ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR

Oddíly výzvy

47

Byl nám zaslán email, abychom si zkontrolovali plnění indikátoru 5 25 10. Jakým způsobem máme kontrolu provést?

Indikátor 5 25 10 (pedagogové, kteří uplatňují získané poznatky a dovednosti v praxi) je povinný k naplnění. Cílová hodnota, která byla nastavena v žádosti o podporu, případně upravena podstatnou změnou, je závazná. Při naplnění nižším než 85 % cílové hodnoty je stanoven odvod dle části IV právního aktu. Do plnění tohoto indikátoru se počítají pouze pedagogičtí pracovníci školy (spolupracující pedagogové z jiných škol či spolupracující studenti se nezohledňují). Každý pedagog se započítává pouze jednou bez ohledu na počet vzdělávacích aktivit (šablon), které absolvoval. Hodnota indikátoru nemůže být vyšší než počet pedagogů ve škole/školském zařízení.

Kalkulačka indikátorů k žádosti o podporu stanovila pouze orientační cílovou hodnotu tohoto indikátoru. Žadatel byl povinen (dle pokynu zde uvedeného) očistit tuto hodnotu o opakující se osoby a posoudit reálnost cílové hodnoty v závislosti na počtu pedagogů v pedagogickém sboru a plánu vzdělávacích aktivit každého pedagoga.

Údaj o cílové hodnotě indikátoru 5 25 10 z Kalkulačky indikátorů k žádosti o podporu nemusí odpovídat reálné situaci ve škole. Při vaší kontrole doporučujeme především provést rekapitulaci veškerých vzdělávacích aktivit realizovaných/plánovaných zrealizovat v rámci projektu a sestavit seznam pedagogů, kteří se jich účastní. Počet těchto pedagogů následně porovnejte s nastavenou cílovou hodnotou indikátoru 5 25 10 v žádosti o podporu.

V případě, že je skutečný počet vzdělávaných pedagogů nižší než 85 % cílové hodnoty indikátoru 5 25 10, využijte možnost snížit cílovou hodnotu indikátoru 5 25 10 prostřednictvím žádosti o změnu. Dovolujeme si upozornit, že žádost o změnu indikátoru 5 25 10 musí být podána a schválena ze strany ŘO do data ukončení realizace projektu. Žádosti o snížení indikátoru 5 25 10 podané po skončení realizace projektu nemůže být vyhověno.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

46

Je možné šablonu Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv realizovat s více pedagogy z hostitelské školy? Je možné, aby se našemu pedagogovi věnoval každou návštěvu jiný pedagog z hostitelské školy?

Aktivita Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv patří do skupiny aktivit vztahujících se k osobnostně sociálnímu a profesnímu rozvoji pedagogů. Dle přílohy č. 3 výzvy – Přehled šablon a jejich věcný výklad jsou výstupem aktivity dva absolventi uceleného bloku vzájemného vzdělávání, každý v délce 16 hodin. Z tohoto důvodu není možné do aktivity zapojit více pedagogů z vysílající školy ani více pedagogů z hostitelské školy.

Pedagog vysílající školy a pedagog hostitelské školy společně uskuteční celý cyklus – plánování, realizace návštěvy (návštěv), reflexe, úprava a další plán, včetně přenosu informací do vysílající školy. Následně se absolvované hodiny započítají pedagogovi z vysílající školy do vzdělávání v rozsahu 16 hodin.

V případě, že se příjemci nepodaří zrealizovat všech 16 hodin spolupráce, je možné do závěrečné zprávy o realizaci vykázat i částečně splněnou aktivitu. Aktivita se skládá ze 2 jednotek aktivity. Jedna jednotka představuje vzájemnou spolupráci pedagogů v délce 8 hodin. V takovém případě příjemce vrací po schválení závěrečné zprávy o realizaci částku odpovídající jednotce výstupu, nikoli částku odpovídající celé aktivitě/šabloně. Bližší vysvětlení je uvedeno v příloze č. 3 výzvy na str. 186.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

45

V době prodloužení doby realizace projektu z důvodu pandemie COVID-19 ukončil pedagog pracovní poměr a nestihl dokončit realizaci celé aktivity Tandemová výuka. Je možné ho nahradit jiným pedagogem, který by aktivitu dokončil?

Dle přílohy 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad jsou výstupem aktivity Tandemová výuka dva absolventi dvanácti ucelených bloků vzájemné spolupráce pedagogů v celkové délce 24 hodin vzdělávání každého pedagoga. Z tohoto důvodu není možné aktivitu realizovat více pedagogy a absolvované hodiny dělit mezi více osob.

V případě, že se příjemci nepodaří zrealizovat všech 24 hodin spolupráce, je možné do závěrečné zprávy o realizaci vykázat i částečně splněnou aktivitu. Aktivita se skládá z 12 jednotek aktivity. Jedna jednotka představuje dvouhodinový blok spolupráce pedagogů. V takovém případě příjemce vrací po schválení závěrečné zprávy o realizaci pouze částku odpovídající součtu nesplněných jednotek, nikoli částku odpovídající celé aktivitě/šabloně. Bližší vysvětlení je uvedeno v příloze 3 výzvy na str. 186.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

44

Máme povinnost registrovat se v systému IS ESF 14+ a vyplňovat zde Kartu účastníka i v případě, že indikátor 6 00 00 není povinný k naplnění? Někteří naši učitelé splnili během realizace projektu bagatelní podporu, ale v projektové žádosti jsme to neplánovali.

Ve výzvě č. 02_18_063, 02_18_064 a 02_18_065 a 02_18_066 Šablony II není indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků povinný k naplnění, ale je povinný k vykázání v případě, že některý z pedagogů byl podpořen v rámci vzdělávání 24 hodinami a více. V Pravidlech pro žadatele a příjemce (kapitola 11 Indikátory) je uvedeno, že jakmile je konkrétní osoba v rámci projektu podpořena a bude započtena do indikátoru milníku 6 00 00, příjemce je povinen zajistit za tuto osobu vyplnění a podepsání karty účastníka.

V případě, že v projektové žádosti nebylo plánováno vykázání dosažené hodnoty indikátoru 6 00 00 a tento indikátor nebyl do projektu navolen, je příjemce povinen prostřednictvím žádosti o změnu tak učinit. Žádost o změnu lze podat během realizace projektu i po jeho skončení. Přístupové údaje do IS ESF 14+ příjemce obdrží po schválení žádosti o změnu. Jedná se o změnu podstatnou, ke které bude vydán dodatek k právnímu aktu.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

43

Zaměstnáváme školního asistenta na úvazek 0,1. Jeho pracovní doba je pevně stanovena na 4 hodiny v jednom konkrétním dni v týdnu (úterý 8 – 12 hod.). Jak máme řešit situaci, kdy v některém měsíci odpracuje školní asistent méně hodin, než odpovídá 10 % fondu pracovní doby?

