ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_16_032 - Budování kapacit pro rozvoj škol II (ukončená)

Oddíly výzvy

57

Kde mohu najít vzory příloh k žádosti o podporu?

Vzory všech povinných a povinně volitelných příloh naleznete v IS KP14+ ve vytvořené žádosti o podporu na záložce Dokumenty, postup je následující:
Na záložce „Dokumenty“ vyberete „Nový záznam“, v rozevíracím seznamu „Název předdefinovaného dokumentu“ zvolíte požadovanou přílohu (např. „Prokázání vlastnické struktury žadatele“) a záznam uložíte. Soubor se vzorem dané přílohy poté naleznete ve spodní části obrazovky pod modrým tlačítkem „Stáhnout soubor dokumentu“. Obdobným způsobem lze postupovat ve všech případech příloh, které mají ze strany ŘO předepsaný vzor.

56

Lze považovat za originál listinu s notářsky ověřeným podpisem?

Za originál dokumentu jsou pro účely výzvy považovány pouze následující dokumenty:

  • dokument vyplněný nebo zpracovaný dle vzoru nebo dokument zpracovaný žadatelem, pokud není vzor k dispozici s připojeným zaručeným elektronickým podpisem. Ruční podpis dokument nemusí obsahovat. Pokud je v některém vzoru dokumentu uvedena „navíc“ kolonka na podpis, jedná se o upozornění na povinnost dokument elektronicky podepsat.
  • originál datové zprávy, která obsahuje elektronický podpis nebo časové razítko.
  • originál dokumentu (výpisy, potvrzení atp.) konvertovaný z listinné do elektronické podoby (tzv. autorizovaná konverze)

Dokument s notářsky ověřeným podpisem, doložený formou scanu, není považován za originál.

55

Stanovuje výzva složení a nastavení odborného týmu?

Výzva nespecifikuje konkrétní nastavení odborného týmu projektu, jeho složení by mělo odpovídat velikosti projektu, jeho náročnosti a zvolené klíčové aktivitě projektu. V případě, že jedna osoba bude zastávat pozici v administrativním týmu a zároveň i v týmu odborném, musí být jednotlivé činnosti zřetelně odděleny, a to nejen s ohledem na rozdílné způsoby jejich vykazování. Požadavky na zajištění potřebné odbornosti minimálně jednoho člena odborného týmu a způsoby doložení těchto požadavků jsou uvedeny v kap. 5.2.4. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, a to pro každou povinně volitelnou aktivitu samostatně vždy v popisu jednotlivých aktivit v odstavci Kvalita a odborná úroveň vytvořených programů.

54

Jakými podklady se řídit při zařazování jednotlivých pracovních pozic realizačního týmu do mzdových kategorií?

Pro projekty v rámci této výzvy platí níže uvedené varianty pro stanovení mezd/platů, které jsou definované v dokumentu Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání verze 2 zveřejněném na tomto odkazu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zpusobilost-mezd-platu-op-vvv:
• dle bodu 1 – Stanovení sazby pomocí ISPV;
• dle bodu 3 – Stanovení sazby mzdy/platu pro klíčové/excelentní zaměstnance/pracovníky (lze využít pouze za podmínky, že žadatel označí pozici jako klíčovou/excelentní a uvede v žádosti o podporu zdůvodnění, proč je tato pozice klíčová/excelentní). Pro projekty v rámci této výzvy platí, že klíčovými/excelentními pracovníky jsou odborní garanti projektu a nezávislí posuzovatelé. Tyto pozice včetně kvalifikačních požadavků jsou definovány v popisu jednotlivých relevantních aktivit.

Zároveň je nutné vycházet z interních předpisů žadatele. V případě, že je dle interních předpisů mzda nižší než mzda stanovena pomoci ISPV, je nutné respektovat mzdu stanovenou vnitřní směrnicí.

53

Od jakého data mohou být výdaje projektu způsobilé?

