ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_18_055 - Smart Akcelerátor II

Oddíly výzvy

26

V rámci projektu výzvy Smart akcelerátor I byl pořízen CRM systém – je možné jeho provoz (licenční poplatky) hradit z projektu výzvy Smart akcelerátor II?

Udržitelnost CRM systému není ve výzvě Smart akcelerátor I nikterak stanovena, a proto jsou náklady spjaté s jeho dalším provozem v rámci projektu výzvy Smart akcelerátor II uznatelné.

25

Co je možné hradit z projektu výzvy Smart Akcelerátor II ve vazbě na udržitelnost projektu z výzvy Smart akcelerátor I? V rámci udržitelnosti projektu z výzvy Smart akcelerátor I je nutné např. zorganizovat jednání Řídícího výboru RIS, aktualizovat některé analýzy atd. výše uvedené se nebude vykazovat do indikátorů/výstupů  projektu z výzvy Smart Akcelerátor II, lze ale z projektu výzvy Smart Akcelerátor II hradit např. výdaje za občerstvení, pronájem, které budou třeba nezbytné k zorganizování jednání ŘV RIS, které je předmětem udržitelnosti projektu výzvy Smart Akcelerátor I či nákup nových dat (výstupů), které budou potřebné k aktualizaci analýz vzniklých v rámci realizace projektu Smart Akcelerátor I?

Z projektu výzvy Smart Akcelerátor II je nutné vzhledem k podmínkám udržitelnosti výzvy Smart Akcelerátor I vyjmout náklady spojené se stanovenými minimálními požadavky na udržitelnost, tj. jedno zasedání Krajské rady pro konkurenceschopnost (další jednání je již možné hradit z projektu výzvy Smart Akcelerátor II), jedna aktualizace krajského annexu, přičemž u pořizovaných informačních zdrojů je nutné vyčíslit, z jaké části jde o zdroje pořizované pro potřeby udržitelnosti projektu výzvy Smart Akcelerátor I a z jaké části jde o zdroje pořizované pro další potřeby projektu výzvy Smart Akcelerátor II, a to zejména v aktivitě Mapování a analýzy, z této části bude náklad z projektu výzvy Smart Akcelerátor II způsobilý.

24

Jaká je míra závaznosti realizace 3 příkladových fiší strategických intervencí/projektů, které jsou povinnou přílohou žádosti o podporu a jsou předmětem věcného hodnocení? Lze se od nich v průběhu realizace v odůvodněných případech odklonit?

V souladu s pozn. 5 pod čarou, na str. 14, není dopracování všech předkládaných fiší až do podoby extenzivní projektové fiše připravené k realizaci v průběhu realizace projektu striktně závazné, pokud se Krajská rada pro inovace/konkurenceschopnost rozhodne od jejich přípravy z podložených důvodů upustit. Žadatel je však v takovém případě povinen zažádat o podstatnou změnu v projektu.

23

Může být projekt podpořený asistenčním voucherem v rámci aktivity Asistence zároveň strategickým projektem/intervencí?

Pro projekty podpořené asistenčním voucherem platí jako podmínka definice strategické intervence/projektu, dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 2. Tato podmínka platí také pro výstupy práce RIS3 developerů v aktivitě Základní tým, pro pilotované intervence v aktivitě Pilotní ověření i intervence, které jsou předmětem Design Option Paper v rámci aktivity Twinning. Všechny projekty, které jsou zařazovány do Akčního plánu krajské RIS3 strategie, musí splňovat definici strategické intervence/projektu.

22

Jaké dokladování je závazné pro vykázání strategické intervence v relevantních indikátorech?

