ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II

Oddíly výzvy

31

Patří vnitřní zakázka obsahující materiál, osobní náklady apod. mezi uznatelné náklady?

Ano, výdaje související s tvorbou majetku prostřednictvím vnitřní zakázky jsou způsobilé a to za předpokladu, že neobsahují výdaje, které jsou v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část definovány jako výdaje nezpůsobilé. Výdaje, které souvisí s majetkem, který příjemce po jeho dokončení zaktivuje, jsou čerpány z položky rozpočtu, v níž jsou alokovány prostředky na daný majetek. Tzn., pokud příjemce vytváří např. přístroj v hodnotě 5 000 000,- Kč, vytváří v rozpočtu projektu v kapitole Výdaje na přímé aktivity – investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60  tis. Kč NHIM) v podkapitole Stroje a zařízení, příslušnou položku pro tento přístroj.  

30

Jaká je výše spolufinancování projektu?

Míra spolufinancování se stanovuje v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.1.5.

Aby mohl být žadatel/příjemce pro určení míry spolufinancování zařazen do kategorie „Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace“, je nutné, aby splnil definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle bodu ee) odst. 15 Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, a zároveň splnil podmínky pro poskytnutí institucionální podpory dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento subjekt není OSS nebo PO OSS, je jeho míra spolufinancování minimálně 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě, že žadatel/příjemce splňuje výše uvedenou definici a současně se jedná o OSS nebo PO OSS, je jeho míra spolufinancování 0 %.

29

Je možné rozložit přímé a nepřímé náklady v letech nerovnoměrně? Je možné rozložit investiční náklady jinak, než jak tomu bylo v původní předložené žádosti do mezinárodního hodnocení?

Ano, záleží na uvážení žadatele.

28

Nákup služeb – Způsobilými přímými výdaji v kapitole Nákup služeb jsou pouze výdaje související s nákupem služeb souvisejících se zprovozněním pořízeného majetku. Je možné uvést konkrétní příklad?

Montáž, zapojení, kalibrace, vyškolení personálu apod. Zda budou uvedené výdaje součástí pořizovací ceny majetku nebo hrazeny v rámci služeb, závisí na účetních zvyklostech žadatele.

27

Bude v hodnocení zohledněno, že část realizačního týmu bude hrazena z vlastních prostředků žadatele, pokud prostředky nepřímých výdajů nebudou dostačující?

Ve Studii proveditelnosti je nutné popsat celý realizační tým, který se bude podílet na realizaci projektu hrazeného z prostředků OP VVV, neboť Struktura a velikost realizačního týmu je předmětem věcného hodnocení projektu. Zdroje financování tohoto týmu nejsou pro hodnocení relevantní.

26

Jaký je vztah mezi maximální výší celkových způsobilých výdajů a vlastním spolufinancováním? Je částka uvedená v příloze č. 3 celková, nebo ji lze navýšit o vlastní spolufinancování žadatele?

Míra spolufinancování projektu se vztahuje k právní formě žadatele a k místu realizace a dopadu aktivit projektu a je uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.1.5.

V příloze č. 3 Finanční požadavky na investiční výdaje pro velké výzkumné infrastruktury a celkové způsobilé výdaje na velkou výzkumnou infrastrukturu jsou v posledním sloupci tabulky uvedeny maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt, tedy částky včetně vlastního spolufinancování.

25

Je možné hradit spolufinancování formou věcného příspěvku?

V této výzvě není spolufinancování prostřednictvím věcného příspěvku umožněno.

24

Lze pořídit přístroj např. s rozšířenou zárukou, čímž dojde k navýšení pořizovací ceny přístroje? Nebudou tyto nákupy bodově penalizovány?

Takovýto přístroj lze pořídit, ale rozšířená záruka nesmí přesahovat dobu realizace projektu. Žadatel je povinen v žádosti o podporu zdůvodnit a doložit požadované náklady. Zdůvodnění, včetně toho, proč je nutné/vhodné pořídit přístroj s rozšířenou zárukou, je možné rozepsat v relevantních přílohách (především Komentář k rozpočtu, případně Studie proveditelnosti). I při pořizování takovéhoto přístroje je však nutné mít na zřeteli dodržení pravidla 3E (hospodárně, efektivně a účelně vynaložených finančních prostředků).

23

Lze považovat náklady na servis a údržbu přístrojů za přímé výdaje?