Dle přílohy č. 3 výzvy – Přehled šablon a jejich věcný výklad je nejmenší možný měsíční úvazek pro školního asistenta 0,1. V případě, že nebylo odpracováno v daném měsíci min. 10 % fondu pracovní doby, nebyla splněna podmínka výstupu aktivity, která je definována jako „práce školního asistenta ve škole ve výši úvazku 0,1 na jeden měsíc“. V takovém případě není možné považovat výstupy této aktivity za způsobilé.

V pracovněprávním dokumentu je nezbytné definovat rozvržení pracovní doby tak, aby školnímu asistentovi bylo umožněno splnit výstup aktivity.

Další informace k personálním šablonám a fondu pracovní doby naleznete v příloze č. 3 výzvy v kapitole Specifikace výstupů a výsledků projektu a na webových stránkách MŠMT u příslušné výzvy (záložka Dokumenty).

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

42

Po skončení realizace projektu nám zbyly nevyčerpané finanční prostředky. Můžeme je ještě využít k vyplacení odměn a k nákupu pomůcek a výpočetní techniky?

Ano, je to možné. Způsobilost výdajů v šablonách je ve výzvě specifikována prostřednictvím realizace aktivit: „Pokud byly aktivity zahájeny a ukončeny a výstupy dosaženy v době realizace projektu, má se za to, že také s nimi související výdaje jsou z hlediska času způsobilé.“ Finanční prostředky dotace v šablonách jsou tedy považovány za použité ve výši odpovídající vykázaným a schváleným aktivitám.

Skutečné použití finančních prostředků není v projektech šablon kontrolováno ze strany ŘO a není pro něj relevantní ani časové hledisko. Po schválení závěrečné zprávy o realizaci je stav projektu v IS KP14+ převeden postupně do stavu PP 40 (projekt fyzicky ukončen) a PP 41 (projekt finančně ukončen ze strany ŘO). Stav projektu PP 41 je administrativním stavem projektu, kdy je zkontrolována závěrečná zpráva o realizaci, vypořádány případné připomínky příjemce dotace a jsou případně vráceny finanční prostředky za nerealizované aktivity. Na základě převedení projektu do stavu PP 41 je stanovena lhůta pro podání finančního vypořádání se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Pokud si příjemce ponechal určitou finanční rezervu v souvislosti s vypořádáním závěrečné zprávy o realizaci, lze obecně finanční prostředky využít do podání finančního vypořádání dotace se státním rozpočtem. Doporučujeme využít zbývající finance co nejdříve po schválení závěrečné ZoR projektu např. na odměny pedagogům v souvislosti s úspěšnou realizací aktivit, přípravou a vypořádáním ZZoR či na přípravu archivace.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

41

V současné době zaznamenáváme na naší škole vysokou míru nemocnosti žáků. Žádná třída však není v karanténě. Můžeme realizovat doučování a kluby pro žáky distanční formou, tedy online? Klub navštěvují žáci z různých tříd, nechceme z preventivních důvodů míchat kolektivy.

V případě, že ve škole není zakázána nebo omezena osobní přítomnost dětí/žáků/studentů na základě mimořádných opatření vydaných zákonem, vyhláškou ministerstva, nařízením či usnesením vlády nebo mimořádným opatřením krajské hygienické stanice, je příjemce povinen se řídit při realizaci aktivit přílohou č. 3 výzvy – Přehled šablon a jejich věcný výklad. V tomto případě nelze využít Sdělení k realizaci šablon č. 3.

Aktivity doučování a klubů pro žáky musí být dle přílohy č. 3 výzvy realizovány pouze prezenční formou a je nezbytné dodržet délku realizace v období pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

40

Projektový den mimo školu budeme realizovat ve velké vzdálenosti a program bude finančně nákladný. Můžeme část nákladů uhradit z příspěvků od žáků?

Projektový den mimo školu je aktivita, která probíhá v době vzdělávání ve škole/školském zařízení. Dle přílohy 3 výzvy počítá tato aktivita minimálně s cestovními náklady, s úhradou projektové výuky a s odměnou pro odborníka z praxe, tj. doprava a projektová výuka musí být pro dítě/žáka zdarma. Příspěvek od dítěte/žáka určený na další náklady spojené s konáním projektového dne nesmí být příčinou jeho neúčasti na projektovém dni. Související náklady s realizací aktivity je možné pro děti/žáky zaplatit ze zbývajících prostředků dotace.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

39

Při žádosti o změnu aktivit byla vybrána nová šablona Úspory k rozdělení. Jak můžeme nakládat s finančními prostředky vloženými do této šablony?

„Úspory k rozdělení“ jsou specifickým typem aktivit, které se vytvářejí až během realizace projektu v případě, že dochází ke změně aktivit po vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Slouží k zaznamenání vzniklých nevyužitých finančních prostředků projektu. Po provedení této změny nedochází ke snížení rozpočtu projektu.

Příjemce může následnou žádostí o změnu aktivit (v rámci stejného specifického cíle, který se váže k šabloně Úspory k rozdělení) využít tyto finanční prostředky na realizaci dalších aktivit/šablon.

V případě, že ke dni ukončení realizace projektu zůstávají finanční prostředky v šabloně Úspory k rozdělení, bude příjemce po schválení závěrečné zprávy o realizaci vyzván k jejich vrácení zpět poskytovateli dotace.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

38

Obdrželi jsme depeši „Upozornění na možnost prodloužení realizace projektu“, ve které je uvedeno, že jsme dosud nevyčerpali alespoň 50 % částky dotace a průběžně nenaplňujeme indikátor 52510. Projekt končí realizaci 31. 12. 2021. Jaké důsledky z tohoto pro nás plynou?

Řídicí orgán OP VVV obecně doporučuje příjemcům, aby si přibližně tři měsíce před ukončením realizace projektu zkontrolovali časový plán plnění výstupů. To znamená, aby provedli rekapitulaci aktivit, které ještě nebyly realizovány nebo u kterých je třeba realizaci dokončit, včetně kontroly dosažených hodnot indikátorů. Do závěrečné zprávy o realizaci je možné doložit výstupy i za aktivity realizované v prvním a druhém sledovaném období.

Dle právního aktu je příjemce povinen splnit účel dotace a naplnit cílovou hodnotu indikátoru 5 25 10 na minimálně 85 %. Pokud je z dosavadního průběhu realizace zřejmé, že není reálné dosáhnout cílové hodnoty, je možné prostřednictvím řádně zdůvodněné žádosti o změnu cílovou hodnotu snížit. Naopak případné přeplnění cílové hodnoty není nutné ošetřit změnou projektu.

Dále z důvodu dopadu přijatých opatření v boji proti pandemii koronaviru na školy mají projekty výzvy Šablony II možnost prodloužit dobu realizace až na 30 měsíců, což může být příležitostí k dokončení všech aktivit, splnění účelu dotace a naplnění cílových hodnot indikátorů.

Z důvodu předcházení možným dopadům nesplnění výše uvedených povinností stanovených v právním aktu ŘO OP VVV tyto skutečnosti ve výzvách Šablony II průběžně vyhodnocuje z dat obsažených v doložených zprávách o realizaci a o výsledcích vyhodnocení dotčené příjemce informuje depeší „Upozornění na možnost prodloužení realizace projektu“.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

37

Jaké má žadatel povinnosti v souvislosti s archivací dokumentů spojených s realizací projektu?

