ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

10. února 2017 - 20. června 2017

Celkový objem

1 578 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

958 mil. Kč

Předložené žádosti

1 529 mil. Kč

Vyřazené žádosti

571 mil. Kč

Zbývající objem

620 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_17_048 - Předaplikační výzkum pro ITI

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je podpora výzkumných záměrů v předaplikační fázi. Podpořené výzkumné záměry budou mít potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Smyslem výzvy je zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

1.2.1 Specifický cíl

SC 2 - Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

1.3 Číslo výzvy

02_17_048

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva
Komplementární výzva
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Specifický cíl 1.2

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

19. 1. 2017

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

10. 2. 2017

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

10. 2. 2017, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

20. 6. 2017, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců
Maximální délka:
77 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

1 577 823 530 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 150 000 000 Kč.

3.3 Fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

3.4 Způsob financování

Ex ante financování, ex post financování v případě organizační složky státu (OSS).

3.5 Výše 1. zálohové platby

U způsobu financování ex ante bude výše první zálohové platby maximálně 35 % celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výše první zálohové platby bude pro každý projekt stanovena individuálně, s přihlédnutím k finančním plánu uvedenému v žádosti o podporu, a bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Jednotlivé rozpady zdrojů financování dle kategorie regionu a dle právní subjektivity žadatele/ /příjemce jsou uvedené v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část. Další specifika týkající se spolufinancování v rámci této výzvy jsou uvedena v příslušné kapitole Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Podpora bude poskytnuta k realizaci nehospodářských činností vymezených odst. 19 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01, dále je „Rámec“), případné hospodářské využití musí být čistě vedlejší v souladu s ustanovením odst. 20 Rámce.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI:

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty.

Omezení počtu projektových žádostí:

Maximální počet projektových žádostí, které může podat jeden žadatel (rozuměno jedno IČ), je omezen. Bližší omezení počtu projektových žádostí je specifikováno v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Žadatel nesmí podat duplicitní žádost o podporu do výzvy určené pro žadatele mimo ITI.

4.2 Partnerství

Žadatel může podat projektovou žádost samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery. Podmínky partnerství jsou vymezeny platnými Pravidly pro žadatele a příjemce projektů OP VVV – specifická část.

Partneři žadatele se podílejí na přípravě a realizaci projektu. Partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu ani dodávku běžného zboží (partner nesmí být skrytým
dodavatelem).

Partneři zapojení do projektu mohou mít podíl na způsobilých výdajích projektu.

Sídlo partnera může být i mimo území ČR (jen území EU).

Přijatelnost partnera:

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI:

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 2 - Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

5.1.1 Oprávněné aktivity

Povinné aktivity

Žadatel je povinen realizovat všechny níže uvedené povinné aktivity:
a) Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, více viz kapitola 5.2.4.
b) Realizace výzkumných záměrů s potenciálem k budoucímu využití výsledku v praxi.
c) Experimentální ověření možného praktického uplatnění výzkumných výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví.1

Povinně volitelné aktivity

V případě partnerství v projektu si žadatel musí zvolit následující aktivitu:
d) Realizace společných aktivit partnerů vedoucí k posílení aplikovatelnosti výzkumných výsledků v dlouhodobém horizontu.

Žadatel si musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu e) až g):
e) Navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou (včetně zahraničních subjektů) za účelem získání podnětů pro další rozvoj a experimentální ověření výzkumných záměrů.
f) Příprava mezinárodních projektových žádostí souvisejících s aktivitami a se zaměřením projektu.
g) Analýza potenciálu praktického uplatnění výzkumných výsledků.

 

Volitelné aktivity

Žadatel si může vybrat z následujících volitelných aktivit:
h) Pořízení infrastruktury nezbytné pro projektové výzkumné záměry a jejich experimentální ověřování.
i) Odborné vzdělávání nezbytné pro realizaci výzkumných aktivit projektu.
j) Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejich výstupů.

