ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

17. srpna 2018 - 31. ledna 2020

Celkový objem

550 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

492 mil. Kč

Předložené žádosti

537 mil. Kč

Vyřazené žádosti

45 mil. Kč

Zbývající objem

58 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_055 - Smart Akcelerátor II

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj inovačního prostředí v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen „Národní RIS3 strategie“) a jejími krajskými přílohami (dále jen „krajské přílohy Národní RIS3 strategie“ nebo „krajské RIS3 strategie“). Výzva věcně navazuje na výzvu č. 02_15_004 Smart Akcelerátor a je zaměřena na podporu budování a rozvoje kapacit, organizačních struktur a know-how na úrovni jednotlivých krajů pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací (dále jen VaVaI) a pro kvalitní řízení tzv. procesu „entrepreneurial discovery“. Tento proces „podnikatelského objevování“ nových příležitostí na regionální úrovni zahrnuje soukromý sektor, výzkumné a vzdělávací instituce, veřejný sektor a další klíčové místní aktéry. Využitím tohoto procesu mohou kraje identifikovat priority podpory VaVaI, které staví na vnitřních silných stránkách, konkurenčních výhodách a perspektivách každého regionu a dále též řeší a redukují slabé stránky inovačního systému. Strategie inteligentní specializace tak mohou akcelerovat ekonomickou transformaci potřebnou k posílení konkurenceschopnosti ekonomiky založené na znalostech.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

1.2.1 Specifický cíl

SC 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

1.3 Číslo výzvy

02_18_055

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

26. 7. 2018

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

17. 8. 2018

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

17. 8. 2018, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 1. 2020, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
není stanovena
Maximální délka:
58 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

550 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: 5 000 000 Kč
Maximální výše výdajů:

Roční výše výdajů na výzkum a vývoj1 v mld. Kč v kraji: Maximální výše celkových
způsobilých výdajů v mil. Kč
> 10 70
3-10 40
2-3 30
< 2 25V návaznosti na Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje2 je maximální výše celkových způsobilých výdajů pro tyto kraje navýšena o 20 mil. Kč nad rámec výše uvedeného limitu dle roční výše výdajů na výzkum a vývoj v kraji1.

Dle výše uvedeného je maximální výše celkových způsobilých výdajů pro jednotlivé kraje následující:

Kraj Maximální výše celkových
způsobilých výdajů v mil. Kč
Hl. město Praha, Středočeský kraj,
Jihomoravský kraj
70
Moravskoslezský kraj 60
Ústecký kraj, Karlovarský kraj 45
Plzeňský kraj 40
Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Jihočeský
kraj, Zlínský kraj, Liberecký kraj
30
Královéhradecký kraj, kraj Vysočina 25

 


1 Dle ukazatelů Výzkumu a vývoje za rok 2016, Výdaje na VaV podle krajů (Tab. 54), Český statistický úřad
2 https://restartregionu.cz/content/uploads/2016/10/Strategicky_ramec.pdf

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex ante

3.5 Výše 1. zálohové platby

Výše první zálohové platby bude maximálně 35 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Projekty budou realizovány v rámci obou programových oblastí – tzn. v méně rozvinutých regionech a také na území více rozvinutých regionů. Z důvodu, že jednotlivé projekty nebudou mít dopad na obě programové oblasti v rámci jednoho projektu, je míra podpory určena následovně:

Pro méně rozvinuté regiony: EU podíl 85 %, národní podíl celkem 15 %, z toho podíl SR 0 % a spolufinancování ze strany příjemce 15 %.

Hlavní město Praha: EU podíl 50 %, národní podíl celkem 50 %, z toho podíl SR maximálně 35 % a spolufinancování ze strany příjemce minimálně ve výši 15 %.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora nenaplňující znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské Unie (dále jen „SFEU“) bude poskytnuta za předpokladu, že bude na úrovni projektu (u žadatele a všech jeho partnerů s finančním příspěvkem) vyloučeno kumulativní naplnění znaků veřejné podpory. Podpora nenaplňující znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU pro žadatele bude poskytnuta za předpokladu, že bude na úrovni projektu u žadatele vyloučeno kumulativní naplnění znaků veřejné podpory a současně podpora v režimu slučitelné veřejné podpory v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU3 pro partnera s finančním příspěvkem bude poskytnuta za předpokladu, že na úrovni projektu není možné u tohoto partnera vyloučit kumulativní naplnění znaků veřejné podpory. Více informací k podmínkám režimů podpory viz kapitola 15 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.


