ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_15_003 - Podpora excelentních výzkumných týmů

Oddíly výzvy

80

Pokud máme stanovenou sazbu nepřímých nákladů, skutečně ŘO nekontroluje dané výdaje? Musíme hlásit změny v rozložení těchto výdajů v průběhu realizace?

Nepřímé výdaje projektu příjemce nepředkládá poskytovateli ke kontrole a současně není příjemce povinen tyto nepřímé náklady účtovat na projekt, tj. odděleně od ostatních aktivit příjemce.

79

Pokud nemáme stanovenou sazbu NN, ale máme o ní zájem a máme dostatečné podklady, jak postupovat?

Lze, přes projektového manažera, domluvit osobní jednání na ŘO.

78

Stanovení nepřímých nákladů - pokud to nesmí být metodika speciálně vytvořená pro tento projekt, nicméně, příjemce zatím pro účely žádného jiného grantu metodiku nevytvářel a ustanovení jednotné metodiky za celou univerzitu není i z časových důvodů reálné, má smysl snažit se stanovení NN doložit?

Ano, lze například využít historická data za obdobné projekty. Příjemce má historicky určitou průměrnou spotřebu energií, vody, tepla, nákladů na účetní, právní služby, apod (obecně také "administrativní náklady"). Z pohledu stanovení sazby NN pro projekt je důležité stanovit částky pro jednotlivé položky administrativních nákladů, které mají být spotřebovány při realizaci projektu. Každá položka a její výše musí být dostatečně zdůvodněna (na základě spotřeby energií v předchozích letech, apod.). Do administrativních nákladů nelze zahrnovat výdaje, které jsou nezpůsobilé (např. výdaje na sankce, pokuty, přímé daně, úroky z úvěrů apod.)

77

Příklad: položka pořádání konferencí za celý projekt přesáhne limit pro bagatelní zakázku, je příjemce povinen sčítat jednotlivá plnění nebo lze po jednotlivých letech zadávat plnění napřímo?

Projekt by měl už předem znát finanční objem, který bude vynaložen na tyto konference, proto je dle ŘO je vhodné sčítat předpokládané hodnoty plánovaných konferencí s obdobným zaměřením a postupovat v odpovídajícím režimu. Důkazní břemeno v případě podezŕení na dělení nese zadavatel.

76

Jak postupovat v případě, kdy je fyzická realizace projektu již zahájena a potřebujeme realizovat, pořizovat jednotlivá opakovaná plnění, ale ještě nemáme uzavřenou rámcovou dohodu?

Dle § 18 odst. 3 ZZVZ Jednotlivá část veřejné zakázky může být zadávána postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě této části v případě, že celková předpokládaná hodnota všech takto zadávaných částí veřejné zakázky nepřesáhne 20 % souhrnné předpokládané hodnoty a že předpokládaná hodnota jednotlivé části veřejné zakázky je nižší než částka stanovená nařízením vlády. Zadavatel tedy může realizovat zakázky do 20% předpokládané hodnoty předmětné VZ s dodržením limitu 400 000 Kč bez DPH přímým nákupem.

75

Při zadávání zakázek se máme řídit účetním obdobím nebo celou délkou realizace projektu?

Dle § 18 odst. 2 ZZVZ součet předpokládaných hodnot částí veřejné zakázky podle odstavce 1 cit. ust.  musí zahrnovat předpokládanou hodnotu všech plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti. Každá část veřejné zakázky má být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Z tohoto vyplývá, že ZZVZ již neupravuje sčítaní za účetní období, ale je nutné sčítat předpokládané hodnoty veřejných zakázek, které tvoří funkční celek a jsou zadávány v časové souvislosti.

74

Příklad: opakované plnění, jiná pořizovací cena, dodavatel se vyjádří, že bude mít dodávku na skladě i například na podzim, ale nebude vědět, jaká bude cena?

