ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

28. listopadu 2018 - 15. dubna 2019

Celkový objem

1 000 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

595 mil. Kč

Předložené žádosti

736 mil. Kč

Vyřazené žádosti

141 mil. Kč

Zbývající objem

405 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je podpora vysokých škol, které na základě specifického zaměření svých strategií chtějí dosáhnout zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zavádění praxí do studijních programů, zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti studentů.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce
SC 2 - Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů.

1.3 Číslo výzvy

02_18_056

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva
Komplementární výzva
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 2
Investiční priorita 2
Specifický cíl 1 ve vazbě s názvem Podpora VŠ
Prioritní osa 3
Investiční priorita 1
Specifický cíl 4 v oblasti vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

9. 11. 2018

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

28. 11. 2018

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

28. 11. 2018, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

15. 4. 2019, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
není stanovena
Maximální délka:
70 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

1 000 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: 1 500 000 Kč

Maximální výše výdajů1

 • Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Česká zemědělská univerzita v Praze: 60 000 000 Kč;
 • ostatní žadatelé: 35 000 000 Kč.

V případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR.


Rozdělení škol bylo stanoveno na základě počtu studentů v bakalářských a magisterských studijních programech v prezenční a distanční/kombinované formě studia (stav k 20. 1. 2018 dle dat ze SIMSu, hranice 16 000 studentů).

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Projekty, kde žadatelem je organizační složka státu (OSS), jsou financovány dle kapitoly 8.1.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. Ostatní projekty jsou financovány platbami ex ante.

3.5 Výše 1. zálohové platby

U způsobu financování ex ante dle bodu 8.1.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část bude výše první zálohové platby maximálně 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výše první zálohové platby bude pro každý projekt stanovena individuálně s přihlédnutím k finančnímu plánu uvedenému v žádosti o podporu a bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upraveny v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora vysokým školám, které poskytují vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému a které je financováno převážně z veřejných prostředků, k realizaci aktivit podporovaných touto výzvou, nemá charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie za předpokladu splnění podmínek uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část, kapitola 15.2.

Bude-li však partnerem projektu vysoká škola, která není převážně financována z veřejných prostředků, bude celý projekt podpořen v režimu de minimis (v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis) i přesto, že žadatelem bude vysoká škola, která je převážně financována z veřejných prostředků.

Další informace k podmínkám podpory nezakládající veřejnou podporu jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část, kapitola 15.2.

3.8 Podpora de minimis

Podpora vysokým školám, které poskytují vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému, ale které není financováno převážně z veřejných zdrojů, k realizaci aktivit podporovaných touto výzvou, bude poskytována v režimu de minimis (v souladu s ustanovením Nařízení EK (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis).

Další informace k podmínkám podpory de minimis jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 15.3.2.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů:

 • veřejné vysoké školy,
 • státní vysoké školy (organizační složky státu),
 • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, vykonávající veřejně prospěšnou činnost – soukromé vysoké školy (o. p. s., z. ú., aj.),
 • ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o., aj.).

Omezení výzvy:

Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu.

4.2 Partnerství

Účast partnera v projektu není nutnou podmínkou řešení projektu. Počet partnerů není omezen.

Oprávněnými partnery projektu jsou:

-          vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.2


2Organizační složky státu mohou být partnery jen bez finančního příspěvku.

 

5 Věcné zaměření

Aktivity v žádostech o podporu předkládaných v této výzvě mohou být realizovány průřezově napříč specifickými cíli 1 a 2 prioritní osy 2 OP VVV. Žadatelé si volí minimálně jednu z povinně volitelných aktivit, aktivita č. 1 je povinnou aktivitou každého projektu.

Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 5.2.4.

5.1 Specifický cíl

SC 1 – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce

SC 2 – Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání a snížení studijní neúspěšnosti studentů

5.1.1 Oprávněné aktivity

SC 1 – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce:

Povinně volitelné aktivity:

Aktivita č. 2: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy – zvýšení kvalifikace nebo pedagogické kompetence akademických i neakademických pracovníků; podpora nových metod výuky; zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce; modernizace softwarového vybavení; podpora distančního vzdělávání.

Aktivita č. 3: Tvorba nových a/nebo úprava obsahu stávajících bakalářských a magisterských studijních programů/oborů zohledňujících potřeby praxe – zavádění praxe do bakalářských a magisterských studijních programů, zapojení odborníků z praxe a/nebo zahraničí do tvorby či rozvoje studijních programů.

Aktivita č. 4: Posílení internacionalizace – rozvoj mezinárodní spolupráce, internacionalizace vysokoškolského prostředí, mobility studentů a pracovníků vysokých škol, rozvoj vztahů se zahraničními institucemi v rámci Graduate school formou joint a multiple degrees programů.

Volitelná aktivita:

Aktivita č. 5: Rozvoj vazeb mezi VŠ a jejími absolventy v souvislosti s uplatnitelností absolventů na trhu práce s cílem implementace do strategického řízení studijních programů na vysokých školách.

