ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

31. října 2019 - 31. května 2021

Celkový objem

3 650 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

0 mil. Kč

Předložené žádosti

3 529 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

3 650 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je podpořit intervence naplánované v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků a středního managementu škol, a to formou vzdělávání, mentoringu a síťování se zkušenými kolegy, dále na zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem s cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

1.2.1 Specifický cíl

SC 2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
SC 4 - Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků
SC 5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

1.3 Číslo výzvy

02_19_078

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva
Komplementární výzva
Integrovaný regionální Operační program
Specifický cíl 2.4
Operační program Praha - pól růstu
Specifický cíl 4.1

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

17. 10. 2019

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

31. 10. 2019

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

31. 10. 2019, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 5. 2021, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 11. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
18 měsíců
Maximální délka:
47 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

3 650 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: 20 000 000 Kč

Maximální výše výdajů: Maximální výše celkových způsobilých výdajů je závazně stanovena pro každé území dopadu – kraj.

Výpočet maximální výše celkových způsobilých výdajů na jednotlivé kraje (území dopadu) vychází z počtu žáků a studentů v denních formách vzdělávání ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatoří v příslušném kraji. Zvýhodněny jsou strukturálně postižené kraje, a to v návaznosti na plnění Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. 

  Počet žáků a studentů SŠ, VOŠ, konzervatoře Maximální alokace (dle žáků a studentů na kraj)
CZ010 Hlavní město Praha 65 436 556 206 000 Kč
CZ020 Středočeský kraj 38 083 323 705 500 K
CZ031 Jihočeský kraj 26 682 226 797 000 Kč
CZ032 Plzeňský kraj 22 156 188 326 000 Kč
CZ041 Karlovarský kraj 10 499 99 740 500 Kč
CZ042 Ústecký kraj 31 605 300 247 500 Kč
CZ051 Liberecký kraj 15 417 131 044 500 Kč
CZ052 Královéhradecký kraj 22 558 191 743 000 Kč
CZ053 Pardubický kraj 21 599 183 591 500 Kč
CZ063 Kraj Vysočina 20 170 171 445 000 Kč
CZ064 Jihomoravský kraj 46 503 395 275 500 Kč
CZ071 Olomoucký kraj 26 831 228 063 500 Kč
CZ072 Zlínský kraj 23 970 203 745 000 Kč
CZ080 Moravskoslezský kraj 47 491 451 164 500 Kč

 

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex ante financován

3.5 Výše 1. zálohové platby

Výše první zálohové platby bude v souladu s kap. 8.1.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část činit maximálně 40 % celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výše první zálohové platby bude pro každý projekt stanovena individuálně s přihlédnutím k finančnímu plánu uvedenému v žádosti o podporu a bude uvedena v právním aktu o poskytnutí /převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra spolufinancování ze strany žadatele/příjemce je pro tuto výzvu stanovena ve výši minimálně 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora nenaplňující znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie bude poskytnuta za předpokladu, že bude na úrovni projektu (u žadatele a partnerů s finančním příspěvkem) vyloučeno kumulativní naplnění znaků veřejné podpory. Více informací k podmínkám veřejné podpory viz kapitola 15 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

3.8 Podpora de minimis

Nerelevantní

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje – vyšší územní samosprávné celky ustanovené ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Omezení výzvy:

Žadatel je oprávněn předložit žádost o podporu pouze pro území dopadu odpovídající území tohoto kraje.

K financování budou vybrány maximálně dvě žádosti pro území každého kraje (místo dopadu).

4.2 Partnerství

Žadatelé mohou projekt realizovat samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.

Oprávněný partner musí patřit do jedné z níže uvedených kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Pravidla a podmínky partnerství jsou uvedeny v kapitole 13 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Nad rámec Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část je umožněno, aby partneři projektu realizovali větší část aktivit uvedených v žádosti o podporu.

Oprávnění partneři:

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku.
 • Školy a školská zařízení zřizované organizačními složkami státu (právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku).
 • Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.
 • Obce a svazky obcí.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Organizace zaměstnavatelů (svazy), Odborové organizace zapsané ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
 • Hospodářská komora České republiky zřízená zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání.
 • Soukromoprávní subjekty1, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace), pro tuto výzvu jsou oprávněnými soukromoprávními subjekty pouze:
  • spolek, vyjma pobočných spolků,
  • ústav,
  • obecně prospěšná společnost,
  • nadace nebo nadační fond,
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba.

