Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

12. června 2017 - 28. února 2018

Celkový objem

1 750 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

1 674 mil. Kč

Předložené žádosti

1 544 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

76 mil. Kč

Datum aktualizace

1. března 2021

Výzva č. 02_16_034 - Implementace krajských akčních plánů I

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je podpořit intervence naplánované v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů, prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, včetně vedoucích pedagogických pracovníků a středního managementu škol, a to formou vzdělávání, mentoringu a síťování se zkušenými kolegy, dále na zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními, středními (SOŠ/SOU) a vyššími odbornými školami v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2.1 Specifický cíl

SC 5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

1.3 Číslo výzvy

02_16_034

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva
Komplementární výzva
Integrovaný regionální Operační program
Specifický cíl 2.4
Operační program Praha - pól růstu
Specifický cíl 4.1

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

1. 6. 2017

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

12. 6. 2017

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

12. 6. 2017, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

28. 2. 2018, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
18 měsíců
Maximální délka:
36 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

1 750 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: 10 000 000 Kč.

Maximální výše výdajů: Maximální výše celkových způsobilých výdajů je závazně stanovena pro každého oprávněného žadatele – kraj. Výpočet maximální výše celkových způsobilých výdajů na jednotlivé kraje vychází z počtu žáků a studentů v denních formách vzdělávání ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatoří v příslušném kraji. Žadatel může předložit maximálně dvě žádosti o podporu1. Celkové způsobilé výdaje se za obě žádosti o podporu sčítají a jejich součet nesmí překročit maximální alokaci stanovenou pro konkrétního žadatele - kraj.


1Další žádost je možné předložit pouze v případě vyřazení předchozí žádosti z procesu hodnocení/neschválení žádosti/stažení žádosti žadatelem. Na novou žádost se rovněž vztahuje podmínka pro maximální alokaci, způsobilé výdaje se v tomto případě posuzují v součtu s žádostí, která nebyla z procesu hodnocení vyřazena.

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex ante financování

3.5 Výše 1. zálohové platby

Výše první zálohové platby je stanovena na max. 30 % celkových způsobilých výdajů projektu a konkrétně bude stanovena pro daný projekt na základě předpokladu čerpání způsobilých výdajů v prvních dvou monitorovacích obdobích a uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra spolufinancování ze strany žadatele/příjemce je pro tuto výzvu stanovena ve výši minimálně 5 % celkových způsobilých výdajů projektu. Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV, které žadatel zadává do žádosti o podporu, je uveden v kapitole 8.1.5. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Více informací k podmínkám veřejné podpory viz kap. 15 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Oprávnění žadatelé:

- Kraje – vyšší územně samosprávní celky ustanovené ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Omezení výzvy:
Za každý kraj mohou být předloženy maximálně dvě žádosti o podporu. V případě předložení dvou žádostí o podporu musejí být obě žádosti předloženy žadatelem současně (maximálně však v rozmezí 10 pracovních dní) z důvodu zajištění bezproblémového a plynulého procesu schvalování žádostí o podporu. Obě žádosti o podporu jednoho žadatele musejí být projednávány na jednom zasedání hodnotící komise, a to z důvodu zajištění provázanosti aktivit a ověření volby povinných aktivit.

4.2 Partnerství

Žadatelé mohou předložit projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.
Oprávněný partner musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Pravidla a podmínky partnerství jsou uvedeny v kapitole 13 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Nad rámec Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část je umožněno, aby partneři projektu realizovali větší část aktivit uvedených v žádosti o podporu.
Oprávnění partneři:
- Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení a další právnické osoby zapsané ve školském rejstříku.
- Školy a školská zařízení zřizované organizačními složkami státu (právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku).
- Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávním celkem.
- Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
- Organizace zaměstnavatelů (svazy), Odborové organizace zapsané ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- Hospodářská komora České republiky zřízená zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
- Soukromoprávní subjekty2, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současněvykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace), pro tuto výzvujsou oprávněnými soukromoprávními subjekty pouze:

 • spolek,
 • ústav,
 • obecně prospěšná společnost,
 • nadace nebo nadační fond,
 • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba.

- Zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání.


2 Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti: a) komunitního a lokálního rozvoje, b) odstraňování diskriminace založené na rozdílech rasy, etnika, pohlaví, náboženství, či jiné zákonem zakázané diskriminace, c) ochrany dětí a mládeže, d) ochrany občanských a lidských práv, e) podpory nebo ochrany osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, f) pomoci uprchlíkům, g)práce s dětmi a mládeží, h) rozvoje demokracie a posilování právního státu, i) sociálního, kulturního a hospodářského rozvoje a sociálního dialogu, j) sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování, k) školství, l) úsilí směřující k odstranění chudoby, m) vzdělávání, školení a osvěty.

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce
– specifická část.

Povinné aktivity:

Aktivita č. 1: Řízení projektu3 – instrukce týkající se zpracování obsahu této aktivity, je uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část, viz kapitola 5.2.4. Tato aktivita musí být uvedena v každé žádosti o podporu samostatně.

