ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

1. kolo: 22. listopadu 2017 - 15. listopadu 2018

2. kolo: 15. února 2019 - 15. května 2019

Celkový objem

1 219 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

1 219 mil. Kč

Předložené žádosti

2 362 mil. Kč

Vyřazené žádosti

1 143 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_17_043 - Teaming II

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?

Cílem této výzvy je podpořit významný upgrade stávajícího výzkumného centra (či výzkumných center) v České republice, které je postavené na spolupráci se zahraniční vedoucí vědeckou institucí v souladu se zaměřením výzvy Teaming Phase 2 z Horizontu 2020. Výzva doplňkově podpoří především infrastrukturní investice a vybavení projektů úspěšných ve výzvě Teaming Phase 2 z Horizontu 2020.

Kdo může o dotaci požádat?

 • Výzkumné organizace realizující projekt Teaming Phase 1 a dále splňující podmínky dané výzvou.

Jaké jsou oprávněné aktivity?

 • Řízení projektu
 • Dobudování, modernizace, upgrade a pořízení infrastruktury
 • Materiálně-technické vybavení pro modernizovaná (upgradovaná) výzkumná centra na území České republiky
 • Dobudování nebo rekonstrukce infrastruktury či pořizování přístrojů a vybavení
 • Možnost stavby nových výzkumných center na území hlavního města Prahy
 • Možnost podpory pracovníků zajišťujících odbornou obsluhu/fungování pořízeného vybavení

Jak a kdy si zažádat?

Výzva byla vyhlášena dne 22. 11. 2017.

Žádosti o podporu budou přijímány prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v 1. kole v termínu od 22. 11. 2017 od 10:00 hod. do 15. 11. 2018 do 14:00 hod. Doporučujeme předložit žádost o podporu nejpozději 85 pracovních dnů, resp. 110 pracovních dnů před termínem předložení žádostí o podporu do výzvy Teaming Phase 2 v Horizontu 2020 (WIDESPREAD-01-2018-2019).


Příjem projektových žádostí v 2. kole bude zahájen 15. 2. 2019 v 10:00 hod. a ukončen bude 20 pracovních dnů po oficiálním zveřejněním výsledků výzvy Horizontu 2020 na Teaming Phase 2 (WIDESPREAD-01-2018-2019), tj. 15. 5. 2019 v 14:00:00.

 

Jaká je výše finanční podpory?

 • Alokace na výzvu: 1 219 000 000 Kč
 • Minimální výše výdajů: není určena
 • Maximální výše výdajů: 900 000 000 Kč

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

 • Pracovníci výzkumných organizací
 • Studenti vysokých škol

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
http://opvvv.msmt.cz - sekce Výzvy
opvvv@msmt.cz

Další informace

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 19. 12. 2019 aktualizaci výzvy 02_17_043 Teaming II. Aktualizací výzvy došlo k navýšení alokace výzvy ze stávajících 900 000 000 Kč na 1 219 000 000 Kč.


Řídicí orgán OP VVV upřesňuje datum ukončení příjmu žádostí o podporu pro 2. kolo výzvy č. 02_17_043 Teaming II. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno dle textu výzvy na termín 20 pracovních dnů po oficiálním zveřejnění výsledků výzvy Teaming Phase 2 z Horizontu 2020 (WIDESPREAD-01-2018-2019). K oficiálnímu zveřejnění výsledků výzvy Teaming Phase 2  došlo dne 11. 4. 2019. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je tedy 15. 5. 2019 v 14:00:00.


Ve verzi č. 3 Přílohy č. 2 Hodnoticí kritéria výzvy č. 02_17_043 Teaming II dochází k nápravě administrativního pochybení u kořenového kritéria V3 „Výsledky a výstupy“. Nově není uvedena min. bodová hranice kořenového kritéria, protože se nejedná o kombinované kořenové kritérium.


Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje žadatele o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kteří předloží/předložili žádost o dotaci po 31.12.2017, o využití postupů upravených v § 14k odst. 1, 3 a 4, § 14l a 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů ve všech výzvách vyhlášených ŘO OP VVV před 1. 1. 2018, u nichž příjem žádostí o podporu trvá v roce 2018. V případě rozporu mezi výzvou či navazující dokumentací k výzvě a  legislativou bude ministerstvo postupovat v souladu s rozpočtovými pravidly a správním řádem.

Nové postupy budou aplikovány zejména v procesech popsaných v PpŽP a výzvě:

1) Odstranění vad v návaznosti na kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí bude umožněno v souladu s jejich ne/opravitelností uvedenou v příloze výzvy Hodnoticí kritéria (kap. 5.4 PpŽP).

2) Dokládání dalších dokladů bude vyžadováno v souladu s kap. 6.4 PpŽP.

3) Postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v PpŽP/SPŽP, kap. 5.5 a 6.3.

4) K vydání nového rozhodnutí bude přistoupeno zejména v případě využití zásobníků projektů (kap. 2 a 5.4 PpŽP). 

K aplikaci § 14l MŠMT uvádí, že v případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem žadatele v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Zveřejněno dne 30. 1. 2018.