V případě zařazení jednotek 7f a 7g z aktivity č. 7 Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů do projektu musí být školy, kde budou tyto jednotky realizovány, partnery s finančním příspěvkem (partnerství s finančním příspěvkem je pro ně v tomto případě povinné).


Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti: a) komunitního a lokálního rozvoje, b) odstraňování diskriminace založené na rozdílech rasy, etnika, pohlaví, náboženství, či jiné zákonem zakázané diskriminace, c) ochrany dětí a mládeže, d) ochrany občanských a lidských práv, e) podpory nebo ochrany osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, f) pomoci uprchlíkům, g)práce s dětmi a mládeží, h) rozvoje demokracie a posilování právního státu, i) sociálního, kulturního a hospodářského rozvoje a sociálního dialogu, j) sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování, k) školství, l) úsilí směřující k odstranění chudoby, m) vzdělávání, školení a osvěty.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

 

 

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Veškeré aktivity projektu, vyjma aktivity č. 1: Řízení projektu, musejí být v souladu se schváleným krajským akčním plánem pro období 2019+, případně školskou inkluzivní koncepcí kraje.

V případě předložení více žádostí o podporu musí být žádosti komplementární a pokrývat povinné a všechny povinně volitelné aktivity a musí být předloženy v maximálním rozmezí 10 kalendářních dní. V případě podání jedné žádosti o podporu musí být uvedeny všechny povinně volitelné aktivity v této žádosti.

V každém projektu musí být povinně realizovány aktivity č. 1 a 2. Nejméně v jedné žádosti o podporu je žadatel povinen volit v aktivitě č. 2 téma Podpora polytechnického vzdělávání. Současně musí být dodržena podmínka, že alespoň v jedné žádosti je zvoleno téma Podpora rozvoje gramotností s akcentem na čtenářskou a matematickou gramotnost v aktivitě č. 2 a dále musí být zvoleny aktivity č. 3: Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a č. 4: Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání, a to nejméně v jedné žádosti o podporu. Každý kraj je tudíž povinen realizovat v jednom nebo více projektech všechny povinně volitelné aktivity.

Žadatel může volit též další témata dle schváleného krajského akčního plánu, a to průřezově s vazbou na dílčí cíle s nejvyšší, střední i nejnižší důležitostí. Zvolená témata je možné řešit výběrem jedné nebo více podporovaných podaktivit.

Realizované aktivity s dopadem na fyzické osoby musí v relevantních případech zohledňovat genderovou rovnost.

Povinné aktivity:

Aktivita č. 1: Řízení projektu2 – instrukce týkající se zpracování obsahu této aktivity je uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, viz kapitola 5.2.4. Tato aktivita musí být uvedena v každé žádosti o podporu samostatně.

Aktivita č. 2: Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů

Cílem aktivity je podpora realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol podporovanými z výzev s předem definovanými jednotkovými náklady (tzv. šablony pro školy) a současně s pojetím podpory středního školství a jednotlivých oblastí intervencí v individuálních projektech systémových (jako je Modernizace odborného vzdělávání a Podpora krajského akčního plánování, Podpora práce učitelů, Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů) vedoucích k naplnění alespoň dvou z těchto klíčových témat:

 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání)
 • Digitální kompetence
 • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli
 • Rozvoj kariérového poradenství
 • Podpora rozvoje gramotností s akcentem na čtenářskou a matematickou gramotnost3
 • Rozvoj škol jako center celoživotního učení

Povinně volitelné aktivity:

Aktivita č. 3: Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Podpora komplexních aktivit a opatření vedoucích ke snížení míry předčasných odchodů ze vzdělávání zahrnující aktivity zaměřující se na zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání v co nejútlejším věku a podporu preventivních, intervenčních a kompenzačních opatření u žáků obou stupňů ZŠ a SŠ s akcentem na žáky sociálně znevýhodněné a kulturně odlišné, žáky s potřebou podpůrných opatření a žáky z nepodnětného rodinného prostředí, kteří jsou nejvíce ohroženi předčasným ukončením školní docházky. Podporovány budou aktivity monitorující předčasné odchody ze vzdělávání včetně zavedení preventivních opatření spočívajících v podpoře přechodu žáků do vhodných oborů stejné kategorie vzdělávání, systém spolupráce mezi školami, vytváření podnětného učebního prostředí ve školách i podpora školních poradenských pracovišť ve školách. Aktivita musí být realizována po celou dobu realizace projektu.