Výdaje na servis a údržbu, které nejsou součástí ceny pořízení majetku (např. servis a údržba v době záruční doby), se v rámci výzvy Výzkumné infrastruktury II a Výzkumné e-infrastruktury nepovažují za přímý výdaj. Tyto výdaje mohou být hrazeny z paušálních výdajů. 

22

Jakým způsobem mají žadatelé popsat do žádosti nepřímé (paušální) náklady projektu?

Nepřímé (paušální) náklady není nutné do žádosti podrobně popisovat. Žadatel je nicméně může uvést ke každé klíčové aktivitě do části „Přehled nákladů“.

21

Je materiál způsobilým nákladem? Může být způsobilým výdajem materiál pro přístroje pořízené z předchozí výzvy?

Ano, materiál je způsobilým výdajem projektu, avšak pouze materiál související s předkládaným projektem. Pokud přístroj nebude předmětem projektu této výzvy, tak materiál pro něj není způsobilým výdajem.

20

Výdaje na přímé výdaje investiční musí tvořit nejméně 50 % celkových způsobilých výdajů projektu. Z čeho bude možné hradit další výdaje, např. služby, materiál, apod.?

V rámci kapitoly Nákup služeb lze v přímých výdajích hradit pouze výdaje související s nákupem služeb souvisejících se zprovozněním pořízeného majetku. Do přímých výdajů (neinvestičních) mohou žadatelé zařadit také výdaje na HW a vybavení, Materiál a Drobný hmotný majetek.

19

Jakým způsobem je prokazováno doložení obratu?

Doložení obratu je prokazováno prostřednictvím přílohy žádosti o podporu Doklad o obratu – výkaz zisků a ztrát nebo výroční či jiná zpráva o hospodaření. Každý oprávněný žadatel je povinen prokázat, že roční obrat organizace/společnosti dosahuje alespoň 30 % částky celkových způsobilých výdajů projektu uvedených v žádosti o podporu.

Podmínka dosažení požadovaného obratu musí být splněna za poslední dvě po sobě jdoucí uzavřená účetní období trvající 12 měsíců (která existují), za která měl žadatel/partner odevzdat daňová přiznání, a která předcházejí datu podání žádosti. Podmínka musí být splněna za každé účetní období samostatně, částky se neprůměrují.

V případě projektů, kde se na realizaci podílí finanční partner/partneři, může relevantní část odpovídající podílu partnera/partnerů žadatel prokázat prostřednictvím partnera/partnerů s finančním příspěvkem, a to maximálně do výše jeho/jejich podílu na celkových způsobilých výdajích projektu dle Partnerské smlouvy/Principů partnerství a prohlášení o partnerství, či do výše jeho/jejich obratu, podle toho, která z částek je nižší.

Př.: Celkové způsobilé výdaje jsou 10 mil. Kč, partner s finančním příspěvkem se na celkovém rozpočtu podílí dle přílohy Principy partnerství a prohlášení o partnerství finančními prostředky ve výši 1,5 mil. Kč. Žadatel musí doložit obrat ve dvou po sobě jdoucích uzavřených účetních obdobích ve výši alespoň 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, v tomto případě tedy 3 mil. Kč. Obrat žadatele byl 2 mil. Kč v roce 2017 a 1,5 mil. Kč v roce 2018. Obrat partnera s finančním příspěvkem byl 1,2 mil. Kč v roce 2017 a 2 mil. Kč v roce 2018. V roce 2017 je tedy obrat doložen následovně: žadatel 2 mil. Kč + partner 1,2 mil. Kč (obrat byl nižší než podíl na celkových způsobilých výdajích projektu), v roce 2018 je obrat: žadatel 1,5 mil. Kč + partner 1,5 mil. Kč (do výše podílu na celkových způsobilých výdajích projektu).

18

Jakým způsobem budou vykazováni jednotliví uživatelé s ohledem na GDPR?

Uživatelé budou vykazováni dle metodiky žadatele/příjemce popsané v povinné příloze žádosti o podporu Metodika počítání uživatelů výzkumné infrastruktury. Aby nedocházelo k vynuceným změnám existující evidence na straně žadatele/příjemce, nestanovuje MŠMT jednotné konkrétní parametry výkazu/záznamu. Každá metodika (výkaz) však musí umožnit kontrolu naplňování indikátoru, zejména kontrolu unikátnosti uživatele za (Metodikou) stanovené období.

Výkazy/záznamy obsahující osobní údaje mohou být pro administrativní ověření (ZoR projektu) pseudonymizovány (osobní číslo uživatele, uživatelské jméno, apod.). Při kontrole na místě příjemce předloží klíč pro pseudonymizaci.