Zadavatel v takovýchto případech v limitu VZMR může využít např. uzavřenou výzvu, která proces zadávání značně zjednodušuje. Dále je v rámci VZMR možné využít výjimku v bodu 12.2.6 odst. 3 PpŽP v případě, že by šlo o veřejné zakázky nahodilé povahy, tedy takové, které budou pořizovány dle zcela aktuálních potřeb zadavatele a které nelze objektivně dopředu vůbec předvídat (jedná se např. zakázky realizované v krajně naléhavých případech jako důsledek nepředvídatelných poškození a zničení určitých majetkových hodnot, apod.). Zadavatel však bude povinen v případě potřeby prokázat naplnění tohoto bodu, tedy, že skutečně nemohl objektivně předem vůbec předvídat pořizování předmětu plnění. Pokud se jedná o plnění s proměnlivou cenou, viz výše.

73

Ve chvíli kdy pošleme ŘO informaci o výběru nejvhodnější nabídky, zašleme na kontrolu ŘO a čekáme, než je možné uzavřít smlouvu?

Lze zaslat ke kontrole ještě před výběrem nejvhodnější nabídky, termín kontroly ŘO je zpravidla do deseti pracovních dní.

72

Které veřejné zakázky spadají do vzorku kontroly?

Zakázky jsou vybírány dle hodnoty uplatňované na daném projektu, nikoliv podle režimu, ve kterém jsou zadávány. Zadavatel je povinen zasílat k ex-ante kontrole: 1) nadlimitní zakázky v zadávacím řízení podle ZZVZ2) podlimitní zakázky na stavební práce v zadávacím řízení podle ZZVZ3) nadlimitní zakázky v JŘBU z důvodů podle § 63 odst. 3 nebo § 64 písm. a) nebo b) ZZVZ4) podlimitní zakázky v JŘBU z důvodů podel § 64 odst. 3 nebo § 64 písm. a) nebo b) ZZVZZadavatel je povinen k interim kontrole zasílat:1) nadlimitní veřejné zakázky v zadávacím řízení dle ZVZ/ZZVZ2) podlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle ZVZ/ZZVZZadavatel je povinen zasílat k ex-post kontrole všechny zakázky.

71

Jak předkládat auditům a kontrolám podklady pro kontroly?

Podklady lze vytisknout nebo auditorům přidělit přístup do ISKP.

70

Je nějaký tip na klastrování notifikací?

Depeše lze třídit (systém však neumožňuje veškeré funkcionality jako např. outlook).

69

Máme s ŽOP dokládat i import Soupisek, prostřednictvím něhož data nahráváme do systému?

Kromě importu prosím dokládejte i export dat ze systému, aktuálně systém neumožňuje ŘO tato data stáhnout tak, aby obsahovaly všechny relevantní údaje. Export prosím proveďte před finalizací ŽOP/ZOR.

68

Jakým způsobem nahrávat podklady k výdajům na soupisce účetních dokladů?

Doporučujeme nahrát do jednoho zip souboru všechny podklady vždy jednotlivě ke každému pořadovému číslu soupisky dokladů. Podklady by měly být nahrány pod soupiskou dokladů, v případě technických problémů lze nahrát rovněž jako přílohu ŽoP. Zip soubor prosím nazývejte pořadovým číslem soupisky dokladů.

67

Jakým způsobem sladit žádosti o změny a ZoR?

Pokud obrazovky změn (MI, KA, dokumenty…) mají vliv na ZoR, tak zablokují předložení ZoR/ŽoP, je nutné je tedy vyřešit předem.

66

Nepodstatné změny můžeme ohlašovat zpětně, je nějaká možnost, že změny nebudou schváleny?

Ano, každá nepodstatná změna může být ze strany ŘO přehodnocena na změnu podstatnou, pokud má zásadní vliv na projekt.

65

Pokud zapomenu vybrat nějakou obrazovku k dané změně, nelze si ani po vrácení změny k dopracování vybrat ještě další obrazovku?

Nelze, změnu je v tomto případě nutné zamítnout a podat opětovně.

64

Jak postupovat v případě Žádosti o změnu (ŽoZ)?