Povinnosti příjemce v oblasti archivace dokumentů jsou popsány v Pravidlech pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 1 až 3 (dle příslušné výzvy). Dále jsou uvedeny v právním aktu (Rozhodnutí o poskytnutí dotace).

Níže jsou uvedeny některé povinnosti a doporučení pro oblast archivace:

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 3, jsou příjemci dotace povinni zajistit uchování dokumentů spojených s realizací projektu min. do 31. 12. 2033. V kapitole 7.4.3 Pravidla uchovávání dokumentů, je uvedeno, že „Příjemce je povinen uchovávat dokumenty spojené s realizací projektu. U dokumentů, které jakožto originály existují v IS KP14+ (resp. MS2014+), ovšem příjemce není povinen zajistit jejich uchovávání v originále na místě odlišném od IS KP14+ (resp. MS2014+). Pokud je v tomto informačním systému k dispozici pouze sken dokumentu, musí uchování originálu (či ověřené kopie) zajistit příjemce. Ve vazbě na potřebu zajištění řádné funkce systému pro záznam a uchovávání účetních záznamů pro každou činnost je stanovený termín, po který musí být originální dokumenty k dispozici kontrolním orgánům do 31. 12. 2033, pokud legislativa nestanovuje pro některé typy dokumentů dobu delší.“

ŘO doporučuje seznámit se s dokumentem Praktický pomocník pro archivaci zjednodušených projektů, který je dostupný na https://opvvv.msmt.cz/download/file5574.pdf. Zde se uvádí že „V souvislosti s uvedeným datem musí školy/školská zařízení upravit skartační řád školy tak, aby obsahoval informaci o povinnosti archivace projektových dokumentů do uvedeného termínu.“ A dále jsou zde uvedeny příklady dokumentů, které je třeba uchovávat v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.

ŘO OP VVV si dovoluje také odkázat na podobný dotaz, který byl již v minulosti uveřejněn u výzvy č. 63/64 jako dotaz č. 23 a u výzvy 65/66 jako dotaz č. 19.

36

Během letních prázdnin nebudeme mít možnost pravidelně kontrolovat v systému IS KP14+ příchozí depeše. Je možné nechat si je zasílat na e-mail?

Ano, systém IS KP14+ umožňuje zasílání notifikace interní depeše. Pokud vám přijde v rámci příslušného projektu zpráva, upozornění nebo depeše, systém vás informuje přes e-mail nebo SMS. Postup nastavení zasílání notifikace je popsán v Uživatelské příručce IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Zjednodušené projekty – výzvy č. 80 a 81 (šablony III) na straně 26. Uživatelská příručka je dostupná na https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/dokumenty.htm. V případě potřeby je možné také kontaktovat pracovníka konzultační linky na tel. 234 814 777, který Vám s nastavením notifikace pomůže.

35

O prázdninách by chtěl školní asistent čerpat tři týdny neplaceného volna. Je to ve zjednodušených projektech dovoleno? A pokud ano, jakým způsobem se neplacené volno vykazuje?

Pokud kterýkoli pracovník, hrazený z personální šablony, vyčerpal veškerou svou dovolenou a žádá o poskytnutí neplaceného volna, může se souhlasem zaměstnavatele toto volno čerpat. Do reportu o činnosti je nezbytné výslovně uvést dobu čerpání neplaceného volna a vykázat pouze takový počet splněných šablon, který odpovídá odpracovanému úvazku pro projekt. Report o činnosti musí být v souladu s výplatní listinou, kterou je třeba uschovat pro případnou kontrolu na místě.

Se stanovením počtu šablon, které je možné v měsíci, ve kterém pracovník čerpá neplacené volno vykázat, pomůže Kalkulačka indikátorů k ZoR – záložka Krácení šablon. Na záložce Informace_Krácení šablon je uvedeno „Krácení šablony lze využít i v jiných nezbytných případech, kdy nedojde k odpracování požadovaného úvazku v daném měsíci“.

34

V září 2020 jsme začali s aktivitami doučování a klubů, ale po uzavření školy jsme je přerušily. Nyní jsme se rozhodli je realizovat distanční formou. Můžeme zmeškané schůzky nahradit? Můžeme schůzky vést distančně, i když se někteří žáci vrátí do školy?

V šablonách doučování, klubů a využití ICT ve vyučování je možné nahrazovat zmeškané hodiny/schůzky, a to tak, že se v dalších týdnech koná schůzka dvakrát. Toto ustanovení je uvedeno přímo v šablonách a vychází z toho, jak byly tyto šablony vyjednány s Evropskou komisí (při nahrazování schůzek se mohou konat max. 2 schůzky týdně). Schůzky lze nahrazovat distančně i prezenčně. Schůzky však nelze realizovat dvakrát týdně preventivně jako „pojistku“ do budoucna. Vždy se musí nahrazovat pouze schůzky nekonané v minulých týdnech.

Pokud je ve školách omezena přítomnost dětí/žáků (např. je MŠ otevřena pouze pro děti zdravotníků nebo např. probíhá v ZŠ/SŠ rotační výuka), tak aktivity lze realizovat distančně podle Sdělení k realizaci šablon, viz https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm. Distančních aktivit se mohou účastnit i ti žáci, kteří chodí prezenčně do školy, k aktivitě se mohou připojit jak z domova, tak z prostor školy.

33

Po absolvování webináře DVPP jsme od pořádající agentury e-mailem obdrželi elektronickou verzi osvědčení DVPP obsahující elektronický podpis. Je tento výstup uznatelný nebo je nutné si vyžádat papírovou formu osvědčení?

Elektronická forma osvědčení DVPP s kvalifikovaným elektronickým podpisem je originálem osvědčení stejně jako listinná forma, a proto dostačujícím výstupem nejen do zprávy o realizaci, ale i pro kontrolu na místě.

Pokud škola do zprávy o realizaci doloží elektronický originál osvědčení s kvalifikovaným podpisem (ne scan vytištěné verze osvědčení), potom je navíc dle pravidel OP VVV uchovaný (archivovaný) originál dokumentu v IS KP14+ a osvědčení nemusí být archivováno na jiném místě. Škola si může nad rámec povinností založit do listinného archivačního spisu prostou kopii osvědčení s poznámkou, že originál je uchován v IS KP14+ ve zprávě o realizaci.

Pokud škola, resp. účastník kurzu DVPP obdrží od jeho poskytovatele listinný originál, potom naskenováním listinného osvědčení dokládá do zprávy o realizaci jeho prostou kopii. Pro archivaci si škola musí zajistit úředně ověřenou kopii osvědčení DVPP (notářsky nebo prostřednictvím pobočky Czech POINT), kdy listinný originál je vlastnictvím pedagoga.

Obdobným způsobem škola uchovává např. i právní akt, jehož originál je v IS KP14+ uložen v elektronické podobě s kvalifikovaným podpisem. Jeho vytištěným do listinného archivačního spisu vzniká pouze prostá kopie.

