ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

18. prosince 2018 - 28. června 2019

Celkový objem

1 900 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

1 867 mil. Kč

Předložené žádosti

2 855 mil. Kč

Vyřazené žádosti

988 mil. Kč

Zbývající objem

33 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Výzva podporuje investiční aktivity velkých výzkumných infrastruktur. Cílem této výzvy je podpořit modernizaci a upgrade velkých výzkumných infrastruktur komplementárně  financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v období  do roku 2022. 

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 - Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

1.3 Číslo výzvy

02_18_046

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva
Komplementární výzva
Aktivita MŠMT spočívající v poskytování účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám (LM)

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

29. 11. 2018

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

18. 12. 2018

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

18. 12. 2018, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

28. 6. 2019, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
18 měsíců
Maximální délka:
42 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

1 900 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: neurčena 

Maximální výše výdajů na projekt: 

Projekty s finančními požadavky na investiční výdaje pro velkou výzkumnou infrastrukturu1 do 15 mil. Kč – maximální výše celkových způsobilých výdajů se rovná součtu max. 100 % finančních požadavků na investiční výdaje pro velkou výzkumnou infrastrukturu a nepřímých nákladů.   

Projekty s finančními požadavky na investiční výdaje pro velkou výzkumnou infrastrukturu od 15 mil. Kč včetně do 200 mil. Kč – maximální výše celkových způsobilých výdajů se rovná součtu max. 90 % finančních požadavků na investiční výdaje pro velkou výzkumnou infrastrukturu a nepřímých nákladů.

Projekty s finančními požadavky na investiční výdaje pro velkou výzkumnou infrastrukturu 200 mil. Kč a více – maximální výše celkových způsobilých výdajů se rovná součtu max. 80 % finančních požadavků na investiční výdaje pro velkou výzkumnou infrastrukturu a nepřímých nákladů.

 


Finanční požadavky na investiční výdaje velkých výzkumných infrastruktur a maximální výše celkových způsobilých výdajů pro jednotlivé velké výzkumné infrastruktury jsou uvedeny v příloze č. 3 výzvy. 

3.3 Fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

3.4 Způsob financování

Projekty, kde žadatelem je organizační složka státu (OSS), jsou financovány dle kapitoly 8.1.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. Ostatní projekty jsou financovány platbami ex ante.

3.5 Výše 1. zálohové platby

U způsobu financování ex-ante dle bodu 8.1.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část bude výše první zálohové platby maximálně 45 % celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výše první zálohové platby bude pro každý projekt stanovena individuálně, s přihlédnutím k finančnímu plánu uvedenému v žádosti o podporu, a bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory. 

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upraveny v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Poměr pro rata (poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV) schválený Monitorovacím výborem OP VVV je 66 % (méně rozvinuté regiony) a 34 % (více rozvinuté regiony).

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Podpora bude poskytnuta k realizaci nehospodářských činností vymezených odst. 19 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01, dále jen „Rámec“), případné hospodářské využití musí být čistě vedlejší v souladu s ustanovením odst. 20 Rámce.

Další informace k podmínkám veřejné podpory jsou uvedeny v kapitole 15 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávnění žadatelé musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce a zároveň fungující jako výzkumná infrastruktura, které jsou hostitelskou nebo partnerskou institucí velké výzkumné infrastruktury ve vládou ČR schváleném materiálu k poskytování účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám v období do roku 2022 (usnesení vlády ČR ze dne 12. prosince 2018 č. 836), a zároveň mající nenulové finanční požadavky na investiční výdaje ve vládou ČR schváleném materiálu k poskytování účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám v období do roku 2022 (usnesení vlády ČR ze dne 12. prosince 2018 č. 836): 

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, 
 • veřejné vysoké školy,
 • výzkumné organizace, 
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty. 

Subjekt, který splňuje definici oprávněného žadatele této výzvy a zároveň se jedná o e-infrastrukturu2, není oprávněným žadatelem této výzvy.

Omezení výzvy: 

Za jednu velkou výzkumnou infrastrukturu  může být oprávněnými žadateli podána pouze jedna žádost o podporu do této výzvy. 

 Při podání žádosti o podporu a následné realizaci projektu se předpokládá spolupráce hostitelské instituce a případných partnerských institucí velké výzkumné infrastruktury. 


2 Viz definice uvedená v kapitole 2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

4.2 Partnerství

Žadatelé mohou podat žádost o podporu samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery. Partner/partneři žadatele se podílí na přípravě a realizaci projektu a je mu/jim umožněno, aby realizoval/i větší část projektu. 

Partner musí být oprávněným partnerem a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Pravidla a podmínky partnerství jsou uvedeny v kapitole 13 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Oprávnění partneři: 

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce. 

Partnerem mohou být pouze instituce, které jsou uvedeny u velké výzkumné infrastruktury ve vládou ČR schváleném materiálu k poskytování účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám v období do roku 2022 (usnesení vlády ČR ze dne 12. prosince 2018 č. 836). Může se jednat o hostitelskou instituci a/nebo její partnerské instituce podílející se na provozu velké výzkumné infrastruktury. 

5 Věcné zaměření

Cílem této výzvy je podpořit upgrade a modernizaci velkých výzkumných infrastruktur komplementárně financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytované MŠMT v období do roku 2022. Modernizované velké výzkumné infrastruktury díky této podpoře budou následně moci poskytovat lepší infrastrukturní podmínky pro výzkumné aktivity svých uživatelů, kteří jsou cílovou skupinou této výzvy. Samotná podpora výzkumných aktivit není předmětem této výzvy. 

