ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

1. listopadu 2016 - 8. března 2017

Celkový objem

250 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

220 mil. Kč

Předložené žádosti

110 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

30 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_036 - Implementace strategie digitálního vzdělávání I

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Výzva je zaměřena na projekty, které připraví koncepční materiály, které umožní modernizaci kurikulárních dokumentů z hlediska zapojení digitálních technologií. Cílem je podpořit podmínky pro otevřené vzdělání a přispět k tvorbě vzdělávacího systému, který zajistí výbavu každému jedinci bez rozdílu takovými kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti a využívat nabídky otevřeného vzdělávání. Koncepční materiály budou důsledně zohledňovat potřeby společného vzdělávání. Výstupy realizace projektů budou dále využity pro realizaci projektů zjednodušeného financování jednotlivých škol ISCED 1-3 v dalších vlnách.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.3 Číslo výzvy

02_16_036

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva
Komplementární výzva
Integrovaný regionální Operační program
Specifický cíl 2.4

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

21. 10. 2016

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

1. 11. 2016, od 00 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

8. 3. 2017, do 00 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců
Maximální délka:
42 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

250 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů:  50 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 125 000 000 Kč

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex-ante.

3.5 Výše 1. zálohové platby

Maximálně 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výše první zálohové platby bude pro každý projekt stanovena individuálně, s přihlédnutím k finančním plánu uvedenému v žádosti o podporu a bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Konkrétní pravidla pro tuto výzvu jsou uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.1.5.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které mají akreditovaný magisterský studijní program v oblasti pedagogických věd zaměřený na přípravu učitelů prvního stupně základní školy a zároveň studijní program zaměřený na přípravu učitelů mateřské školy a zároveň akreditované studijní obory vedoucí k získání odborné kvalifikace učitel druhého stupně základní školy nebo učitel střední školy (akreditované v různých studijních programech). Jeden žadatel může podat maximálně dvě projektové žádosti. Bližší informace jsou uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.

4.2 Partnerství

Povinným partnerem bez finančního příspěvku je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dalšími povinnými partnery s finančním/bez finančního příspěvku jsou nejméně dvě veřejné
vysoké školy podle zákona o vysokých školách, které jsou povinny splnit následující podmínky:

 • Alespoň jeden partner má akreditované magisterské studijní programy v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy a studijní program zaměřený na přípravu učitele mateřské školy.
 • Alespoň jeden partner má akreditované studijní obory vedoucí k získání odborné kvalifikace učitel druhého stupně základní školy.
 • Alespoň jeden partner má akreditované studijní obory vedoucí k získání odborné kvalifikace učitel střední školy (akreditované v různých studijních programech).

Nepovinné partnerství:
Veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.; příspěvkové organizace organizačních složek státu; příspěvkové organizace územních samosprávních celků; ostatní příspěvkové organizace MŠMT (subjekty zapojené v rámci nepovinného partnerství mohou být pouze partnery bez finančního příspěvku).

Bližší informace k problematice partnerství jsou uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.1.

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobné popisy podporovaných aktivit jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.4.

Pro projekty připravované v rámci výzev OP VVV je žadatel povinen uvést samostatně v žádosti o podporu aktivitu – Řízení projektu: aktivita č. 19 – instrukce týkající se zpracování obsahu této aktivity je uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část, viz kapitola 5.2.4.

Současně žadatel vybírá příslušné aktivity podle zvoleného tématu. Pro téma Rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků si žadatel povinně zvolí následující aktivity: Aktivita č. 2, aktivita č. 3 a aktivita č. 4. Pro téma Rozvoj informatického myšlení dětÍ a žáků si žadatel povinně zvolí následující aktivity: Aktivita č. 2. aktivita č. 5 a aktivita č. 6.

Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce v kapitole 5.2.4.
Aktivita č. 2: Spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (sekce pro všeobecné vzdělávání, oddělení pro koncepci kurikula, kvalitu a hodnocení ve vzdělávání).
Aktivita umožní a přispěje:

 • na systémové úrovni provazovat přípravu a realizaci koncepčních materiálů s kurikulárními dokumenty;
 • k modernizaci kurikulárních dokumentů z hlediska zapojení digitálních technologií;
 • k vytvoření a zlepšení podmínek pro otevřené vzdělávání; ke tvorbě vzdělávacího systému, který zajistí každému jedinci výbavu takovými kompetencemi, které mu umožní uplatnit se v informační společnosti. 

Specifikace obsahu uvedené povinné aktivity je v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, v kapitole 5.2.4.2.

 

Povinně volitelné aktivity:
Aktivita č. 3: Budování kapacit pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků
Cíl aktivity: Ověření koncepce rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků v ostatních vzdělávacích oborech v aktualizovaném kurikulu v RVP PV, RVP ZV, G a SOV, kterou zpracoval NÚV, v praxi škol. Příprava ucelené sady digitálních vzdělávacích zdrojů pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků s metodickými příručkami pro učitele pro všechny všeobecně vzdělávací obory RVP PV, RVP ZV, G a SOV.

Aktivita č. 4: Popularizace rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků
Cíl aktivity: Popularizace rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků. Cílem popularizace je poskytnutí informací široké veřejnosti a rozvoj zájmu společnosti o myšlenky digitální gramotnosti. Popularizace zastřešuje veškeré aktivity vedoucí k rozšiřování obecného povědomí o rozvoji digitální gramotnosti dětí a žáků. Cílem aktivity je nastavit nové přístupy k popularizaci myšlenek digitální gramotnosti a poskytnout žákům, učitelům a široké veřejnosti srozumitelný výklad a porozumění začleňování digitálních technologií do vzdělávání.