Z časového hlediska jsou v rámci této výzvy způsobilé výdaje, které vznikly po úspěšném splnění první fáze hodnocení (tj. žádost o podporu splnila všechny náležitosti při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí).
Výdaje vynaložené na základě pracovní smlouvy uzavřené před datem způsobilosti výdajů jsou způsobilé pouze za předpokladu, že práce na základě této smlouvy byla provedená až po datu způsobilosti výdajů. Nicméně pracovní náplň vztahující se k projektu musí být upravena dodatkem k takové pracovní smlouvě, případně jiným adekvátním způsobem odpovídajícím vnitřním předpisům žadatele/příjemce/partnera.

52

Je možné hradit v rámci výzvy právní poradenství?

Ano, např. v souvislosti s přípravou veřejných zakázek, doporučujeme ho hradit v rámci nepřímých nákla

51

Existuje omezení dodavatelských vztahů mezi žadatelem a partnerem, popř. spolupracujícími subjekty?

Ano, žadatel/příjemce a partner projektu nesmějí být v dodavatelském vztahu, jednalo by se o porušení principů partnerství (projektového), toto omezení se netýká spolupracujících subjektů.

50

Aktivita č. 6: Mohou vzniknout i aplikace určené pro mobilní telefony?

Ano, je však nutné, aby byly programy zpracovány tak, aby byly dostupné při dalším využití v následujícím období, nesmí dojít k porušení podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

49

Je možné v rámci programů vytvářet videa? Jakým způsobem má žadatel zohlednit autorská práva a licence?

Ano, je možné vytvářet i videa jako součást programů, způsob formy realizace programu je na uvážení žadatele. Autorská práva a licence jsou upraveny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část v kap. 7.3.3. (Produkty vytvořené v rámci realizace projektu dle žádosti o podporu předá příjemce v elektronické podobě a v případě děl a jiných předmětů ochrany chráněných autorskými právy a právy s nimi souvisejícími příjemce připojí licenci Creative Commons 4.0 ve variantě BY a BY-SA a dá k dispozici veřejnosti takovým způsobem, aby k němu měl každý neomezený a bezplatný dálkový přístup a bylo mu umožněno dílo dále sdílet a jinak užívat v souladu se zvolenou licencí. Pokud je držitelem autorských práv či práv s nimi souvisejících k dílu nebo jinému předmětu ochrany, které vznikly na základě zakázky s použitím prostředků této dotace, třetí osoba odlišná od Příjemce, je Příjemce povinen smluvně zajistit, aby tato osoba připojila k dílu nebo jinému předmětu ochrany licenci Creative Commons za stejných podmínek jako Příjemce.)

48

Jakým způsobem je zohledněno ověřování programů do indikátoru 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí?

V rámci indikátoru se vykazují školy a další organizace formálního i neformálního vzdělávání, které budou zapojeny do vytvořených sítí CKP a mezi nimiž dojde ke spolupráci a vzájemné výměně zkušeností pedagogů, a dále organizace, které se zapojí do tvorby či ověřování programů. Popis indikátoru a způsob jeho nápočtu (tj. včetně započtení organizací podílejících se na ověřování programů) je uveden pro každou konkrétní aktivitu samostatně v příloze výzvy č. 1 Indikátory.
49)

47

Aktivita č. 4: Je potřebné hodnocení nezávislých posuzovatelů?

Hodnocení nezávislých posuzovatelů není v rámci této aktivity vyžadováno, v průběhu projektu budou všechny programy ověřeny v praxi minimálně 1x v celém jejich rozsahu a součástí ověření je evaluace ze strany účastníků, realizátorů a pedagogů. Nezávislé posouzení kvality finálních verzí programů proběhne ze strany ŘO.

46

Je žadatel při přípravě a ověření programu omezen či limitován typem/druhem pomůcek a materiálu, které děti/žáci v rámci programu budou používat?

Ne, pro ověření programů v projektu této výzvy je materiál potřebný v programu způsobilým výdajem. Při realizaci programů v následujícím období, např. při čerpání podpory z šablon, bude spotřeba potřebného materiálu a pomůcek zohledněna a škola/školské zařízení tak bude mít finanční prostředky na pomůcky/materiál, které jsou k realizaci programu potřebné.

