ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_16_036 - Implementace strategie digitálního vzdělávání I

Oddíly výzvy

2

Jsem učitel na Soukromé vyšší odborné škole, máme zájem se zúčastnit dotačního programu s názvem Výzva č. 02_16_036 pro Implementace strategie digitálního vzdělávání I v prioritní ose 3 OP. Chceme pořádat sérii workshopů pro naše studenty se skutečnými odborníky z oboru IT a filmového a herního průmyslu s cílem výrazně zvýšit jejich profesní dovednosti. Splňujeme podmínky pro zařazení do tohoto dotačního programu?

Do této výzvy OP VVV se jako žadatel nemůžete přihlásit. Nesplňujete podmínku oprávněného žadatele. Žadatelem v této výzvě  mohou být pouze Veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které mají akreditovaný magisterský studijní program v oblasti pedagogických věd zaměřený na přípravu učitelů prvního stupně základní školy a zároveň studijní program zaměřený na přípravu učitelů mateřské školy a zároveň akreditované studijní obory vedoucí k získání odborné kvalifikace učitel druhého stupně základní školy nebo učitel střední školy (akreditované v různých studijních programech).
Pokud máte zájem o čerpání z Operačního programu VVV, základní informace o tomto programu najdete na stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv  . Aktuální výzvy pak najdete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv . U každé výzvy je pak uveden kontakt pro dotazy.

1

Co znamená pojem "projekty koncepční"? Vyskytuje se v harmonogramu výzev OP VVV u výzvy č. 02_16_036 Implementace strategie digitálního vzdělávání I. a u výzvy 02_16_032 Budování kapacit II.

Koncepční projekty řeší klíčová témata, je možné je přirovnat k individuálním projektům ostatním. Jejich cílem je vytvořit koncepci daného tématu. Jedná se o větší projekty, které zasáhnou více škol, není podmínkou systémová změna, nemusí být realizovány na celém území ČR. Výstupy z těchto projektů je možné využít při vyhlašování výzev na šablony.