ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

11. dubna 2017 - 14. září 2017

Celkový objem

250 mil. Kč

Hodnocené žádosti

50 mil. Kč

Podpořené žádosti

212 mil. Kč

Předložené žádosti

262 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_041 - Vyšší odborné školy

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání (VOV) v souladu s prioritou oblasti regionálního školství OP VVV: „zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti.“ Inovace VOV se uskuteční prostřednictvím zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka, prostřednictvím tvorby otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů pro stanovené odborné oblasti, modernizace metod hodnocení studentů, inovací odborné praxe na VOV, rozvoje dalšího vzdělávání a analýzy role VOV a návrhu koncepce VOV ve školském systému České republiky. Koncepční projekty budou zaměřené vždy na konkrétní odbornou oblast (ekonomickou, humanitní, technickou, zdravotní a pedagogickou), zvolenou na základě akreditovaných vzdělávacích programů VOV.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2.1 Specifický cíl

SC 5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

1.3 Číslo výzvy

02_16_041

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

24. 3. 2017

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+1)

11. 4. 2017
1)

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn dříve nebo později, než je uvedené datum, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.
Hodina vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+.

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu2)

11. 4. 2017, od 10 hod.
2)

Zahájení příjmu žádostí je shodné s vyhlášením výzvy, v případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později, než je uvedené datum, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.
Hodina zahájení příjmu žádostí o podporu.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

14. 9. 2017, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců
Maximální délka:
42 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

250 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: 10 000 000 Kč

Maximální výše výdajů: 50 000 000 Kč

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex ante. V případě, že je žadatelem organizační složka státu (OSS) nebo příspěvková organizace organizační složky státu (PO OSS) – ex post.

3.5 Výše 1. zálohové platby

U způsobu financování ex–ante bude výše první zálohové platby maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výše první zálohové platby bude pro každý projekt stanovena individuálně, s přihlédnutím k finančním plánu uvedenému v žádosti o podporu a bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory je upravena v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část a v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.
Spolufinancování projektu žadatelem/příjemcem není v této výzvě vyžadováno.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Vyšší odborné školy (právnická osoba vykonávající činnost vyšší odborné školy zapsaná ve školském rejstříku), které mají akreditované vzdělávací programy pro příslušnou odbornou oblast, pro kterou předkládají žádost o podporu. Akreditované vzdělávací programy musí mít platnou akreditaci po celou dobu realizace projektu.


Jeden oprávněný žadatel může podat maximálně jednu žádost o podporu (žadatelem se zde rozumí jedno IČO).

Pro tuto výzvu jsou stanoveny odborné oblasti: ekonomická, humanitní, technická, zdravotnická a pedagogická.


Bližší informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.1


Povinné kritérium:
Žadatel je povinen prokázat finanční stabilitu prostřednictvím výroční či jiné zprávy o hospodaření (za poslední dvě uzavřená účetní období), kterou/é doloží jako přílohu žádosti o podporu. Žadatel je povinen tímto způsobem prokázat, že výsledek hospodaření celé organizace/instituce ze všech činností žadatele dosahuje kladných nebo nulových hodnot (více viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.1).

4.2 Partnerství

Podmínkou realizace projektu je povinné partnerství VOŠ.


Povinnými partnery s finančním/bez finančního příspěvku jsou v této výzvě nejméně dvě vyšší odborné školy - právnické osoby vykonávající činnost vyšší odborné školy zapsané ve školském rejstříku, které mají akreditované vzdělávací programy ve stejné odborné oblasti jako žadatel. Akreditované vzdělávací programy musí mít platnou akreditaci po celou dobu realizace projektu.

Další nepovinné partnerství s finančním/bez finančního příspěvku je v této výzvě povoleno.

Bližší informace k problematice partnerství jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.1.

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Téma A:
Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti ekonomické.
Téma B:
Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti humanitní.
Téma C:
Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti technické.
Téma D:
Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti zdravotnické.
Téma E:
Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti pedagogické.

Žadatel o podporu bude volit pouze jedno povinně volitelné téma.

Každý projekt musí obsahovat všechny následující aktivity.