32

Zaměstnáváme v ZŠ nekvalifikovaného Školního asistenta a chtěli bychom při předložení výstupů do Závěrečné zprávy o realizaci využít výjimku na vzdělání dle Přílohy 3 Výzvy. Z důvodu současné pandemické situace však Školní asistent požadovanou kvalifikaci do 12 měsíců od uzavření pracovní smlouvy pro projekt nezíská. Tohoto Školního asistenta bychom také chtěli zaměstnat v našem projektu na Šablony III. Jaké jsou možnosti řešení?

Vzniklou situaci lze řešit několika způsoby:

1) V případě, že příjemce není schopen doložit získání potřebné kvalifikace do 12 měsíců od nástupu nekvalifikovaného pracovníka na pozici školního asistenta z důvodu zásahu vyšší moci (nepříznivého působení COVID-19), ale kvalifikaci doloží do konce realizace projektu, je podmínka doložení kvalifikace považována za splněnou.

2) Pokud příjemce nedoloží získání potřebné kvalifikace dle bodu 1, dochází k nesplnění podmínky šablony. V takovém případě bude příjemce v rámci kontroly závěrečné zprávy o realizaci vyzván k provedení nápravy dle § 14f, odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech.

a) Pokud na základě Výzvy k nápravě ve stanovené lhůtě příjemce získání kvalifikace doloží (a to i získání po ukončení realizace projektu), tj. bude zjednána náprava a žádné pochybení nebude identifikováno.

b) Pokud na základě Výzvy k nápravě ve stanovené lhůtě příjemce získání kvalifikace nedoloží, tj. nebude zjednána náprava, podmínka doložení kvalifikace nebude splněna. V takovém případě se jedná o podezření na porušení rozpočtové kázně. Příjemce je vyzván k vrácení odpovídající části dotace. Pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, je případ předán k prošetření místně příslušnému finančnímu úřadu. Při tomto postupu může příjemce po stanovení odvodu ze strany Finančního úřadu požádat Generální finanční ředitelství o prominutí odvodu z důvodu vyšší moci.

3) Navazuje-li příjemce dalším projektem ve III. vlně šablon s tím, že chce pokračovat stejnou personální pozicí (školním asistentem), platí opět stejné podmínky pro zaměstnání osoby na personální pozici, protože se jedná o nový samostatný projekt se samostatným rozhodnutím o poskytnutí dotace. Pokud tedy chce příjemce zaměstnat nekvalifikovaného pracovníka (resp. ho na dané personální pozici ponechat), musí opět doložit skutečnou snahu o zaměstnání kvalifikovaného pracovníka. Pokud tuto povinnost nesplní, je podmínka doložení kvalifikace považována za nesplněnou a všechny měsíce práce nekvalifikovaného školního asistenta budou vyhodnoceny jako nezpůsobilé.

31

Projekt naší školy končí po prodloužení projektu 20. března 2021. Jak máme přistoupit k práci školního asistenta na 0,5 úvazku v březnu 2021?

Pokud je v pracovní smlouvě (DPČ/DPP), popř. dodatku, sjednána flexibilní pracovní doba tak, aby školní asistent mohl odpracovat od 1. do 20. března 2021 požadovaný úvazek ve výši 0,5, je možné v reportu vykázat činnosti ve výši 0,5 úvazku.

Pokud není sjednána odpovídající flexibilní pracovní doba a/nebo odpracování úvazku ve zkrácené době brání provozní důvody školy, potom je možné využít krácení šablon dle Kalkulačky indikátorů. Krácení personálních šablon se primárně provádí z důvodu čerpání nemocenské nebo ošetřovného osoby na dané personální pozici, ale krácení dle kalkulačky lze využít i na další případy, kdy není odpracován požadovaný úvazek.

Tento postup krácení je možné využít i v případě, kdy v rozpočtu projektu již není dostatečná výše finančních prostředků na šablonu/část šablony, která by pokryla např. celý odpracovaný 0,5 úvazek v daném časovém období.

V případě, že v projektu nedojde k vyčerpání všech plánovaných jednotkových nákladů dané šablony/části šablony, bude příjemce po kontrole závěrečné zprávy o realizaci vyzván k vrácení finančních prostředků za nevyužitou šablonu/část šablony.

30

Je možné v současné době mimořádných opatření při přítomnosti dětí a žáků ve škole a platnosti omezení vstupu třetích osob do prostor školy realizovat šablony Projektový den ve škole (ve výuce) nebo Zapojení odborníka z praxe do výuky? Je možné realizovat šablonu Projektový den mimo školu?

V době mimořádných opatření realizuje škola/školské zařízení (dále jen souhrnně „škola“) šablony dle Sdělení k realizaci šablon https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm. V něm je uvedeno, že projektové dny lze realizovat pouze prezenční formou. Pro vzdělávání dětí a žáků se musí školy řídit protiepidemickými opatřeními ve školství PES https://www.msmt.cz/ministr-skolstvi-predstavil-skolskou-cast-pes a https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq. Tímto systémem se samozřejmě řídí i mateřské školy, na které se nemusí vztahovat mimořádná opatření (tj. mateřská škola funguje bez omezení přítomnosti dětí).

Pokud je mezi odborníkem a školou pro případ šablon Projektový den ve škole (ve výuce)/Zapojení odborníka z praxe do výuky uzavřen pracovněprávní vztah, stává se tak odborník z praxe zaměstnancem školy. Je na něj tedy aplikován výklad PES týkající se zaměstnance školy neomezující vstup do prostor školy, a tím i možnost realizace aktivity.

V případě uzavření smlouvy o poskytování služeb se nejedná se o pracovněprávní vztah, externí odborník se nestává zaměstnancem školy, ale třetí osobou dle výkladu PES, na niž platí možnost vstupu do prostor školy pouze v nezbytně nutných případech, za které se považuje i účast externího odborníka z praxe ve výuce (realizaci šablony).

V obou případech je však stále nutné, aby byla v co nejvyšší míře dodržena ostatní protiepidemická opatření uvedená v systému PES, konkrétně omezení kontaktu externího odborníka s dalšími osobami v prostorách školy (především se třídami, u kterých se nepodílí na výuce) na co nejnižší možnou míru.

K realizaci šablony Projektový den mimo školu přistupujeme dle systému PES analogicky jako v části „Ostatní (Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, vícedenní školní výlety)“, tj. ve druhém až pátém stupni PES nejsou dovoleny.

Školy realizují výše uvedené aktivity šablon odlišnými způsoby a není možné obecnou odpovědí zachytit individuální specifika těchto aktivit. Zároveň není Řídicí orgán OP VVV oprávněn podávat výklady protiepidemických opatření a kontrolovat dodržování těchto opatření Pro konzultaci k aktivitám může škola využít speciální informační linky MŠMT https://koronavirus.edu.cz/kontakty.

29

V současné době realizujeme některé šablony distanční formou. Vzhledem k omezení prezenční výuky je například doučování stále on-line. Jaké údaje má obsahovat auditní stopa, kterou dle Sdělení k realizaci šablon je nutné pořizovat?

