ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

20. června 2017 - 29. září 2017

Celkový objem

700 mil. Kč

Hodnocené žádosti

583 mil. Kč

Podpořené žádosti

0 mil. Kč

Předložené žádosti

1 232 mil. Kč

Vyřazené žádosti

649 mil. Kč

Zbývající objem

117 mil. Kč

Datum aktualizace

15. května 2018

Výzva č. 02_16_032 - Budování kapacit pro rozvoj škol II (ukončená)

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Cílem výzvy je podpora zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a neformálního vzdělávání. V koncepčních projektech a tematických partnerstvích a sítích, které ve výzvě vzniknou, budou dále podpořeni pedagogičtí pracovníci v získávání kompetencí v oblasti jazykového vzdělávání a kompetencí pro demokratickou kulturu.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2.1 Specifický cíl

SC 2 - Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

1.3 Číslo výzvy

02_16_032

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva
Komplementární výzva
Integrovaný regionální Operační program
Operační program Praha - pól růstu
Operační program Zaměstnanost
Specifický cíl 1.3.1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

20. 6. 2017

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

20. 6. 2017, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

29. 9. 2017, do 10 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2021

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

700 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální délka: 24 měsíců
Maximální délka: 36 měsíců

Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč
Maximální výše výdajů: 15 000 000 Kč – platí pro projekty se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 5
                                      20 000 000 Kč – platí pro projekty se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 2, 4 a 7
                                      30 000 000 Kč – platí pro projekty se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 3 a 6

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex post: žadatelé, kteří jsou organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací organizační složky státu, jejichž zřizovatelem je jiná OSS než MŠMT.

Ex ante: žadatelé výše neuvedení.

3.5 Výše 1. zálohové platby

Projektům se způsobem financování ex ante bude poskytnuta první zálohová platba ve výši částky, která se vypočte součtem plánovaných výdajů za dvě první sledovaná období uvedená ve finančním plánu, maximálně však do výše 40 % předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu. Pro projekty se způsobem financování ex post není relevantní.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upraveny v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora nenaplňující znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské Unie, bude poskytnuta za předpokladu, že bude na úrovni projektu vyloučeno kumulativní naplnění znaků veřejné podpory.


U projektů, u kterých není možné vyloučit kumulativní naplnění znaků veřejné podpory a u všech projektů aktivit č. 3 a č. 6, bude podpora poskytnuta v režimu slučitelné veřejné podpory v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

Více informací k podmínkám režimů podpory u jednotlivých aktivit viz kap. 15 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Oprávnění žadatelé:

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení.
 • Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku).
 • Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Organizační složky státu.
 • Příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Územní samosprávné celky.
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Právnické osoby, jejichž činnost je pod dohledem Rady pro rozhlasové a televizního vysílání dle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace) alespoň v jedné z těchto oblastí: a) práce s dětmi a mládeží, b) školství, c) vzdělávání, školení a osvěty. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými soukromoprávními subjekty pouze:spolek; pobočný spolek; ústav; obecně prospěšná společnost; nadace nebo nadační fond;registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba.
 • Zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž účelem je úsilí o zkvalitňování výuky nebo ochrana zájmů obcí, měst a krajů.
 • Právnické osoby - akreditované vzdělávací instituce DVPP a zařízení poskytující DVPP (dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
 • Organizace zaměstnavatelů (svazy) a odborové organizace zapsané ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.


Omezení výzvy: Jedna žádost o podporu musí obsahovat pouze jednu povinně volitelnou aktivitu. Jeden žadatel může předložit maximálně 2 žádosti o podporu, přičemž v každé žádosti musí zvolit jinou povinně volitelnou aktivitu. Jedním žadatelem je subjekt s jedním IČO. Pokud jeden žadatel předloží v této výzvě více než dvě žádosti o podporu, budou všechny žádosti vyřazeny z procesu schvalování. V případě, že žadatel předloží dvě žádosti a v obou zvolí stejnou povinně volitelnou aktivitu, budou obě žádosti vyřazeny z procesu schvalování. Žádosti o podporu budou vybírány odděleně pro jednotlivé aktivity.

4.2 Partnerství

Žadatelé mohou předložit projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.


Oprávněný partner musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Pravidla a podmínky partnerství jsou uvedeny v kapitole 13 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

 

Oprávnění partneři:

 • Oprávněnými partnery s finanční účastí jsou subjekty uvedené v kap. 4. 1. Pro organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace však platí, že nemohou být partnery s finanční účastí.
 • Oprávněnými partnery bez finanční účasti mohou být všechny subjekty uvedené v kap. 4. 1. a dále Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky zřízené zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a jejich složky.

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.
Povinné aktivity:

Aktivita č. 1: Řízení projektu – instrukce týkající se zpracování obsahu této aktivity je uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část, viz kapitola 5.2.4.


Povinně volitelné aktivity:
Výzva obsahuje 6 povinně volitelných aktivit, z nichž žadatel vybírá vždy právě jednu.

Aktivita č. 2: Formativní hodnocení
(Individuální projekty tematická partnerství a sítě, dílčí alokace 70 000 000 Kč, propojení s individuálním projektem systémovým Komplexní systém hodnocení - ČŠI)
Cílem je podpořit mateřské, základní a střední školy v zavádění tzv. formativního hodnocení (hodnocení sloužící k získávání informací o žákově učení využitelných k úpravám vyučování a učení) a ve sbližování hodnocení výkonů žáků (moderace). Zavádění formativního hodnocení do běžné praxe škol podpoří síťování škol ve formativních skupinách (centrech kolegiální podpory1).

