ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

1. kolo: 22. listopadu 2017 - 15. listopadu 2018

2. kolo: 15. února 2019 - 15. května 2019

Celkový objem

1 219 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

1 219 mil. Kč

Předložené žádosti

2 362 mil. Kč

Vyřazené žádosti

1 143 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_17_043 - Teaming II

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

 

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Výzva je zaměřená na komplementární podporu projektů úspěšných ve výzvě Teaming Phase 2 v Horizontu 2020 – rámcovém programu pro výzkum a inovace (dále jen Horizont 2020), která směřuje k rozvoji výzkumných center pomocí spolupráce se zahraniční vedoucí vědeckou institucí.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 - Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

1.3 Číslo výzvy

02_17_043

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva
Komplementární výzva
Horizont 2020

1.6 Model hodnocení

Dvoukolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

31. 10. 2017

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

22. 11. 2017

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu (1. kolo)

22. 11. 2017, od 10 hod.

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu (2. kolo)

15. 2. 2019, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (1. kolo)1)

15. 11. 2018, do 14 hod.
1)

ŘO doporučuje žadatelům předložit žádost o podporu nejpozději 85 pracovních dnů, resp. 110 pracovních dnů před termínem předložení žádostí o podporu do výzvy Teaming Phase 2 z Horizontu 2020 (WIDESPREAD-01-2018-2019) tak, aby ŘO mohl zajistit vydání Letter of Commitment (či obdobnou přílohu, nutnou součást žádosti o podporu do výzvy WIDESPREAD-01-2018-2019, dále jen „Letter of Commitment“) včas, tj. přibližně 10 pracovních dnů před deadlinem výzvy Teaming Phase 2 z Horizontu 2020 (WIDESPREAD-01-2018-2019). ŘO upřesňuje, že lhůta 85 pracovních dnů je dostačující pro provedení hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcného hodnocení a vydání Letter of Commitment; lhůta 110 pracovních dnů je dostačující pro provedení hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcného hodnocení, podání případné žádosti o přezkum rozhodnutí a její posouzení a vydání Letter of Commitment.

V případě, že žádost o podporu bude žadatelem finalizována méně než 85 pracovních dnů před termínem předložení žádostí o podporu do výzvy Teaming Phase 2 z Horizontu 2020 (WIDESPREAD-01-2018-2019), ŘO nemůže zaručit, že Letter of Commitment bude vydán včas.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (2. kolo)2)

15. 5. 2019, do 14 hod.
2)

20 pracovních dnů po oficiálním zveřejnění výsledků výzvy Teaming Phase 2 z Horizontu 2020 (WIDESPREAD-01-2018-2019), tj. do 15. 5. 2019 v 14:00:00 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 11. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
není stanovena
Maximální délka:
63 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

1 219 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: neurčen
Maximální výše výdajů: 900 000 000 Kč (v případě aplikace GBER, nesmí maximální výše podpory poskytované dle GBER přesáhnout částku odpovídající 20 mil. EUR na výzkumnou infrastrukturu)

3.3 Fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

3.4 Způsob financování

Ex ante financování.

3.5 Výše 1. zálohové platby

Pro projekty, jejichž fyzická realizace bude zahájena alespoň 6 měsíců před vydáním právního aktu, je výše 1. zálohové platby stanovena na max. 35 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Pro projekty, jejichž fyzická realizace bude zahájena méně než 6 měsíců před vydáním právního aktu, je výše 1. zálohové platby stanovena na max. 25 % celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Spolufinancování je upraveno v kap. 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná a specifická část.

Poměr pro rata (poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV) schválený Monitorovacím výborem OP VVV je 61 % (méně rozvinuté regiony) a 39 % (více rozvinuté regiony).

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Varianta A: Podpora na dobudování, modernizaci, upgrade a pořízení infrastruktury, která bude využívána pro nehospodářské činnosti vymezené v odst. 19 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01, dále je „Rámec“), a jejíž případné hospodářské využití bude čistě vedlejší v souladu s ustanovením odst. 20 Rámce, nemá charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Varianta B: Podpora na dobudování, modernizaci, upgrade a pořízení infrastruktury, která nebude využívána k nehospodářské činnosti vymezené v odst. 19 Rámce, resp., jejíž hospodářské využití nebude pouze čistě vedlejší v souladu s ustanovením odst. 20 Rámce, bude poskytnuta dle čl. 26 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „GBER“) ve znění Nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017 (Úřední věstník EU, L 187, 26. 6. 2014, str. 1- 84).

