ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

28. srpna 2015 - 22. února 2016

Celkový objem

5 373 mil. Kč

Hodnocené žádosti

819 mil. Kč

Podpořené žádosti

5 219 mil. Kč

Předložené žádosti

15 297 mil. Kč

Vyřazené žádosti

9 259 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_15_003 - Podpora excelentních výzkumných týmů

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

1.3 Číslo výzvy1)

02_15_003
1)

Číslo bude doplněno dle IS KP14+.

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+2)

28. 8. 2015
2)

V případě, že bude IS KP2014+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později než je uvedené datum, budou žadatelé informováni o této skutečnosti na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu3)

28. 8. 2015, od 00 hod.
3)

V případě, že bude IS KP2014+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později než je uvedené datum, budou žadatelé informováni o této skutečnosti na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

22. 2. 2016, do 00 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
36 měsíců
Maximální délka:
93 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

5 372 760 256,50 Kč

3.3 Fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

3.4 Způsob financování

Ex – ante. Výše první zálohové platby v rámci této výzvy je stanovená na max. 20 % celkových způsobilých výdajů schváleného projektu. V případě PO OSS4 je způsob financování nastaven v rámci této výzvy na ex - post5 financování.


4 Příspěvková organizace Organizačních složek státu

5  Způsob financování ex – post je využíván jenom z pohledu evropského výkaznictví a není relevantní z hlediska dikce zákona o rozpočtových pravidlech a v souvislosti s výkladem pojmu neoprávněného použití finančních prostředků.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Projekty budou realizovány v rámci obou programových oblastí –  tzn. v méně rozvinutých regionech a také na území více rozvinutých regionů.

Rozpad zdrojů financování:

Pro žadatele splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle bodu ee) odst. 15 Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), kteří nejsou PO OSS:

Méně rozvinuté regiony – podíl EU – 85 %, národní podíl celkem 15 %, z toho podíl SR – maximálně 10 % a spolufinancování ze strany žadatele/příjemce minimálně 5 %. Platí, že v případě stanovení míry spolufinancování je na rozhodnutí žadatele jakou výši kofinancování vlastními zdroji si uplatní v rámci předkládané žádosti o podporu. Závazná je pro žadatele/příjemce minimální míra spolufinancování 5 %. Maximální možná míra spolufinancování ze strany žadatele/příjemce představuje 15 % celkových způsobilých výdajů projektu (tj. výši celého národního podílu).

Více rozvinuté regiony – V případě více rozvinutých regionů, kdy projekty budou mít dopad na obě programové oblasti v rámci jednoho projektu, aplikuje se při určení míry podpory poměr pro-rata. Při míře podpory poměrem pro-rata bude minimální podíl spolufinancování ze strany příjemce 5 % celkových způsobilých výdajů projektu (netýká se žadatelů, kteří jsou PO OSS).  Podíl EU bude činit – 71,35 % a podíl SR – maximálně 23,65 % celkových způsobilých výdajů projektu. Tento podíl je vypočten na základě poměru pro-rata schváleného Monitorovacím výborem OP VVV, který je 61 % (MRR) a 39 % (VRR). V případě stanovení míry spolufinancování je na rozhodnutí žadatele jakou výši kofinancování vlastními zdroji si uplatní v rámci předkládané žádosti o podporu. Závazná je pro žadatele/příjemce minimální míra spolufinancování 5 %.

Pro žadatele splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle bodu ee) odst. 15 Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), kteří jsou PO OSS:

Pro tento typ žadatelů je rozpad zdrojů financování v případě méně a také více rozvinutých regionů stejný, jako v případě že se nejedná o PO OSS s tím rozdílem, že celý národní podíl je spolufinancován ze SR a spolufinancování ze strany příjemce představuje 0% celkových způsobilých výdajů projektu.

 

Bližší informace nalezne žadatel v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část (kapitola 8.1.5.).

 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů: minimální výše celkových způsobilých výdajů na realizaci jednoho projektu je 40 mil. Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů na realizaci jednoho projektu je 250 mil. Kč
 • informace o podmínkách veřejné podpory: Veškerá poskytnutá podpora bude poskytnuta příjemcům k realizaci ne-hospodářských aktivit, a to v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) (dále jen „Rámec“), tudíž poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.
 • V této výzvě je zakázáno financování aktivit projektů Národního programu udržitelnosti I (LO), Národního programu udržitelnosti II (LQ) a projektů velkých infrastruktur (LM).