Na formuláři ŽoZ jsou dvě záložky k problematice dokumentu - Dokumenty ŽoZ (slouží pro vložení dokumentů k žoz jako takové, nepropisují se nikam), Dokumenty (možno editovat dokumenty podané na úrovni žádosti, či později vložené; tyto dokumenty se propíší na úroveň projektu). Jednotlivé přílohy prosíme pojmenovávejte stejným názvem, což umožní jejich "zaverzování", tzn., všechny jednotlivé verze budou v systému na obrazovce Dokumenty stále pod jedním řádkem.K podstatným změnám nezakládajícím/zakládajícím změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je nutné odevzdat přílohu Studii proveditelnosti podepsanou statutárním zástupcem, pokud mají změny dopad do této přílohy.

63

Jsou potřeba štítky na přístroje a štítky na dveře?

Nikoliv.

62

Je nutné mít loga u podpisů v e-mailu?

Aktualizace k 14. 7. 2017 : Pokud bude příjemce prostřednictvím emailu informovat cílové skupiny o projektu nebo jeho části, pak musí uvádět prvky povinné publicity (tedy logo EU a MŠMT). V případě „technické“ komunikace potřebné k realizaci (např. smlouvy nebo jiná interní dokumentace) toto potřeba není. V případě, že si příjemce není jistý tím, zda svou komunikací s cílovou skupinou nepřesahuje rámec interní/“technické“ komunikace, doporučujeme pravidla publicity dodržet a prvky povinné publicity do emailu zahrnout.

61

Můžeme na jeden billboard přidávat postupně získané projekty?

Do udělení výjimky ze strany EK, která umožní uvádět více projektů jednoho příjemce na jeden billboard, to možné není.

60

Je závazný font písma v generátoru publicity?

písma musí být v souladu s Manuálem Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014–2020.

59

Musí být na billboradu reg. číslo projektu? Mohou tam být loga příjemce?

Registrační číslo být uvedeno nemusí, loga jsou přípustná pouze EU a MŠMT, žádná jiná neuvádějte.

58

Může být použit jeden billboard pro více projektů?

Na základě podnětu ŘO OP VVV se v této záležitosti aktuálně čeká na stanovisko EK, případně na udělení výjimky ze strany EK pro nestavební projekty spočívající ve VaV. Za stávající situace je použití více projektů na jednom billboardu v rozporu s nařízením EK 1303/2013. V případě udělení výjimky ze strany EK o tom budou příjemci neprodleně informováni. Do té doby platí, že pro každý dílčí projekt musí být instalován separátní billboard.

57

Jaká má být forma dohody mezi institucemi v případě mezinárodní spolupráce?

Bude řešeno individuálně, není možné takto posoudit. Např. Memorandum mezi univerzitou a univerzitou, za předpokladu pouze vzdělávacích aktivit není možné.56

Jaká je velikost odborného týmu?

Maximální velikost odborného týmu je 15 odborníků (headcount) + 1 KZVP + 1 technický pracovník (FTE). Dojde-li k překrytí pracovních poměrů dvou zaměstnanců podílejících se na realizaci projektu za účelem nahrazení jednoho druhým, lze osobní výdaje obou těchto zaměstnanců považovat za způsobilé maximálně po dobu dvou měsíců. Po tuto přechodnou dobu a pouze z tohoto důvodu lze překročit i limit max. 15 členů odborného týmu.

55

Pokud příjemce pořídí vybavení nad limit ceny v seznamu vybavení, částku nad limit uhradí z vlastních prostředků, je možné částku, která bude nad limit považovat za 5 % spolufinancování?

Nikoliv, spolufinancovat lze pouze způsobilé výdaje. Informace pro stanovování ceny zboží pro běžnou kancelářskou práci jsou uvedeny v dokumentu Seznam obvyklých cen vybavení. Pokud cena zboží přesahuje limit daný tímto dokumentem a příjemce neuvedl zdůvodnění vyšší ceny (které poskytovatel akceptoval), výdaje přesahující limit jsou nezpůsobilé, tudíž není možné těmito nezpůsobilými výdaji spolufinancovat projekt.