Aktivita č. 4: Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání

Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání prostřednictvím komplexních aktivit a opatření v návaznosti na schválenou školskou inkluzivní koncepci kraje s cílem zvýšení kvality vzdělávání v krajích prostřednictvím redukce diferenciace kvality škol. Podporovány budou aktivity vedoucí ke zvýšení vlivu škol na vzdělávací výsledky žáků, a to zejména žáků s potřebou podpůrných opatření se zaměřením na žáky s nízkým socioekonomickým statusem. Do aktivit musí být zahrnuty zejména školy vzdělávajících vyšší podíl dětí a žáků se SVP s cílem snížení podílu těchto dětí a žáků.

Podpořeny budou aktivity, jež jsou v souladu se schválenou školskou inkluzivní koncepcí příslušného kraje a platným Akčním plánem pro inkluzivní vzdělávání, a to napříč všemi stupni škol.

Volitelné aktivity:

Aktivita č. 5: Implementace plánovaných aktivit k naplnění nepovinných témat krajských akčních plánů.

Cílem aktivity je podpora realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol podporovanými z výzev s předem definovanými jednotkovými náklady (tzv. šablony pro školy) a současně s pojetím podpory středního školství a jednotlivých oblastí intervencí v individuálních projektech systémových (jako je Modernizace odborného vzdělávání a Podpora krajského akčního plánování, Podpora práce učitelů, Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů) vedoucích k naplnění nepovinných témat:

 • rozvoj výuky cizích jazyků;
 • případně další témata důležitá pro školy v území.

Aktivita č. 6: Zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka

Cílem aktivity je podpora komplexních aktivit ve středních pedagogických školách připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka prostřednictvím síťování, propojením kvalitní teoretické a praktické přípravy, zejména reflektovaných praxí žáků a žákyň. Podporovány budou následující aktivity:

 • Posilování kompetencí pedagogických pracovníků středních škol v popisné zpětné vazbě, přípravou a rozvojem kompetencí žáků a žákyň – budoucích učitelů propojováním teoretické a praktické výuky, prostřednictvím centra praxí, výměny zkušeností učitelů středních pedagogických škol a praktikujících učitelek v MŠ podílejících se na praxi žáků, zavedením a prací s portfoliem praxe, metodickou podporou praktikujících učitelek podílejících se na praxi žáků.
 • Podpora začínajících učitelek a učitelů MŠ prostřednictvím spolupráce a vzájemné výměny zkušeností začínajících učitelů v prvních letech praxe od středních pedagogických škol (Učitelská poradna) realizací seminářů pro začínající učitele.
 • Rozvoj kompetencí vzdělávat dvouleté děti.
 • Podpora vytváření prostředí ve školách pro realizace žákovských praxí oborů připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka

Aktivita č. 7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol (SŠ a VOŠ) a školských poradenských zařízení jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu. Jednotkové náklady musí navazovat na školní akční plán / plán aktivit s vydanou doložkou4. Aktivita je určena zejména k pokrytí a saturaci potřeb škol v přechodném období.

Podaktivity 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g mohou být realizovány ve středních a vyšších odborných školách a pro pedagogické pracovníky škol pouze, pokud jsou zapojeny nebo jejichž pedagogové jsou zapojeni do realizace ostatních podporovaných aktivit výzvy.

Podaktivita 7a může být realizována také pro pedagogické pracovníky školských poradenských zařízení, v jejich případě bez vazby na ostatní aktivity výzvy.

Podaktivita 7a: Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení

Cílem aktivity je profesní rozvoj pedagogických pracovníků a rozvoj jejich pedagogických kompetencí při práci s žáky vedoucích k eliminaci předčasného ukončení školní docházky. Podporováno bude stínování učitelů a poradenských pracovníků v hostitelské škole či školském poradenském zařízení, řízené debaty a konzultace s pedagogickými pracovníky a schůzky s dětmi, žáky, studenty a učiteli a dalšími pracovníky ve vzdělávání. Zkušenosti ze zahraniční stáže budou dále vhodně sdíleny s kolegy ve vysílající instituci, např. formou workshopu nebo kulatého stolu.