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle bodu ee) odst. 15 Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), PO OSS, které splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle bodu ee) odst. 15 Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

4.2 Partnerství

Partnerství není povinně vyžadováno. Podmínky partnerství  jsou vymezeny platnými Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část.

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Věcné zaměřeníSpecifický cíl: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

Cílem této výzvy je, ve spolupráci s předními mezinárodními vědeckými kapacitami, vytvořit a materiálně a technicky vybavit nové výzkumné týmy, které podpoří efektivní využití infrastruktur pro výzkum a vývoj, jejich rozvoj ve prospěch regionu, efektivní přenos znalostí ze zahraničí a schopnost vytvářet mezinárodně konkurenceschopnou kvalitu.

V rámci této výzvy budou podpořeny projekty s potenciálem špičkového výzkumu a vývoje, realizovaného novým výzkumným týmem pod vedením klíčového zahraničního vědeckého pracovníka nebo pracovnice, v infrastrukturách VaV center. Podpořeny budou projekty, které budou mít dostatečnou kvalitu a potenciál, aby mohly dosáhnout kritické velikosti  a úspěšnosti v atraktivních výzkumných směrech, minimálně v kontextu Evropského výzkumného prostoru. Podpora bude směrovat zejména na investice do pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení pro výzkum a technologický rozvoj  a do souvisejících lidských zdrojů. Podporován bude strategický rozvoj mezinárodní spolupráce formou budování jednoznačných vazeb se zahraničními výzkumnými partnery, které povedou k podávání společných návrhů projektů v prestižních mezinárodních grantových soutěžích (Horizon 2020, apod.).   

 

Podporované aktivity:

a) Rozvoj kapacit výzkumných týmů – zvýšit výzkumný výkon VaV center propojením kvalitních mezinárodních týmů s vybudovanou výzkumnou infrastrukturou prostřednictvím přivedení a trvalého zapojení nových klíčových pracovníků
do infrastruktur VaV center. 

b) Dobudování 6, modernizace či upgrade infrastruktury – materiálně a technicky vybavit nové výzkumné týmy a podpořit tvorbu poznatků majících potenciál z hlediska produkce aplikovatelných výsledků.

c) Rozvoj strategických partnerství – posílení mezinárodní dimenze a intenzivní vědecké spolupráce s předními výzkumnými organizacemi v zahraničí, mezinárodní spolupráce. K rozvoji dojde spoluprací s alespoň jedním subjektem a tato spolupráce bude podložena dohodou o spolupráci.

d) Řízení projektupopis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část.

 

Aktivity uvedené výše pod písm. a) až d) jsou vždy povinnou součástí projektů a musí být realizovány ve vazbě na jedno VaV centrum.


6 Dobudování – rozšíření existující kapacity VaV centra vázané na pořízení či využívání nových technologií, v rámci stávajících budov.

5.1.2 Vyloučené aktivity

 •  aktivity spojené se stavební činností, pokud nejsou spojené s nezbytnou instalací pořízených přístrojů,
 • výstavba nových budov.

Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) a/nebo jejími krajskými přílohami – projekt je realizován v souladu s alespoň jednou generickou znalostní doménou uvedenou v Národní RIS3 strategii. Žadatel popíše soulad a doloží jej v příloze k žádosti o podporu.  

5.1.3 Cílová skupina

pracovníci výzkumných organizací
studenti doktorských studijních programů vysokých škol

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let od poslední platby příjemci. Plnění podmínek v době udržitelnosti projektu vychází z čl. 71 Obecného nařízení.  

5.1.7 Indikátory

Viz příloha výzvy č. 1.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace je území České republiky, tedy území méně rozvinutých regionů i více rozvinutých regionů.

6.2 Přípustné místo realizace

Operace musí být realizovány na území České republiky. Oprávněnost však nebude posuzována pouze z hlediska území, na kterém budou probíhat aktivity projektu, ale i z hlediska dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu. To znamená, že aktivity nemusí být nutně realizovány pouze v přípustném místě realizace, ale musí být vždy ve prospěch cílové skupiny z určeného/určených regionu/regionů.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost 7 (způsobilé výdaje): Věcná způsobilost výdaje je definována  v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část.

