ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

27. ledna 2016 - 17. března 2016

Celkový objem

502 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

500 mil. Kč

Předložené žádosti

514 mil. Kč

Vyřazené žádosti

298 mil. Kč

Zbývající objem

2 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_014 - Budování expertních kapacit – transfer technologií

Oddíly výzvy

Historie

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 01. 06. 2018  aktualizaci výzvy č. 02_16_014  Budování externích kapacit – transfer technologií v prioritní ose 2. Aktualizací výzvy došlo k úpravě bodu 3.1 Alokace na výzvu. Částka alokace na výzvu byla navýšena z původních 450 000 000 Kč na aktuálních 502 210 039, 89 Kč. Důvodem změny je formální uvedení do souladu částky alokace ve zveřejněném textu výzvy s výší alokace této výzvy schválenou náměstkem sekce operačních programů, ke kterému došlo na základě doporučení výběrové komise konané dne 9. 11. 2016.

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Metodický výklad ke způsobu zadání a kontrole hodnot v polích Kategorie regionu na záložce Specifické cíle žádosti o podporu v IS KP14+ u výzvy č. 02_16_014

Na záložce žádosti o podporu Specifické cíle žadatel zadává hodnoty do pole Kategorie regionu v rozdělení na VRR (více rozvinutý region) a MRR (méně rozvinutý region). Při vyplňování hodnot je žadatel povinen se řídit tabulkou „Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV (mezi méně a více rozvinuté regiony)“ uvedenou v kap. 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pro žadatele závazné a budou předmětem kontroly ze strany ŘO před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. V případě chybného zadání bude žadatel ze strany ŘO vyzván k opravě žádosti o podporu.

(zveřejněno dne 24. 5. 2016)

Metodický výklad ke kontrole vlastnické struktury žadatele/partnera s finančním příspěvkem:

Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná/specifická část v kapitole 5.2.1 uvádějí povinnost pro žadatele/partnery s finančním příspěvkem zveřejnit strukturu vlastnických vztahů. Doložení vlastnické struktury bude předmětem kontroly formálních náležitostí v kritériu „Identifikační údaje žadatele/partnera jsou v souladu s výpisem z evidence“.

Žadatel zveřejňuje vlastnickou strukturu v žádosti o podporu (na záložkách Subjekty projektu a Osoby subjektu), partner prostřednictvím přílohy žádosti o podporu.

Je-li žadatel/partner s finančním příspěvkem právnickou osobou, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 14 odstavcem 3 písm. e) je povinen doložit v žádosti o podporu informaci o identifikaci:

1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,

2. osob s podílem v této právnické osobě,

3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

 

(zveřejněno dne 14. 3. 2016)


Upozornění:

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele o aktualizaci vzoru přílohy žádosti o podporu „Principy partnerství a prohlášení o partnerství“. Vzor přílohy byl doplněn o informace související s finančním podílem partnera na celkových způsobilých výdajích projektu.

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 13: „Žadatel uvádí partnery již v žádosti o podporu, včetně rolí, podílu na aktivitách projektu a finančního podílu, pokud je plánován.“ Při zapojení partnera s finančním příspěvkem je tedy žadatel povinen v žádosti o podporu uvést podíl partnera na celkových způsobilých výdajích. Tuto informaci žadatel uvede buď v aktualizované verzi přílohy žádosti o podporu Principy partnerství a prohlášení o partnerství nebo Smlouvě o partnerství (pokud je již uzavřena).

Více na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-k-vyzvam

Zveřejněn dne 4. 4. 2016.