Strategické intervence/projekty se ŘO dokládají v podobě podrobné projektové fiše (tj. stav intervence/projektu koncepčně připraveného k realizaci). Dále se dokládá informace o tom, jak s připravenou intervencí/projektem naložila Krajská rada pro inovace (tj. zda došlo ke schválení zařazení do Akčního plánu krajské RIS3 strategie). Intervence/projekty vstupující do Akčního plánu krajské RIS3 strategie musí splňovat definici strategické intervence/projektu (jedná se o požadavek relevantní pro výstupy z Aktivity Základní tým, pro předměty Design Option Paper v rámci aktivity Twinning, projekty podpořené prostřednictvím voucheru v aktivitě Asistence a předměty pilotáže v rámci aktivity Pilotní ověření. Strategická intervence se po doložení výše uvedeného započítává do indikátoru 5 43 03 Počet nových nástrojů podpory VaVaI na regionální úrovni. Dále se započítá do indikátoru 5 43 01 Počet nových projektových záměrů připravených za podpory Smart Akcelerátoru, pokud splňuje jeho definici. V případě, že se na jedné intervenci/projektu pracuje v rámci více aktivit projektu (např. intervence je nejdříve připravena prostřednictvím aktivity Základní tým a následně je podpořena voucherem v rámci aktivity Asistence, či pilotně vyzkoušena v rámci aktivity Pilotní ověřování), započítává se do indikátoru pouze jednou, neboť se jedná stále o stejnou intervenci/projekt.

21

Je možné, aby byly do indikátoru 5 43 01 „Počet nových projektových záměrů připravených za podpory Smart Akcelerátoru“ započítány i projekty financované/realizované z jiných než dotačních prostředků (např. z vlastních zdrojů nositele)?

Pro potřeby výzvy Smart Akcelerátor II byla definice indikátoru oproti podobě ve výzvě Smart Akcelerátor I změněna tak, aby do indikátoru bylo možné zahrnout i strategické projekty realizované z nedotačních zdrojů, včetně zdrojů vlastních. Nová definice: Absolutní počet nových projektových záměrů přispívajících k naplnění cílů RIS3 připravených za podpory Smart Akcelerátoru, předložených do relevantní výzvy relevantního mezinárodního, národního programu a akceptovaných k hodnocení, případně financovaných z jiných zdrojů.

Pro zápočet do hodnoty indikátoru je klíčové, aby bylo v době realizace projektu doložitelné, že projekt buďto prošel fází přijatelnosti nějakého dotačního programu na národní či mezinárodní úrovni nebo byl schválen k financování z jiných prostředků. Pokud toto není doložitelné v době realizace projektu, daný výdaj je uznatelný, ale výsledek se nezapočítává do hodnoty indikátoru.

20

Jaký je rozdíl mezi pojmy Strategická intervence a Strategický projekt?

Linie mezi pojmy není až tak podstatná – do značného rozsahu se mohou tyto pojmy prolínat. Proto také je definice dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, str. 6 stanovena pro strategickou intervenci/projekt. V obecné rovině lze rozdíl mezi intervencí a projektem vysvětlit na paralele k Operačnímu programu – vyhlašované výzvy jsou intervence veřejné správy – jde o určité opatření/podpůrné schéma s určitým nastavením, projekty jsou pak samostatné projekty, které se s pomocí výzvy realizují. Strategické aktivity Základního týmu tak mohou mít podobu jak intervence (např. nějaké podpůrné schéma připravené týmem Smart Akcelerátoru, jako např. inovační či kreativní vouchery, soutěž pro studentské podnikatelské nápady, pilotovaný nástroj na podporu duálního vzdělávání apod. Můžou však mít i podobu strategického projektu, a to tehdy, pokud je výsledek aktivity podáván ještě do nějaké soutěže o prostředky (popř. je financován z jiných zdrojů), např. příprava rozšíření vědeckotechnického parku nebo vybudování inkubátoru a podání takového projektu do OP PIK, podpora konkrétního projektu výzkumné spolupráce mezi více aktéry místního inovačního ekosystému podávaného do OP VVV, Horizontu 2020 apod.

Definici strategické intervence/projektu musí splňovat aktivity, na kterých pracuje realizační tým (Základní tým, Twinning, Pilotní ověření) a také projekty podpořené aktivitou Asistence – jedná se o projekty/intervence, které jsou z rozhodnutí/se svolením Krajské rady pro inovace zařazovány do Akčních plánů krajské RIS3 strategie.

19

Jakým způsobem bude dokládáno ověření poptávky pro pilotní ověřování? Co bude vyžadováno, co bude nutné doložit, aby se prokázal zájem ze strany cílové skupiny?

Forma ověření poptávky se může lišit v závislosti na typu pilotované intervence – může se jednat např. o průzkumy, dotazníková šetření, rozhovory/konzultace, lze se opírat i o doložitelné historické zkušenosti daného či jiného regionu.

18

Lze projekty/intervence realizované v rámci aktivity Pilotní ověřování zařadit mezi strategické intervence a vykázat tak v příslušném indikátoru?

