ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_16_014 - Budování expertních kapacit – transfer technologií

Oddíly výzvy

84

1) Budou muset příjemci, kteří začínají realizaci projektu až 1. 9. 2017, předkládat nulovou ZoR, tak jak to vyplývá z Obecných pravidel či nikoliv? Ve Specifických pravidlech se protikladně uvádí, že 1. ZoR je předkládána buď do 3 měsíců od vydání PA, nebo od začátku realizace, podle toho co nastane později.
2) V případě, že příjemce bude povinen předložit nulovou 1. ZoR, bude se výše zálohové platby stále počítat tak, že se sečte 1. vyúčtování (v tomto případě 0 Kč) a 2. vyúčtování?

1) Specifická pravidla se v současné době aktualizují. V rámci aktualizace budou tyto pravidla dána do souladu s Obecnými pravidly verze 4, tudíž platí to, co je uvedeno v Obecných pravidlech. Upozorňujeme také na skutečnost, že fyzická realizace projektu musí být ze strany příjemce zahájena nejpozději do 6 měsíců ode dne vydání PA.
2) V případě, že realizace projektu začíná déle než dva měsíce od vydání PA, tak do výpočtu výše 1. ZP se počítají první dvě sledovaná období v realizaci projektu. Tzn., že do tohoto výpočtu není zahrnuto vyúčtování ŽoP, která je za období od vydání PA do zahájení fyzické realizace. Toto pravidlo bude upraveno ve Specifických pravidlech k výzvě, a také v rámci připravovaného Metodického dopisu k Obecným PpŽP.

83

Uzavírá se nějaký typ smlouvy ve vazbě na kartu účastníka mezi příjemcem a ŘO o ochraně osobních údajů?

ŘO využívá jiný typ právního aktu (čl. 28 odst. 3 GDPR) nežli je smlouva o zpracování osobních údajů. Příjemce dotace je Rozhodnutím o poskytnutí dotace pověřen ke zpracování osobních údajů podpořených osob. Podpořena osoba následně získává informace o zpracování osobních údajů z karty účastníka.

82

Jakým způsobem musí být zpracovány zprávy o reflexi z absolvovaného semináře?

Zprávy o reflexi musí obsahovat hodnocení semináře, např. v textové formě či
pomocí škály s vysvětlivkami. Hodnocení však nesmí být anonymní. V případě pochybností lze formu konzultovat s ŘO.

81

Je možné dřívější předložení ZoR?

Ano, dřívější předložení ZoR je možné. Jedná se o podstatnou změnu nezakládající změnu právního aktu.

80

Změna nástupu zaměstnance do projektu: Zaměstnanec měl do projektu nastoupit v lednu, ve skutečnosti však nastoupil až v březnu. Finanční prostředky alokované v rozpočtu projektu tak nebyly za období leden a únor čerpány, je možné tyto finanční prostředky použít na odměny?

Ano, pokud odměny budou relevantně zdůvodněny.

79

Má-li zaměstnanec projektu nárok na 6 týdnů dovolené, je možné ze způsobilých výdajů projektu proplatit náhrady dovolené v plné výši?

Náhrady dovolené jsou dle PpŽP - obecná část, verze 4, kap 8.7.2 způsobilé v rozsahu:
• 5 týdnů v roce pro zaměstnavatele definované zákoníkem práce v §109 odst. 3 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.,
• maximálně 5 týdnů v roce, pokud to povoluje kolektivní smlouva nebo interní směrnice organizace: pro všechny ostatní zaměstnavatele,
• 8 týdnů v roce pro pedagogické pracovníky a akademické pracovníky vysokých škol v souladu s ustanovení § 213.

78

Je možné vést oddělené účetnictví pro výdaje pořízené z veřejných (95 %) a soukromých (5% spolufinancování) zdrojů?

Analyticky rozdělovat zdroj financí (veřejný zdroj a soukromý) je možné, ačkoliv to není po příjemci vyžadováno. Na analytickém účtu projektu/pod účetním střediskem projektu by měly být zaúčtovány pouze způsobilé výdaje projektu.

