ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

17. srpna 2018 - 31. ledna 2020

Celkový objem

550 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

492 mil. Kč

Předložené žádosti

537 mil. Kč

Vyřazené žádosti

45 mil. Kč

Zbývající objem

58 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_055 - Smart Akcelerátor II

Oddíly výzvy

Kontaktní osoba výzvy: Ing. Tomáš Jeřábek, e-mail: Tomas.Jerabek@msmt.cz

 

Co je cílem této výzvy?

Cílem výzvy je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj inovačního prostředí v souladu s Národní RIS3 strategií a jejími krajskými přílohami. Výzva podpoří budování a rozvoj kapacit, organizačních struktur a know-how na úrovni jednotlivých krajů tak, aby se zde mohl rozvíjet výzkum, vývoj, inovace. Podpořeno bude také kvalitní řízení tzv. procesu podnikatelského objevování nových příležitostí na úrovni regionů. Tento proces zahrnuje soukromý sektor, výzkumné a vzdělávací instituce, veřejný sektor a další klíčové místní aktéry.

Kdo může o dotaci požádat?

  • Vyšší územně samosprávné celky
  • V rámci výzvy je povoleno podání pouze jedné žádosti o podporu za každého oprávněného žadatele.

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Povinné aktivity:

  • řízení projektu,
  • základní tým (zajištění kapacity a klíčových kompetencí ke koordinaci a implementaci agendy RIS3),
  • vzdělávání a rozvoj kompetencí (vzdělávání členů realizačního týmu, rozvoj kompetencí odborníků z veřejné správy i organizací zapojených do krajského partnerství pro řízení Národní a krajské RIS3 strategie, školení nebo konference v ČR i v zemích Evropského výzkumného prostoru)
  • mapování a analýzy.

Volitelné aktivity:

  • asistence (podpora přípravy strategických projektových záměrů nebo strategických intervencí v kraji),
  • twinning (spolupráce se zkušeným zahraničním subjektem ze zemí evropského výzkumného prostoru),
  • pilotní ověření (ověření funkčnosti podpůrného nástroje, rolí jednotlivých zapojených subjektů a zájmu cílové skupiny),
  • marketingová a komunikační strategie kraje.

Podrobnosti k uvedeným povinným i volitelným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část a specifická část.

Jak a kdy si zažádat?

Výzva byla vyhlášena dne 17. 8. 2018. Žádosti o podporu budou přijímány prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 17. 8. 2018 od 10:00 hod. do 31. 1. 2020 do 14:00 hod.

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 550 000 000 Kč  

Minimální výše výdajů: 5 000 000 Kč

Maximální výše výdajů je stanovena pro každého žadatele individuálně na základě ukazatelů Výzkumu a vývoje za rok 2016, Výdaje na VaV podle krajů (Tab. 54), Český statistický úřad a s ohledem na Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce operačních programů

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

http://opvvv.msmt.cz

opvvv@msmt.cz

 

Další informace

Aktualizovaná verze výzvy č. 02_18_055 - Smart Akcelerátor II prodlužuje příjem žádostí o podporu z data 31. 10. 2019 na 31. 1. 2020.


Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.