Ano, intervence realizované prostřednictvím aktivity Pilotní ověřování jsou započítávány do indikátoru 5 43 03 Počet nových nástrojů podpory VaVaI na regionální úrovni.

17

Jaký bude výstup z aktivity Pilotní ověřování – co je závazné, co bude potřeba doložit, co bude potřeba zdůvodnit, případně udržet?

Výstupem je především podrobná hodnoticí zpráva, která zároveň v závěru předmět pilotního ověření doporučuje nebo nedoporučuje k realizaci v širším měřítku a zdůvodňuje proč. Podrobně jsou povinné výstupy aktivity Pilotní ověřování popsány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část (dále jen „Pravidla“), str. 26-27. Pokud z relevantních důvodů nebude možné provést hodnocení pilotované intervence v době realizace projektu, bude nutné jej provést v době udržitelnosti. ŘO plánuje v aktualizaci Pravidel doplnit povinnost doložit též reflexi plánovaného nositele odpilotované intervence na tuto hodnoticí zprávu deklarující s patřičným zdůvodněním zájem či nezájem o realizaci dané intervence v širokém měřítku.

16

Může být cílovou skupinou v rámci aktivity Pilotní ověřování (resp. příjemcem voucheru či jiné formy podpory) univerzita? Jedná se v takovém případě o podporu de minimis?

Cílovou skupinou (příjemcem přímé podpory) může být univerzita stejně jako řada jiných veřejnoprávních i soukromoprávních subjektů za podmínky, že podpora nezasahuje do oblastí podpory jiných operačních programů než OP VVV. Režim, ve kterém subjekt podporu získává, není dán typem subjektu, ale charakterem projektu/aktivit, na které subjekt podporu dostává (hospodářská /nehospodářská činnost), to rozhoduje o tom, zda příjemce podpory dostane tuto podporu v režimu de minimis nebo mimo režim veřejné podpory.

15

Mohou být součástí nákladů na pilotní ověřování i náklady na přímé transfery cílové skupině (např. zaplacení voucheru, přímé proplacení určitých nákladů, úhrada osobních nákladů zapojené osoby do pilotního ověřování apod.)?

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy Smart akcelerátor II obsahují část týkající se přímé podpory (str. 41). Ta hovoří o tom, že nad rámec možností, která poskytují PpŽP – Obecná část, lze v aktivitě Asistence a aktivitě Pilotní ověření uplatnit i speciální řešení přímé podpory – vouchery. Kromě tohoto speciálního nástroje na podporu cílové skupiny však platí vše, co umožňují PpŽP – Obecná část. Osobní náklady cílové skupiny zapojené do pilotního ověření lze zahrnout do kategorie Doprovodné aktivity, viz str. 165 Obecných pravidel. Nutnou podmínkou uznatelnosti nákladů je existence smlouvy uzavřené mezi příjemcem/partnerem a danou osobou (např. nepojmenovaná smlouva, smlouva o vzdělávání, smlouva o dílo apod.)

14

Jsou práce související s přípravou projektu předkládaného do výzvy Smart Akcelerátor II uznatelným výdajem projektu realizovaného v rámci výzvy Smart Akcelerátor I?

Výdaj na přípravu projektu Smart Akcelerátor II bude z projektu Smart Akcelerátor I způsobilý pouze v případě, pokud si shodné náklady na přípravu nebude žadatel/příjemce ani partner nárokovat z výzvy Smart Akcelerátor II. Dvojí financování nákladů z obou výzev je striktně zakázáno a příjemce dotace z výzvy Smart akcelerátor I a žadatel ve výzvě Smart Akcelerátor II tuto skutečnost při uplatňování nákladů na přípravu projektu do výzvy Smart Akcelerátor II dosvědčí Čestným prohlášením o nárokování konkrétních nákladů pouze v jedné z daných možností. Žadatelům/příjemcům je ze strany Řídicího orgánu důrazně doporučeno, aby nedocházelo k časovému souběhu úvazku konkrétního pracovníka z projektu Smart akcelerátor I s úvazkem na projektu Smart akcelerátor II. Časové oddělení práce na „starém“ a „novém“ projektu značně napomůže jednoznačnému prokázání žadatele/příjemce, že ke dvojímu financování nákladů nedochází.