77

Je nezbytné zachovat poměr vlastního spolufinancování (5 %) jak ve vztahu k investičním, tak ve vztahu k neinvestičním výdajům projektu?

Ano, poměr vlastního spolufinancování je nezbytné dodržovat zvlášť ve vztahu k investičním a zvlášť ve vztahu k neinvestičním výdajům projektu (výše spolufinancování bude stanovena v přehledové tabulce v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory).

76

V příručce pro příjemce Specifická část je uvedeno: Minimálně 30 % cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 musí být vykázáno v ZoR projektu předložené do 31. 12. 2018. K jakému datu vykazovat dosažení 30 % cílové hodnoty indikátoru v případech, kdy se monitorovací období ani jedné z plánovaných ZoR neshoduje s tímto datem?

V tomto případě není rozhodující délka monitorovacího období, nýbrž datum 31. 12. 2018, které je ze strany ŘO pevně stanoveno. 30 % cílové hodnoty indikátoru musí být příjemcem vykázáno nejpozději do 31. 12. 2018. Dosažení 30 % cílové hodnoty indikátoru se tak zpravidla prokazuje v poslední ZoR před rozhodným datem.

75

Je možné si na projektový účet přeposlat finanční prostředky ve výši odpovídající vlastnímu spolufinancování (5 %)?

Ano, přeposlání vlastních finančních prostředků na projektový účet je možné. Současně dodáváme, že příjemce již v tomto programovém období není povinen vést zvláštní účet projektu.

74

O jakou změnu se jedná v případě změny v personálním obsazení pracovníků, kteří nejsou excelentními pracovníky, ale jejich životopis byl doložen jako příloha projektové žádosti?

Dle PpŽP - obecná část, verze 4 se jedná o podstatnou změnu nezakládající změnu právního aktu.

73

Jak ve finančním plánu stanovit datum zálohové platby, když datum vydání právního aktu není známo?

Datum zálohové platby se stanovuje na základě předpokládaného termínu vydání právního aktu. Datum zálohové platby uvedené ve finančním plánu projektu tak nemusí vždy odpovídat skutečnému datu proplacení první zálohové platby projektu. Následné uvedení data proplacení první zálohové platby v soulad se skutečným datem jejího proplacení informační systém aktuálně neumožňuje - jakmile je na příslušný řádek finančního plánu navázána ŽoP, nelze již dotčený řádek finančního plánu editovat.

72

Bude-li žadatel realizovat celkem 4 projekty z OP VVV, bude kartu účastníka zakládat jednou (jednotlivé aktivity se budou vykazovat kumulativně ze všech projektů na 1 kartu) nebo 4x?

V systému IS ESF se rozdělují účastníci na jednotlivé projekty, karty účastníka se rozřazují dle registračního čísla a názvu projektu. Proto pokud ve výzvě jedna organizace bude mít podpořeny 4 projekty a ve všech projektech se vzdělávání bude účastnit jedna osoba, musí se 4x založit karta účastníka se správnou hlavičkou - identifikace projektu. Toto bude platit i v situaci, kdy organizace bude realizovat projekty v dalších výzvách OP VVV.

71

Minimálně 30 % cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 musí být vykázáno v ZoR projektu předložené do 31. 12. 2018. Je možné měnit cílovou hodnotu? Znamená to, že do konce roku musí být cca 1/3 zaměstnanců kompletně proškolených?

Ano, cílovou hodnotu indikátoru je možné měnit v rámci změnového řízení. Ano, do konce roku 2018 musí být naplněno alespoň 30 % z cílové hodnoty indikátoru. Jedná se o podstatnou změnu zakládající změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.

70

Je možné jako vzdělávací akci uznat jazykový kurz? Rádi bychom, aby se členové centra/organizace vzdělávali zejména na zahraničních akcích, kde je však předpoklad výborných jazykových dovedností, zejména znalost odborné terminologie v anglickém jazyce. Proto bychom rádi některým členům centra/organizace nejprve dali možnost zúčastnit se jazykového kurzu, kde by se mohli připravit na odbornou terminologii a zdokonalit konverzační schopnosti.