Nad rámec požadavků v příslušné šabloně je u doučování distanční formou nutné tuto distanční formu doložit např. snímkem obrazovky (print screenem). Z pořízené auditní stopy je nutné vyčíst název akce, datum konání, počet účastníků a v neposlední řadě prokázání „synchronního průběhu akce“. U akcí pořádaných školou (doučování, kluby, …) je akceptovatelné, aby název akce byl dopsán dodatečně rukou na daný dokument

Pořízené snímky obrazovky je nutné uchovat pro případnou kontrolu na místě s výjimkou snímku distančního kurzu DVPP, který se přikládá k výstupu do zprávy o realizaci.

28

Mohli bychom vést kluby a doučování distančně, a to z preventivních důvodů, abychom i nadále mohli mít věkově promíchané skupiny? Škola aktuálně není povinna vést distanční výuku z důvodu jejího uzavření, ale zdá se nám to jako vhodné řešení realizace projektu v tomto školním roce.

Preventivní distanční realizace aktivit není možná. Aktivity byly připraveny a schváleny Evropskou komisí pro prezenční výuku. Distančně lze aktivity realizovat pouze tehdy, pokud je škola povinná vést distančně i běžnou výuku v souladu s Manuálem k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 dostupném na odkazu https://www.msmt.cz/file/53629/.

27

Z kalkulačky indikátorů, kterou jsme přikládali k žádosti o podporu, nevyplývá, jaké varianty DVPP mají pedagogové absolvovat v rámci projektu. Můžeme si varianty vybrat dle svého uvážení a aktuální potřeby ve škole, nebo je to striktně dané v projektu?

Varianty DVPP případně jiných šablon volí žadatel/příjemce v IS KP14+ na záložce Aktivity už při sestavování žádosti o podporu a tyto vybrané varianty se po schválení žádosti o podporu stávají pro realizaci projektu závaznými. Na záložce Aktivity si tyto varianty může příjemce kdykoliv zkontrolovat, případně je také nalezne v každé ZoR, kde navíc na záložce Jednotky aktivit může lehce zjistit počet schválených jednotek v jednotlivých variantách a kolik jich ještě zbývá doložit.

Pokud příjemce identifikuje potřebu změnit varianty DVPP, je možné podat prostřednictvím IS KP14+ žádost o změnu. Jedná se o tzv. podstatnou změnu projektu a změněné aktivity je tak možné realizovat až po schválení změny ze strany Řídicího orgánu OP VVV.

26

Do systému IS KP14+ se přihlašujeme každý týden, abychom nepropásli důležitou informaci v depeši, či případně výzvu k nápravě zprávy o realizaci. Je možné nastavit si v systému nějaké upozornění na nově příchozí depeše?

Ano, systém umožňuje nastavení upozornění, a to buď prostřednictvím e-mailu nebo formou SMS. Po přihlášení do systému IS KP14+ zvolte tlačítko PROFIL UŽIVATELE (vpravo nahoře). Na záložce KONTAKTNÍ ÚDAJE zvolíte formu notifikace, číslo telefonu (v mezinárodním formátu +420xxxxxxxxx) nebo e-mail a potvrdíte stiskem tlačítka „Uložit“.

25

Z důvodu uzavření školy v době mimořádných opatření máme obavy z případné nemožnosti realizovat všechny zvolené aktivity, zvláště šablony doučování a výuky s tablety. Pravděpodobně budeme žádat o prodloužení projektu. Je dána přesná lhůta, do kdy musíme žádost o změnu podat, aby se stihlo vše včas administrovat?

V první řadě ŘO OP VVV doporučuje si nejprve pečlivě rozmyslet realizaci zbývajících aktivit (v souladu s hygienickými předpisy, s potřebami a plány školy). Šablony klubů, doučování a využití ICT ve vzdělávání lze v jednom týdnu realizovat dvakrát, a to jako náhradu za období uzavření škol. Teprve na základě důsledného vyhodnocení potřebného času k dokončení realizace všech aktivit, je opodstatněné podat žádost o prodloužení projektu.

Vyhodnocení situace a samotné podání žádosti o prodloužení není třeba uspěchat. Žádost je možné podat dokonce až v samotném závěru realizace (např. v roce 2021), nejpozději však 40 pracovních dní před datem ukončení projektu.

24

Byli jsme vyzváni k doplnění data výstupu z projektu u podpořených osob v systému IS ESF 2014+ a vykázání do závěrečné zprávy o realizaci, ovšem bez uvedení konkrétních osob, u kterých je požadována editace. V projektu bylo podpořeno více jak padesát osob. Jak jednoduše zjistit, u které osoby jsou data doplněna a u které ne?

V IS ESF 2014+ v detailu projektu na záložce Podpořené osoby je možnost rozšířit viditelné sloupce s údaji, které jsou důležité pro vykázání všech dílčích indikátorů do závěrečné zprávy o realizaci. Sloupce můžete přidávat po stisknutí tlačítka Možnosti (ozubené kolečko zcela vpravo), Vybrat sloupce (zde je možné zatrhnout viditelnost sloupců, například: Datum výstupu z projektu, Postavení na trhu práce, Nejvyšší dosažené vzdělání) a poté uložit stisknutím OK. Nyní se budou zobrazovat u podpořených osob požadované údaje, které pak můžete v detailu podpořené osoby editovat. Nezapomeňte po provedených změnách u podpořených osob vždy schválit seznam podpořených osob a poté načíst data z IS ESF 2014+ do IS KP14+ v rozpracované ZoR/ZZoR. Teprve pak se celý proces vykázání všech 6-kových indikátorů dokončí.

23

Jak zjistíme jméno projektového manažera, který administruje náš projekt a se kterým bychom mohli konzultovat dotazy?

V IS KP14+ v levé nabídce je zařazena záložka s názvem „Manažeři projektu ŘO/ZS“. Po rozkliknutí je možné zjistit jméno administrátora projektu, kterého poté zadáte jako adresáta interní depeše.

22

Reporty personálních pozic budou za dobu mimořádných opatření obsahovat různé typy činností, které jsou důležité pro fungování školy. Jsou někde tyto činnosti specifikovány?

Personální pozice mohou vykonávat činnosti související s překlenutím současného krizového stavu, ale musí se jednat o vztah ke škole (ke vzdělávacímu procesu), např. roznášení úkolů žákům, příprava videomateriálů atd. Například u chůvy platí, že může i nadále vykonávat činnosti bez dětí (dezinfekce v MŠ, příprava materiálů, knih, hraček) a další činnosti související s překlenutím současného období v mateřské škole. V pracovněprávních dokumentech je nutné zkontrolovat a případně i doplnit místo výkonu práce z domova, popř. typy činností.

21

Pokud se nám u šablon Využití ICT ve vzdělávání nepodaří zajistit náhradní výuku tak, jak je popsáno ve Sdělení řídícího orgánu OP VVV (zapůjčením zařízení dětem / žákům), bude možné po otevření škol realizovat „fyzicky“ výuku vícekrát týdně?