54

Od kdy se počítá předložení 1. průběžené ZoR/ŽoP?

První průběžnou ZoR projektu /ŽoP včetně všech nezbytných příloh předkládá příjemce do 20 pracovních dnů po uplynutí 3 měsíců ode dne vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, s tím že poslední den sledovaného období, od kterého je následně stanovena lhůta pro předložení ZoR projektu/ŽoP, připadá na poslední kalendářní den posledního měsíce ve sledovaném období. Tzn. , že pokud byl PA vydán 2.3.2017, termín pro předložení 1. průběžné ZoR projektu/ŽoP se počítá následovně: sledované období je od 2.3.2017 do 30.6.2017, a ZoR předloží příjemce do 20 pracovních dnů, které počítáme od 30.6.2017 tudíž termín pro předložení první ZoR je 28.7.2017

53

Na každé faktuře musí být číslo projektu?

Označené faktury reg. číslem v projektu přímo v textu faktury se předpokládá zejména na fakturách, které jsou vydávány na základě uzavřené smlouvy nebo objednávky, neboť ve smlouvě a objednávce je možné dodavatele zavázat k tomu, aby reg. číslo projektu na fakturách uváděl. Faktura bez smlouvy a objednávky může být označena pouze razítkem (samozřejmě ve výjimečných a odůvodněných případech je možné razítkovat faktury vystavené i na základě smlouvy/objednávky).

52

Jsou náklady na cestu na seminář zahrnuty v částce per diems?

Nikoliv, jsou zvlášť.

51

Když bude pracovník odjíždět dva dny po ukončení akce kvůli letenkám, je způsobilé per diems i po dva dny po konferenci?

Letenka bude způsobilá, pokud nebude dražší než letenka s odletem ihned po skončení akce. Per diems však lze vyplatit pouze v případě, že bude expert vykonávat po uvedené období činnosti související s projektem.

50

Pokud vědec přespí u známého, jaké podklady máme doložit, je nutné ponížit per diems?

Není nutné Řídicí orgán o této skutečnosti informovat, ponižovat per diems, dokládat doklady.

49

Když příjemce uvede do smlouvy, že za experta uhradí výdaje související s jeho ubytováním, stravováním a jízdným v ČR ve výši 500 CZK na den, je možné mu nedat celou částku 230 EUR?

Pokud bude příjemce výdaje za experta hradit z prostředků dotace, je povinen tyto výdaje zahrnout do ŽoP a doložit je ke kontrole dle PPŽP. Do smlouvy je pravděpodobně vhodnější uvést, že příjemce za experta uhradí určité výdaje a o jejich výši bude následně snížena částka per diems. (Přesnou částku je do smlouvy možné uvést v případě předem objednaného ubytování apod., v situacích, kdy příjemce nedokáže jednoznačne odhadnout v jaké výši bude za experta výdaje hradit, je vhodnější přesnou částku do smlouvy neuvádět).

48

Když příjemce uvede do smlouvy, že za experta uhradí výdaje související s jeho ubytováním, stravováním a jízdným v ČR ve výši 500 CZK na den, je možné mu nedat celou částku 230 EUR?

Pokud bude příjemce výdaje za experta hradit z prostředků dotace, je povinen tyto výdaje zahrnout do ŽoP a doložit je ke kontrole dle PPŽP. Do smlouvy je pravděpodobně vhodnější uvést, že příjemce za experta uhradí určité výdaje a o jejich výši bude následně snížena částka per diems. (Přesnou částku je do smlouvy možné uvést v případě předem objednaného ubytování apod., v situacích, kdy příjemce nedokáže jednoznačne odhadnout v jaké výši bude za experta výdaje hradit, je vhodnější přesnou částku do smlouvy neuvádět).

47

Je možné mít k per diems smlouvu s expertem nebo čestné prohlášení?

