ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

1. listopadu 2016 - 8. března 2017

Celkový objem

250 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

220 mil. Kč

Předložené žádosti

110 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

30 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_036 - Implementace strategie digitálního vzdělávání I

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?

 • Výzva je zaměřena na projekty, které připraví koncepční materiály umožňující modernizaci kurikulárních dokumentů z hlediska zapojení digitálních technologií.
 • Koncepční materiály budou důsledně zohledňovat potřeby společného vzdělávání.

Kdo může o dotaci požádat?

Veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, které mají akreditovaný magisterský studijní program v oblasti pedagogických věd zaměřený na přípravu učitelů I. stupně ZŠ a zároveň studijní program zaměřený na přípravu učitelů MŠ a zároveň akreditované studijní obory vedoucí k získání odborné kvalifikace učitel II. stupně ZŠ nebo učitel SŠ (akreditované v různých studijních programech).

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Budou vybrány 2 koncepční projekty. Jeden projekt pro téma Rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků a jeden projekt pro téma Rozvoj informatického myšlení dětí a žáků.
 • Současně žadatel vybírá příslušné aktivity podle zvoleného tématu.
 • Téma Rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků – povinné aktivity:
  • Spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání, se školskými poradenskými zařízeními a se zařízeními pro další vzdělávání pedagogických pracovníků;
  • Budování kapacit pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků;
  • Popularizace rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků.
 • Téma Rozvoj informatického myšlení dětí a žáků – povinné aktivity:
  • Spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání, se školskými poradenskými zařízeními a se zařízeními pro další vzdělávání pedagogických pracovníků;
  • Budování kapacit pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků;
  • Popularizace rozvoje informatického myšlení dětí a žáků.

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 1. 11. 2016 do 1. 3. 2017.

Jaká je výše finanční podpory?

 • Alokace výzvy: 250 mil. Kč
  • Minimální výše finanční podpory: 50 mil Kč
  • Maximální výše finanční podpory: 125 mil. Kč
 • Místo dopadu realizovaných projektů je území celé ČR

Jaké cílové skupiny jsou podpořeny?

 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
 • Studenti vysokých škol - budoucí pedagogičtí pracovníci
 • Děti v mateřských školách
 • Žáci základních škol
 • Žáci středních škol
 • Akademičtí pracovníci-učitelé fakult vzdělávající učitele

Kde získat další informace a kdo dotaci poskytuje?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9;
Kontakty pro dotazy k podobě žádosti o podporu:
Mgr. Zuzana Slimáková, tel.: +420 234 814 408,
email: zuzana.slimakova@msmt.cz
Více informací o vyhlášené výzvě: http://opvvv.msmt.cz- sekce Výzvy OP VVV 

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 je zveřejněna zde.

Na tomto odkazu najdete základní informace o Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, postup realizace, aktuality a odkazy na další zdroje k digitálnímu vzdělávání.