ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II

Oddíly výzvy

22

Je možné do rozpočtu projektu výzvy ESF II dát položky jako funkční celky?

Rozpočet by měl být členěn dle jednotlivých pracovních pozic plánovaných v projektu.

21

Je způsobilým výdajem propagace v rámci výzvy ESF II?

Propagace není podporovanou aktivitou ESF výzvy pro vysoké školy II.

20

Příloha Realizační tým ESF výzvy pro vysoké školy II je určena pro hodnocení projektu. Do jaké míry je závazná i pro období realizace projektu?

Tato příloha (informace v ní obsažené) je závazná i pro období realizace.

19

V indikátoru 5 40 01 Počet podpořených pracovníků VŠ může být 1 osoba vykázána vícekrát? Právě tolikrát, kolik podpor obdrží?

Ano, tento stav s nejvyšší pravděpodobností nastane, př.: 1 osoba absolvuje 4 školení, každé po 10 hodinách – cílová hodnota indikátoru 5 40 01 = 4, cílová hodnota indikátoru 6 00 00 = 1, cílová hodnota indikátoru 5 25 10 = 1.

18

Jak vykazovat indikátor 5 17 10 počet Romů v organizaci? Máme uvádět počet nebo rozdíl? Výklad indikátoru v příloze výzvy, ve specifických pravidlech a v uvedeném odkazu se drobně liší.

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část mírně upravují definici uvedenou v Národním číselníku indikátorů. Je nutné vykazovat všechny Romy v organizaci, tedy bez ohledu na jejich přímé zapojení do ESF projektu.

17

Může žadatel v rámci projektu ERDF II pořídit takový přístroj, který nevyužije nikdo ze studentů podpořených v projektu ESF II (tzn., v indikátoru 5 27 05 se neobjeví žádný student z programu, který byl vylepšen v ESF II)? Mohou ho využívat pouze ostatní studenti (tedy studenti nepodpořeni z ESF II), kteří by tedy tvořili cílovou hodnotu indikátoru?

V Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část je komplementarita definována tak, že „může být realizována samostatně“ a „nevyžaduje podmíněnost realizace komplementární intervence“. Vazba mezi jednotlivými projekty, které jsou spolu komplementární, tedy není stanovena tak, že jeden podmiňuje druhý, ale že spolu úzce souvisejí, zejména z hlediska účelu dotace každého z nich.

Komplementární výzvy ESF II a ERDF II kombinují podporu infrastruktury a studentů. Skutečnost, že se konkrétní infrastruktura podpořená z projektu ve výzvě ERDF II časově nepotká s konkrétními studenty z komplementárního projektu v rámci výzvy ESF II, není důvodem pro změnu cílové hodnoty 5 27 05, když účel vybudování dané infrastruktury zůstane zachován. Oba projekty, ESF i  ERDF, podpoří díky dané infrastruktuře studenty, a byť to nebudou tytéž fyzické osoby, účel dotace obou projektů bude naplněn.

16

Může být nově vyučovaný předmět v cizím jazyce v aktivitě č. 2 jako volitelný předmět? Bude se vykazovat v relevantních indikátorech?

Je možné tvořit i volitelné předměty v cizím jazyce. V indikátorech ovšem budou vykazovány pouze ty studijní programy, ve kterých jsou nově vyučované předměty v cizím jazyce nabízeny jako povinné a povinně volitelné.

15

Je možné v aktivitě č. 2 zavést nové metody výuky pro studijní programy, které byly nedávno akreditované?

Ano, výzva ani doprovodná dokumentace tento model nezakazuje. Dovolíme si však upozornit, že nesmí docházet k dvojímu financování (překryvem s aktuálně realizovanými projekty) a v případě blízké časové souslednosti doporučíme zvýšenou pozornost při zdůvodňování potřebnosti nové metody.

14

Za jakých podmínek je možné rozšíření akreditace v aktivitě č. 2?

Aktivita č. 2 necílí na získávání/rozšíření akreditací. Studijní programy upravené v této aktivitě se také nevykazují v indikátorech.

13

Jsou možné zahrnout do aktivity č. 2 odborné/profesní školení pro pracovníky VŠ?