Podaktivita 7b: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ

Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků SŠ/VOŠ a odborníků z praxe. Díky spolupráci se zvýší kvalita výuky/studia, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků/studentů i pro jejich uplatnění na trhu práce.

Podaktivita 7c: Tandemová výuka na SŠ/VOŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků SŠ/VOŠ v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zvýší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků/studentů.

Podaktivita 7d: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem, např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Podaktivita 7e: Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů

Cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání na SŠ/VOŠ prostřednictvím stáží pedagogických pracovníků škol u možných budoucích zaměstnavatelů absolventů škol.

Podaktivita 7f: Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce SŠ/VOŠ a zaměstnavatele.

Podaktivita 7g: Personální podpora – Školní kariérový poradce

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce SŠ/VOŠ a podpořit tak žáky/studenty. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žákům/studentům při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření5 a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání i žáků/studentů nadaných a mimořádně nadaných.

Více informací k jednotlivým podaktivitám aktivity 7 je uvedeno v Pravidlech pro žadatele a příjemce specifická část v kap. 5.2.4.3 „Volitelné aktivity“.


Je možné akceptovat i následující názvy aktivity, např.: Management projektu, Projektové řízení, apod.

V aktivitě je možná i podpora finanční gramotnosti.

Podmínka se vztahuje pouze na školy, není platná při volbě podaktivity 7a a pro školská poradenská zařízení.

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

5.1.2 Vyloučené aktivity

 • Aktivity vedoucí k technickému zhodnocení budov,
 • vznik a pilotáž nových kurzů DVPP,
 • jazykové vzdělávání vedoucí ke zvýšení jazykových kompetencí cílových skupin dle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky (A1 – C2),
 • zahraniční výjezdy žáků a studentů VOŠ,
 • aktivity vedoucí k zařazování a udržení dětí a žáků ve školách zřizovaných dle § 16 odst. 9 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a aktivity vedoucí k zařazování a udržení žáků ve studijních oborech kategorie J, Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
 • vznik a vývoj nových testových ani diagnostických nástrojů dětí, žáků a studentů,
 • jednorázové akce SŠ pro žáky MŠ a ZŠ – například dny otevřených dveří, účast na veletrhu středních škol, exkurze žáků SŠ a ZŠ bez jejich logického začlenění do dlouhodobých aktivit projektu.

5.1.3 Cílová skupina

Děti, žáci a studenti (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ).
Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami (s potřebou podpůrných opatření).
Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků – žadatel je povinen do aktivit projektu zahrnout pedagogické pracovníky základních škol.
Pracovníci ve vzdělávání.
Rodiče dětí, žáků.
Studenti vysokých škol.
Veřejnost
zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní

5.1.5 Návaznost na strategie

Výzva je vyhlašována v souladu s následujícími strategickými dokumenty: Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019–2023, Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2019–2020, Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020.

Další podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost je relevantní pro projekty, ve kterých bude z dotace pořizován dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek (dále jen „majetek“) a tento majetek se začne využívat později než 3 roky před datem ukončení fyzické realizace projektu. Udržitelnost projektu bude zahájena dnem následujícím po datu ukončení fyzické realizace projektu a bude ukončena dnem, kterým uplynou 3 roky od nejpozdějšího data zahájení využívání pořízeného majetku.

Udržitelností projektu se rozumí zajištění pokračování ve využívání pořízeného majetku v souladu s účelem pořízení nebo obdobně, a to až do uplynutí 3 let od data zahájení využívání daného majetku. Udržitelnost je blíže definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 7.3.6.


Tj. udržitelnost je nerelevantní pro projekty, ve kterých se veškerý pořízený majetek začne využívat dříve než 3 roky před datem ukončení fyzické realizace projektu.

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Přípustné místo dopadu projektu je území kraje, na jehož krajský akční plán je projekt zaměřen.

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky, zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a zaměstnanců veřejné správy a zřizovatelů škol působících ve vzdělávací politice mohou být realizovány mimo území České republiky, a to na území EU7 a na území Norska a Islandu.