Aktivita č. 2: Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů.
Cílem aktivity je podpora realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol podporovanými z výzvy Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I a současně s pojetím podpory středního školství v individuálních projektech systémových (jako je například Modernizace odborného vzdělávání) vedoucích k naplnění alespoň jednoho z klíčových témat:

 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 • Podpora polytechnického vzdělávání
 • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů
 • Rozvoj kariérového poradenství
 • Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání
 • Podpora inkluze

Povinně volitelné aktivity: Aktivita č. 3: Podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků 2. stupně základních škol se slabšími výsledky, kteří se nepřipravují k přijímacímu řízení na střední školy a žáků středních škol v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem.
Cílem aktivity je zvýšení kvality všeobecné složky vzdělání (čtenářské a matematické gramotnosti) prostřednictvím podpory pedagogických pracovníků, síťování škol a vytvoření zázemí pro výměnu
zkušeností ve výuce, spolupráci učitelů napříč předměty a promyšlenými formami profesního rozvoje pedagogů (mentoring, lesson study, orientace na hloubkové učení).

Volitelné aktivity: Aktivita č. 4: Implementace plánovaných aktivit k naplnění nepovinných témat krajských akčních plánů.
Cílem aktivity je podpora realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol podporovanými z výzvy Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I a současně s pojetím podpory středního školství v individuálních projektech systémových (jako je například Modernizace odborného vzdělávání) vedoucích k naplnění nepovinných témat:

 • Rozvoj výuky cizích jazyků.
 • ICT kompetence.
 • Případně další témata důležitá pro školy v území.

Aktivita č. 5: Tvorba školské inkluzivní koncepce kraje.

Aktivita č. 6: Syntéza a zhodnocení produktů vytvořených v rámci grantových projektů a individuálních projektů ostatních OP VK.


3Je možné akceptovat i následující názvy aktivity, např.: Management projektu, Projektové řízení, apod.

5.1.2 Vyloučené aktivity

Přehled vyloučených aktivit je uvedený v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní

5.1.5 Návaznost na strategie

Výzva je vyhlašována v souladu s následujícími strategickými dokumenty:

 • Národní program reforem 20164
 • Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020
 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020
 • Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018
 • Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
 • Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020

4  Viz Doporučení Rady, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_czech_cs.pdf

 

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Přípustné místo dopadu projektu je území kraje, na jehož krajský akční plán je projekt zaměřen.

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Výdaje jsou způsobilé od 1. 1. 2017.

7.2 Monitorovací období

První sledované monitorovací období je v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část stanoveno na 3 měsíce, druhé a další je stanoveno na 6 měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci této výzvy bude část celkových způsobilých výdajů vykazována formou nepřímých nákladů, jejichž paušální sazba bude stanovena v závislosti na výši přímých výdajů. Zbylou část celkových způsobilých výdajů představují přímé výdaje, jejichž způsobilost je prokazována doložením účetních, daňových a jiný dokladů. Další informace k zjednodušenému vykazování výdajů formou nepřímých nákladů jsou definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.4.

7.4 Limity rozpočtu

Jednotlivé limity kapitol/položek rozpočtu projektu jsou definované v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.5.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Předložení žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce. Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci. Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici na webových stránkách u vyhlášené výzvy (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy), vybrané přílohy jsou ke stažení také v IS KP14+. Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mají všichni žadatelé povinnost konzultovat projektový záměr se zástupci ŘO. Poskytovány budou maximálně 2 osobní konzultace na žadatele v časovém rozsahu
maximálně 120 minut na jednu konzultaci. Výstupem konzultace bude doporučení ŘO OP VVV (řídicího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání) vůči navrženému projektovému záměru.

Kontaktní osoba výzvy: Mgr. Zuzana Slimáková
E-mail: zuzana.slimakova@msmt.cz
Telefon: 234 814 408

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod.
  a od 13:00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů
  od obdržení e-mailu.
 • Osobní konzultace budou poskytovány pouze v úterý a středu v předem domluveném termínu
  s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě, popř. projektový záměr.
 • Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
 • V případě projektového záměru bude předmětem konzultace pouze posouzení souladu projektového záměru s výzvou, popř. způsobilost/nezpůsobilost požadovaných finančních prostředků či položek rozpočtu. Posouzení věcného obsahu projektu z hlediska jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti a efektivity požadovaných finančních prostředků je výhradně předmětem věcného hodnocení a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.
 • Dotazy / projektový záměr je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy.
 • V případě, že žadatel nedodá seznam otázek / projektový záměr v požadovaném termínu je v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu rozhodnout, zda se bude konzultace konat.
 • Semináře pro žadatele nebudou v této výzvě realizovány a to z důvodu povinných osobních konzultací.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů čizhoršení jejich postavení. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu, podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory pro žádosti o podporu, které již byly žadateli podány:
- zrušit výzvu,
- snížit alokaci na výzvu,
- změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
- změnit míru spolufinancování,
- změnit věcné zaměření výzvy,
- změnit definici oprávněného žadatele,
- posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
- posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
- měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Kritéria pro hodnocení projektů

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:
- Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část zveřejněná na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
- Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část zveřejněná na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specifickacast-2017.

Vzory právních aktů o poskytnutí/převodu podpory jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.

 

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně v případě/sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o  poskytnutí/převodu podpory.