Co se týče jazykových kurzů, je potřeba přihlédnout k tomu, že pracovníci CTT mají mít určité jazykové schopnosti. Další jazykové vzdělávání by tedy mělo být opravdu pouze nezbytně nutné a mělo by jít o kurz, který je odborného charakteru – v tomto případě je absolvování jazykových kurzů v pořádku. I z pohledu konverzací si dovolujeme upozornit na to, že by se mělo jednat o konverzaci zaměřenou na odborný charakter, tj. konverzace v rámci oblasti TT a pro účely TT, nikoliv pouze obecná konverzace v cizím jazyce.
K této problematice je nutné vzít do úvahy i definice příslušných indikátorů. Také způsob započítávání v rámci indikátorů bude respektovat níže uvedená pravidla (blíže viz str. 183 PpŽP - obecná část, verze 4):
Způsob započítávání osob:
• Pokud se v rámci jednoho projektu osoba vzdělává v „x“ modulech/kurzech jiného druhu anebo jednotlivé vzdělávací moduly/kurzy na sebe nenavazují, pak se tato osoba započítává mezi podpořené osoby právě „x-krát“. Typickým příkladem je absolvování kurzů ICT a kurz cizího jazyka.
• Pokud se v rámci jednoho projektu osoba vzdělává v „x“ vzdělávacích modulech/ kurzech stejného zaměření anebo na sebe jednotlivé vzdělávací kurzy/moduly navazují, pak se tato osoba mezi podpořené osoby započítává právě jedenkrát. Typickým příkladem této situace jsou různé stupně výuky anglického jazyka, kde je stanovena povinnost vždy absolvovat předchozí nebo nižší stupeň výuky anglického jazyka.

69

Je nutné mít v případě pořádání semináře/kurzu/školení na stole vlaječky ČR a EU?

Používání vlaječek ČR a EU při pořádání seminářů apod. není v pravidlech publicity OP VVV upraveno. Nicméně platí, že příjemce má zajistit, aby o podpoře z EU byly ve vhodných případech informovány subjekty, které se podílí na realizaci projektu. Např. právě při konferencích a seminářích formou zobrazení loga EU spolu s názvem fondu/fondů a programu na prezenčních listinách nebo potvrzeních účasti. Vlaječky mohou být vhodným doplněním, ale nejsou povinné.

68

Je možné mít na plakátu/pamětní desce umístěné naše logo (ne přímo v logolinku)? V Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část, verze 4, je v kap. 17.2 uvedeno: 1. Povinné nástroje: V případě povinných nástrojů hrazených z jednoho programu, avšak více fondů současně, nebo z multifondového programu, budou v zóně určené pro povinnou publicitu nanejvýše dvě loga: a) Logo EU; b) Logo MŠMT.Nikde na nástroji není možné umístit žádná jiná loga. Uveden bude také odkaz na EU a ESI fondy (souhrnně) a program.

Plakát/pamětní deska patří mezi povinné nástroje, tzn., nikde na nástroji není možné umístit žádná jiná loga. Třetí logo (např. logo projektu) je možné použít pouze na nepovinné nástroje.

67

V příručce pro příjemce Specifická část je uvedeno: Minimálně 30 % cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 musí být vykázáno v ZoR projektu předložené do 31. 12. 2018. Otázka zní, zda by mohlo MŠMT upravit tuto příručku v souvislosti s prodloužením plánovaného harmonogramu ze strany ŘO? Tzn. posunout o příslušný počet měsíců oproti původnímu harmonogramu programu?

Termín souvisí s vykazováním indikátoru 6 00 00 vůči Evropské komisi - termín je stanoven v souladu se závazkem, který ŘO musel učinit v rámci OP VVV, z tohoto důvodu nelze uvedený termín měnit.

66

Jak bude postupováno v případě, že dojde k opoždění vydávání právních aktů u podpořených projektů ze strany ŘO OP VVV? Nyní se dle sdělení ŘO OP VVV předpokládá vydávání právních aktů na přelomu únor/březen 2017. Pokud by to bylo později, je nutno ze strany příjemce reagovat a zahájit např. jiné synergické činnosti pokrývající potřebu příjemce dotace. Toto by mělo vazbu na dokončení těchto procesních úkolů a zahájení nových aktivit, tedy řešení projektu OP VVV. Např. projekt máme plánovaný zahájit k 01/07/2017, pokud by PA byl vydán např. v dubnu a později, je potřeba z výše uvedených důvodů termín zahájení řešení projektu posunout po vydání PA např. na 01/01/2018. Jak by bylo procesně postupováno a co by daná změna ve vztahu k ŘO OP VVV obnášela?