Aktivita č. 2 podporuje zvyšování kvalifikace nebo pedagogických kompetencí akademických i neakademických pracovníků. Tito pracovníci musí být zaměstnanci instituce žadatele/příjemce. Aktivita výzvy „zvýšení kvalifikace nebo pedagogické kompetence akademických i neakademických pracovníků“ je primárně zaměřena na vzdělávání pracovníků vysoké školy, tvorbu vzdělávacích kurzů pro tyto pracovníky je možno chápat pouze jako doplňkovou činnost.

12

Mají být do indikátorů, v jejichž názvech figuruje termín „nový“ studijní program (např. 5 31 05), započítány i programy inovované?

Výzva prakticky nezná pojem „inovace“, ale do indikátoru 5 31 05 Počet nových studijních programů celkem budou započítány všechny nové studijní programy, všechny programy, u kterých došlo k prodloužení platnosti akreditace, všechny studijní programy, u kterých došlo k rozšíření akreditace a všechny studijní programy, ve kterých bude nově vyučován předmět v cizím jazyce.

11

Povinná příloha Popis parametrů nových či upravovaných studijních programů bude zahrnovat pouze programy z aktivity č. 3 ESF II projektu, nikoliv programy z aktivity č. 2 a č. 4? Tedy ty, které budou vykázány v indikátoru 5 31 01?

Budou zde zahrnuty všechny studijní programy, které se objeví nejen v indikátoru 5 31 01 Počet nových studijních oborů zaměřených na praxi, ale i  v  indikátoru 5 30 01 Počet nově vytvořených studijních programů vyučovaných ve spolupráci s jinou VŠ. Programy, u kterých dojde pouze k  dílčím změnám, jež nevedou k udělení akreditace, zde uvedeny být nemusejí (ale jako doplněk uvedeny být mohou).

10

Je stanoven přibližný počet studijních programů, které mají být nově akreditované v aktivitě č. 3?

Není, výzva záměrně nestanovuje minimální či maximální počty studijních programů. Žádost s nízkým počtem studijních programů, které budou upravovány v aktivitě č. 3 ESF výzvy pro vysoké školy II, nebude nijak znevýhodněna oproti žádostem s vysokým počtem studijních programů, které budou upraveny v aktivitě č. 3 ESF výzvy pro vysoké školy II.

9

Akreditace nového studijního programu (reakreditace) – je možné realizovat projekt s klíčovou aktivitou 3, kdy příprava akreditace (reakreditace) bude probíhat již před podáním žádosti a akreditační spis bude dokončen a předložen akreditační komisi v době realizace projektu (žádost o akreditaci a udělení akreditace bude samostatnou aktivitou projektu s relevantním indikátorem). Tedy je možné např. nastavit datum zahájení projektu (tj. způsobilost nákladů na přípravu akreditačního spisu) již před podáním žádosti nebo např. od 1. 4. 2019?

Výdaje jsou způsobilé od 1. 9. 2017. Od tohoto data lze nárokovat náklady na přípravu studijních programů, které budou podány na Národní akreditační úřad a schváleny před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Je však potřeba upozornit, že zcela jistě půjde o zahájení fyzické realizace projektu (půjde totiž o realizaci jedné z věcných aktivit projektu, v tomto případě nejde o přípravu projektu). Dosavadní zkušenosti s hodnocením také poukazují na fakt, že bude potřeba věnovat větší pozornost zdůvodnění těchto nákladů vzhledem k aktivitám projektu.

Dále si dovolujeme upozornit na znění obecného nařízení 1303/2013, hlava VII, kap. III, článek 65, bod 6., kde je uvedeno následující: „Operace nelze vybrat pro poskytnutí podpory z fondů ESI, pokud byly fyzicky dokončeny nebo plně provedeny dříve, než příjemce předloží žádost o financování v rámci programu řídicímu orgánu, a to bez ohledu na to, zdali příjemce provedl všechny související platby či nikoliv.“, tedy jinými slovy, že operace (tj. dle vysvětlení pojmů v obecných pravidlech projekt) nesmí být fyzicky ukončena dříve, než bude předložena žádost o financování. Z daného plyne, že pokud by byl celý projekt postaven na získávání akreditací, které by byly uděleny před podáním žádosti  o  podporu, nemohly by být tyto výdaje zpětně proplaceny, protože projekt by již byl fyzicky ukončen.