3 Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU“). Podpora ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, která splňuje podmínky Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU, je slučitelná s vnitřním trhem a platí pro ni výjimka z povinnosti oznámení předem stanovená v čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

3.8 Podpora de minimis

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 15.3.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Vyšší územně samosprávné celky

Omezení výzvy:

V rámci výzvy je povoleno podání pouze jedné žádosti o podporu za každého oprávněného žadatele. V případě podání více žádostí o podporu budou tyto žádosti vyřazeny z procesu hodnocení. Zároveň platí, že žadatel může podat další žádost o podporu pouze v případě, že jeho dříve podaná žádost o podporu byla vyřazena v procesu schvalování nebo byla žadatelem v průběhu procesu schvalování stažena.

4.2 Partnerství

Žadatelé mohou realizovat projekt samostatně nebo ve spolupráci s jedním partnerem. Oprávněným partnerem pro realizaci projektu podpořeného mimo režim veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU může být subjekt zabývající se podporou výzkumu, vývoje nebo inovací, v němž má kraj či kraj společně s jinými územními samosprávnými celky a/nebo veřejnými výzkumnými institucemi a/nebo veřejnými či státními vysokými školami většinu hlasovacích práv. Oprávněným partnerem pro realizaci projektu podpořeného v režimu slučitelné veřejné podpory v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU může být subjekt zabývající se podporou výzkumu, vývoje nebo inovací, který současně splňuje ve vztahu ke kraji4 podmínky vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Partner žadatele/příjemce se podílí na přípravě a realizaci projektu a je mu umožněno, aby realizoval větší část projektu. Partner musí dále splnit obecné podmínky oprávněnosti partnera a podmínky partnerství definované v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část. V případě, že partner vykonává hospodářské i nehospodářské činnosti, je partner povinen postupovat v souladu s pravidly veřejné podpory. Další subjekty je možné do projektu zapojit formou výběru v otevřené soutěži jako dodavatele služeb.


4 Kraj či kraj společně s jinými veřejnými zadavateli (jinými územními samosprávnými celky a/nebo veřejnými výzkumnými institucemi a/nebo veřejnými či státními vysokými školami).

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 5 – Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

5.1.1 Oprávněné aktivity

Aktivity v žádostech o podporu předkládaných v této výzvě sestávají z povinných a volitelných aktivit. Žadatel musí realizovat všechny povinné aktivity a dále může realizovat i volitelné aktivity. Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Povinné aktivity:

Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

Aktivita č. 2: Základní tým – cílem aktivity je zajistit kapacitu a klíčové kompetence ke koordinaci a implementaci agendy RIS3 především prostřednictvím výkonné jednotky, zajistit stabilizaci a postupný rozvoj této výkonné jednotky dle vývoje inovačního prostředí v kraji. Výkonná jednotka je buď nedílnou součástí instituce příjemce, nebo případně partnera projektu. Výkonná jednotka bude prostřednictvím základního týmu zajišťovat komplexní podporu rozvoje inovačního prostředí v kraji s využitím RIS3 strategie, komunikaci mezi klíčovými stakeholdery v kraji, síťování aktérů inovačního prostředí a podporu vzniku nových kontaktů a projektů spolupráce, aktualizaci a projednání krajské RIS3 strategie a Akčního plánu krajské RIS3 strategie, fungování krajských inovačních platforem a Krajské rady pro inovace/konkurenceschopnost (či obdobné rady daného kraje s danou funkcí), přípravu strategických projektů/intervencí a hledání zdrojů pro jejich realizaci, komunikační a informační servis krajské RIS3 strategie vůči národnímu gestorovi Národní RIS3 strategie (tj. Národnímu RIS3 manažerovi) a další relevantní aktivity v kraji.

Aktivita č. 3: Vzdělávání a rozvoj kompetencí – cílem aktivity je vzdělávat členy realizačního týmu a dále rozvíjet kompetence odborníků z organizací (včetně veřejné správy), kteří jsou zapojeni do krajského partnerství pro řízení Národní a krajské RIS3 strategie a pro podporu rozvoje inovačního prostředí v kraji nebo kteří jsou zapojeni do přípravy a/nebo realizace strategických intervencí/projektů naplňujících RIS3 strategii v kraji, a dále také pracovníků veřejné správy v kraji, kteří se podílejí na schvalování a implementaci krajské RIS3 strategie. V rámci aktivity lze absolvovat studijní cesty na školení, workshopy, konference apod., a to v ČR i v zahraničí – v rámci zemí Evropského výzkumného prostoru (dále jen „ERA“)5.

Aktivita č. 4: Mapování a analýzy – cílem aktivity je mapovat, sledovat a vyhodnocovat změny a vývoj inovačního prostředí v kraji a zjišťovat jeho potřeby a potenciál.