Po vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU je možné realizovat uvedené vybrané aktivity i v této zemi.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Pro aktivity 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (vyjma aktivity 7) jsou výdaje způsobilé ode dne, který následuje po dni, ve kterém byla ukončena fyzická realizace  projektu výzvy IKAP I.

Pokud škola / školské zařízení realizuje projekt ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ II (02_18_065 nebo 02_18_066) a v tomto projektu realizuje věcně totožnou šablonu k některé z aktivit 7b-7g, jsou výdaje na aktivity 7b-7g  ve školách / školských zařízeních způsobilé vždy až po ukončení realizace věcně totožné šablony v projektu výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II.

Pro podaktivitu 7a Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení jsou výdaje způsobilé od 1. 1. 2020.

Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období a lhůty pro předkládání Zpráv o realizaci projektu jsou upraveny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 7.1.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Pro projekty této výzvy platí, že část celkových způsobilých výdajů projektů bude vykazována formou nepřímých nákladů (náklady 3. kategorie), viz kapitoly 8.7.4.1 a 8.7.4.3 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část. Zbývající část celkových způsobilých výdajů představují tyto výdaje:

 • výdaje zařazené do 1. kategorie nákladů v rozpočtu projektu, prokazované účetními, daňovými a jinými doklady;
 • výdaje zařazené do 2. kategorie nákladů v rozpočtu projektu – tj. výdaje na jednotky aktivit spadající pod aktivitu č. 7: Podpora škol a školských zařízení vykazované formou standardní stupnice jednotkových nákladů (viz kapitola 8.6.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, bod a).

Rozdělení způsobilých výdajů mezi jednotlivé kategorie nákladů je popsáno v kapitole 5.2.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.4 Limity rozpočtu

Upraveno v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, současně platí:

Limity kapitol rozpočtu:

 • Kapitola rozpočtu projektu Výdaje na přímé aktivity – investiční: max. 30 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Položka rozpočtu projektu Outsourcované služby: max. 49 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Součet prostředků alokovaných v kapitole rozpočtu projektu Výdaje na přímé aktivity – investiční a prostředky alokované v podkapitolách Hmotný majetek a materiál a Nehmotný majetek v kapitole rozpočtu projektu Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční nesmí v součtu překročit 50 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Položka v rozpočtu projektu Jednotkové náklady související s volitelnou aktivitou č. 7 – max. 20 % z celkových způsobilých výdajů.

Maximální výše způsobilých výdajů v aktivitě 7 na školu či školské poradenské zařízení dle RED IZO nesmí překročit částku 2 000 000 Kč.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Podání žádosti o podporu8 probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP14+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opvvv.msmt.cz). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.


Žádostí o podporu se rozumí žádost o poskytnutí dotace dle § 14 odst. 3 na základě výzvy dle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě, příp. projektový záměr se zástupci Řídicího orgánu.

E-mail: ikap@msmt.cz

 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení e-mailu.
 • Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě, popř. projektový záměr.
 • Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
 • V případě projektového záměru bude předmětem konzultace pouze posouzení souladu projektového záměru s výzvou, popř. způsobilost/nezpůsobilost nákladů/výdajů či položek rozpočtu. Posouzení věcného obsahu projektu z hlediska jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti a efektivity plánovaných výdajů je výhradně předmětem věcného hodnocení a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.
 • Dotazy / projektový záměr je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) na e-mailovou adresu uvedenou ve výzvě.

V případě, že žadatel nedodá seznam otázek / projektový záměr v požadovaném termínu je v kompetenci Řídicího orgánu určit, zda se bude konzultace konat

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách OP VVV u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Pravidla pro změnu výzvy jsou uvedena v kapitole 5.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8.3 Přílohy výzvy

 • Příloha č. 1 Indikátory
 • Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
 • Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

8.5 Ostatní ustanovení

MŠMT v průběhu procesu schvalování žádosti o dotaci uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4, a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část:

 • postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
 • postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
 • postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3;

Podpora je poskytována formou dotace. O konečné výši podpory rozhoduje MŠMT. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků).

V případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.
Výše odvodů za porušení rozpočtové kázně za nedodržení stanovených podmínek budou uvedeny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.