ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

11. dubna 2017 - 14. září 2017

Celkový objem

250 mil. Kč

Hodnocené žádosti

50 mil. Kč

Podpořené žádosti

212 mil. Kč

Předložené žádosti

262 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_041 - Vyšší odborné školy

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?

Podpora inovace vyššího odborného vzdělávání (VOV), a to zlepšením kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti. Koncepční projekty budou zaměřené vždy na konkrétní odbornou oblast (ekonomickou, humanitní, technickou, zdravotní a pedagogickou), zvolenou na základě akreditovaných vzdělávacích programů VOŠ. Inovace VOV se uskuteční prostřednictvím:

 • zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka,
 • zvyšování kvality odborného vzdělávání,
 • modernizace metod hodnocení studentů,
 • inovací odborné praxe,
 • rozvoje dalšího vzdělávání,
 • analýzy role VOV a návrhu koncepce VOV ve školském systému ČR

Kdo může o dotaci požádat?

 • Vyšší odborné školy

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (mseu.mssf.cz). V termínu od 4. 4. 2017 do 31. 8. 2017, 14:00.

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace na výzvu: 250 000 000 Kč

 • Minimální rozsah projektu: 10 000 000 Kč
 • Maximální rozsah projektu: 50 000 000 Kč

Jaké jsou očekávané výstupy aktivit?

 • znalostní standard absolventů v odborném cizím jazyce pro danou odbornou oblast,
 • znalostní standard absolventů pro vybrané odborné oblasti a jejich skupiny oborů,
 • návrh nových metod hodnocení a podpora odborné práce/odborné činnosti studentů,
 • návrh inovací odborných praxí v dané odborné oblasti,
 • návrh rozvoje dalšího vzdělávání v dané odborné oblasti,
 • analýza role VOV při naplňování Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a dalších strategických dokumentů MŠMT při reflexi místa VOV mezi obory středního vzdělávání a profesně orientovanými bakalářskými programy v dané odborné oblasti,
 • návrh vize, koncepce a cílů VOV v dané odborné oblasti.


Sady otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů, které pokrývají a umožňují souvislé používání sady v průběhu celého studijního cyklu VOŠ:

 • pro výuku odborného cizího jazyka (výukové zdroje a metodiky úrovně B2),
 • pro výuku odborných předmětů (výukové zdroje a metodiky).

Masivní otevřené on-line kurzy (MOOC)

 • pro výuku odborného cizího jazyka,
 • pro odbornou výuku,
 • pro učitele odborných předmětů.

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Sekce operačních programů
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
http://opvvv.msmt.cz - sekce Výzvy
opvvv@msmt.cz 

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.