 

SC 2 – Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání a snížení studijní neúspěšnosti studentů:

Povinně volitelná aktivita:

Aktivita č. 6: Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb – zvyšování kompetencí akademických a neakademických pracovníků pro výuku studentů se specifickými potřebami, podpora motivace ke studiu a kariérové poradenství, tvorba a implementace vyrovnávacích kurzů, snížení studijní neúspěšnosti, zlepšení dostupnosti a zkvalitňování studijních materiálů.

Volitelná aktivita:

Aktivita č. 7: Zvýšení zájmu o studium na VŠ a adaptace nových studentů pro studium na vysoké škole, usnadnění přechodu ze SŠ na VŠ.

 

Další informace k podporovaným aktivitám jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4.1.

5.1.2 Vyloučené aktivity

SC 2 – Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání a snížení studijní neúspěšnosti studentů

 • výuka a její zajištění v akreditovaných studijních programech,
 • pilotáže studijních programů po udělení akreditace,
 • výzkumné aktivity,
 • volnočasové aktivity bez vazby na vzdělávání, posilování přenositelných kompetencí nebo internacionalizaci,
 • volnočasové aktivity, které neorganizuje instituce příjemce a volnočasové aktivity, kterých se neúčastní studenti nebo pracovníci instituce příjemce, případně osoby
  z cílové skupiny,
 • aktivity zaměřené na mimořádně nadané studenty,
 • pořizování staveb, dobudování, rekonstrukce, upgrade infrastruktury nebo úprava prostor,
 • úpravy obsahu a tvorba doktorských studijních programů.

5.1.3 Cílová skupina1)

studenti vysokých škol
akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol
1)

Pro SC 2 – Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání a snížení studijní neúspěšnosti studentů jsou navíc relevantní ještě následující cílové skupiny:

 • žáci a studenti, u kterých společenské a osobní faktory, jako jsou socio-ekonomický status, zdravotní stav, etnický původ nebo rodinné a kulturní zázemí, představují překážky pro přístup a úspěšné dokončení vysokoškolského vzdělání a následného uplatnění na trhu práce,
 • žáci středních škol a zájemci o studium na vysoké škole

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní

5.1.5 Návaznost na strategie

Aktivity projektu musí být v souladu se strategickým dokumentem vysoké školy v roli žadatele.

5.1.6 Udržitelnost

Nerelevantní 

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky s výjimkou aktivity č. 4, kdy může být místo realizace území Evropské unie i území mimo Evropskou unii.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Výdaje jsou způsobilé od 1. 9. 2017.

Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli. 

7.2 Monitorovací období

Pravidla pro stanovení délky prvního sledovaného období jsou uvedené v kapitole 7.1.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Pro projekty této výzvy platí, že část celkových způsobilých výdajů projektů bude vykazována formou nepřímých nákladů (viz kapitoly 8.7.4.1 a 8.7.4.3 v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část).  

Paušální sazba je stanovena ve výši 40 % přímých způsobilých nákladů na zaměstnance za účelem pokrytí zbývajících způsobilých nákladů projektu.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Předložení žádosti o podporu3 probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP14+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opvvv.msmt.cz). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.


3 Žádostí o podporu se rozumí žádost o poskytnutí dotace dle §14 odst. 3 na základě výzvy dle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyjma oprávněných žadatelů OSS.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího orgánu.

Kontaktní osoba výzvy: Mgr. Stanislava Podolková

E-mail: stanislava.podolkova@msmt.cz

Telefon: 234 814 425

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě.
 • Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
 • Předmětem konzultace bude pouze posouzení souladu plánovaných aktivit s výzvou, popř. způsobilost/nezpůsobilost požadovaných finančních prostředků či položek rozpočtu. Posouzení věcného obsahu projektu z hlediska jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti a efektivity požadovaných finančních prostředků je výhradně předmětem věcného hodnocení a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.
 • Dotazy je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy.
 • V případě, že žadatel nedodá seznam otázek v požadovaném termínu, je v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu rozhodnout, zda se bude konzultace konat.
 • Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách https://opvvv.msmt.cz/seminare.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách OP VVV u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Pravidla pro změnu výzvy jsou uvedena v kapitole 5.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8.3 Přílohy výzvy

 • Příloha č. 1 Indikátory
 • Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

- Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část jsou zveřejněna na odkaze:

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1000043.htm

-  Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou zveřejněna na odkaze:

https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy

-  Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na odkaze:

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1005517.htm

8.5 Ostatní ustanovení

Řídicí orgán v průběhu procesu schvalování uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4, a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v aktuálním znění. Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část:

 • postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
 • postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
 • postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3;
 • postupy pro využití zásobníku náhradních projektů jsou uvedeny v kapitole 2 a 5.4.

Podpora je poskytována formou dotace nebo formou finančních prostředků zařazených do rozpočtu výdajů OSS. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit.

V případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně za nedodržení stanovených podmínek budou stanoveny v právním aktu o  poskytnutí/převodu podpory.