Po otevření škol je možné všechny „zmeškané“ hodiny nahradit, aktivita tak bude prodloužena a naplněna. „Zameškané“ vyučovací hodiny lze nahrazovat tak, že v jednom týdnu proběhnou max. dvě vyučovací hodiny s ICT (v jedné šabloně). Šablona uvádí: „Pokud v jednom týdnu není možné aktivitu realizovat, je možné ji v jiném týdnu nahradit a realizovat v tomto týdnu 2 hodiny.“

20

Projekt máme zaměřen na personální šablony. Obáváme se, že nastanou problémy s uznatelností kvalifikací pro jednotlivé aktivity. Zvláště když kontrola výstupů bude probíhat až po odevzdání první zprávy o realizaci, kdy už není možné nahradit jednotky v rámci realizace projektu a škola by se tím mohla dostat do finančních potíží. Kde můžeme získat podrobnější informace k této problematice?

Otázka za únor 2020 pro výzvu 63/64 a 65/66:

Projekt máme zaměřen na personální šablony. Obáváme se, že nastanou problémy s uznatelností kvalifikací pro jednotlivé aktivity. Zvláště když kontrola výstupů bude probíhat až po odevzdání první zprávy o realizaci, kdy už není možné nahradit jednotky v rámci realizace projektu a škola by se tím mohla dostat do finančních potíží. Kde můžeme získat podrobnější informace k této problematice?

Odpověď: Podrobnější informace k problematice dokládání kvalifikačních požadavků v personálních šablonách lze nalézt v pracovní pomůcce „TAHÁK“ ke kvalifikačním požadavkům ve výzvě Šablony II a Šablony III, která byla v průběhu měsíce února zveřejněna v dokumentech výzev 63/64 a 65/66. Cílem této pomůcky je zprostředkovat žadatelům a příjemcům šablon zkušenosti se správným a nesprávným dokládáním kvalifikačních požadavků v personálních šablonách. Tento „tahák“ nenahrazuje znění kvalifikačních požadavků v šablonách.

Pracovní je dostupná pod názvem „Tahák ke kvalifikačním požadavkům v Šablonách II“ v dokumentech výzev 63/64 a 65/66 na odkazech:

Výzva 63:

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1/dokumenty.htm

Výzva 64:

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-064-sablony-ii-pro-hlavni-mesto-praha-verze-1/dokumenty.htm

Výzvy 65:

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr/dokumenty.htm

Výzva 66:

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-066-sablony-pro-ss-a-vos-ii-vrr/dokumenty.htm

19

Před pár dny jsme obdrželi informaci o schválení závěrečné zprávy o realizaci. Je tedy pravý čas na archivaci projektové dokumentace. Je nutné uchovávat dokumenty, doklady k projektu či depeše na odlišném místě než v systému IS KP14+?

Veškerá dokumentace k projektu musí být v originále k dispozici kontrolním orgánům do 31. 12. 2033. Pokud jste tak již neučinili v souvislosti se zahájením realizace projektu, upravte skartační řád školy tak, aby obsahoval informaci o povinnosti archivace projektových dokumentů do výše uvedeného termínu.

V Pravidlech pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů je uvedeno, že dokumenty, které jsou originály v IS KP14+, není příjemce povinen uchovávat v originále na místě odlišném od IS KP14+. Pokud je v tomto informačním systému k dispozici pouze sken dokumentu, musí uchování originálu (či ověřené kopie) zajistit příjemce. Nicméně vzhledem k případným personálním změnám či ztrátě přístupových údajů do systému IS KP14+ doporučujeme dokumenty, které velmi úzce souvisí s realizací projektu, archivovat v interní elektronické projektové složce mimo IS KP14+. Zvláště pak komunikaci s Řídícím orgánem, která svým způsobem ovlivnila realizaci projektu, či řešila například uznatelnost výstupů. Dále dokumenty související s žádostí o dotaci, ZoR, ZZoR a žádostí o změnu.

V tiskové podobě nezapomeňte archivovat mj. karty účastníků, portfolia pedagogů, pracovní smlouvy/DPČ/DPP a v neposlední řadě evidenci docházky u personálních šablon a finanční vypořádání projektu po schválení ZZoR. Do projektové složky uložte i veškeré výstupy z dotazníkového šetření. Uchovejte samozřejmě i dokumenty k výběrovému řízení, pokud bylo realizováno, a případná vyrozumění od kontrolních orgánů vztahující se k dotaci.

18

Náš projekt z výzvy Šablony II pomalu končí svou realizaci. Budou SŠ a VOŠ moct žádat o další šablony?

Výzva Šablony pro SŠ a VOŠ III nebude v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášena, jelikož by vzhledem k blížícímu se konci programovacího období nebylo možné stihnout realizovat všechny projekty a následně předložit jejich výdaje Evropské komisi k proplacení v potřebných termínech.

Aby však SŠ a VOŠ nebyly o třetí vlnu šablon ochuzeny, budou moci realizovat aktivity jednotkových nákladů (šablon) prostřednictvím výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II, ve které jsou žadateli kraje.

Veškeré informace o této výzvě naleznete ZDE.

17

Před finalizací ZoR/ZZoR nám systém po provedení kontroly hlásí, že na obrazovce: „Realizace, provoz/údržba výstupu“ není vyplněn povinný atribut Popis pokroku v realizaci za sledované období. V předchozích finalizacích jsme se s tím nesetkali a textové pole nebylo povinné k vyplnění. Jak obsáhlý popis pokroku je tedy nutné uvádět?

Jedná se o změnu nastavení, kdy textové pole na této záložce bylo nastaveno jako povinné a když není vyplněno, pak ZoR nelze finalizovat. Aktuálně bylo požádáno o nastavení zpět na nepovinné pole. Do popisu v současnosti uvádějte „Realizace zahájena/pokračuje/ukončena“.

16

V projektu jsme zvolili šablonu Využití ICT ve vzdělávání. Bohužel jsme pozdě vyhlásili VZ na ICT a výběr dodavatele se neustále protahuje. Máme zvolenou nejdelší variantu šablony v rozsahu 64 hodin. Je možné vzniklou situaci řešit prozatímním vypůjčením zařízení, tj. leasingem a poté nákupem? Jako výstup by tedy sloužili dva dodací listy, jeden na zapůjčené zařízení (za úplatu) a druhý na nakoupené. Byl by takový výstup uznatelný? A je případně možné mít zařízení po celou dobu pouze v pronájmu?

Ne, ani jeden z navrhovaných postupů není možný. V popisu šablony se jasně uvádí, že „Pro skupinu 10 žáků škola zakoupí 10 mobilních zařízení (tabletů nebo notebooků)“. Žádná jiná možnost získání zařízení není uznatelná.

15

Můžeme na pozici školního asistenta v ZUŠ zaměstnat učitele ZUŠ, který vystudoval konzervatoř?

Na pozici školního asistenta nelze zaměstnat absolventa konzervatoře. Osmiletý nebo šestiletý vzdělávací program oboru vzdělání konzervatoře je oborem ze skupiny oborů 82 Umění a užitné umění, nikoliv oborem vzdělání s pedagogickým zaměřením. Absolvent konzervatoře tak nezískává kvalifikaci pro pozici asistenta pedagoga/školního asistenta.