Obsahuje-li žadatelem již používaný výkaz/záznam další osobní údaje, bude nezbytné je z výkazu vymazat před zasláním k administrativnímu ověření v ZoR projektu. Pro kontrolu na místě mohou být údaje ponechány v plném rozsahu – bude předložen originál výkazu/záznamu.

Informaci o tom, že jsou osobní údaje předávány MŠMT (správce údajů), příjemce uvede v informacích poskytovaných uživatelům dle čl. 13 (případně čl. 14) GDPR. V případě, že žadatel již osobní údaje uživatelů zpracovává, informaci pouze doplní. Příjemce, který doposud osobní údaje nezpracovával (neshromažďoval), vytvoří dle čl. 13 a uživatelům poskytne kompletní informace o zpracování. Doba zpracování/uložení osobních údajů se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce.

17

Do indikátoru 2 06 11 (Počet uživatelů využívajících modernizovanou výzkumnou infrastrukturu) jsou započítáni uživatelé využívající modernizovanou výzkumnou infrastrukturu nejdříve po zahájení fyzické realizace projektu. Za uživatele bude považován subjekt, u něhož bude evidován přístup k výzkumné kapacitě výzkumné infrastruktury, prostřednictvím využití např. přístrojového času, výpočetního času, cloudů, analýzy naměřených dat apod. v režimu open access. Předkládají se doklady související s realizací projektů v těchto výzvách, např. seznamy (IP adres, uživatelů, institucí apod.), smlouvy (např. o poskytnutí přístupu), záznamy z přístrojového deníku apod., dle typu infrastruktury. Pokud bude chtít infrastrukturu využívat soukromá firma, jedná se rovněž o uživatele?

Ano. Zároveň je nutné upozornit, že infrastruktura má plnit podmínky veřejné podpory dané výzvou.

16

Je možné, že upgrade infrastruktury ovlivní všechny její uživatele. Je možné, aby se cílová hodnota indikátoru 2 06 11 (Počet uživatelů využívajících modernizovanou výzkumnou infrastrukturu) rovnala v takovém případě všem uživatelům infrastruktury?

Ano, je to možné, pokud to bude vyplývat z předem zvolené Metodiky počítání uživatelů výzkumné infrastruktury a zmodernizovaná část infrastruktury byla během daného období prokazatelně použita těmito uživateli.

15

Je možné kombinovat způsob počítání uživatelů výzkumné infrastruktury, např. formou uživatelů a formou institucí?

Kombinovat různé způsoby metodiky počítání uživatelů není možné s ohledem na stanovení cílové hodnoty indikátoru. Je nutné si zvolit v rámci povinné přílohy Metodika počítání uživatelů výzkumné infrastruktury jeden typ „uživatele výzkumné infrastruktury“ a sjednotit tento způsob vykazování za všechny instituce/části infrastruktury.

14

Jakým způsobem v indikátoru 2 06 11 (Počet uživatelů využívajících modernizovanou výzkumnou infrastrukturu) rozlišit uživatele, kteří používají pouze tu část infrastruktury, která bude modernizovaná?

Výsledkový indikátor by měl reflektovat, jak přispěl projekt k modernizaci výzkumné infrastruktury. Výchozí hodnota indikátoru 2 06 11 proto bude nulová, cílová hodnota nenulová. Je nutné identifikovat pouze tu část uživatelů, kteří budou používat modernizovanou infrastrukturu. Tento postup je třeba popsat v příloze žádosti „Metodika počítání uživatelů výzkumné infrastruktury“.

13

Jak postupovat v případě, že z předchozí výzvy byla hrazena část přístroje a nyní bude pořízena další část? Jakým způsobem máme vykazovat počet uživatelů na takové infrastruktuře?

V rámci indikátoru 2 06 11 (Počet uživatelů využívajících modernizovanou výzkumnou infrastrukturu) jsou započítáni uživatelé využívající modernizovanou výzkumnou infrastrukturu.  S ohledem na skutečnost, že pořízením další (odlišné) části přístroje dojde k modernizaci přístroje jako takového, doporučuje se vykazovat uživatele tohoto přístroje jako celku.

12

Je možné si v žádosti dobrovolně zvolit indikátory 2 02 11 (Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty) a 2 02 16 (Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty)?

Ne. Projekty, které nejsou v Příloze č. 3 výzvy vyznačeny zeleně, si volí pouze indikátor 2 06 11 (Počet uživatelů velké výzkumné infrastruktury).