Ano dle PpŽP je možné obojí, ale musí obsahovat název příjemce, jméno experta, název akce, dobu trvání akce, výši odměny, způsob vyplacení (číslo účtu), čestné prohlášení, že expert nemá tuto akci již proplacenou z jiného zdroje. Současně pro úpravu povinností příjemce (vyplatit per diems expertovi v určité výši v dané lhůtě) je vhodnějším dokumentem smlouva.

46

V jakém jazyce musí být smlouva k per diems?

Pravidla tuto skutečnost neupravují, tzn. pokud je v angličtině, je to v pořádku.

45

Pracovník, který pracuje v radioaktivním prostředí má dle interní směrnice má nárok na 6 týdnů dovolené, je způsobilá?

Nikoliv, způsobilých je pouze 5 týdnů dle PpŽP - obecná část.

44

Pokud mají dle směrnice na univerzitě pracovníci nárok na 6 týdnů dovolené, je způsobilá v celém rozsahu?

Nikoliv, způsobilých je pouze 5 týdnů dle PpŽP -obecná část.

43

Je nějaké omezení na délku zahraničních pobytů pro členy odborného týmu?

V rámci výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů je možné akceptovat zahraniční pobyt v délce do 12 měsíců a zároveň celková délka zahraničních pobytů nesmí přesáhnout 50% celkového času pracovníka v projektu. Tato podmínka se vztahuje vždy na konkrétního pracovníka, není vztažena pouze na pracovní místo. Do dlouhodobých zahraničních pobytů výzkumníků se nezapočítávají krátkodobé zahraniční výjezdy s délkou do 1 měsíce (např. konference, workshopy, apod.).

42

Účastník projektu letěl na konferenci a letenku si platil sám ze svého účtu, jedná se o způsobilý výdaj?

Ano, je nutné doložit úhradu jak z účtu účastníka, tak refundaci příjemce směrem k účastníkovi.

41

Je způsobilá dálniční známka?

Ano, pokud je způsobilá cesta autem. Jde o konkrétní souvislosti s projektem a prokázání výdaje.

40

Záleží na individuálním zdůvodnění, postupujte prosím dle standardního vykazování cestovních výdajů, viz pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část.

Lze hradit z položky rozpočtu služby, v případě účasti zahraničních expertů. Pokud se jedná o jednání pouze odborného týmu, občerstvení není způsobilým výdajem.

39

Můžeme si nechat proplatit dnešní cestu na seminář autem nebo autobusem?

Záleží na individuálním zdůvodnění, postupujte prosím dle standardního vykazování cestovních výdajů, viz pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část.

38

Jak doložíme, která letenka je výhodnější? Je pro auditní stopu dostačující printscreen obrazovky?

Průzkumem trhu a doložením printscreenu. Postupujte dle přiměřenosti výdaje. Ideální je průzkum trhu oslovením, ale např. u letenek postačí printscreen.

37

Co když je auto levnější než letenka ale dražší než vlak?

Záleží na individuálních okolnostech, je potřeba předložit zdůvodnění a vždy postupovat v rámci pravidla 3E.

36

Pokud zahraniční vědec cestuje ze sousední země autem, lze mu proplatit cestu ve výši vlakové jízdenky?

Ano, toto je možné.

35

Lze překročit limitní částku na tuzemské cestovné, pokud budou členové odborného týmu ubytováni v Praze?

Je nutné postupovat dle Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná část. Ve výjimečných zdůvodněných případech je možné překročit cenu/kategorii, příklad: pokud se konference koná na odlehlém místě a není možnost jiného ubytování. V případě nárokování vyššího výdaje dojde k proplacení pouze způsobilé částky.

34

Pokud je součástí vložného na konferenci i náklad na kurz, který rovněž probíhá, je způsobilým výdajem?

Ano, pokud souvisí s projektem, bude posuzováno na základě zdůvodnění.

33

Když je ubytování součástí konferenčního poplatku, je způsobilým výdajem?

Ano, ale bude posuzováno na základě zdůvodnění.

32

Je parkovné způsobilým výdajem?

V případě, že je cesta autem hospodárnější, než veřejná doprava, tak ano. Musí být však zachováno pravidlo 3E. Výdaj bude individuálně posuzován.

