ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

12. prosince 2018 - 29. listopadu 2019

Celkový objem

180 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

171 mil. Kč

Předložené žádosti

172 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

9 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je podpořit střední školy, vyšší odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty) formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání žáků a studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Tato výzva (č. 02_18_066) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území hl. m. Prahy. 

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
SC 2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
SC 5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

1.3 Číslo výzvy

02_18_066

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Zjednodušený projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva
Komplementární výzva
Operační program Praha - pól růstu
Specifický cíl 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let.
Operační program Zaměstnanost
Specifický cíl 1.3.1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

28. 11. 2018

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

12. 12. 2018

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu1)

12. 12. 2018, od 00 hod.
1)

V případě, že bude IS KP2014+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později, než je uvedené datum, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu2)

29. 11. 2019, do 14 hod.
2)

Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. listopadu 2019 do 14:00 hodin.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 8. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců
Maximální délka:
30 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

180 000 000 Kč.

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše výdajů: Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce:

 • pro SŠ a VOŠ: 

varianta a) se schvalovací doložkou Plánu aktivit (PA) vydanou po 1. lednu 2019:

200 000 Kč na subjekt + (počet žáků/studentů školy v denním studiu x 2 000 Kč a/nebo počet žáků/studentů školy v ostatních formách studia x 500 Kč)

varianta b) se schvalovací doložkou Školního akčního plánu (ŠAP) vydanou po 1. lednu 2019:

300 000 Kč na školu + (počet žáků/studentů školy v denním studiu x 3 000 Kč a/nebo počet žáků/studentů školy v ostatních formách studia x 750 Kč); 

 • pro školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže, internáty: 

100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 800 Kč).

V případě právnické osoby vykonávající činnost více druhů škol, nebo školy a školského zařízení, nebo více druhů školských zařízení je maximální výše výdajů stanovena pro každý druh školy/školského zařízení. Každý druh školy či školského zařízení se započítává pouze jednou. Podrobný postup pro stanovení maximální výše výdajů včetně uvedení konkrétních příkladů je uveden v příloze č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad.

Maximální částka na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč (v případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR; v případě, že by po přepočtu EUR na Kč byla částka vyšší než 5 000 000 Kč, platí podmínka maximální výše 5 000 000 Kč).

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Projekty, jejichž žadatelem není organizační složka státu (OSS), jsou financovány ex ante. 

Projekty, jejichž žadatelem je OSS, jsou financovány tímto způsobem: platby mezi ŘO a příjemcem, kterým je OSS se považují za platby ex-post a jsou podle toho daným způsobem evidovány na příslušných formulářích v MS2014+. Jedná se však o ex-post platbu z hlediska vykazování na formulářích, nemusí se však vždy jednat o typickou ex-post platu ve všech souvisejících aspektech. Důvodem je skutečnost, že OSS financují svůj projekt ze svých rozpočtových prostředků schválených ve státním rozpočtu pro daný rok. Z těchto zdrojů následně uvolňují prostředky na financování projektu. Uplatněné výdaje jsou tímto příjemcem vykázány ŘO, který následně kontroluje předložené podklady k uskutečněným výdajům.

3.5 Výše 1. zálohové platby

U způsobu financování ex ante je poskytována jedna zálohová platba a její výše je stanovena na 100 % celkových způsobilých výdajů projektu. Zálohová platba je příjemci odeslána zpravidla do 30 pracovních dnů od vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, nejdříve však 60 dnů před plánovaným zahájením fyzické realizace projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Spolufinancování projektu ze strany žadatele není vyžadováno, projekt je ze 100 % hrazen z prostředků EU a SR.

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upraveny v kapitole 8.2. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.

Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV mezi méně a více rozvinutými regiony:

Tabulka: Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV mezi méně a více rozvinutými regiony, které žadatel zadává do IS KP14+, viz kapitola 8.2. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů

Projekty realizované ve více rozvinutém regionu (hl. město Praha) a EU:

Místo realizace projektu

Místo dopadu projektu

Méně rozvinutý region

Více rozvinutý region

Více rozvinutý region

Více rozvinutý region a méně rozvinutý region

88 %

12 %

Více rozvinutý region a méně rozvinutý region

Více rozvinutý region a méně rozvinutý region

88 %

12 %

 

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora oprávněným žadatelům, kteří jsou převážně, nebo zcela financovány z veřejných prostředků a/nebo podpora oprávněným žadatelům, u nichž bude vyloučeno kumulativní naplnění znaků veřejné podpory, bude poskytnuta v režimu nezakládajícím veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

3.8 Podpora de minimis

Podpora oprávněným žadatelům, kteří nejsou převážně financováni z veřejných prostředků a u nichž není vyloučeno kumulativní naplnění znaků veřejné podpory, bude poskytnuta v režimu de minimis dle nařízení Komise č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

 • Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho žáka/studenta a které vytvářejí vlastní plány aktivit (PA) nebo školní akční plány (ŠAP).[2]
 • Školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže a internáty (tj. právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho žáka/studenta.  