Povinné aktivity:
Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část, viz kapitola 5.2.4.
Aktivita č. 2: Zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka v oborech VOV s důrazem na tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů využitelných pro výuku odborného cizího jazyka.
Aktivita č. 3: Zvyšování kvality odborného vzdělávání v oborech VOV s důrazem na tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů využitelných pro výuku odborných předmětů pro danou odbornou oblast.
Aktivita č. 4: Modernizace metod hodnocení studentů VOŠ.
Aktivita č. 5: Inovace odborné praxe na VOV.
Aktivita č. 6: Rozvoj dalšího vzdělávání na VOŠ.
Aktivita č. 7: Analýza role VOV a návrh koncepce VOV ve školském systému České republiky.

Specifikace obsahu uvedených aktivit je uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, v kapitole 5.2.4

5.1.2 Vyloučené aktivity

Specifikace obsahu vyloučených aktivit je uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, v kapitole 5.2.4

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Aktivity projektu musí být v souladu s uvedenými strategiemi:

 • Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020.
 • Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.
 • Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie).

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost není vyžadována.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace je území České republiky, tedy území méně rozvinutých regionů i více rozvinutých regionů.

6.2 Přípustné místo realizace

Operace musí být realizovány na území České republiky, tedy na území méně rozvinutých regionů i více rozvinutých regionů.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.1. a 8.7.2. Dále jsou upřesňující informace k jednotlivým druhům způsobilých výdajů pro tuto výzvu uvedené v kapitole 8.7.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Časová způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.1. Současně platí, že v rámci této výzvy jsou způsobilé výdaje ode dne vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období je pro tuto výzvu stanovena na 6 měsíců, kromě prvního sledovaného období, které je stanoveno v délce 3 měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Upraveno v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.1. Dále pro projekty v rámci této výzvy platí:

 • V případě, je-li žadatelem/příjemcem OSS nebo PO OSS, celkové způsobilé výdaje budou vykazovány v režimu úplného vykazování způsobilých výdajů.
 • V případě ostatních žadatelů/příjemců (kromě OSS a PO OSS) jsou v projektu celkové způsobilé výdaje z části vykazovány formou zjednodušeného vykazování financováním paušální sazbou 40 % přímých způsobilých nákladů na zaměstnance za účelem pokrytí zbývajících způsobilých nákladů na projekt.

7.4 Limity rozpočtu

V rámci této výzvy nejsou stanoveny žádné limity jednotlivých kapitol rozpočtu.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18.10. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktuální verze těchto dokumentů je vždy k dispozici v IS KP14+ u vyhlášené výzvy. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy.


Žádosti o podporu budou předkládány prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je předkládána v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího orgánu – kontaktní osobou.
Kontaktní osoba pro dotazy k podobě žádosti o podporu: Mgr. Stanislava Podolková

E-mail: stanislava.podolkova@msmt.cz

Telefon: 234 814 425

Upozornění pro žadatele:

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě, popř. návrh žádosti o podporu.
 • Dotazy/návrh žádosti o podporu je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy.
 • V případě návrhu žádosti o podporu bude předmětem konzultace pouze posouzení souladu návrhu žádosti o podporu s výzvou, popř. způsobilost/nezpůsobilost požadovaných finančních prostředků či položek rozpočtu. Posouzení věcného obsahu projektu, jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti a efektivity požadovaných finančních prostředků je výhradně předmětem věcného hodnocení a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.
 • Předmětem konzultace rovněž nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.

V případě, že žadatel nedodá seznam otázek v požadovaném termínu nebo návrh žádosti o podporu, je v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu určit, zda se bude konzultace konat.

Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

U vyhlášené výzvy lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.


Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.


U kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí):

 • zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru spolufinancování,
 • změnit věcné zaměření výzvy,
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

Vzory právních aktů o poskytnutí/převodu podpory jsou zveřejněny na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.

Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část7 jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část8 jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast-2017.


7 Závaznost je upravena v kap. 1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.
8 Závaznost je upravena v kap. 1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. 

8.5 Ostatní ustanovení

Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.