Aktivita č. 5: Budování kapacit pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků
Cíl aktivity: Ověřit koncepci vzdělávacího oboru Informatika ve všeobecném vzdělávání (RVP PV, RVP ZV, G a SOV), kterou zpracoval NÚV, a připravit jeho zavedení do vzdělávání mateřských, základních a středních škol ČR. Jde o potvrzení zavedení výuky nového vzdělávacího obsahu do praxe mateřských, základních a středních škol, přípravu, vyzkoušení a prověření základní sady vzdělávacích/učebních materiálů pro děti a žáky a metodik pro učitele a tvorbu a testování vzdělávacích kurzů pro učitele.

Aktivita č. 6: Popularizace rozvoje informatického myšlení dětí a žáků
Cíl aktivity: Popularizace myšlenky informatického myšlení dětí a žáků. Cílem popularizace je poskytnutí informací široké veřejnosti a pokusit se vzbudit u společnosti zájem o myšlenky rozvoje informatického myšlení dětí a žáků. Popularizace zastřešuje veškeré aktivity vedoucí k rozšiřování obecného povědomí o rozvoji informatického myšlení dětí a žáků. Cílem aktivity je nastavit nové přístupy k popularizaci myšlenek informatického myšlení a poskytnout žákům, učitelům a široké veřejnosti srozumitelný výklad a porozumění začleňování digitálních technologií do vzdělávání.

Specifikace obsahu uvedených povinně volitelných aktivit je v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, v kapitole 5.2.4.3.

5.1.2 Vyloučené aktivity

Ve výzvě budou realizovány pouze výše uvedené aktivity. Ty mohou být rozepsány do několika klíčových aktivit, nicméně musí být jasná provázanost na konkrétní zadání výzvy.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.1


1 U navazujících výzev budou v IS KP14+ žadatelům přístupné informace o projektech v rámci počáteční synergické výzvy.

5.1.5 Návaznost na strategie

Aktivity projektu musejí být v souladu s uvedenými strategiemi:

Opatření a intervence, na které projekty reagují, jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.4.1.

5.1.6 Udržitelnost

Nerelevantní.

5.1.7 Indikátory

Viz příloha č. 1 výzvy.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace je území České republiky, tedy území méně rozvinutých regionů i více rozvinutých regionů.

6.2 Přípustné místo realizace

Operace musí být realizovány na území České republiky, tedy na území méně rozvinutých regionů i více rozvinutých regionů. V této výzvě je umožněno využít výjimky dle čl. 70 obecného nařízení, tzn. je umožněno realizovat projekty i mimo programovou oblast.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Obecně je věcná způsobilost výdajů definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.1. a 8.7.2. Dále jsou upřesňující informace k jednotlivým druhům způsobilých výdajů pro tuto výzvu uvedené v kapitole 8.7.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Časová způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.1. Současně platí, že v rámci této výzvy jsou způsobilé výdaje ode dne vyhlášení výzvy v IS KP14+. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období je pro tuto výzvu stanovena na 6 měsíců, kromě prvního sledovaného období, které je v délce 3 měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Projekty v rámci této výzvy budou využívat pro vykazování části celkových způsobilých výdajů jednu z forem zjednodušeného vykazování výdajů – financování paušální sazbou – nepřímé náklady. Upřesňující informace k financování v režimu nepřímých nákladů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část v kapitole 8.7.4.1 Sazby nepřímých nákladů pro projekty financované z ESF.

7.4 Limity rozpočtu

Limity kapitol rozpočtu jsou upraveny a definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.5.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktuální verze těchto dokumentů je vždy k dispozici v IS KP14+ u vyhlášené výzvy. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy.

Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz:https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mají všichni žadatelé povinnost konzultovat projektový záměrse zástupci ŘO. Návrh plánu projektu Implementace SDV I je v příloze č. 3 výzvy.

 • Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu:
  Mgr. Zuzana Slimáková
 • E-mail: zuzana.slimakova@msmt.cz
 • Telefon: 234 814 408
  Upozornění pro žadatele:
 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13.00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě, popř. projektový záměr.
 • Dotazy/projektový záměr je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy.
 • V případě projektového záměru bude předmětem konzultace pouze posouzení souladu projektového záměru s výzvou, případně souladu předpokládaných výdajů s pravidly OP VVV a výzvou. Posouzení věcného obsahu projektu, jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti a efektivity požadovaných finančních prostředků je výhradně předmětem věcného hodnocení.
 • Předmětem konzultace rovněž nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu, za tu je plně zodpovědný žadatel.

Pro zajištění efektivního průběhu konzultací žádáme žadatele, aby výše uváděné podmínky respektovali. V opačném případě může být konzultace z rozhodnutí kontaktní osoby výzvy zrušena.

Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze:http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

U této výzvy lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.

U kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí):

 • zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru podpory,
 • změnit věcné zaměření výzvy,2
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum, měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

2 Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
Příloha č. 3 Návrh plánu projektu Implementace SDV I

8.4 Další dokumentace k výzvě

Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.
Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část13 jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část14 jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemcespecificka-cast-2016.


13 Závaznost je upravena v kap. 1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.
14 Závaznost je upravena v kap. 1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.