5.1 Specifický cíl

Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Povinné aktivity:

1. Řízení projektu - popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část více viz kapitola 5.2.4.

Žadatel v žádosti o podporu, případně v relevantních přílohách, popíše, jak bude zajištěno řízení projektu, včetně realizačního týmu, tj. administrativního i odborného týmu.

Povinně volitelné aktivity:

2. Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury v České republice - materiálně a technicky modernizovat velké výzkumné infrastruktury. V této aktivitě je možné realizovat stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů (např. úprava rozvodů, podlah) a případně stavební úpravy vedoucí ke změně účelu využití prostor v rámci objektu v souladu s podporovanými aktivitami výzvy.

3. In-kind příspěvek - dodávka částí do výzkumných infrastruktur lokalizovaných v ostatních státech Evropské unie.

Žadatel si musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu.

5.1.2 Vyloučené aktivity

 • nová výstavba, dobudování, nákup pozemků za účelem nové výstavby či dobudování;
 • stavební úpravy vedoucí ke změně zastavěné plochy objektu či ke změně obestavěného prostoru objektu za účelem vybudování nových prostor v rámci předmětného objektu;
 • stavební úpravy vedoucí ke změně účelu využívání předmětného objektu; 
 • stavební úpravy bez vazby na modernizaci či upgrade velké výzkumné infrastruktury či in-kind příspěvek;
 • stavební úpravy vyžadující územní rozhodnutí; 
 • výzkumné aktivity; 
 • členství v zahraničních nebo mezinárodních výzkumných infrastrukturách či mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje (zejména mandatorní a jiné členské poplatky).

K vyloučeným, tj. nepodporovaným, aktivitám patří rovněž ty aktivity, které jsou podporované z aktivity MŠMT na podporu velkých výzkumných infrastruktur (LM). Výdaje související s těmito aktivitami jsou z výzvy OP VVV nezpůsobilé. Bližší informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, viz kapitola 5.2.4.

5.1.3 Cílová skupina

pracovníci výzkumných organizací
studenti vysokých škol
výzkumní pracovníci v soukromém sektoru

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) a/nebo jejími příslušnými krajskými přílohami – projekt je realizován v souladu s alespoň jednou generickou znalostní doménou nebo s alespoň jedním klíčovým odvětvím aplikací a aplikačním tématem uvedenými v Národní RIS3 strategii či regionální příloze.

Další podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let od data následujícího po dni, kdy projekt nabyl v IS KP14+ centrální stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“. Projekt nabývá centrální stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“ po vypořádání závazků mezi příjemcem a poskytovatelem podpory. Další podmínky jsou uvedeny v kapitole 7.3.6 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Území Evropské unie.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Výdaje jsou způsobilé nejdříve od vyhlášení výzvy v IS KP14+. Zahájení fyzické realizace projektu, tj. zahájení alespoň jedné z klíčových aktivit projektu, je možné nejdříve od 1. 1. 2020. 

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období a lhůty pro předkládání zpráv o realizaci projektu jsou upraveny v kapitole 7.1.1 Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Pro projekty této výzvy platí, že část celkových způsobilých výdajů projektů bude vykazována formou paušálních nákladů (viz kapitoly 8.7.4.2 a 8.7.4.3 v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část).
Paušální sazba je stanovena ve výši 10 % přímých způsobilých výdajů.

7.4 Limity rozpočtu

Výdaje na přímé aktivity – investiční – tato položka rozpočtu musí tvořit min. 50 % celkových způsobilých výdajů projektu.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Předložení žádosti o podporu3 probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Příloze č. 10 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část (příloha je zařazena do kapitoly 18 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část). Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP14+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opvvv.msmt.cz). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.

Povinnou součástí žádosti o podporu je cost-benefit analýza (CBA) v rozsahu finanční a socioekonomické, žadatel ji vyplňuje v IS KP14+.


3 Žádostí o podporu se rozumí žádost o poskytnutí dotace dle §14 odst. 3 na základě výzvy dle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyjma žadatelů OSS.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího orgánu.
Kontaktní osoba výzvy: Ing. Irena Havlová
E-mail: irena.havlova@msmt.cz
Telefon: 234 814 597

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě, popř. projektový záměr.
 • Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
 • Dotazy je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy
 • V případě, že žadatel nedodá seznam otázek v požadovaném termínu, je v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu rozhodnout, zda se bude konzultace konat.
 • Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách https://opvvv.msmt.cz/seminare.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.  

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách OP VVV u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Pravidla pro změnu výzvy jsou uvedena v kapitole 5.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria 

Příloha č. 3 Finanční požadavky na investiční výdaje pro velké výzkumné infrastruktury a celkové způsobilé výdaje na velkou výzkumnou infrastrukturu3

Příloha č. 4 Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie 


3 Vychází z usnesení vlády ČR ze dne 12. prosince 2018 č. 836. 

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

8.5 Ostatní ustanovení

Řídicí orgán v průběhu procesu schvalování uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4, a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část:

 • postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
 • postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
 • postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3;
 • postupy pro využití zásobníku náhradních projektů jsou uvedeny v kapitole 2 a 5.4.

Podpora je poskytována formou dotace nebo formou finančních prostředků zařazených do rozpočtu výdajů OSS. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit.

V případě zániku žadatele přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně za nedodržení stanovených podmínek budou stanoveny v právním aktu o  poskytnutí/převodu podpory.