ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

12. června 2017 - 28. února 2018

Celkový objem

1 750 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

1 674 mil. Kč

Předložené žádosti

920 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

76 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_034 - Implementace krajských akčních plánů I

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?

Podpořit intervenci v KAP vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol.

Důraz bude kladen na:

 • podporu pedagogických nebo vedoucích pracovníků škol – vzdělávání, mentoring, síťování se zkušenějšími kolegy
 • zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání
 • podnícení zájmu dětí a žáků o přírodovědné a technické vzdělávání – spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ v regionu včetně vazby na budoucí zaměstnavatele
 • podpora aktivit vedoucích k vytvoření podůrných a motivačních sítí pro žáky ohrožené školním neúspěchem

Kdo může o dotaci požádat?

 • Kraje – vyšší územně samosprávní celky

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (mseu.mssf.cz).
V termínu od 12. 6. 2017 od 10:00 do vyčerpání alokace, nepozději do 20. 12. 2017 do 14:00 hod.

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace na výzvu: 1 750 000 000 Kč

 • Minimální výše výdajů: 10 000 000Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je závazně stanovena pro každý kraj.

Více na http://opvvv.msmt.cz - sekce Výzvy

Jaké jsou oprávněné aktivity?

 • Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat KAP:
  • podpora realizace zastřešujících aktivit škol z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I, které povedou k naplnění alespoň jednoho z klíčových témat KAP - tato aktivita se také týká i ndividuálních projektů systémových realizovaných ve středním školství:
  • podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
  • podpora polytechnického vzdělávání
  • podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů
  • rozvoj kariérového poradenství
  • rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání
  • podpora inkluze
 • Povinně volitelné aktivity:
  • podpora čtenářské a matematické gramotnosti
  • implementace plánovaných aktivit k naplnění nepovinných témat KAP
  • tvorba školské inkluzivní koncepce kraje
  • syntéza a zhodnocení produktů vytvořených v rámci grantových projektů a individuálních projektů ostatních v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
http://opvvv.msmt.cz - sekce Výzvy
opvvv@msmt.cz

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje žadatele o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kteří předloží/předložili žádost o dotaci po 31.12.2017, o využití postupů upravených v § 14k odst. 1, 3 a 4, § 14l a 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů ve všech výzvách vyhlášených ŘO OP VVV před 1. 1. 2018, u nichž příjem žádostí o podporu trvá v roce 2018. V případě rozporu mezi výzvou či navazující dokumentací k výzvě a  legislativou bude ministerstvo postupovat v souladu s rozpočtovými pravidly a správním řádem.

Nové postupy budou aplikovány zejména v procesech popsaných v PpŽP a výzvě:

1) Odstranění vad v návaznosti na kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí bude umožněno v souladu s jejich ne/opravitelností uvedenou v příloze výzvy Hodnoticí kritéria (kap. 5.4 PpŽP).

2) Dokládání dalších dokladů bude vyžadováno v souladu s kap. 6.4 PpŽP.

3) Postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v PpŽP/SPŽP, kap. 5.5 a 6.3.

4) K vydání nového rozhodnutí bude přistoupeno zejména v případě využití zásobníků projektů (kap. 2 a 5.4 PpŽP). 

K aplikaci § 14l MŠMT uvádí, že v případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem žadatele v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Zveřejněno dne 30. 1. 2018.