14

Kontakt na konzultační linku pro šablony je zmiňován v každé depeši či výzvě k doplnění při administraci projektu. Konzultační linka je ale velice vytížená. Jaký čas je nejvhodnější pro telefonické kontaktování, nebo máme spíše zasílat dotazy na e-mailovou adresu?

Konzultační linka pro šablony je v provozu každý pracovní den od 9:00 – 15:00. Pracovníci konzultační linky odpovídají na e-mailové dotazy průběžně a nejdéle do tří pracovních dnů je dotaz vyřešen. Pro zefektivnění a zrychlení vyřízení telefonického dotazu je nutné mít vždy připraveno registrační číslo projektu a název školy. Dohledávání těchto údajů prodlužuje dobu vyřizování dotazů a má za následek delší čekací lhůty na spojení.

13

Máme podanou projektovou žádost do výzvy Šablony II již více než dva měsíce a dle informací z konzultační linky doposud není ukončeno její hodnocení. Termín zahájení realizace máme nastaven na 1. 9. 2019. Pokud nebudeme mít žádost schválenou, můžeme začít realizovat v nastaveném termínu?

Ano, můžete. Finanční prostředky určené na výzvu Šablony II umožňují, aby byly podpořeny projekty podané všemi oprávněnými žadateli.

Z hlediska času jsou způsobilé takové výdaje, které vznikly od data zahájení fyzické realizace projektu. Pokud byly aktivity zahájeny a ukončeny a výstupy dosaženy v době realizace projektu, má se za to, že také s nimi související výdaje jsou z hlediska času způsobilé. Nejdříve možné datum zahájení fyzické realizace projektu je datum předložení žádosti o podporu. Od tohoto data je možné projekt začít fyzicky realizovat, a to bez ohledu na skutečnost, zda již byla žádost o podporu schválena či nikoli. Zároveň platí, že datum zahájení fyzické realizace projektu musí být vždy první kalendářní den v měsíci.

Pokud žadatel splňuje definici oprávněného žadatele vymezeného ve výzvě a zároveň podal žádost o podporu v předepsané formě, tj. prostřednictvím IS KP14+, nemusí se obávat, že žádost o podporu nebude schválena. Všechna ostatní hodnotící kritéria jsou opravitelná. V případě zjištění nedostatku v procesu hodnocení bude žadatel vyzván k opravě vad.

Zároveň Řídicí orgán OP VVV zdůrazňuje, že hodnocení podaných žádostí o podporu a proplácení zálohových plateb ve výzvě Šablony II je prioritní činností Odboru administrace zjednodušených projektů.

12

Založili jsme první zprávu o realizaci pro projekt Šablony II. Na záložce „Informace o zprávě“ se v poli „Sledované období od“ objevilo datum zahájení neodpovídající skutečnosti. Máme toto datum upravit?

Ano, pole je nutné aktualizovat.

Pole „Sledované období od“ a „Sledované období do“ je nezbytné editovat dle skutečnosti. Pole „Sledované období od“ je načteno automaticky datem podpisu právního aktu. Pole je nutné aktualizovat dle data skutečného zahájení fyzické realizace projektu. Do pole „Sledované období do“ příjemce u první zprávy o realizaci uvádí konec prvního sledovaného období, tj. poslední den 8. měsíce od začátku realizace projektu.

11

Po skončení monitorovacího období předáváme veškeré podklady pro zprávu o realizaci firmě, která nám projekt administruje. Proč nám tedy vždy volají pracovníci konzultační linky a upozorňují nás na to, že nemáme podanou zprávu o realizaci?

Pravděpodobně firma, která zajišťuje administraci projektu, připraví zprávu o realizaci (dále jen „ZoR“) a případně v zastoupení podá v nejzazším možném termínu.

Obecně jsou příjemci na termín předložení ZoR informováni interní depeší. Jakmile se přiblíží konec termínu pro podání ZoR (cca 3 pracovní dny před daným termínem), Řídicí orgán OP VVV (dále jen „ŘO“) identifikuje projekty, u kterých dosud nebyla ZoR prostřednictvím IS KP14+ podána, a pracovníci konzultační linky jejich příjemce obvolávají a upozorňují na povinnost předkládat ZoR v termínech, formě a způsobem v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce ZP. Za řádné předložení ZoR není dle rozhodnutí o poskytnutí dotace zodpovědná firma či místní akční skupina administrující projekt, ale příjemce dotace. Těmito opatřeními se ŘO snaží snížit riziko udělení sankcí za nedodržení lhůty pro podání ZoR v řádném termínu.

V této souvislosti ŘO doporučuje nenechávat zpracování, finalizaci a samotné podání ZoR na poslední chvíli.

10

V projektu Šablony II nám byl právě vydán právní akt. Do žádosti jsme uvedli, že naplníme indikátor 6 00 00. Budeme se muset znova registrovat do systému IS ESF 2014+, když už jsme jako příjemce v systému pracovali v souvislosti s projektem Šablony I?

Pokud již má osoba v IS ESF 2014+ aktivní uživatelský účet a přidělenou roli hlavní zástupce příjemce/zástupce příjemce, pak při převzetí dalšího projektu, pro který je tato osoba v MS2014+ evidována, do IS ESF 2014+ opětovnou aktivaci již neprovádí. IS ESF 2014+ tuto osobu připojí k nově převzatému projektu, o čemž je osoba informována e-mailem. Každý uživatel se tedy registruje do systému IS ESF 2014+ vždy pouze jednou, a to bez ohledu na operační program nebo počet přiřazených projektů.

V případě, že daná osoba nemá zřízen aktivní přístup v IS ESF 2014+, provede IS ESF 2014+ automaticky registraci nového uživatelského účtu a odešle do datové schránky subjektu příjemce zprávu s odkazem a dočasným 16-místným aktivačním kódem pro aktivaci uživatelského účtu. Zároveň bude odeslán
e-mail s vygenerovaným dočasným ověřovacím 8-místným kódem. Platnost těchto kódů je 20 dní, po jejich vypršení je nutné požádat o prodloužení platnosti a to výhradně formou interní depeši na technickou podporu.

Veškeré informace jsou uvedeny v Uživatelské příručce IS ESF 2014+, verze 1.3, od str. 8, dostupné na odkazu: https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1018226.htm?a=1.

9

Ve zprávě o realizaci předkládáme zápisy z uskutečněných aktivit. Vzor máme k dispozici, ale přemýšlíme, jak nejlépe popsat realizaci. Existuje nějaké doporučení, na co bychom se měli zaměřit?

V reportech/zápisech by měl být především stručně popsán průběh samotné aktivity. Důležité je ale také vždy alespoň jednou větou zaznamenat přípravu a následnou reflexi.

