ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_16_041 - Vyšší odborné školy

Oddíly výzvy

18

Prosím o vysvětlení podmínky účasti v projektu OP VVV, tedy té, že účastník nesmí být poslední tři roky ve ztrátě. Není úplně jasné, zda se jedná o ztrátu v hlavní, či vedlejší (jiné) činnosti, případně obou (celkově). Prosím o odpověď, která z výše uvedených podmínek platí. Z textace Pravidel pro žadatele a příjemce to není jasné.

Podmínka finanční stability musí být splněna nikoliv za 3 roky, ale za poslední dvě po sobě jdoucí uzavřená účetní období. Posuzuje se výsledek hospodaření celé organizace/instituce, a to ze všech činností žadatele (tedy jak hlavní, tak vedlejší/jiné činnosti). Podrobněji je tato podmínka vysvětlena v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.1 i v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 5.2.1).

17

Proč je nastaven konec výzvy na srpen 2017 vzhledem k prázdninám ve školách? Je možné z časového hlediska výzvu prodloužit např. do konce října 2017?

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoven výzvou: 31. 8. 2017 do 14:00 hodin. Prodloužení výzvy ŘO OP VVV neplánuje.

16

Na koho se má žadatel obracet v případě vydání potvrzení od Sekce II a NÚV?

Sekce II MŠMT, Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy, Oddělení odborného vzdělávání
NÚV, Sekce pro analýzy, kvalifikace a odborné vzdělávání.

15

Plánuje ŘO OP VVV koordinovat schůzky s potencionálními žadateli, když se jedná o koncepční projekty?

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího orgánu – kontaktní osobou. Kontaktní osoba pro dotazy k podobě žádosti o podporu: Mgr. Stanislava Podolková, E-mail: stanislava.podolkova@msmt.cz, Telefon: 234 814 425
Koordinační schůzky s více potencionálními žadateli ŘO OP VVV neplánuje (v případě zájmu koordinovat své činnosti při tvorbě žádostí je k dispozici součinnost s Asociací VOŠ (http://www.asociacevos.cz/).

14

Od jakého data mohou být výdaje projektu způsobilé?

V rámci této výzvy jsou způsobilé výdaje ode dne vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.

13

Je možné v rámci výzvy pořídit techniku a případně další vybavení? V jaké maximální výši? Platí nějaké omezení?

Ano, je možné pořídit techniku a vybavení, ale pouze neinvestičního charakteru (hmotný majetek a materiál s pořizovací cenou do 40 tis. Kč, resp. nehmotný majetek do 60 tis. Kč a dobou použitelnosti méně než 1 rok), vždy však musí souviset s aktivitami projektu a být nezbytná pro jejich realizaci.
Výdaje investičního charakteru (tj. hmotný dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč a nehmotný dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč a dobou použitelnosti více než 1 rok) nejsou ve výzvě povoleny, tzn., že jsou v této výzvě považovány za nezpůsobilý výdaj a nelze je pořídit.

12

Je omezen počet expertních členů týmu?

Počet expertních členů týmu není omezen. Omezení je však dáno definicí expertního člena týmu, kdy za expertního člena odborného týmu je považován pedagogický pracovník vyšší odborné školy, který má VŠ vzdělání v relevantním oboru a min. 5 let praxe, je vedoucím/oponentem absolventských prací studentů VOŠ a podílí se v projektu na vypracovávání výstupů aktivit.
Žadatel doloží formou přílohy Žádosti o podporu dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. 10.) profesní CV členů expertního odborného týmu, kde bude uvedena kvalifikace (nejvyšší dosažené vzdělání), praxe v oboru i další činnosti/zkušenosti/kvalifikace člena expertního odborného týmu, které se přímo vztahují k věcnému obsahu jednotlivých aktivit výzvy, tzn. publikační činnost, vedení/oponování závěrečných/diplomových/odborných prací, atd. Vzor přílohy není k dispozici. Aktivita expertního člena odborného týmu musí být jedinečného charakteru a musí být pro projekt nezbytná.