Volitelné aktivity:

Aktivita č. 5: Asistence – cílem aktivity je podpořit přípravu strategických projektových záměrů/strategických intervencí v kraji tak, aby byly v souladu s Krajskou přílohou RIS3 strategie případně Národní RIS3 strategií a projektové žádosti mohly být podány do relevantní výzvy vhodného programu podpory financovaného z národních či jiných prostředků, případně byly připraveny k realizaci z jiných zdrojů mimo projekt Smart Akcelerátor II (např. místní rozpočty, vlastní prostředky nositele apod.).

Aktivita č. 6: Twinning – cílem aktivity je umožnit prostřednictvím spolupráce s vybraným zahraničním zkušeným subjektem6 v rámci zemí ERA, detailní seznámení s aktivitami a zkušenostmi daného zahraničního subjektu a pomocí společných aktivit zajistit osvojení konkrétního podpůrného nástroje tak, aby mohl být využit v podmínkách kraje/krajů ČR. Nebudou podporovány nástroje, které již uspokojivě fungují na regionální úrovni v ČR, je však možné podpořit jejich zásadní vylepšení. Tato aktivita umožní výměnu zkušeností mezi pracovníky veřejného sektoru v kraji, kteří jsou zapojeni do řízení a implementace Národní a krajské RIS3 strategie, a pracovníky zkušeného zahraničního subjektu odpovědného za implementaci konkrétního nástroje/nástrojů formou strukturovaných studijních cest.

Aktivita č. 7: Pilotní ověření – cílem aktivity je ověřit, zda intervence/podpůrný nástroj a související nastavení podmínek a pravidel bude funkční, včetně ověření rolí jednotlivých subjektů zapojených do realizace intervence/podpůrného nástroje a ověření zájmu cílové skupiny o intervenci/podpůrný nástroj. Pilotně lze ověřit takové nástroje, které svým zaměřením věcně spadají do specifických cílů OP VVV (a neinterferují se zaměřením výzev jiných operačních programů ESIF) a zároveň platí, že v daném kraji dosud nebyly realizovány.

Aktivita č. 8: Marketingová a komunikační strategie kraje – cílem aktivity je posílení komunikace a marketingu inovačního systému kraje směrem dovnitř i vně daného regionu včetně zahraničí, a to nastavením místního modelu řízení marketingových a komunikačních aktivit, vydefinováním sdílené vize a ambicí, přípravou či aktualizací marketingové strategie a marketingového plánu inovačního systému kraje a jeho realizací, včetně realizace marketingové strategie a komunikačního plánu, které byly připraveny v rámci předcházející výzvy č. 02_15_004 Smart Akcelerátor.

Bude podpořena příprava či aktualizace marketingové strategie a marketingového plánu inovačního systému kraje a jeho realizace.


5 ERA včetně asociovaných zemí, tj. jedná se o členské země EU a asociované země (viz článek 7 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 k Horizontu 2020) dle seznamu aktuálního k datu vyhlášení výzvy: Island, Norsko,
Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Černá hora, Srbsko, Turecko, Izrael, Moldávie, Švýcarsko, Faerské ostrovy,
Ukrajina, Tunis, Rumunsko, Arménie.
6 Jedná se o zkušený zahraniční subjekt odpovědný za implementaci konkrétního funkčního podpůrného nástroje/nástrojů,
který je ze strany žadatele identifikován jako „dobrá praxe“ relevantní vzhledem k potřebám krajského inovačního prostředí.

5.1.2 Vyloučené aktivity

 • realizace klíčových aktivit jiných než specifikovaných výzvou,
 • pořizování staveb, nová výstavba, dobudování, rekonstrukce, upgrade infrastruktury
  nebo úprava prostor.

5.1.3 Cílová skupina

pracovníci veřejné správy (včetně jejích svazků či subjektů zřízených či podřízených veřejné správě) v oblasti řízení a implementace VaVaI
pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol
pracovníci zabývající se výzkumem v soukromém sektoru
studenti VŠ, studenti VOŠ
žáci MŠ, ZŠ, SŠ
zájemci o studium na VŠ
pracovníci center neformálního vzdělávání zaměřených na popularizaci vědy
pracovníci veřejné správy v oblasti strategického řízení vysokého školství
účastníci celoživotního vzdělávání

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní

5.1.5 Návaznost na strategie

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) – výzva přispívá ke klíčové oblasti změn C – Zvýšení ekonomických přínosů veřejného výzkumu, D – Lepší dostupnost lidských zdrojů v počtu i kvalitě pro inovační podnikání, výzkum a vývoj a F – Posílení a lepší využití sociálního kapitálu a kreativity při řešení komplexních společenských výzev. Aktivity projektu musí být v souladu s Národní RIS3 strategií a její relevantní7 krajskou přílohou.