Každá právnická osoba, která vykonává výše uvedenou činnost školy/školského zařízení, může v rámci výzvy č. 02_18_065 nebo výzvy č. 02_18_066 podat pouze jednu žádost o podporu. V případě, že právnická osoba vykonává činnost více škol či školských zařízení, podává pouze jednu žádost.


[2] Podrobněji viz Příloha č. 3 výzvy.

4.2 Partnerství

Partnerství není v rámci výzvy povoleno.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

Investiční priority a specifické cíle jsou uvedeny u jednotlivých podporovaných aktivit, viz příloha č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad.

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podporované aktivity jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol/školských zařízení - oprávněných žadatelů.

Podrobněji příloha č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad.

5.1.2 Vyloučené aktivity

Školy samostatně zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona a internáty nesmí volit aktivity, které nejsou určeny pro tyto žadatele v příloze č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad. 

5.1.3 Cílová skupina3)

veřejnost
žáci středních škol (3) a konzervatoří
žáci a studenti v domovech mládeže
děti a žáci v internátech
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.
studenti vyšších odborných škol
pedagogičtí pracovníci středních škol a konzervatoří včetně vedoucích pedagogických pracovníků
pedagogičtí pracovníci vyšších odborných škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků
pedagogičtí pracovníci výchovných a ubytovacích zařízení – domovů mládeže a internátů
rodiče žáků (5)
3)

[3] U víceletých gymnázií patří mezi cílovou skupinu i žáci nižšího stupně. 

[4] Jedná se o děti a žáky škol samostatně zřízených podle §16, odst. 9 školského zákona, kterým poskytuje ubytování a výchovně vzdělávací činnost internát.

[5] V rámci této cílové skupiny lze započíst i osoby dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Hlava III, § 928 až 975.  

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Pro tuto výzvu nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Národní program reforem ČR 2017[6], Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020, Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.


[6] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-national-reform-programme-czech-republic-cs.pdf 

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Pro projekty výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II je určena programová oblast méně rozvinutý region (13 krajů mimo hl. město Prahu). V této výzvě je umožněno využít výjimky dle čl. 13 nařízení o ESF, tzn. je umožněno realizovat projekty i mimo programovou oblast. 

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.

6.1 Přípustné místo dopadu

Pro žadatele/příjemce z více rozvinutého regionu (hl. město Praha) je místem dopadu realizace celá ČR, tedy méně i více rozvinutý region.

6.2 Přípustné místo realizace

Území Evropské unie. 

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost je definována dosažením výstupů a výsledků projektu. Současně platí, že poskytnutá podpora v rámci zjednodušených projektů je neinvestičního charakteru. Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Z hlediska času jsou způsobilé výdaje vzniklé od data zahájení fyzické realizace projektu. Pokud byly aktivity zahájeny a ukončeny a výstupy dosaženy v době realizace projektu, má se za to, že také s nimi související výdaje jsou z hlediska času způsobilé. Nejdříve možné datum zahájení fyzické realizace projektu je datum předložení žádosti o podporu, nejdříve však 1. 1. 2019. Od tohoto data je možné projekt začít fyzicky realizovat. Zároveň platí, že datum zahájení fyzické realizace projektu musí být vždy první kalendářní den v měsíci.

Pokud žadatel realizuje projekt v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_035/02_16_042 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, je možné datum zahájení fyzické realizace projektu ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ II stanovit až po datu ukončení fyzické realizace projektu výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného (monitorovacího) období, za které je příjemce povinen předložit ZoR projektu/ŽoP, je 8 měsíců. Pro první sledované období začíná datem zahájení fyzické realizace projektu, pro další sledovaná období začíná dnem následujícím po dni ukončení předchozího sledovaného období.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Celkové způsobilé výdaje budou vykazovány zjednodušenou formou Standardní stupnice jednotkových nákladů (viz kapitola 8.5. Způsobilé výdaje Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů).

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Podání žádosti o podporu[7] probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu je uveden v příloze č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP14+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opvvv.msmt.cz). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.


[7] Žádostí o podporu se rozumí žádost o poskytnutí dotace dle § 14 odst. 3 na základě výzvy dle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyjma žadatelů OSS.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího orgánu.

Kontaktní osoba výzvy: Konzultační linka pro výzvy zjednodušených projektů.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách OP VVV u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Pravidla pro změnu výzvy jsou uvedena v kapitole 5.1 Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.

8.3 Přílohy výzvy

 • Příloha č. 1 Indikátory
 • Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
 • Příloha č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad
 • Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

8.5 Ostatní ustanovení

MŠMT v průběhu procesu schvalování uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4, a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů: 

 • postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
 • postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
 • postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3.

Podpora je poskytována formou dotace nebo účelově vázaných prostředků státního rozpočtu. O konečné výši podpory rozhoduje MŠMT. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). 

V případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně za nedodržení stanovených podmínek budou stanoveny v právním aktu o  poskytnutí/převodu podpory.