8

Je možné upravovat programy, které již praxi mají? Jedná se zvláště o školy s uměleckým zaměřením.

Ano, PpŽP – specifická část uvádějí, že i takové studijní programy mohou být upravovány, akreditovány a následně vykázány v patřičných indikátorech. Nemusí jít nutně pouze o školy s uměleckým zaměřením.

7

Jaký je základní rozdíl v aktivitě č. 3 mezi výzvami č. 15 ESF výzva pro vysoké školy a ve výzvě č. 56 ESF výzva pro vysoké školy II?

Základní rozdíl spočívá v akcentaci studijních programů s praxí v ESF výzvě pro vysoké školy II, tzn. zavedení či zvýšení podílu praxe ve studijním programu či v práci s programy, které již mají praxi v dostatečné míře zavedenou. Nejsou tedy možné úpravy studijních programů (jak tomu bylo ve výzvě č. 15), které by reflektovaly požadavky trhu práce, avšak nijak by nepracovaly s praxí.

6

V rámci ESF II výzvy je možné podpořit akademické a ostatní pracovníky VŠ. Je možné upřesnit pojem ostatní pracovníci VŠ?

Za ostatní pracovníky VŠ je možné považovat neakademické pracovníky, kteří spolu s akademickými pracovníky tvoří množinu všech pracovníků na dané vysoké škole (např. půjde o technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky poradenských center apod.).

5

Je možné pořádat letní školu pro zájemce o studium v aktivitě č. 7? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano, letní škola pro zájemce o studium patří do aktivity č. 7, konkrétně je možné ji podřadit pod usnadnění přechodu ze SŠ na VŠ. Tato volitelná aktivita není navázána na žádné indikátory.

4

Za jakých podmínek je možné realizovat letní školu pro zahraniční studenty? V případě poplatku za letní školu – jedná se o příjem projektu?

Ano, je možné realizovat letní školu pro zahraniční studenty, ovšem je nutno ji chápat jako volnočasovou aktivitu, které se musí účastnit studenti nebo pracovníci instituce žadatele/příjemce, případně osoby z cílové skupiny. V opačném případě by byla naplněna jedna z vyloučených aktivit výzvy.

Pokud dochází ke zpoplatnění letní školy, jedná se o příjem projektu.

3

Je možné realizovat aktivitu č. 4, pokud nerealizujeme nové multiple a joint degree programy?

Ano, aktivita č. 4 nabízí i jiné podaktivity, např. školení pracovníků vysoké školy (ti jsou vykazováni v indikátorech), mobility studentů či pracovníků vysoké školy.

2

Jaké indikátory jsou spjaté s realizací double degree programů?

Vykazovány budou indikátory 5 30 01 Počet nově vytvořených studijních programů vyučovaných ve spolupráci s jinou VŠ a 5 43 10 Počet podpořených spoluprací. Dále, pokud budou takoví studenti, i indikátor 5 43 11 Počet studentů studujících v zahraničí. Na programy typu double degree nejsou na straně výstupových indikátorů navázáni absolventi prvních ročníků.

1

Je možné akreditovat joint a multiple degree programy? Je možné akreditovat pouze program za českou VŠ?

Dle vyjádření Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství je možné akreditovat společné studijní programy, které budou vyučovány ve spolupráci se zahraniční vysokou školou. Nastanou v zásadě dva možné scénáře – bude vydáno rozhodnutí o udělení nové akreditace, pokud vznikne zcela nový studijní program, či dojde ke změně studijního programu, který byl dosud vyučován v českém jazyce a nově by měl být vyučován v jiném jazyce (aby bylo možno takový studijní program vůbec nabízet zahraničním studentům), či bude vydáno rozhodnutí o rozšíření akreditace, pokud je program možno nabízet už v současnosti zahraničním studentům. Obě tyto cesty jsou reflektovány v PpŽP – specifická část.