31

Je kapesné způsobilým výdajem?

Ano, pokud bude v souladu se zákonem a směrnicí instituce.

30

Je možné tolerovat překryvy výzkumných pracovníků v odborném týmu v případě jejich náhrady?

Dle Příručky pro příjemce a žadatele - obecná část: Dojde-li k překrytí pracovních poměrů dvou zaměstnanců podílejících se na realizaci projektu za účelem nahrazení jednoho druhým, lze osobní výdaje obou těchto zaměstnanců považovat za způsobilé maximálně po dobu dvou měsíců. Po tuto přechodnou dobu a z tohoto důvodu lze překročit limit max. 15 členů odborného týmu. Omlouváme se za mylnou interpretaci prezentovanou na semináři.

29

Je možné proplatit kolek, který příjemce zaplatí k Žádosti o povolení dovozu karanténního materiálu určeného pro výzkumné nebo šlechtitelské účely.

Ano je to způsobilý výdaj, pokud se tedy jedná o materiál, který souvisí s realizací projektu. Tento kolek je vnímán ŘO jako správní či jiný poplatek.

28

Je způsobilé clo u pořizovaných přístrojů do projektu ze zahraničí?

Dle Příručky pro příjemce a žadatele - obecná část je clo obecně nezpůsobilým výdajem. Omlouváme se za mylnou interpretaci prezentovanou na semináři.

27

KVZP je v projektu na 0,5 FTE. Je možné ze způsobilých výdajů hradit cestu KVZP mezi jeho pracovním místem v GB a pracovním místem v ČR?

Ne, nejdená se o způsobilý výdaj.

26

Je možné ze způsobilých výdajů uhradit cestu výzkumným pracovníkům na konané výběrové řízení na pozici v odborném týmu?

Ne, nejedná se o způsobilý výdaj.

25

Je možné ze způsobilých výdajů uhradit cestu a poplatek na konferenci PhD. studentům, kteří nemají úvazek na projektu?

Ve výzvě Podpora excelentních výzkumných týmů mohou být PhD studenti cílovou skupinou. Obecně je toto možné proplatit, pokud cílovou skupinu příjemce popsal v žádosti o podporu a zároveň prokáže návaznost činnosti na projekt. Jako příklad, který by mohl být považován za způsobilý, je v případě Ph.D. studentů, s kterými je počítáno jako s budoucími členy odborného týmu a účastí na přednášce/konferenci/workshopu/semináři/apod. by získali zkušenosti z oboru. Přednáška/konference/workshop/seminář/apod. by musela být věcně v souladu s výzkumným záměrem projektu. Je třeba, aby podobné případy příjemce vždy dostatečně zdůvodnil, v případě pochybností s posouzením se obraťte na Vašeho projektového manažera. Hrazeno by bylo z rozpočtu z kapitoly 1.1.2.7 Přímá podpora.

24

Do jaké podrobnosti vykazovat pracovní činnosti v pracovním výkaze na konkrétních pozicích?

Do takové míry, aby bylo možné ověřit, že byla vykonávána činnost způsobilá na projektu.

23

Pokud má pracovník úvazek na projektu a současně i u jiné instituce, musí dokládat pracovní výkaz?

Nemusí dokládat pracovní výkaz (pokud splňuje i další podmínky uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část).

22

Pokud pracuje pracovník v odborném i administrativním týmu, musí dokládat pracovní výkazy pro obě pozice?

V případě, že na projektu bylo stanovené procento nepřímých nákladů, tak se dokládá pracovní výkaz pouze za odbornou pozici. Pokud nebylo stanovené procento nepřímých nákladů (je tedy stanovené na 0%), je nutné doložit pracovní výkazy za obě pozice.

21

Mohou být pracovní smlouvy a pracovní výkazy v angličtině?

Ano.

20

Vznikne-li závazek zaměstnanci na základě programu mezinárodní spolupráce, bude to ztěžovat naplnění indikátoru (např. publikace). Bude možné započítat publikace od daného zaměstnance i v našem projektu?

