ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

28. listopadu 2018 - 15. dubna 2019

Celkový objem

1 000 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

595 mil. Kč

Předložené žádosti

736 mil. Kč

Vyřazené žádosti

141 mil. Kč

Zbývající objem

405 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?      

Cílem ESF výzvy pro vysoké školy II je podpořit vysoké školy, které chtějí zvýšit kvalitu a profilaci svých vzdělávacích aktivit, zavádět praxi do studijních programů, snížit studijní neúspěšnost studentů a zvýšit počet studentů vysokých škol se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit.

 

Kdo může o dotaci požádat?

Veřejné, státní i soukromé vysoké školy.

Žadatel může předložit nejvýše jednu žádost o podporu.

 

Jaké aktivity jsou podporované?

Povinně volitelné aktivity mohou být realizovány průřezově napříč specifickými cíli 1 a 2 prioritní osy 2. Žadatelé si volí minimálně jednu ze 4 povinně volitelných aktivit popsaných ve výzvě. Žadatelé mohou vybírat také 2 volitelné aktivity.

Zaměřit se mohou například na:

  • zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy,
  • tvorbu nových a/nebo úpravu obsahu stávajících bakalářských a magisterských studijních programů/oborů zohledňujících potřeby praxe,
  • posílení internacionalizace,
  • rozvoj vazeb mezi VŠ a jejími absolventy v souvislosti s uplatnitelností absolventů na trhu práce,
  • zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb,
  • zvýšení zájmu o studium na VŠ, adaptaci nových studentů pro studium na vysoké škole a usnadnění přechodu ze SŠ na VŠ.

 

Jak a kdy si zažádat?

Výzva byla vyhlášena dne 28. 11. 2018. Žádosti o podporu budou přijímány prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 28. 11. 2018 od 10:00 hod. do 15. 4. 2019 do 14:00 hod.

 

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 1 000 000 000 Kč               

Minimální výše výdajů na každý projekt: 1 500 000 Kč

Maximální výše výdajů:

  • Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Česká zemědělská univerzita v Praze: 60 000 000 Kč;
  • ostatní žadatelé: 35 000 000 Kč.

V případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR.

 

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce EU a ESIF

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

opvvv.msmt.cz

opvvv@msmt.cz

 

Další informace

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 31. 1. 2019 aktualizaci výzvy č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II, přílohy č. 1 – Indikátory a Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Aktualizací došlo ke změně výzvy, a to u přípustného místa realizace u aktivity č. 4 – Posílení internacionalizace, kdy je nově rozšířena možnost realizace i na území mimo EU. Ke stejné změně došlo i ve specifické části pravidel pro žadatele a příjemce. Dále dochází ke zpřesnění (ve specifických pravidlech) u indikátorů 5 30 01 (Počet nově vytvořených studijních programů vyučovaných ve spolupráci s jinou VŠ), kde může být doložena i kopie rozhodnutí o rozšíření akreditace, a u indikátoru 5 29 02 (Počet studijních programů s alespoň jedním předmětem nově vyučovaným v cizím jazyce), kde budou vykazovány pouze takové studijní programy, ve kterých jsou předměty vyučované v cizím jazyce nabízeny jako povinné či povinně volitelné. V příloze č. 1 – Indikátory dochází u indikátoru 5 29 02 (Počet studijních programů s alespoň jedním předmětem nově vyučovaným v cizím jazyce) ke stejné úpravě textace jako ve specifických pravidlech a k formální úpravě u indikátoru 5 31 05 (Počet nových studijních programů celkem), kdy dochází k vyškrtnutí nadbytečného indikátoru 5 29 01 ze sloupce Specifikace k výzvě.