Pokud bude datum zahájení změněno před vydáním PA, nejednalo by se o změnu. V případě, že by došlo k vydání PA a následně bude požadovaná změna data zahájení, bylo by nutné zažádat o změnu přes změnové řízení. Jedná se o podstatnou změnu zakládající změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.

65

Jakým způsobem se bude prokazovat spoluúčast příjemce (partnera) na financování nákladů projektu? Je nutné spolufinancování prokazovat u každého jednotlivého nákladu zvlášť?

Příjemce je povinen v rámci každé průběžné žádosti o platbu doložit jako povinnou přílohu výstupní sestavu z účetnictví pro projekt za dané sledované (monitorovací) období. Výdaj vykázaný některým ze zjednodušených způsobů je považován za doložený stejně jako výdaj prokázaný účetním, daňovým či jiným dokladem. Cílem následných auditů a kontrol je výlučně ověření toho, že byly splněny podmínky jednotlivých zjednodušených forem vykazování. Projekt musí být účtován odděleně od ostatních aktivit organizace (například prostřednictvím analytických účtů, použitím účetního střediska, apod.). Toto se vztahuje pouze na skutečně vzniklé přímé výdaje (případně věcné příspěvky a odpisy), nikoliv na výdaje vykazované některou ze zjednodušených forem vykazování. Analyticky rozdělovat zdroj financí (veřejný zdroj a soukromý) není po příjemci vyžadováno. Na analytickém účtu projektu/pod účetním střediskem projektu by měly být zaúčtovány pouze způsobilé výdaje projektu.

64

Je určeno nějaké % (částka) jako maximální výše čerpání finančních prostředků před vydáním právního aktu?

Není - příjemce se řídí nastavením z pohledu finančního plánu projektu.

63

Jakou verzí příručky je příjemce povinen se řídit v průběhu realizace projektu? Verzí, která bude platná v době vydání právního aktu nebo vždy její nejaktuálnější verzí?

Příjemce se při realizaci projektu řídí verzí PpŽP - obecná část, PpŽP - specifická část a metodickými dopisy, které jsou uvedeny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory a případně v jeho dodatcích.
V případě požadavku na změnu verze PpŽP uvedených v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory je příjemce oprávněn předložit žádost o změnu prostřednictvím změnového řízení v IS KP14+ (podstatná změna zakládající změnu právního aktu).

62

Lze v rámci nepřímých nákladů vyplatit odměnu pracovníkovi, který je zaměstnancem příjemce projektu a odvedl pro projekt práci, přestože nemá v rámci projektu uzavřen žádný pracovně-právní vztah?

Nepřímé náklady se v rámci vyúčtování výdajů projektu neprokazují konkrétními doklady. Pokud tedy např. personalista příjemce získá odměnu za práci odvedenou v souvislosti s projektem, v rámci své pracovní náplně (např. zajišťování výběru pracovníků pro subjekt příjemce), a podílel se na výběru pracovníků pro projekt, může mu být z nepřímých nákladů vyplacena odměna.

61

Je u zaměstnanců hrazených (částečně) z nepřímých nákladů projektu (např. mzdová, finanční účetní) vyžadována úprava pracovní smlouvy tak, aby smlouva obsahovala název a registrační číslo projektu?

Úprava pracovní smlouvy pracovníka (o údaje související s projektem), který je hrazen z nepřímých nákladů, není pro příjemce povinná. Nepřímé náklady se v rámci vyúčtování výdajů projektu jednotlivými doklady neprokazují.

60

Karta účastníka: Je vyplnění všech kolonek karty povinné? Co když účastník odmítne některé části dotazníku vyplnit?

Při vyplňování Karty účastníka doporučujeme postupovat dle návodných poznámek, dle kterých není povinné vyplňovat citlivé údaje.