Bližší podmínky k pravidlům veřejné podpory viz kap. 15 Pravidel pro žadatele a příjemce.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.
Oprávnění žadatelé:
Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):

 • výzkumné organizace (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce…)

Omezení výzvy:

 • Žadatel podal projekt do výzvy WIDESPREAD-04-2017 a byl uveden jako „Coordinator“ v seznamu projektů k financování ve Fázi 1 („Projects to be funded under Phase 1 of the Horizon 2020 Teaming call“), nebo žadatel podal projekt do výzvy WIDESPREAD-2014-1 TEAMING a byl uveden jako „Coordinator in country“ v seznamu projektů k financování ve Fázi 1 („Projects to be funded under Phase 1 of the Horizon 2020 Teaming call“) a zároveň podal projekt do výzvy WIDESPREAD-01-2016-2017: Teaming Phase 2 a zároveň nebyl financován z této výzvy ani z výzvy OP VVV Teaming (02_15_006).
 • Žadatel podal projekt do výzvy Teaming Phase 2 z Horizontu 2020 (WIDESPREAD-01-2018-2019) a zároveň byl v dané výzvě vybrán k financování implementace Phase 2 (dokládá se až pro 2. kolo hodnocení).

4.2 Partnerství

Žadatelé mohou předložit projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.
Partnerem/y (s nebo bez finančního příspěvku) může/mohou být instituce, se kterou/ými žadatel podal žádost do výzvy na fázi 1 v Horizontu 2020 a realizoval fázi 1 projektu, tj. do výzev WIDESPREAD-04-2017 či WIDESPREAD-2014-1 TEAMING, a následně podal žádost do výzvy Teaming Phase 2 z Horizontu 2020 (WIDESPREAD-01-2018-2019) na realizaci fáze 2 projektu.
Změna partnera mezi fází 1 a fází 2 je povolená pouze u institucí se sídlem v zemích s nízkým výkonem ve výzkumu a inovacích („low R&I performing country”) v odůvodněných případech, které jsou zároveň akceptovány Evropskou komisí (př. konflikt zájmů nebo vznik nové právnické osoby při vytvoření výzkumného centra).

Oprávněnost partnera (s nebo bez finančního příspěvku):

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI:
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
  • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
  • ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích (a. s., s.r.o.).
 • Má pobočku/provozovnu v ČR nejpozději ke dni vyplacení podpory příjemci.
 • Partner byl partnerem žadatele při realizaci fáze 1 projektu Teaming v Horizontu 2020, tj. ve výzvě WIDESPREAD-04-2017 či WIDESPREAD-2014-1 TEAMING (dokládá se pro 1. kolo hodnocení).
 • Partner je partnerem žadatele v žádosti na realizaci fáze 2 projektu Teaming v Horizontu 2020, tj. ve výzvě Teaming Phase 2 z Horizontu 2020 (WIDESPREAD-01-2018-2019), (dokládá se pro 2. kolo hodnocení).

Příspěvkové organizace organizačních složek státu (PO OSS) mohou být partnerem s finančním příspěvkem pouze za předpokladu, že finanční toky mezi subjektem žadatele/příjemce a PO OSS je možné realizovat v souladu s platnou legislativou.

Organizační složky státu (OSS)
, které splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), nejsou oprávněnými partnery s finančním příspěvkem.

Partnerství bez finančního příspěvku je možné.

Oprávněný partner musí zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Pravidla a podmínky partnerství jsou uvedeny v kapitole 13 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Povinné aktivity:

1. Řízení projektu


Instrukce týkající se zpracování obsahu této aktivity, je uvedena v kap. 5.2.4. Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.


2. Dobudování, modernizace, upgrade a pořízení infrastruktury


Cílem této aktivity je podpořit materiálně-technické vybavení pro modernizované/á (upgradované/á) výzkumné/á centrum/centra na území ČR. Může se jednat o dobudování, rekonstrukci infrastruktury či pořizování přístrojů a vybavení. Rovněž se může jednat o stavbu nového výzkumného centra, toto je ale možné pouze na území Hl. města Prahy.


Zároveň, pro zajištění kvalitního fungování modernizovaného/ných centra/er je možné, nikoliv povinné, v rámci této aktivity podpořit i související lidské zdroje.Tito pracovníci mají zajišťovat odbornou obsluhu/fungování pořízeného vybavení. Tato aktivita doplňuje komplementární projekt z výzvy Teaming Phase 2 z Horizontu 2020 (WIDESPREAD-01-2018-2019).