Aktivita č. 3: Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků
(Individuální projekty koncepční, dílčí alokace 63 000 000 Kč)
Tvorba a pilotní ověření nových vzdělávacích modulových programů určených pro vedoucí pedagogické pracovníky zaměřených zejména na pedagogické vedení, podporu malotřídních škol, formativního hodnocení, rovnost žen a mužů ve školství, projektový management, implementaci digitálních technologií do života školy, vzdělávání ředitelů domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a ředitelů institucí poskytujících zájmové vzdělávání.

Aktivita č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí
(Individuální projekty koncepční, dílčí alokace 230 000 000 Kč)
Podpora realizace opatření Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020. Tvorba, ověření a evaluace programů pro děti a žáky, které propojí neformální vzdělávání s formálním vzděláváním a vzniknou za spolupráce pracovníků v neformálním vzdělávání (včetně zájmového) s pedagogy škol. Dojde k navázání partnerství mezi školami a organizacemi neformálního vzdělávání.

Aktivita č. 5: Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání
(Individuální projekt tematická partnerství a sítě, dílčí alokace 15 000 000 Kč)
Podpora pracovníků ve formálním a neformálním vzdělávání při tvorbě programů propojujících formální a neformální vzdělávání. Jejich kompetence se zvýší na workshopech pořádaných v celorepublikovém měřítku formou síťování v centrech kolegiální podpory2. Pracovníci v neformálním vzdělávání získají informace o možnostech uznávání výsledků v zájmovém a neformálním vzdělávání. Aktivita je zaměřena na budování personálních kapacit pro naplnění Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020.

Aktivita č. 6: Podpora učitelů cizího jazyka - proškolení učitelů pro výuku odborného cizího jazyka
(Individuální projekty koncepční, dílčí alokace 160 000 000 Kč)
Tvorba a ověření vzdělávacích programů pro učitele cizích jazyků na středních odborných školách a učilištích. Cílem je osvojení si efektivních metod výuky odborného cizího jazyka. Jako studijní a didaktické opory programů vzniknou digitální materiály pro výuku odborného cizího jazyka v jednotlivých oborech na úrovni A1-B1 dle SERR pro jazyky.

Aktivita č. 7: Kompetence pro demokratickou kulturu
(Individuální projekty koncepční, dílčí alokace 162 000 000 Kč)
Tvorba a ověření programů pro pedagogy a žáky, které povedou k rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu3. Cílem je podporovat zejména aktivní zapojení dětí a žáků do rozhodovacích procesů a do ovlivňování společenského a demokratického života. Aktivita je zaměřena na realizaci opatření Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 v této oblasti.

5.1.2 Vyloučené aktivity

Přehled vyloučených aktivit je uvedený v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, část C) Vyloučené aktivity.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015–2020.
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020.
Národní program reforem 2016.
Koncepce podpory mládeže na období 2014–2020.

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky. Podmínky jsou uvedeny v kap. 5.2.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Výdaje jsou způsobilé od data úspěšného splnění první fáze hodnocení (tj. žádost o podporu splnila všechny náležitosti při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí).

7.2 Monitorovací období

První sledované monitorovací období je v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část stanoveno na 3 měsíce, druhé a další je stanoveno na 6 měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci této výzvy bude u všech projektů kromě těch, které budou realizovány OSS a PO OSS, část celkových způsobilých výdajů vykazována formou nepřímých nákladů, jejichž paušální sazba bude stanovena v závislosti na výši přímých výdajů (viz kapitola 8.7.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část). Zbývající část celkových způsobilých výdajů představují přímé výdaje, jejichž způsobilost je prokazována doložením účetních, daňových a jiný dokladů. Projekty, které budou realizovány OSS a PO OSS, budou výdaje prokazovat pouze formou úplného vykazování výdajů. Další informace ke způsobu vykazování výdajů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, v kapitole 8.6 a 8.7.

7.4 Limity rozpočtu

Jednotlivé limity kapitol/položek rozpočtu projektu jsou definované v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.5.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Předložení žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.


Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.


Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici na webových stránkách u vyhlášené výzvy (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy), vybrané přílohy jsou ke stažení také v IS KP14+. Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě, příp. projektový záměr se zástupci Řídicího orgánu.

Kontaktní osoba výzvy: Ing. Irena Havlová

E-mail: irena.havlova@msmt.cz

Telefon: 234 814 597

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě, popř. projektový záměr.
 • Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
 • V případě projektového záměru bude předmětem konzultace pouze posouzení souladu projektového záměru s výzvou, popř. způsobilost/nezpůsobilost požadovaných finančních prostředků či položek rozpočtu. Posouzení věcného obsahu projektu z hlediska jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti a efektivity požadovaných finančních prostředků je výhradně předmětem věcného hodnocení a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.
 • Dotazy/projektový záměr je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy.
 • V případě, že žadatel nedodá seznam otázek / projektový záměr v požadovaném termínu, je v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu rozhodnout, zda se bude konzultace konat.
 • Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu, podstata věcného zaměření nesmí být změněna.


Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše.


Je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou jednotného metodického prostředí):

 • výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru spolufinancování,
 • změnit věcné zaměření výzvy,
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posunout nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
 • posunout datum ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

 

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory.

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria.

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

Vzory právních aktů o poskytnutí/převodu podpory jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace nebo formou finančních prostředků zařazených do rozpočtu výdajů OSS. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně v případě/sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.