11

Sčítají se úvazky za kmenovou činnost (úvazek ve škole 1,0) za projekt ve výzvě VOŠ a pokud ještě VOŠ je zapojená např. do šablon?

Ano, do limitu úvazku 1,0 (případně limitu 1,2 u expertních členů odborného týmu) se započítávají veškeré úvazky pracovníka, které má u všech subjektů zapojených do daného projektu (tj. úvazky za kmenovou činnost, DPP či DPČ v rámci šablon, úvazek na projektu VOŠ, případně úvazky u partnera projektu), a to po celou dobu zapojení daného zaměstnance do realizace projektu OP VVV a bez ohledu na míru jeho zapojení do projektu.

10

Je možné nastavit úvazek na 1,2 v projektu u administrativního týmu?

Ne, u členů administrativního týmu musí být dodržen maximální úvazek 1,0 (viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 8.7.2). Jedná se o součet úvazků daného zaměstnance u všech subjektů (příjemce, partneři) zapojených do daného projektu (tj. součet veškerých úvazků zaměstnance u zaměstnavatele/ů včetně případných DPP a DPČ nesmí překročit jeden pracovní úvazek), a to po celou dobu zapojení daného zaměstnance do realizace projektu OP VVV. Úvazek 1,0 je stanoven i pro osoby, které jsou hrazeny z prostředků projektu OP VVV pouze částečně.
Pouze v odůvodněných případech může výjimku tvořit úvazek expertního člena odborného týmu, u něhož může úvazek u všech subjektů zapojených do daného projektu dosahovat v součtu až výše 1,2 úvazku.

9

Podmínky realizace aktivit – vyzkoušení a ověření v praxi. Je závazné ověření výstupů? V žádosti o podporu mají být uvedeny konkrétní školy, kde se budou výstupy zkoušet a ověřovat?

Ano, vyzkoušení a prověření je povinné. V žádosti nemusí být uvedeny konkrétní školy, ale musí být tato dílčí aktivita popsána.
V aktivitě 2 budou v průběhu realizace projektu vyzkoušeny a prověřeny v praxi škol sady otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů, v aktivitě 3 sady otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů a v aktivitě 5 Inovované praxe. Kritéria prověření v praxi jsou uvedena níže pod názvem Podmínky realizace aktivit.

Vyzkoušení a prověření v praxi škol se uskuteční na minimálně 4 VOŠ, které patří do vybrané odborné oblasti, ale nejsou povinným partnerem v projektu. Vyzkoušení a prověření v praxi škol se uskuteční v rozsahu minimálně 6 hodin na každé VOŠ. Poznatky z vyzkoušení a prověření jednotlivých činností musí být zohledněny ve finální verzi výstupu dané aktivity. Součástí finálního výstupu musí být zpráva o prověřování výstupů a činností aktivity v praxi, která bude obsahovat základní údaje z průběhu prověřování, vypořádání poznatků, popř. zohlednění připomínek jednotlivých škol v rozsahu min. 4 A4. Vyzkoušení a prověření v praxi škol se uskuteční vždy na minimálně 4 VOŠ, které patří do vybrané odborné oblasti. V případě, kdy žadatel a všichni povinní partneři budou všechny VOŠ dané odborné oblasti, vyzkoušení a prověření se uskuteční na libovolných VOŠ dané odborné oblasti.

V aktivitě 4: Navržené/inovované soutěže, přehlídky, konference, prezentace, veletrhy i nové/inovované metody hodnocení budou v průběhu realizace projektu vyzkoušeny a prověřeny v praxi. Poznatky a připomínky z prověřování budou zohledněny ve finální verzi výstupu č. 2 této aktivity. Součástí tohoto výstupu musí být zpráva v rozsahu min. 3 A4, která bude obsahovat následující povinné údaje z průběhu prověřování v praxi: rozsah a forma, harmonogram, přehled účastníků, přínosy, výstupy, zhodnocení.