Ano, takové publikace lze započítat při dodržení následujících podmínek: musí být doložena pracovní smlouva daného zaměstnance, že stále pracuje na projektu, i když z něj již není hrazený. Zároveň platí, že tento pracovník bude dále veden jako člen odborného týmu (ač hrazen z jiných zdrojů) a bude se započítávat do limitu 15 členů odborného týmu. V tomto případě je možné započítat i jeho úvazek na projektu do indikátorů CO24/CO25 popřípadě 2 04 02/2 05 02. V případě, kdy bude pracovní místo takovéhoto pracovníka obsazeno dalším výzkumníkem, jinými slovy původní výzkumník, již nebude figurovat v 15ti členém odborném týmu, nemůže se jeho FTE ani další výsledkové indikátory vzniklé pouze z jeho činnosti započítávat do MI projektu.

19

U Indikátoru 2 03 12 se dokládá dohoda o poskytnutí dotace, tzn., jedná se o podpořenou účast?

Ano, započítat je možné pouze financované granty.

18

U Indikátoru 2 03 12 se počítá počet účastí zvlášť za příjemce i partnera?

Indikátor se nepočítá na účasti, ale na získané granty.

17

Lze např. česko-bavorské projekty, které jsou financované z národních prostředků započítat do indikátoru 2 03 12?

Není to možné. Nejedná se o otevřenou mezinárodní soutěž.

16

Bylo by možné uvést příklady programů mezinárodní spolupráce, které je možné do MI započítat?

Mezi započitatelné programy se mimo jiné řadí: Horizon 2020, INTERREG, EUROSTARS, ERC granty a další. Jako programy mezinárodní spolupráce jsou chápány programy a schémata, kde o výběru projektů rozhoduje v soutěži zahraniční instituce ať už nadnárodní, státní, nebo soukromá (např. organizace typu Evropská komise, COST, European Science Foundation, zahraniční grantová agentura, zahraniční nadace která poskytuje výzkumné granty, apod.)Do mezinárodních grantů nespadají české prostředky institucionální podpory určené na podporu mezinárodní spolupráci (jedná se o prostředky institucionální podpory ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb.).

15

Jak prokázat účast výzkumného pracovníka na programu mezinárodní spolupráce?

Doložením pracovní smlouvy/dodatku ke smlouvě, kde bude uvedena informace o zapojení pracovníka do tohoto grantu a doložením výkazu práce tohoto pracovníka.

14

Programy mezinárodní spolupráce - je možné započíst pouze účast a nebo se jedná o získané granty?

Jedná se o schválené granty, dokládají se grantovou smlouvou.

13

Kdy je nejdříve možné započítat patenty?

Podle roku podání přihlášky (nejdříve podané po zahájení fyzické realizace projektu).

12

Jak je to se započítáním publikací, kde jsou autoři z více projektů OP VVV?

V případě, že stejná publikace bude vykázána více projekty, schválenými v OP VVV, bude započítána poměrnou částí každému podpořenému příjemci, např. podle převažujícího počtu tvůrců výsledku, případně většího počtu kapitol, apod. Je proto nutné, aby v případě vykazování společně dosaženého výsledku dané instituce podpořené v OP VVV vykázaly vždy pouze poměrnou část výsledku, a to na základě vzájemné dohody.

11

Jsou někde uvedené definice typů publikací?

Definice typů publikací vychází z definic v databázi Thomson Reuters Web of Science.

10

Kdy je nejdříve možné započítat publikace?

Jsou započítávány publikace vydané po datu zahájení fyzické realizace projektu typu "article", "book", "book chapter", "letter" a "review", pokud splňuje další podmínky zápočtu (alespoň jedním ze spoluautorů je člen odborného týmu, musí souviset s odborným zaměřením projektu, zařazení publikace v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS.

9

Je možné v dedikaci uvést pouze zkrácený název projektu?

Ano, toto je umožněno. Pro dedikace není stanoven závazný vzor.

