ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

31. října 2019 - 31. května 2021

Celkový objem

3 650 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

0 mil. Kč

Předložené žádosti

3 529 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

3 650 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II

Oddíly výzvy

Kontaktní e-mail pro dotazy k výzvě: ikap@msmt.cz

Co je cílem této výzvy?

Výzva podporuje zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které doplňují dílčí aktivity škol. Formou vzdělávání, mentoringu a síťování budou podpořeni pedagogičtí pracovníci,  vedoucí pedagogičtí pracovníci i střední management škol. Důraz je kladen také na zvýšení kvality odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ v regionu s vazbou na zaměstnavatele. S cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání výzva podpoří i aktivity vedoucí k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem.

Kdo může o dotaci požádat?

Kraje – vyšší územně samosprávné celky

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Aktivita č. 1: Řízení projektu

Aktivita č. 2: Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů

 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání)
 • Digitální kompetence
 • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli
 • Rozvoj kariérového poradenství
 • Podpora rozvoje gramotností s akcentem na čtenářskou a matematickou gramotnost
 • Rozvoj škol jako center celoživotního učení

Povinně volitelné aktivity:

Aktivita č. 3: Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Aktivita č. 4: Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání

Volitelné aktivity:

Aktivita č. 5: Implementace plánovaných aktivit k naplnění nepovinných témat krajských akčních plánů

Aktivita č. 6: Zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka

Aktivita č. 7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů

Všechny podkaktivity mohou být realizovány pouze, pokud jsou školy nebo jejich pedagogové zapojeni do realizace ostatních podporovaných aktivit výzvy. Podaktivita 7a může být realizována také pro pedagogické pracovníky školských poradenských zařízení, a to bez vazby na ostatní aktivity výzvy.

 • 7a: Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení
 • 7b: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ
 • 7c: Tandemová výuka na SŠ/VOŠ
 • 7d: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • 7e: Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů
 • 7f: Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 • 7g: Personální podpora – Školní kariérový poradce

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 3 650 000 000 Kč

Minimální výše výdajů: 20 000 000 Kč

Maximální výše výdajů: Maximální výše celkových způsobilých výdajů je závazně stanovena pro každé území dopadu – kraj.

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 31. října 2019 do 31. května 2021 do 14:00 hod.

Další informace

Aktualizace vzoru přílohy žádosti o podporu Prokázání vlastnické struktury

Řídicí orgán informuje žadatele o aktualizaci vzoru přílohy žádosti o podporu „Prokázání vlastnické struktury“, a to v souvislosti s novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (tzv. „AML zákon“), a s účinností zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. V dokumentu byla rozšířena výjimka v dokládání části I přílohy pro subjekty, které skutečného majitele nemají na základě § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů. Konkrétně se jedná o tyto subjekty, které mohou být oprávněnými žadateli či partnery v OP VVV:

 • školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,
 • církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti,
 • obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je ČR, kraj nebo obec,
 • právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech ČR, kraj nebo obec.

Část II přílohy zůstává beze změny.  

Aktualizovaný vzor přílohy Prokázání vlastnické struktury je relevantní pro žadatele, kteří podávají žádost o podporu po 1. červnu 2021. Dokument je pro žadatele k dispozici ke stažení na webové stránce příslušné výzvy a v dokumentech v IS KP14+.