45

Jakým způsobem bude zajišťováno posuzování kvality hodnocení programů a jejich jednotlivých výstupů?

V případě aktivity č. 3, 6 a 7 je žadatel povinen doložit dva nezávislé odborné doporučující (schvalující) posudky finálních verzí programů. Požadavky na odbornou způsobilost nezávislých posuzovatelů jsou uvedeny v popisu jednotlivých klíčových aktivit v kap. 5.2.4. v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Podklady k hodnocení nezávislých posuzovatelů budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT v přílohách k ZoR této výzvy. Obdobným způsobem budou posuzovány i finální verze programů v aktivitě č. 4, zde však kvalitu programů posoudí nezávislí hodnotitelé ŘO.

44

Jakým způsobem bude probíhat překlápění programů do šablon?

Proces bude zajištěn ze strany ŘO na základě posouzení kvality výstupů jednotlivých projektů.

43

Jak podrobný má být popis programu v žádosti o podporu?

Závazná struktura popisu ze strany ŘO stanovena není, je však nutné popsat program v žádosti o podporu takovým způsobem, aby měli hodnotitelé k dispozici veškeré potřebné údaje pro hodnocení žádostí o podporu.

42

Je nutné do 30. 6. 2019 odevzdat finální verzi programu, či bude probíhat proces negociace s ŘO OP VVV?

Je nutné odevzdat finální verzi programu, v rámci závěrečné ZoR je však možné provést doplňující úpravy.

41

Může jeden program probíhat v různých ročnících?

Ano, minimální rozsah jednoho programu 16 hodin je možné rozdělit např. na 8 hodin pro žáky 6. třídy a 8 hodin pro žáky 7. třídy.

40

Bude možné souběžně s realizací projektu využívat vytvořené programy v praxi?

V projektech této výzvy proběhne tvorba a ověření programů včetně jejich evaluace. Následně je možné programy realizovat, nikoli však z prostředků daného projektu. Využití programů se předpokládá v projektech dalších výzev, v nichž bude možné na jejich realizaci čerpat podporu, např. školy budou moci čerpat prostředky na zvolené programy, které budou k dispozici, v rámci šablon.

39

Do jaké míry se názvy klíčových aktivit v žádosti o podporu musí shodovat s názvy klíčových aktivit ve výzvě?

Je potřeba, aby se název zvolené klíčové aktivity v žádosti o podporu shodoval s názvem zvolené povinně volitelné aktivity ve výzvě – prosíme o dodržení názvu aktivity při psaní žádosti. Dále je možné rozdělit zvolenou aktivitu na dílčí podaktivity, které je možné libovolně stanovit a pojmenovat.

38

Aktivita č. 4: Jakým způsobem má probíhat ověření programu, který má 16 hodin?

Vytvořené programy budou bez ohledu na jejich rozsah v průběhu projektu ověřeny v praxi minimálně 1x v celém jejich rozsahu. Pro tuto výzvu platí, že v rámci opětovného ověřování jedné a téže verze nově vytvořeného programu se může ověřování zúčastnit celkem max. 90 osob, přičemž jednu skupinu ověřování tvoří max. 30 osob. Lze vytvořit a ověřovat max. celkem tři ověřovací verze každého programu. ŘO upozorňuje, že příjemce má povinnost nejpozději v nejbližší ZoR projektu následující po 30. 6. 2019 přiložit min. 30 % vytvořených programů (minimálně 1 program) v kompletní finální verzi se všemi náležitostmi.

37

Aktivita č. 4: Z jakého důvodu je minimální rozsah programu stanoven na 16 hodin?

Minimální rozsah jednoho programu je 16 hod. prezenční formou, přičemž se jedná o vyučovací hodiny v délce 45 minut. Jde o minimální rozsah programu, a to zejména proto, aby se nejednalo pouze o krátké jednorázové aktivity, ale skutečně o program, tj. aby byly vytvořeny podmínky pro navázání trvalejší spolupráce aktérů formálního a neformálního vzdělávání.