7 tj. krajsky příslušnou

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost následujících výstupů projektu je stanovena na 3 roky.

 1. Pro aktivitu Základní tým – je povinností příjemce zpracovat minimálně jednou za období udržitelnosti aktualizaci krajské přílohy RIS3 a taktéž zajistit, aby v tomto období proběhlo alespoň jedno jednání Krajské rady pro inovace/konkurenceschopnost či obdobné rady zřízené v daném kraji.
 2. Pro aktivitu Mapování a analýzy – je povinností příjemce zpracovat jednu zprávu vyhodnocující efekty všech strategických intervencí/projektů realizovaných v době realizace projektu a v období udržitelnosti, předkládanou v rámci Závěrečné zprávy o udržitelnosti.
 3. Pro volitelnou aktivitu Pilotní ověření (pokud je realizována) – pokud nelze z relevantních důvodů úspěšnost pilotovaného nástroje vyhodnotit v době realizace projektu (v případě nástroje, jehož efekt se dostavuje v dlouhodobějším horizontu), je povinností příjemce toto vyhodnocení provést v době udržitelnosti.

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizovaných aktivit je území kraje, v němž má sídlo žadatel. Výjimku představuje Středočeský kraj, který má sídlo na území hl. m. Prahy, zde musí být dopad realizovaných aktivit na území Středočeského kraje.

6.2 Přípustné místo realizace

Projekt musí být realizován na území České republiky. Výjimku představují aktivity č. 3 Vzdělávání a rozvoj kompetencí, č. 6 Twinning a č. 8 Marketingová a komunikační strategie kraje, které je částečně možné realizovat v zahraničí v rámci Evropské unie a dále i přidružených zemích v rámci Evropského výzkumného prostoru (ERA).

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Výdaje jsou způsobilé ode dne vyhlášení výzvy v IS KP14+.

Podporu na projekt nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky dokončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období a lhůty pro předkládání ZoR projektu jsou upraveny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci této výzvy bude využito zjednodušené vykazování v režimu nepřímých nákladů. Výše paušální sazby na nepřímé náklady je stanovena v kap. 8.7.4.1 Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.4 Limity rozpočtu

 • Kapitola rozpočtu Nákup služeb: na tuto kapitolu rozpočtu je stanoven limit max. 49 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Kapitola rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – investiční: na tuto kapitolu rozpočtu je stanoven limit max. 35 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Kapitola rozpočtu Přímá podpora – suma finančních prostředků určených na vouchery v aktivitě Asistence může dosahovat maximálně 12.000.000,- Kč, suma finančních prostředků určených na vouchery v aktivitě Pilotní ověření může dosahovat maximálně 15.000.000,- Kč.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Předložení žádosti o podporu8 probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce. Relevantní přílohy je možné doložit i v anglickém či slovenském jazyce, blíže je specifikováno v kapitole 18 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v kapitole 18 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP14+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opvvv.msmt.cz). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.


8 Žádostí o podporu se rozumí žádost o poskytnutí dotace dle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího orgánu.

 • Kontaktní osoba výzvy: Ing. Tomáš Jeřábek
 • E-mail: tomas.jerabek@msmt.cz
 • Telefon: 234 814 011
 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě.
 • Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
 • Předmětem konzultace není posouzení věcného obsahu projektu z hlediska jeho kvality a účelnosti, či hospodárnosti a efektivity požadovaných finančních prostředků. Toto je předmětem věcného hodnocení a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.
 • Dotazy je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy.
 • V případě, že žadatel nedodá seznam otázek v požadovaném termínu, je v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu rozhodnout, zda se bude konzultace konat.
 • Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách https://opvvv.msmt.cz/seminare.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.
Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Pravidla pro změnu výzvy jsou uvedena v kapitole 5.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8.3 Přílohy výzvy

 • Příloha č. 1 Indikátory
 • Příloha č. 2 Kritéria pro hodnocení projektů

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

 • Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část zveřejněná na https://opvvv.msmt.cz;
 • Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory zveřejněn na https://opvvv.msmt.cz

8.5 Ostatní ustanovení

Řídicí orgán v průběhu procesu schvalování uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4, a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část:

 • postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
 • postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
 • postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3;
 • postupy pro využití zásobníku náhradních projektů jsou uvedeny v kapitole 2 a 5.4.

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např.  z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků).

V případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně/finanční opravy za nedodržení podmínek výzvy budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.