2 Nerelevantní pro projekty podpořené dle čl. 26 GBER. Pro tyto projekty nejsou náklady na lidské zdroje způsobilým výdajem

5.1.2 Vyloučené aktivity

 • Stavba nového výzkumného centra mimo území Hl. města Prahy;
 • Aktivity realizované a financované z projektů v jiných výzvách OP VVV (zejména ve výzvě Teaming, 02_15_006).

5.1.3 Cílová skupina

pracovníci výzkumných organizací
studenti vysokých škol

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) a/nebo jejími krajskými přílohami – projekt je realizován v souladu s alespoň jednou generickou znalostní doménou uvedenou v Národní RIS3 strategii či relevantní regionální příloze. Žadatel popíše soulad a doloží jej v příloze k žádosti o podporu.

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost projektu je pro projekty této výzvy (s výjimkou fázovaných projektů3)stanovena po dobu pěti let od data, kdy projekt nabyl centrální stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“, další podmínky jsou uvedeny v kapitole 7.3.6 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Plnění podmínek v době udržitelnosti projektu vychází z čl. 71 Obecného nařízení pro období 2014–20204. Pro fázované projekty financované v režimu ex ante je udržitelnost stanovena po dobu 5 let od data ukončení fyzické realizace II. fáze a pro fázované projekty financované v režimu ex post je udržitelnost stanovena po dobu 5 let ode dne, kdy II. fáze nabyla stavu „Projekt finančně ukončen ŘO“. U fázovaných projektů podmínky udržitelnosti vychází z čl. 65 Obecného nařízení pro období 2021– 2027

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Území Evropské unie.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Výdaje spojené s aktivitami pro implementaci modernizace (upgradu) výzkumného/ých centra/center zvyšující jeho/jejich vědecké schopnosti financované z Horizontu 2020 jsou v této výzvě nezpůsobilé.

Pro projekty podpořené dle varianty A podmínek veřejné podpory platí, že výdaje jsou časově způsobilé ode dne vyhlášení výzvy v IS KP14+. Fyzickou realizaci projektu je však možné zahájit nejdříve od 1. 9. 2018. V období od vyhlášení výzvy v IS KP14+ do 31. 8. 2018 (včetně) mohou být prováděny pouze přípravné činnosti projektu.

Pro projekty podpořené dle varianty B podmínek veřejné podpory platí, že výdaje jsou časově způsobilé ode dne podání žádosti o podporu a zároveň platí, že tyto výdaje mohou vzniknout až po podání žádosti o podporu. Fyzickou realizaci projektu je však možné zahájit nejdříve od 1. 9. 2018. V období ode dne podání žádosti o podporu do 31. 8. 2018 (včetně) mohou být prováděny pouze přípravné činnosti projektu.

Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

6 měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Pro projekty podpořené podle varianty A podmínek veřejné podpory platí, že celkové způsobilé výdaje budou vykazovány zjednodušenou formou vykazování výdajů a to tak, že část výdajů bude vykazována formou nepřímých nákladů. Paušální sazba na nepřímé náklady je stanovena ve výši 25 %. Výše nepřímých nákladů se rovná součinu sazby nepřímých nákladů a částky přímých nákladů kategorie I rozpočtu projektu. Upřesňující informace jsou uvedeny v kapitolách 5.2.5 a 8.6.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.
Pro projekty podpořené podle varianty B podmínek veřejné podpory platí, že celkové způsobilé výdaje budou vykazovány v režimu úplného vykazování výdajů.

7.4 Limity rozpočtu

Kapitoly rozpočtu projektu K1_Nákup služeb a K2 Nákup služeb – součet finančních prostředků alokovaných v těchto dvou kapitolách rozpočtu může max. 49 % z kapitoly rozpočtu projektu Celkové způsobilé výdaje.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Předložení žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP14+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy ( http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.

Povinnou součástí žádosti o podporu je cost-benefit analýza (CBA).

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího orgánu.
Kontaktní osoba výzvy: Ing. Irena Havlová
E-mail: Irena.Havlova@msmt.cz

Telefon: +420 234 814 597

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě.
 • Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
 • Dotazy je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy.
 • V případě, že žadatel nedodá seznam otázek v požadovaném termínu, je v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu rozhodnout, zda se bude konzultace konat.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu, podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše.

Je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory pro žádosti o podporu, které již byly žadateli podány:

 • zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru spolufinancování,
 • změnit věcné zaměření výzvy,
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

Výzva může být změněna či upřesněna především na základě informací Evropské komise v souvislosti s přípravou, vyhlášením či ukončením výzvy Teaming Phase 2 v Horizontu 2020 (WIDESPREAD-01-2018-2019).

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory.

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria.

Příloha č. 3 Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie.

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně /sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.