11

Jsou indikátory 2 02 11 (Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty) a 2 02 16 (Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty) povinné? Je nutné zvolit některý výsledkový indikátor?

Indikátory 2 02 11 a 2 02 16 jsou povinné k výběru pouze v případě projektu velké výzkumné infrastruktury, u které bude konstrukční fáze probíhat po celou dobu fyzické realizace projektu. Tyto infrastruktury jsou v Příloze č. 3 výzvy odlišeny od ostatních infrastruktur světle zelenou barvou. U ostatních velkých výzkumných infrastruktur nebudou tyto indikátory zvoleny.

10

Nebude v hodnocení bodově penalizováno, pokud investice v žádosti budou nižší než původní předpokládané investice schválené vládou?

Hodnotitelé hodnotí pouze obsah předložené žádosti o podporu, přístup k materiálům zaslaným k mezinárodnímu hodnocení velkých výzkumných infrastruktur v roce 2017 mít nebudou, a tedy ani nemohou v principu podobnou penalizaci provést. Stejně jako u jiných výzev je ale třeba při podání žádosti o podporu posoudit, zda jsou všechny požadované investice stále relevantní a odůvodněné. 

9

Může se seznam investic změnit?

Ano, hodnotitelé nebudou mít  přístup k materiálům zaslaným k mezinárodnímu hodnocení velkých výzkumných infrastruktur v roce 2017. Všechny plánované investice je třeba v žádosti popsat a zdůvodnit.

8

Je CBA pro tuto výzvu povinná?

Ano, dle kap. 5.2.6 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část žadatelé společně se žádostí předkládají CBA, a to finanční i socioekonomickou analýzu.

7

Jakým způsobem postupovat, pokud bude projekt plánován jako delší z důvodu opatrnosti – např. z důvodu veřejných zakázek?

Harmonogram projektu by měl být realistický a měl by co nejpřesněji reflektovat všechny zákonné lhůty, např. při realizaci veřejných zakázek, ale i praktické zkušenosti s termíny dodání, zprovozněním, zkušebním provozem atd. Harmonogram projektu by měl rovněž zohlednit povinnost žadatele/příjemce vykázat naplnění indikátorů. V každém případě je doporučeno harmonogram v žádosti podrobně popsat a zdůvodnit, neboť je předmětem věcného hodnocení.

6

Jakým způsobem je chápána udržitelnost přístroje?

Udržitelnost projektu je podrobně popsaná v kapitole 7.3.6. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Pro doložení udržitelnosti je třeba, aby přístroj zůstal ve vlastnictví příjemce a aby byl nadále používán k účelu, ke kterému byl pořízen. Přístroj tedy dle cíle výzvy musí být nadále používán k poskytování lepších infrastrukturních podmínek pro výzkumné aktivity uživatelů velké výzkumné infrastruktury.

5

Na in-kind příspěvek se pohlíží stejně jako ve výzvě Výzkumné infrastruktury (02_16_013)?

Ano, definice in-kind příspěvku zůstává stejná.

4

Musí probíhat modernizace infrastruktury na území ČR, nebo lze modernizovat její část v zahraničí?

Modernizace vybavení ve vlastnictví velké výzkumné infrastruktury může probíhat na území ČR či v ostatních státech EU. In-kind příspěvky mohou být rovněž realizovány na území EU. Modernizace ani in-kind příspěvky není možné realizovat mimo území EU.

3

Pokud se jeden či více oprávněných partnerů nebude podílet na realizaci projektu obsaženého v žádosti o podporu do této výzvy, je oprávněný žadatel povinen dodat vyjádření statutárního orgánu oprávněného/oprávněných partnera/partnerů o vědomém rozhodnutí se na projektu nepodílet?

Ano, výše u vedené se však týká pouze e-infrastruktur (viz kap. 5. 2 a 18.10 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část). Ve výzvě Výzkumné infrastruktury II se daná příloha nedokládá.

2

Je partnerství v projektu povinné?

Pro tyto výzvy platí, že partnerství je umožněno, není však povinně vyžadováno. Partnerem projektu ale mohou být pouze partnerské instituce dané velké výzkumné infrastruktury, případně hostitelská instituce dané velké výzkumné infrastruktury, pokud není žadatelem projektu.

1

Jaký je rozdíl mezi výzkumnou infrastrukturou a e-infrastrukturou?

Vychází se z Cestovní mapy České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace, pro léta 2016 až 2022, e-infrastrukturou je chápána ICT infrastruktura. Definice e-infrastruktury je uvedená v kap. 2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.