Vyzkoušení a prověření se dokládá v MI: 50810 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí (Jedná se o školy, ve kterých bude provedeno vyzkoušení a prověření vzniklých metodických a koncepčních materiálů v praxi škol. Součástí žádosti musí být i návrh rozsahu a harmonogramu. V aktivitě č. 2 budou vyzkoušeny a prověřeny v praxi škol sady otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů pro výuku odborného cizího jazyka. V aktivitě č. 3 budou vyzkoušeny a prověřeny v praxi škol sady otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů pro výuku odborných předmětů. V aktivitě č. 5 budou vyzkoušeny a prověřeny v praxi škol inovované praxe.)

8

Jsou v rámci nepovinného partnerství nějaká omezení? Může být partnerem např. obchodní společnost?

Pro nepovinné partnerství s finančním příspěvkem/bez finančního příspěvku nejsou v této výzvě stanovena žádná omezení.
Ano, obchodní společnost může být partnerem.

7

Jakým způsobem je vhodné nastavit poměr aktivit mezi žadatelem a partnerem? Jsou nějaká omezení?

Poměr aktivit mezi žadatelem a partnerem není stanoven, platí pouze obecné pravidlo, kdy příjemce realizuje hlavní, podstatnou část aktivit projektu. Výše poměru aktivit projektu mezi žadatelem je ponechána plně v kompetenci žadatele a musí se odvíjet od potřeb a nastavení projektu. Platí však, že partner nemůže být do projektu zapojen účelově např. pouze jako dodavatel služeb, ale společně se žadatelem/příjemcem se podílí již na vytváření projektu a v případě úspěšnosti i na jeho realizaci. Žádná další omezení v tomto ohledu pro tuto výzvu stanovena nejsou.

6

Pokud již existuje standard např. pro sociální oblast, jak s ním má žadatel pracovat?

S minimálními standardy vzdělávání v sociální práci je vhodné pracovat v průběhu tvorby Znalostního standardu absolventů VOV pro vybrané odborné oblasti a jejich skupiny oborů. Tyto standardy by měly být inovovány a musí být zajištěna aktuálnost těchto standardů. Znalostní standard bude zpracován pro vybranou odbornou oblast a všechny její skupiny oborů.

5

Proč jsou všechny aktivity povinné, i když spolu tematicky nesouvisí?

Jedná se o koncepční projekty, cílem výzvy je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání (VOV), koncepční projekty budou zaměřené vždy na konkrétní odbornou oblast (ekonomickou, humanitní, technickou, zdravotní a pedagogickou). Aby byl projekt považován za koncepční řešení, musí v každé odborné oblasti žadatel realizovat všechny povinné aktivity zaměřené na konkrétní potřeby a rozvoj zvolené odborné oblasti. Každá povinná aktivita pak bude naplněna všemi dílčími aktivitami a činnostmi, které jsou povinné a jsou popsané v kapitole Oprávněnost aktivit projektu..

4

Co znamená pojem jeden modul?

Definice pojmu modul je dána definicí indikátoru 51301 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem. Definice indikátoru: Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem, který bude v souladu se zaměřením konkrétního SC. Jedná se o dlouhodobé systematické vzdělávání s metodickou oporou, které umožní uplatňovat nově získané vědomosti a dovednosti v pedagogické praxi. Specifikace tohoto indikátoru je dána tzv. sadami otevřených vzdělávacích zdrojů a MOOC kurzy (viz příloha č. 1. Indikátory).
Další význam pojmu modul ve výzvě je použit v aktivitě č. 6., kde vzniknou MOOC minimálně pro jeden modul odborného vzdělávání pro učitele VOŠ.
Modul odborného vzdělávání (kurz DVPP) není blíže konkretizován, musí se jednat o MOOC pro učitele odborných předmětů VOV. Např. lze MOOC chápat jako jeden z možných příkladů digitálních vzdělávacích zdrojů. Proto musí MOOC naplňovat Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů, které pokrývají tři oblasti kvality: autorskoprávní požadavky, technické požadavky a požadavky na odbornou správnost, pedagogiku a didaktiku. MOOC jsou specifickou oblastí e-learningu, proto se na ně vztahují kritéria MŠMT popisující doporučené vlastnosti e-learningového kurzu, které by měly splňovat vzdělávací programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