36

Je možné zapojení firem do realizace projektu?

Záleží na zvoleném způsobu zapojení, je možné využít např. pronájem prostor firmy, popř. je možné zapojit pracovníky z dané instituce do aktivity Řízení projektu v případě, že jsou s žadatelem/partnerem s finančním příspěvkem v pracovněprávním vztahu.

35

Aktivita č. 4: Je možné přizvat pedagogické pracovníky k tvorbě programu, který vytvářejí subjekty z oblasti neformálního vzdělávání?

Ano, jedná se o povinnou náležitost dané aktivity, přičemž pracovníci žadatele (tj. organizace neformálního vzdělávání) zpracují návrh programu a následně uspořádají maximálně dvoudenní pracovní setkání pedagogů a pracovníků neformálního vzdělávání, na kterém bude představen a konzultován vzdělávací program, pracovníci neformálního vzdělávání i pedagogové budou seznámeni s plánovaným průběhem realizace a proběhne úprava vzdělávacího programu na základě připomínek a podnětů pedagogů. Setkání lze uskutečnit opakovaně. Je možná i intenzivní spolupráce s pedagogy na programu již od počátku tvorby programu – formy možné spolupráce s pedagogy jsou popsány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část na str. 39-40. Žadatel může přizvat pedagogy ze zapojených škol do odborného týmu ke spolupráci na tvorbě programů např. na DPP nebo DPČ.

34

Aktivita č. 4: Může být program zaměřen na nadané žáky? Může probíhat formou kroužku?

Žadatel je povinen zařadit mezi vytvářené programy minimálně jeden specifický program s uzpůsobením pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami či pro nadané žáky, např. pro děti a žáky se smyslovým zdravotním hendikepem, tělesně hendikepované děti a žáky, děti a žáky s ADHD, apod., kteří mohou program bez překážek absolvovat ve smyslu společného vzdělávání (viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/spolecne-vzdelavani-1). Za splnění této podmínky není považováno vytvoření verze jiného již vytvořeného programu pouze s dílčím uzpůsobením pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Forma realizace programu je na zvážení žadatele, může se jednat i o formu kroužku.

33

Jak postupovat, pokud partner potřebuje souhlas zřizovatele, ale nestihne jej doložit, popř. jej nezíská?

V případě, že žadatel bude realizovat projekt s partnerem (tj. ve smyslu projektového partnerství s finanční účasti, popř. bez finanční účasti), je souhlas zřizovatele povinnou přílohou žádosti o podporu a je dokládán v rámci přílohy Souhrnné čestné prohlášení. V případě, že žadatel souhlas zřizovatele partnera nedoloží, bude v rámci kontroly formálních náležitostí vyzván k nápravě. Pokud ho nedoloží ani po vyzvání, bude žádost o podporu vyřazena z dalšího procesu schvalování. Je však možné, aby škola vystupovala pouze v pozici spolupracujícího subjektu, v takovém případě žadatel dokládá pouze přílohu Seznam organizací zapojených do projektu (aktivita č. 2, 3, 4 a 6), zde souhlas zřizovatele není nutné dokládat. Seznam spolupracujících subjektů je možné i v průběhu realizace projektu pozměňovat

32

Je možné vytvořit program, který bude určen zároveň pro pedagogické pracovníky a zároveň pro děti/žáky?

Nikoliv, je však možné vytvořit dva programy zaměřené na stejné téma. V rámci programu pro pedagogické pracovníky by v takovém případě byla zároveň obsažena metodická část týkající se realizace programu pro děti/žáky.

31

Aktivita č. 4: Jakým způsobem probíhá v této aktivitě zapojení Centra kolegiální podpory? Je nutné, aby žadatel vytvářel vlastní CKP?