8

Je povinná afiliace a dedikace k projektu u publikací? Co má tato dedikace obsahovat?

Tam, kde to situace dovoluje, je vhodné, aby byla u publikace vždy uvedena profesní afiliace centru, přičemž není vyloučena zdvojená (event. násobná) afiliace. V případě dedikace obdobně pokud to situace dovoluje je vhodné, aby byl uveden název projektu, jeho číslo a informace o zdroji financování z EFRR. Závazně předepsaný vzor dedikace není, následující příklad, je pouze jedna z možností, jak dedikaci formulovat.Například: Tato práce vznikla za podpory projektu XY reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000XXX financovaného z EFRR. The work was supported from European Regional Development Fund-Project "project name" (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000XXX).

7

Lze ponížit úvazek KVZP, v případě, že získá ERC grant a výjimky nad 1,2 úvazku nejsou schvalovány?

Lze zažádat o podstatnou změnu projektu, nicméně, upozorňujeme, že bude velmi striktně posuzováno a zároveň platí, že nesmí klesnout pod 0,5. Navyšování úvázků nad 1,2 již nebude bohužel schvalováno.

6

Vztahuje se podmínka pro započítání do indikátorů CO24 a CO25 uvedená ve specifických pravidlech "min. 0,5 úvazku po dobu realizace projektu" na všechny členy odborného týmu?

Ne, tato podmínka se vztahuje pouze na klíčového zahraničního vědeckého pracovníka. Noví i stávající členové týmu mohou mít i nižší úvazek než 0,5 a přesto se do indikátoru CO24/CO25 započítají.

5

Do kterých indikátorů se započítá výzkumný pracovník (splňující definici nového výzkumného pracovníka) - muž, který nastoupí na nově vytvořené pracovní místo? A kam se v rámci MI propíše v následujícím roce, když tento pracovník z projektu odejde a na jeho místo nastoupí žena (splňující definici nově výzkumného pracovníka).

Pokud na nově vytvořené pracovní místo nastoupí výzkumník - muž, který splňuje definici nového výzkumného pracovníka pak se propíše do CO24 a CO25, pokud v dalším roce dá výpověď a na jeho místo nastoupí žena propíše se do CO25 a 2 05 02 (do CO24 ani 2 04 02 ne, nejedná se již o nově vytvořené pracovní místo).

4

Započítává se do indikátoru CO 24 resp. 2 04 02 i pracovník, který splňuje definici nového výzkumného pracovníka, ale nastupuje na stávající pracovní místo?

Ne, do indikátoru CO24 resp. 2 04 02 se započítávají pouze pracovníci, respektive jejich FTE, kteří jednak splňují definici nového výzkumného pracovníka (který mezi lety 2009 a 2013 nepřesáhl v průměru úvazek 0,2 v instituci příjemce) a zároveň nastupují na nově vytvořené pracovní místo. Nejedná se tedy jen čistě o naplnění stávajícího "tabulkového místa" novým zaměstnancem.

3

Je do indikátorů CO24, CO25, 2 04 02, 2 05 02 započítáván technický pracovník?

Ne, vychází to z definice MI uvedené v Přehledu EFRR indikátorů OP VVV, kde je uvedeno: "Zaměstnanci podpory výzkumu (ne přímo zapojení v aktivitách VaV) nejsou započteni."

2

Z jaké základny se sankce vypočítávají?

Ze způsobilých výdajů projektu, které byly skutečně proplaceny. Zvlášť se vypočítávají sankce za výstupové, výsledkové indikátory a milníkový indikátor dle vzorců, které jsou uvedeny v právním aktu. Milníkový indikátor je v cílové hodnotě "1", jeho případné nesplnění znamená nenaplnění účelu dotace, tedy vrácení dotace v celé výši.

1

Které indikátory vstupují do výpočtu sankcí?

Pouze ty s atributem "povinný k naplnění" a nebo "volitelný k výběru - povinný k naplnění". Indikátory s atributem "povinný k výběru" do výpočtu sankcí nevstupují.