3

Kolik vzdělávacích materiálů má obsahovat jedna sada?

Sada není definována počtem vzdělávacích materiálů, ale svým obsahem. Sada má obsahovat tolik „výukových materiálů a metodik“, aby byl pokryt celý studijní cyklus VOV a všechny skupiny oborů dané odborné oblasti. Konkrétní počet není stanoven. Musí vzniknout digitální otevřené zdroje (výukové materiály a metodiky), které pokryjí celý studijní cyklus VOV a budou určené a využitelné ve všech skupinách oborů dané odborné oblasti. Může tedy vzniknout 1 sada, která pokryje všechny obory dané odborné oblasti a celý studijní cyklus VOV (sada bude vnitřně „velmi strukturovaná a diferencovaná“), nebo může vzniknout více sad podle různých zvolených kritérií.

2

V přehledu indikátorů k aktivitě 3 se uvádí, že vznikne min. 1 sada pro všechny skupiny oborů dané odborné oblasti. Pokud například VOŠ vzdělává v oborech „gastronomie a hotelnictví“ a „cestovní ruch“, má být vytvořena 1 sada pro každý z těchto oborů, tj., vzniknou celkem 2 sady?

Ne, v tomto případě může být v aktivitě č. 3 vytvořena pouze 1 sada, musí však zahrnovat všechny skupiny oborů dané odborné oblasti. V daném případě tedy odborné oblasti ekonomické, která zahrnuje akreditované vzdělávací programy pro následující skupiny oborů vzdělání: 63 – Ekonomika a administrativa, 64 – Podnikání v oborech, odvětvích, 65 – Gastronomie, hotelnictví a turismus, 66 – Obchod. Obecně platí, že vždy musí vzniknout minimálně 1 sada, maximální počet sad není omezen. Sada/sady musí vždy pokrýt všechny skupiny oborů dané odborné oblasti. Sada/sady musí obsahovat výukové zdroje a metodiky, které pokrývají a umožňují její souvislé používání v průběhu celého studijního cyklu na VOŠ. Sady mohou být vnitřně různě strukturované a diferencované. Může tedy vzniknout více sad podle různých zvolených kritérií.

1

Ve výzvě je napsáno, že žadatel musí mít akreditaci po celou dobu trvání projektu. Pokud akreditace VOŠ končí např. 31. 8. 2018, je nutné si zažádat o novou akreditaci již před podáním žádosti o podporu? Pokud si VOŠ zažádá o novou akreditaci (reakreditaci), ale nezíská ji do 31. 8. 2017, bude to problém?

Akreditované vzdělávací programy musí mít platnou akreditaci po celou dobu realizace projektu, tzn., že pokud akreditace v průběhu předpokládané doby realizace končí, musí žadatel požádat o její prodloužení již před podáním žádosti o podporu v IS KP14+.
Žadatel je povinen předložit spolu s žádostí o podporu prostřednictvím IS KP14+ přílohu žádosti o podporu: Čestné prohlášení žadatele/partnera o akreditaci (k dispozici je vzor). V této příloze Statutární orgán/osoba jednající na základě plné moci prohlašuje, že má platný akreditovaný vzdělávací program VOŠ pro příslušnou odbornou oblast a uvede kód a název oboru, vzdělávací program a platnost akreditace.