V aktivitě č. 4 není nutné, aby příjemce vytvářel vlastní CKP. Pracovníci formálního i neformálního vzdělávání, kteří budou v projektu tvůrci těchto programů pro děti a žáky, budou žadatelem/příjemcem vysíláni na setkání, workshopy a konference zaměřené na propojování formálního a neformálního vzdělávání. Tyto aktivity bude pro celé území ČR realizovat příjemce projektu vybraného v aktivitě č. 5, který tyto aktivity zajistí organizačně i finančně a vyzve k účasti na těchto aktivitách pracovníky formálního i neformálního vzdělávání. Workshopy a setkávání k tvorbě programů budou organizována příjemcem vybraným pro realizaci aktivity č. 5 a budou probíhat v tzv. centrech kolegiální podpory (dále jen „CKP“), ta budou dostupná pro všechny kraje a příjemce do nich vyšle své tvůrce programů minimálně 1× za pololetí.

30

Aktivita č. 4: Žadatel je povinen zapojit do aktivity min. 2 školy, může se jednat i o VŠ?

Ano. V dané aktivitě je žadatel povinen navázat spolupráci s minimálně třemi organizacemi, z nichž minimálně dvě budou instituce formálního vzdělávání (školy) a minimálně jedna organizace neformálního vzdělávání, přičemž spolupracující školou může být rovněž vysoká škola.

29

Může být Centrem kolegiální podpory žadatel?

Ano, záleží však na tom, zda je žadatel na základě své dosavadní činnosti skutečně schopen CKP na dostatečně kvalitní a odborné úrovni zajistit, a to v závislosti na zvolené aktivitě.

28

Může být Centrem kolegiální podpory i jiný subjekt než škola a školské zařízení?

Ano, pro potřeby výzvy se centrem kolegiální podpory (CKP) myslí instituce, která působí jako lídr určitého tématu pro školy, školská zařízení a organizace neformálního vzdělávání v území. Podrobnější informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 2 Definice používaných pojmů. CKP může být např. i zapsaný spolek, pojem CKP se vztahuje k činnostem subjektu a je dále posuzován s ohledem ke zvolené aktivitě projektu.

27

Koho se týkají per diems a jakým způsobem se vyplácejí?

Per diems se týkají zaměstnanců zahraničních subjektů, kteří jsou nějakým způsobem zapojeni do projektu. Jejich cestovní náhrady, tzv. „per diems“, kryjí náklady na ubytování, stravné a cestovné v ČR. „Per diems“ pro cizince v ČR se stanovuje podle sazeb EU publikovaných v poslední aktualizaci na stránce:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
Per diems je možné uplatnit např. v případě:
- expertů přizvaných na konference či vzdělávací kurzy,
- krátkodobě hostujícím zahraničním specialistům apod.
Nejedná se o vyplácení cestovních náhrad např. dlouhodobě hostujícím učitelům cizích jazyků a expertům podílejícím se na realizaci projektu, tzn., že nejsou hrazeny zahraničním expertům, kteří s příjemcem uzavřeli pracovní smlouvu (či jinou obdobnou smlouvu/dohodu) dle českých právních předpisů.

26

Jakým způsobem budou kontrolovány nepřímé náklady projektu?

Nepřímé náklady projektu v období fyzické realizace projektu nepodléhají kontrole ze strany ŘO. Příjemce ale musí nepřímé náklady čerpat pouze dle stanovených podmínek – viz Pravidla pro žadatele a příjemce obecná a specifická část.

25

V době přípravy žádosti o podporu žadatel nemusí vždy znát konkrétní informace o složení osobních nákladů, např. DPP a DPČ, jakým způsobem naplánovat osobní výdaje projektu?

Žadatel musí žádost o podporu zpracovat na základě kvalitně připraveného, promyšleného a dostatečně podrobně zpracovaného projektového záměru. V rámci přípravy projektového záměru a plánu jeho konkrétní realizace stanoví také osobní výdaje, které budou s realizací projektových aktivit spojeny. Každý výdaj je nutné v žádosti o podporu popsat a zdůvodnit.

24

Týká se omezení výše úvazků i administrativního týmu projektu?