Příprava projektu Smart Akcelerátor II se nebude započítávat do indikátoru 5 43 01 Počet nových projektových záměrů připravených za podpory Smart Akcelerátor. Je tomu tak zejm. s ohledem na zajištění koncepčně shodného přístupu ke všem příjemcům a skutečnost, že řadě příjemců se nemusí podařit projekt do výzvy Smart Akcelerátor II podat včas tak, aby v době realizace projektu ve výzvě Smart Akcelerátor I došlo ke schválení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu podávaného do výzvy Smart Akcelerátor II.

13

Je možné v případě vzdělávání cílové skupiny, která by vzdělání mohla využít pro svou hospodářskou činnost (např. členové inovačních platforem/krajské rady pro inovace z firemní sféry), veřejnou podporu ošetřit poskytnutím vzdělávání v režimu de minimis? Kdo a kde podporu v režimu de minimis eviduje?

Ano, je to možné. V takovém případě by musela být vyčíslena výše podpory stanovená rozdílem mezi tržní cenou školení a cenou, za kterou bylo školení poskytnuto v rámci projektu SmAcc II (v případě bezplatného školení je tato cena 0,- Kč).

Příjemce/partner by musel tuto podporu poskytnout danému subjektu jako podporu de minimis a zaznamenat ji do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory do Centrálního registru podpor malého rozsahu (Registru de minimis).

Příjemce je povinen informovat poskytovatele (ŘO OP VVV) o celkové výši prostředků, kterou poskytl dalším subjektům prostřednictvím voucherů (minimálně v této struktuře údajů: název/IČ subjektu, kterému byl voucher poskytnut, výše podpory/hodnota voucheru, datum poskytnutí a režim podpory). Tyto informace příjemce doloží jako přílohu zprávy o realizaci projektu/závěrečné zprávy o realizaci projektu – viz kap. 7.1.1 a 7.1.3. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

12

Jsou v rámci aktivity Twinning způsobilé výdaje na reciproční cesty zahraničních pracovníků do instituce partnera projektu?

Ano, tyto výdaje jsou způsobilé.

11

Bude se v rámci aktivity Asistence započítávat smlouva o poskytnutí dotace uzavřená na přípravu projektu do indikátoru 5 43 01 Počet nových projektových záměrů připravených za podpory Smart Akcelerátoru a zároveň do indikátoru 5 43 10 Počet podpořených spoluprací?

Ne, spolupráce (smlouva) mezi poskytovatelem voucheru a příjemcem voucheru do indikátoru 5 43 10 započítávána nebude. Příprava projektu/projektového záměru v rámci aktivity Asistence se bude započítávat pouze do indikátoru 5 43 01. Z aktivity Asistence se do indikátoru 5 43 10 načítá pouze smlouvou podložená spolupráce vzniklá s pomocí voucheru mezi aktéry inovačního prostředí (tj. spolupráce mezi subjekty, kde ani jednou stranou není instituce příjemce či partnera projektu). Dále se do indikátoru 5 43 10 Počet podpořených spoluprací se započítávají spolupráce vzniklé v rámci aktivity Základní tým, Twinning, nebo Pilotní ověření. Ve všech případech platí, že do indikátoru se smlouvou podložená spolupráce načte pouze v případě, že příjemce/partner prokáže účast/podíl na vzniku dané spolupráce.

10

Bude nějak ošetřeno GDPR u karty účastníka?

GDPR je pro indikátor 6 00 00 nově ošetřeno přímo v Kartě účastníka, kde je cílová skupina informována o svých právech.

9

Je nutné s ohledem na charakter projektu vypisovat pro asistenční vouchery v rámci aktivity Asistence a Pilotní ověření zvlášť výzvu v režimu de minimis a zvlášť v režimu mimo veřejnou podporu?

Žadatel vypisuje jednu výzvu a v podmínkách této výzvy stanoví, že podporu bude dle charakteru projektu poskytovat buď v režimu mimo veřejnou podporu, nebo v režimu de minimis. Více viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část kapitola 8.7.2.

8

Je finanční limit určený na asistenční vouchery v rámci aktivity Asistence a Pilotní ověření stanoven včetně 15% spolufinancování nebo je možné tento limit navýšit o částku spolufinancování?

