tématem uvedenými v Národní RIS3 strategii či relevantní regionální příloze.

Další podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Projekt může být realizován na území EU i mimo EU.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a specifické informace týkající se této výzvy jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Současně platí, že poskytnutá podpora je neinvestičního charakteru.


Časová způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část. Další informace a specifika k časové způsobilosti v rámci této výzvy jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Současně platí, že výdaje jsou způsobilé ode dne vyhlášení výzvy v IS KP14+. Podporu na aktivitu nelze poskytnout, pokud byla aktivita ukončena nebo plně provedena dříve, než byl vydán právní akt o poskytnutí/převodu podpory.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období je pro tuto výzvu stanovena na 6 měsíců. U projektů s délkou trvání 12 měsíců je stanovena na 6 měsíců, kromě prvního sledovaného období, které je v délce 3 měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Celkové způsobilé výdaje budou vykazovány zjednodušenou formou vykazování – Standardní stupnice jednotkových nákladů. Upřesňující informace jsou uvedeny v kapitole 8.6.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Předložení žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce. Relevantní přílohy je možné doložit i v anglickém či slovenském jazyce, blíže je specifikováno v kapitole 18 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.


Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici na webových stránkách u vyhlášené výzvy (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy), vybrané přílohy jsou ke stažení také v IS KP14+. Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dílčí otázky se zástupci Řídicího orgánu.

 • Konzultační e-mail pro dotazy k výzvě: dotazyMM@msmt.cz
 • Žadatelé mohou rovněž konzultovat dílčí otázky se zástupci Řídicího orgánu osobně. Poskytována bude maximálně 1 osobní konzultace na jednoho žadatele (IČO) v časovém rozsahu maximálně 60 minut. Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném na výše uvedeném e-mailu. Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě. Předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu. Dotazy ke konzultaci je nutné zaslat nejpozději pět pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak).
 • Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu, podstata věcného zaměření nesmí být změněna.


Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše.


Je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory pro žádost o podporu, která již byla žadatelem podána:

 • zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru spolufinancování,
 • změnit věcné zaměření výzvy,
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

 

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory

Příloha č. 2 Kritéria pro hodnocení projektů

Příloha č. 3 Přehled hodnot korekčních koeficientů

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část zveřejněná na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část zveřejněná na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast-2017.

Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.