Ano, omezení se týká všech osob zapojených do realizace projektu, tedy jak administrativního, tak odborného týmu.

23

Započítávají se do výše úvazku 1,2 FTE také dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr?

Ano, do omezení výše úvazku jsou započítávány všechny typy pracovněprávních vztahů jednoho pracovníka zaměstnaného subjekty projektu (tj. příjemcem a partnery), omezení se netýká spolupracujícího, tj. zapojeného subjektu.

22

Žadatel je povinen doložit min. 30 % vytvořených programů nejpozději v nejbližší ZoR projektu následující po 30. 6. 2019, musí se jednat o již ověřené programy?

Tato podmínka neplatí pro aktivity č. 2 a 5 (nevznikají zde programy, jde o činnost CKP). V aktivitě č. 3 příjemce dokládá v nejbližší ZoR po 30. 6. 2019 1/3 vytvořených tematických bloků bez ověření (ověřuje se až celý vytvořený program jako celek), u aktivity č. 4, 6 a 7 jsou programy na sobě nezávislé, žadatel tedy v tomto termínu dokládá 1/3 vytvořených programů ve finální verzi (tj. včetně ověření a zapracování výstupů z ověření).

21

Jakým způsobem probíhá dokládání obratu ve spolupráci s partnerem?

V případě projektů, kde se na realizaci podílí finanční partner/partneři, může relevantní část odpovídající podílu partnera/partnerů žadatel prokázat prostřednictvím partnera/partnerů s finančním příspěvkem, a to maximálně do výše jeho/jejich podílu na celkových způsobilých výdajích projektu dle Partnerské smlouvy/Principů partnerství a prohlášení o partnerství, či do výše jeho/jejich obratu, podle toho, která z hodnot je nižší.
Př.: Celkové způsobilé výdaje jsou 10 mil. Kč, partner s finančním příspěvkem se na celkovém rozpočtu podílí dle přílohy Principy partnerství a prohlášení o partnerství finančními prostředky ve výši 1,5 mil. Kč. Žadatel musí doložit obrat ve dvou po sobě jdoucích uzavřených účetních obdobích ve výši alespoň 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, v tomto případě tedy 3 mil. Kč. Obrat žadatele byl 2 mil. Kč v roce 2014 a 1,5 mil. Kč v roce 2015. Obrat partnera s finančním příspěvkem byl 1,2 mil. Kč v roce 2014 a 2 mil. Kč v roce 2015. V roce 2014 je tedy obrat doložen následovně: žadatel 2 mil. Kč + partner 1,2 mil. Kč (obrat byl nižší než podíl na celkových způsobilých výdajích projektu), v roce 2015 je obrat: žadatel 1,5 mil. Kč + partner 1,5 mil. Kč (do výše podílu na celkových způsobilých výdajích projektu).

20

Jakým způsobem je prokazováno doložení obratu – průměrují se účetní období?

Žadatel je povinen prostřednictvím přílohy žádosti o podporu prokázat, že roční obrat organizace/společnosti dosahuje alespoň 30 % hodnoty předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu uvedených v žádosti o podporu. Podmínka dosažení požadovaného obratu musí být splněna za poslední dvě po sobě jdoucí uzavřená účetní období trvající 12 měsíců (která existují), za která měl žadatel/partner odevzdat daňová přiznání, a která předcházejí datu podání žádosti. Podmínka musí být splněna za každé účetní období samostatně, částky se neprůměrují.

19

Je zde vymezený počet partnerů?

Partnerství v projektovém smyslu v této výzvě není povinně vyžadováno, není tedy omezen minimální ani maximální počet partnerů projektu. Je potřeba rozlišovat mezi partnerstvím a spoluprací se zapojenými, tj. spolupracujícími subjekty.

18

Aktivita č. 7: Kompetence pro demokratickou kulturu: Podílí se pedagog na evaluaci?

Ano, pedagogičtí pracovníci se vždy podílejí na hodnocení programu.

17

Jaká bude provazba mezi příjemci z aktivity č. 4 a 5?