Rozsah finančních limitů určených pro asistenční vouchery v rámci aktivity Asistence (1-12 mil. Kč) a Pilotní ověření (0,5-15 mil. Kč) je stanoven včetně podílu spolufinancování. Spolufinancování může (ale nemusí) příjemce Smart Akcelerátoru přesunout v celém či částečném rozsahu na nositele voucheru. Procento kofinancování ze strany nositele voucheru nesmí převýšit procentuální sazbu kofinancování příjemce u projektu Smart Akcelerátor II (tj. 15 %).

7

Přílohou žádosti o podporu jsou tři strategické intervence. Je nutné, aby se jednalo o zcela nové intervence, nebo je možné navázat na některé, které byly rozpracovány ve výzvě č. 02_15_004 Smart Akcelerátor?

Nemusí se jednat o zcela nové intervence, je však třeba, aby v rámci výzvy č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II došlo k posunu oproti výzvě č. 02_15_004 Smart Akcelerátor a ve speciální příloze žádosti o podporu je nutné popsat konkrétní návaznost na předcházející projekt.

6

Jaký je rozdíl mezi pozicí RIS3 developera a Manažerem strategické intervence.

Pozice RIS3 developera je povinná v aktivitě Základní tým a váže se k ní počet vygenerovaných strategických intervencí, a to indikativně 3 na 0,5 úvazku, od kterého je možné se po řádném zdůvodnění odchýlit. Pozice Manažera strategické intervence je pouze pozice příkladová, volitelná, na kterou není navázána žádná povinnost produkce strategických intervencí, v chápání Řídicího orgánu je to spíše pozice svázaná k jedné konkrétní strategické intervenci, kde je např. nutné specifické know-how, může se jednat i o pozici vzniklou pro potřeby tvorby Design Option Paper v aktivitě Twinning.

5

Je možné poskytnout školení pro členy Krajské rady pro inovace na téma „Jak automatizovat firmu (Průmysl 4.0)“?

Pokud by to bylo v obecné rovině, pak je to možné.

Poskytnout uvedené školení pro členy Krajské rady pro inovace je možné za předpokladu, že těmto členům nebudou poskytnuty informace, které by mohli tito členové využít v rámci svých hospodářských činností a získat konkurenční výhodu. Za informace, které nevedou k získání konkurenční výhody lze považovat např. školení o možnostech automatizace v obecné rovině. V případě pochybností lze např. zvážit vhodnost účasti konkrétních členů Krajské rady pro inovace, či poskytnout jim školení v režimu de minimis.

4

Je možné uspořádat pro členy Krajské rady pro inovace školení/seminář např. na nové technologické/výzkumné/inovační trendy apod.?

Aby byla tato školení/semináře způsobilá, musely by být jejich účastníkům poskytnuty pouze obecné informace o trendech a rozvoji inovačního prostředí a zároveň se musí jednat o školení/seminář, který je v souladu se zaměřením krajské RIS3 strategie. Není možné poskytnout členům Krajské rady pro inovace takové informace, které by mohli tito členové (příp. podniky, pro něž pracují) využít v rámci výkonu svých hospodářských činností a získat konkurenční výhody oproti jiným subjektům. Je třeba se vyhnout školením např. na konkrétní software, který by členové Krajské rady (příp. podniky, pro něž pracují) mohli využít pro svou hospodářskou činnost.

V případě pochybností lze např. zvážit vhodnost účasti konkrétních členů Krajské rady pro inovace, či poskytnout jim školení v režimu de minimis.

3

Je v rámci aktivity Vzdělávání možné zahrnout do způsobilých výdajů i exkurze, např. do Jihomoravského inovačního centra nebo podobného subjektu za účelem výměny zkušeností?

Ano, tyto výdaje je možné zahrnout do způsobilých výdajů.

2

Je třeba, aby Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu bylo pro partnera projektu vystaveno na celou dobu realizace projektu? Standardně je nyní uzavíráno vždy na jeden rok.

Řídicí orgán doporučuje, aby bylo Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu pro partnera projektu uzavřeno na celou dobu realizace projektu bez nutnosti jeho každoročního prodlužování.

1

V případě, že by se na semináři vybíral poplatek za účast, bylo by to následně považováno jako generování příjmů z projektu a bude nutné toto vykazovat v rámci žádosti o platbu?

Ano, jedná se o příjem, který lze dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část považovat za příjem mimo článek 61 Obecného nařízení, tedy jiný peněžní příjem (viz kap. 8.9.2).