Ve výstupech (záznamy/zápisy/reporty) je třeba stručně popsat aktivitu dle požadavků uvedených v jednotlivých šablonách v příloze č. 3 výzvy – Přehled šablon. Pokud je požadavek na popis přípravy, průběhu, reflexe a sdílení s kolegy, je třeba se minimálně jednou větou věnovat každému z požadavků. V popisu se zaměřte na podstatu šablony, např. v záznamu z tandemové výuky bude popisována spolupráce dvou pedagogů, v záznamu ze sdílení zkušeností prostřednictvím návštěv bude popsána výměna zkušeností mezi pedagogy.

8

V reportech, záznamech nebo například v třídních knihách aktivit vykazujeme děti/žáky/studenty, kteří se šablon účastnili. Máme uvádět celá jména, nebo kódy – například počáteční písmena jmen?

V žádném z dokumentů dokládaných ke zprávám o realizaci neuvádějte celá jména dětí či žáků/studentů. Plně dostačující jsou kódy nebo čísla.

7

Pravděpodobně se nám nesprávně rozpadly anexové 6-kové indikátory do ZoR/ZZoR. Jak tuto situaci řešit?

Pokud máte rozpracovanou zprávu o realizaci, doporučujeme postupovat následovně.

Nejprve zkontrolujte v systému IS ESF, zda máte vyplněny charakteristiky účastníka v detailu podpořené osoby. V případě, že je nutné doplnění, upravte údaje v aktuálním seznamu podpořených osob a poté potvrďte schválením podpořené osoby. V systému IS KP14+ v modulu ZoR na záložce indikátory – horní tabulka – vstupte na jakýkoliv indikátor začínající číslicí 6 a stisknutím tlačítka vykažte změnu/přírůstek. Poté aktualizujte data z IS ESF. Správné hodnoty budou načteny.

V případě, že je ZoR/ZZoR ve stavu podána, vyčkejte na výzvu k opravě indikátorů v rámci standardní kontroly.

6

V průběhu realizace jsme zjistili, že nejsme schopni realizovat některá školení a sdílení zkušeností formou vzájemných návštěv. Na konci projektu vrátíme finance. Sníží se nám tímto i indikátory, je to mu tak?

Vrácení finančních prostředků za nerealizované aktivity na konci projektu neznamená automatické snížení cílové hodnoty povinných indikátorů. Je nutné tuto situaci řešit včasným podáním žádosti o změnu.

5

Jak správně realizovat šablonu Využití ICT ve vzdělávání?

1)      v případě vícenásobné realizace šablony v jedné třídě v jednom neděleném předmětu

Škola plánuje realizovat v jednom (neděleném) předmětu 3 šablony ve třídě s 30 žáky. Rozumíme správně, že v tomto případě má škola za povinnost realizovat celkem 3 hodiny výuky s tablety týdně, přičemž ve všech hodinách je povinna realizovat výuku se všemi 30 tablety? Co když z důvodu nemoci bude chybět například 5 žáků?

Odpověď: Za každou zvolenou šablonu je třeba zakoupit minimálně 10 ks zařízení (tabletů/notebooků) a odučit 1 samostatnou hodinu týdně, kde bude přítomno minimálně 10 žáků, přičemž 3 žáci budou ohroženi školním neúspěchem.

V tomto případě to znamená zakoupit minimálně 30 ks zařízení (tabletů/notebooků) a následně odučit 3 různé hodiny týdně, přičemž nezáleží, zda se v jedné místnosti učí 10, 20 nebo 30 žáků najednou (přičemž z každých 10 žáků jsou minimálně 3 ohroženi školním neúspěchem). Pokud je do výuky zapojena celá třída, odpadá problém s nemocností.

2)      v případě vícenásobné realizace šablony v jedné třídě v jednom děleném předmětu

Škola plánuje realizovat v jednom děleném předmětu 2 šablony ve třídě s 25 žáky rozdělenými do dvou skupin, 12 a 13 žáků. Ujasnili jsme si, že je možné, aby se jednalo o 1 půlenou hodinu, tj. žáci jsou rozděleni do dvou skupin, odučenou ve stejnou dobu. Splní škola podmínky výzvy, pokud se bude jednat o půlené hodiny odučené v různém čase?

Odpověď: Ano, splní. Pokud se v půlené hodině, tj. žáci jsou rozděleni do dvou skupin, ve dvou místnostech s různými učiteli učí minimálně 10 žáků (z nichž jsou minimálně 3 ohroženi školním neúspěchem) ve stejný čas nebo v různých časech, jedná se o uznatelný výstup za dvě šablony.

3)      v případě vícenásobné realizace šablony v jedné třídě v různých předmětech

Škola plánuje realizovat ve dvou předmětech 2 šablony ve třídě s 25 žáky. V takovém případě musí s tablety realizovat 2 hodiny týdně. Platí přitom, že na každé z obou hodin musí být realizována výuka se všemi 20 tablety?

Odpověď: Ne, nemusí. Podmínka paralelního využití se vztahuje pouze na případ, kdy je zvolena v projektu jen jedna šablona. Vždy je nutné využít všech 10 zařízení (tabletů/notebooků) ve stejném čase.

4

Můžeme šablonu Projektový den mimo školu realizovat v zahraničí? Pokud cesta trvá dlouho, můžeme výuku zrealizovat až den poté?

Projektový den mimo školu lze realizovat v rámci EU. Jedná se o jeden projektový den, tudíž cesta a výuka musí proběhnout v jednom dnu.

3

Máme podanou žádost o podporu, ale stále čekáme na výsledek hodnocení a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Můžeme začít realizovat projekt bez právního aktu, nebo je nutné čekat až na jeho vydání?

Projekt je možné zahájit přesně od data, které máte uvedeno v žádosti o podporu, aniž byste museli čekat na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Toto datum musí být prvním kalendářním dnem v měsíci a nesmí předcházet datu podání žádosti o podporu.

2

Existuje v šabloně Zapojení odborníka z praxe do výuky možnost uzavřít smlouvu se zaměstnavatelem odborníka, která tohoto odborníka škole/školského zařízení poskytne?

Dle podmínek šablony je třeba uzavřít pracovněprávní dokument (smlouvu, DPČ, DPP) nebo smlouvu o poskytnutí služeb přímo s odborníkem z praxe. Je přijatelné, aby smlouva o poskytnutí služeb byla uzavřena s organizací (zaměstnavatelem odborníka), která poskytne odborníka do výuky. Z té smlouvy musí být zřejmé, že je uzavřena za účelem poskytnutí konkrétního odborníka do projektu (bude uvedeno jméno, příjmení odborníka) a že daný odborník bude za tuto práci odměněn. Aby byla splněna podmínka šablony o uzavření smlouvy s odborníkem, bude součástí smlouvy podpis odborníka (může se tedy jednat o třístrannou smlouvu).

1

Jak jednoduše zjistím kontakt na administrátora projektu?

Komunikace s poskytovatelem dotace je z důvodu auditní stopy směřována pouze přes systém IS KP14+, tedy prostřednictvím depeší. V adresátech depeše naleznete manažera Vašeho projektu. Novou depeši je ovšem nutné psát výběrem záložky z levého menu přímo na projektu, nikoli z hlavní strany ihned po přihlášení do systému.