Příjemce, který realizuje aktivitu č. 5, je povinen oslovit všechny příjemce realizující aktivitu č. 4 a zároveň bude hradit s tím související náklady.

16

Aktivita č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí: Může být Centrem kolegiální podpory i subjekt, který zajišťuje neformální vzdělávání?

Ano.

15

Aktivita č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí: Budou vytvářena centra kolegiální podpory?

Tento postup není vyžadován, avšak při tvorbě programů je možné formu CKP využít, rozhodnutí záleží na žadateli.

14

Je možné využít stávající akreditovaný program?

Nelze hradit vytvoření již existujícího programu, nicméně v aktivitě č. 3 je možné použít již vytvořený program jako základní tematický blok a k němu vytvořit doplňkové tematické bloky a všechny ověřit v rámci jednoho programu.

13

Je povinnost akreditovat program?

Nejedná se o podmínku stanovenou výzvou, je to však možné.

12

Jakým způsobem bude probíhat šíření výstupů?

Žadatel/příjemce je povinen nabídnout výstupy ke zveřejnění na Metodickém portálu RVP.cz, popř. na portálu ČŠI a dále je povinen podklady zveřejnit tak, aby byly veřejně dostupné. Výstupy podpořených projektů budou povinně zveřejňovány i v databázi výstupů OP VVV.

11

Aktivita č. 3: Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků: Musí vždy společně se základním tematickým blokem vzniknout i 3 doplňkové tematické bloky?

Ano, žadatel je povinen vypracovat základní tematický blok zaměřený na vedení pedagogického týmu, na který budou navazovat minimálně 3 doplňkové tematické bloky zaměřené na určité oblasti nebo na kompetence vedoucích pracovníků škol a školských zařízení různých typů, popř. zaměřené na specifické oblasti. V případě, že žadatel již má akreditovaný program DVPP, který odpovídá požadavkům na základní tematický blok, tvoří pouze minimálně 3 doplňkové bloky, následně proběhne ověřování celého programu jako celku, tj. včetně již dříve vytvořeného základního tematického bloku.

10

Je výstupem aktivity šablona?

Nikoliv, výstupem aktivity/projektu budou programy, které mohou na základě následného vyhodnocení sloužit jako podklad pro vytvoření šablon.

9

Je možné v průběhu realizace přidávat více spolupracujících subjektů?

Ano, v průběhu realizace projektu je možné zapojovat další subjekty. Společně se žádostí o podporu je žadatel povinen předložit seznam alespoň 5 zapojených organizací, v případě, že v průběhu realizace zapojí další, uvede tuto informaci ve zprávě o realizaci.

8

Je pracovní pozice metodik ICT, která je ve výzvě uvedena ve vyloučených aktivitách projektu, totožná s pracovní pozicí technik ICT, která je hrazena ze šablon?

Obecně platí zákaz dvojího financování z ESIF. Výčet vyloučených aktivit tak vychází i z toho, co je již podporováno v rámci jiných výzev, v tomto případě šablon. Pracovní pozice ICT metodik je pozice totožná s pozicí ICT technik uvedenou ve výzvě na šablony..

7

případě, že je místem realizace 1 kraj a místem ověření jiný kraj, jakým způsobem má žadatel uvést do žádosti o podporu místo realizace?

Žadatel uvede do žádosti o podporu jako místo realizace oba/všechny kraje.

6

Místem dopadu je povinně celá ČR, může být místem realizace i pouze 1 kraj?

Ano, projekt (aktivity projektu) mohou být realizovány pouze v 1 kraji s výjimkou aktivity č. 2 Formativní hodnocení a aktivity č. 5 Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání. U aktivity č. 2 je podmínkou realizace Centra kolegiální podpory (CKP) minimálně ve dvou krajích a v aktivitě č. 5 musí být dostupná CKP pro celou ČR, tj. místem realizace aktivity č. 5 je všech 14 krajů ČR.

5

Aktivita č. 3: Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků: Jak je vymezena definice vedoucích pedagogických pracovníků?

V Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část je v kap. 2 uvedena definice pozic, které do této kategorie spadají. Pro potřeby této výzvy je za vedoucího pedagogického pracovníka považován ředitel školy nebo školského zařízení, zástupce ředitele školy nebo školského zařízení, pedagogický pracovník, který na své pracovní pozici vede další členy pedagogického týmu školy nebo školského zařízení, např. vedoucí vychovatel, vedoucí odborného výcviku, vedoucí odborné praxe, vedoucí školní družiny, vedoucí učitel/ka mateřské školy apod. Kromě výše uvedených pedagogických pracovníků je pro účely této výzvy za vedoucího pedagogického pracovníka považován i účastník nebo absolvent kvalifikačního vzdělávání pro ředitele v akreditovaném programu DVPP dle Standardu pro Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. nebo účastník nebo absolvent akreditovaného programu celoživotního vzdělávání v oblasti školského managementu na VŠ (min. v rozsahu 120 hod.), a to i v případě, že v současné době nemá uzavřen pracovně právní vztah na pozici vedoucího pedagogického pracovníka.

4

Aktivita č. 2 Formativní hodnocení: Jak funguje spolupráce příjemců této aktivity s Českou školní inspekcí (ČŠI)? Musí být v projektu tato spolupráce uvedena?

Příjemci této aktivity budou ze strany ČŠI vyzváni, aby se po celou dobu realizace projektu zúčastňovali odborného panelu, který je organizován v rámci IPs Komplexní systém hodnocení. V každém projektu musí být alokovány personální kapacity pro účast dvou zástupců na celodenním jednání odborného panelu v Praze dvakrát ročně a dále cca 8 hodin měsíčně na průběžnou součinnost a komunikaci s realizačním týmem projektu IPs KSH (dle potřeb odborného panelu a systémových aktivit). Žadatel tuto spolupráci uvede a popíše v žádosti o podporu.

3

Aktivita č. 2 Formativní hodnocení: Je v aktivitě povolena realizace vzdělávání pedagogických pracovníků?

Součástí realizace této aktivity není vzdělávání pedagogických pracovníků formou kurzů DVPP, ale vzdělávání formou podpory v centrech kolegiální podpory, tj. metodickým vedením vedoucího pracovníka centra, supervizní podporou atd. Cílem výzvy je vytvoření podkladů, které v budoucnosti budou využívány v programech pro vzdělávání pedagogických pracovníků formou DVPP.

2

Aktivita č. 2 Formativní hodnocení: Jak je vymezen pojem formativní skupina?

Formativní skupina je sdružení pedagogických pracovníků různých škol/jedné školy, kteří se zajímají o formativní hodnocení. Je realizována prostřednictvím center kolegiální podpory a v souladu se zaměřením aktivity podporuje pedagogy zapojených škol v modelech zavádění formativního hodnocení. Formativní skupiny budou plnit funkci center kolegiální podpory pro zavádění formativního hodnocení. Skupina by tedy měla mít svého vedoucího, který organizuje a řídí pravidelná setkání (stanovení programu, cílů setkání a poté jejich zhodnocení), nebo se mj. na vyzvání České školní inspekce bude účastnit odborných panelů (viz str. 24-25 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část).

1

Musí být spolupracujícím subjektem pouze škola nebo školské zařízení?

Nikoliv, spolupracujícím subjektem může být pro účely této výzvy nejen škola nebo školské zařízení, ale i např. organizace neformálního vzdělávání či další subjekt, který žadatel/příjemce vytipuje a který se v projektu stane centrem kolegiální podpory nebo se bude podílet na realizaci ověření nově vytvořených programů nebo na tvorbě a/nebo ověření programů propojujících formální a neformální vzdělávání. Spolupracující subjekt nemusí být partnerem s finanční účastí nebo bez finanční účasti ve smyslu projektového partnerství. V aktivitě č. 2 se však předpokládá, že vzhledem k zaměření aktivity bude zapojenou organizací škola nebo školské zařízení.