5.1.2 Vyloučené aktivity

 • Stavby, stavení úpravy nesouvisející s instalací pořízené infrastruktury (mimo činností definovaných v rámci podporovaných aktivit),
 • Aktivity související s dopracováním a uvedením produktu na trh,
 • Outsourcing podporovaných aktivit projektu (nelze zadat realizaci podporované aktivity jako celku dalšímu subjektu),
 • Provádění smluvního výzkumu nebo výzkumných služeb příjemcem nebo partnerem v rámci projektových aktivit.

5.1.3 Cílová skupina

pracovníci výzkumných organizací
studenti vysokých škol

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Počáteční synergická výzva, synergie v rámci vazby Výzkum, vývoj s OP PIK PO 1 SC1.2.

5.1.5 Návaznost na strategie

Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen „Národní RIS3 strategie“) a/nebo její příslušnou krajskou přílohou3 – projekt je svým zaměřením v souladu s doménami inteligentní specializace, pokud je realizován v souladu s alespoň jedním klíčovým odvětvím aplikací/aplikačním tématem uvedeným v kap. 7.1. Národní RIS3 strategie (a to na úrovni konkrétních vydefinovaných VaVaI/aplikačních témat, na která bude podpora zaměřena 4) či v příslušné krajské příloze; a zároveň v souladu s alespoň jednou generickou znalostní doménou relevantní pro dané odvětví aplikací/aplikační téma. 5 Blíže pro potřeby této Výzvy specifikováno v příloze č. 3 Výzvy („Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie“).

Soulad s následujícími integrovanými teritoriálními strategiemi: ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, ITI Plzeňské aglomerace, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Ostravské aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost projektu je stanovena po dobu pěti let od data, kdy projekt nabyl centrální stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“ a je blíže definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 7.4. Plnění podmínek v době udržitelnosti projektu vychází z čl. 71 Obecného nařízení.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace je území ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, ITI Plzeňské aglomerace, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Ostravské aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace

6.2 Přípustné místo realizace

Projekt musí být realizován na území Evropské unie.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část (kapitola 8.7.1) a specifické informace týkající se této výzvy jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Výdaje musí být vynaloženy v souvislosti s podporovaným projektem a podporovanými aktivitami výzvy.

Časová způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část. Další informace a specifika k časové způsobilosti v rámci této výzvy jsou uvedeny v kapitole 8.7.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Současně platí, že výdaje jsou způsobilé ode dne vyhlášení výzvy v IS KP14+.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období je pro tuto výzvu stanovena na šest měsíců, kromě prvního sledovaného období, které je v délce tří měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Pro projekty této výzvy platí, že způsobilé výdaje budou vykazovány formou úplného vykazování výdajů. Další informace k úplnému vykazování výdajů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP VVV – specifická část.

 

7.4 Limity rozpočtu

Položka rozpočtu Outsourcované služby – na tuto položku rozpočtu je stanoven limit max. 35 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Kapitola rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – investiční – na tuto kapitolu rozpočtu je stanoven limit max. 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Kapitola rozpočtu Místní kancelář – na tuto kapitolu rozpočtu je stanoven limit max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktuální verze těchto dokumentů je vždy k dispozici v IS KP14+ u vyhlášené výzvy. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou
této výzvy.

Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce, anglická verze bude doložena formou přílohy.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat místo něj na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě, příp. projektový záměr, se zástupci Řídicího orgánu.

Kontaktní osoby pro dotazy k podobě žádosti o podporu:

Mgr. Helena Hořáková

E-mail: helena.horakova@msmt.cz

Telefon: +420 234 814 263


Upozornění pro žadatele:

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin a od 13.00 do 15:00 hodin.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě.
 • Dotazy je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy.
 • Předmětem konzultace rovněž nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
 • V případě, že žadatel nedodá seznam otázek v požadovaném termínu, je v kompetenci kontaktníosoby Řídicího orgánu, zda se bude konzultace konat.

Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

 

8.2 Změny výzvy

U této výzvy lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.


Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.


U kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou jednotného metodického prostředí):

 • zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru podpory,
 •  změnit věcné zaměření výzvy,
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

8.3 Přílohy výzvy

 • Příloha č. 1 Indikátory
 • Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
 • Příloha č. 3 Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie

8.4 Další dokumentace k výzvě

 

 

 

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.