Časová způsobilost: Časová způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část. Současně platí, že časově budou způsobilé výdaje související s aktivitami, které vznikly od data zahájení projektu. V rámci této výzvy je datum pro zahájení projektu nejdřív možné 1. 1. 2014. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli. Nelze financovat zpětně způsobilé výdaje, které vznikly v souvislosti s ukončenými aktivitami.


7 Podrobná pravidla způsobilosti výdajů budou uvedena formou odkazu na navazující dokumentaci - Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část.

7.2 Monitorovací období

Délka monitorovacího období je v rámci této výzvy stanovena na 6 měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Způsob vykazování způsobilých výdajů: v rámci této výzvy bude využita zjednodušená forma vykazování výdajů. V rámci této výzvy bude část výdajů vykazována formou nepřímých nákladů.  Paušální sazba nepřímých nákladů se stanoví jako podíl administrativních nákladů vůči způsobilým přímým nákladům projektu s tím, že sazba nepřímých nákladů nesmí překročit 25 %. Konkrétní paušální sazba bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory. 

Limity kapitol rozpočtu: Kapitola rozpočtu Osobní výdaje – na tuto kapitolu rozpočtu je stanoven limit max. 55 % celkových způsobilých výdajů projektu (tento limit se týká pouze osobních výdajů, které se vztahují na odborné pozice); kapitola rozpočtu Nákup služeb – na tuto kapitolu rozpočtu je stanoven limit max. 49 % celkových způsobilých výdajů projektu8.

Nezpůsobilé výdaje:

 • Jakékoliv výdaje přímo související s podporovanými aktivitami v projektech Národního programu udržitelnosti I (LO), Národního programu udržitelnosti II (LQ)   a v projektech velkých infrastruktur (LM) nejsou pro tuto výzvu způsobilé.
 • Další uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a v Pravidlech  pro žadatele a příjemce – specifická část.

8 Limit v rámci kapitoly rozpočtu Nákup služeb je blíže specifikován v kapitole 5.2.5 v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.4 Limity rozpočtu

Kapitola rozpočtu Osobní výdaje – na tuto kapitolu rozpočtu je stanoven limit max. 55 % celkových způsobilých výdajů projektu (tento limit se týká pouze osobních výdajů, které se vztahují na odborné pozice); kapitola rozpočtu Nákup služeb – na tuto kapitolu rozpočtu je stanoven limit max. 49 % celkových způsobilých výdajů projektu9.


9 Limit v rámci kapitoly rozpočtu Nákup služeb je blíže specifikován v kapitole 5.2.5 v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

 • Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.
 • Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz:  https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce, anglická verze bude doložena formou přílohy žádosti o podporu.
 • Povinnou součástí žádosti o podporu je také cost benefit analýza (CBA). Žadatel ji vyplňuje jako součást žádosti o podporu v IS KP14+.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření.

Konzultace k přípravě žádosti o podporu:

 • Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu v IS KP14+: Mgr. Helena Hořáková
 • E-mail: helena.horakova@msmt.cz
 • Telefon: 234 814 263

Konání osobní konzultace je možné pouze v předem domluveném termínu. Nejpozději
5 pracovních dnů před konáním konzultace doporučujeme zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy projektový záměr/žádost o podporu, nebo alespoň upřesnit, co bude předmětem konzultace (věcné zaměření výzvy/finanční stránka projektu…).

Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare

8.2 Změny výzvy

U vyhlášených výzev lze provést úpravy formálního charakteru. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. V případě změn vyvolaných změnou metodického prostředí nesmí dojít k diskriminaci či ke zhoršení postavení žadatele.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy
na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.

U kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí):

 • zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 •  změnit míru podpory,
 • změnit věcné zaměření výzvy,10
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

10 Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

1)      Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je uveden na webových stránkách MŠMT na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv

2)      Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část naleznete na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce  

3)      Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce  

4)      Vzory příloh žádosti o podporu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv

8.5 Ostatní ustanovení

Na podporu není právní nárok. O konečné výši dotace rozhoduje poskytovatel dotace. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. Sankce za nedodržení podmínek výzvy  a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.