59

Aby bylo možné osobu (resp. jí absolvovanou vzdělávací akci) započítat do indikátoru 2 08 00, musí mít daná osoba uzavřen zaměstnanecký poměr s institucí (HPP/DPP/DPČ).

Je možné vykazovat v rámci indikátoru 2 08 00 vzdělávací akce i za osoby, které nemají zaměstnanecký poměr s univerzitou? U některých pracovníků, zejména doktorandů, je navázání zaměstnaneckého poměru problém. Tyto osoby často berou odměnu ze stipendií nebo mají DPP financovanou z jiného grantu a zaměstnanecký poměr s univerzitou tak často nemají. Zapojení do výzkumného úkolu je možné u těchto osob prokázat, ale bez zaměstnaneckého poměru.

58

Dotaz k indikátoru 2 08 00. V názvu indikátoru je uvedeno „Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků“. Ve specifikaci k výzvě je uvedeno „Výzkumným pracovníkem je chápán takový pracovník, který vytváří nové či rozšiřuje stávající znalosti. Řídí a/nebo provádí činnosti, které zahrnují koncepci nebo tvorbu nových znalostí, výrobků, procesů, metod a systémů, aplikuje vědecké koncepty a teorie. Jedná se převážně o zaměstnance, který je podle klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) zařazen do hlavní třídy 2 (Specialisté). Mezi výzkumné pracovníky patří i studenti Ph.D. (doktorandi), pokud jsou zaměstnanci sledované organizace a zabývají se VaV činností.“
Dotaz zní – jedná se o pracovníky:
a) buď výzkumné, nebo akademické
b) zároveň výzkumné a akademické?

Jedná se buď o akademického pracovníka, nebo vědeckého (výzkumného) pracovníka.

57

Jaké jsou požadavky na pořádání akcí typu semináře, konference, atp.? Kromě toho, že všechny materiály určené účastníkům jsou označeny příslušnými logy a všichni účastníci jsou informováni o tom, že akce se uskutečňuje v rámci daného projektu financovaného z OP VVV, jsou ještě nějaké další požadavky na konání těchto akcí - např. na umístění vlaječek, apod.?

Logy by měla být označena např. i prezenční listina. Vlajky nejsou povinností, nicméně při dokládání samotné akce formou fotografií, by mělo být prokázáno splnění publicity (banner, roll up, vlajky apod.). Semináře a konference jsou aktivity, které souvisejí s propagací/prezentací programu.

56

Jak mají být označovány předměty pořízené v rámci projektu (notebooky, nábytek, atp.) – je pro to nějaké pravidlo (pravidla publicity o žádných nehovoří)?

Předměty, které nesouvisí s propagací projektu, není nutné označovat (změna oproti minulému programovému období).

55

Loga na dokumentech lze uvádět v záhlaví i v zápatí (viz některé excelové dokumenty) – je to tak, příp. je pro to nějaké pravidlo?

Žádné pravidlo není, je to čistě na rozhodnutí příjemce.

54

Je třeba uvádět v záhlaví dokumentů kromě odkazu na EU, ESF, program, etc. i logo MŠMT (viz např. vzory partnerských smluv)?

V novém programovém období není povinnost uvádět loga na žádných dokumentech s výjimkou těch, které souvisí s propagací projektu. Interní dokumentace příjemce (např. smlouvy, faktury nebo veřejné zakázky) nemusí být opatřena povinnými prvky publicity, protože neslouží k informování veřejnosti nebo konkrétní cílové skupiny o podpořeném projektu. Naproti tomu např. potvrzení účasti na semináři nebo prezenční listiny akcí spadají do nepovinných nástrojů a povinné prvky publicity obsahovat musí. Obecně lze říci, že pokud materiály/dokumenty budou použity pro informování veřejnosti nebo cílové skupiny o podpořeném projektu nebo jeho části, musí být na dokumentech uvedeno logo EU či logo MŠMT.

53

Dokladování videokonferencí a způsob potvrzení přítomnosti monitorovaného člověka a započítání jeho hodin do monitorovacích indikátorů v případě, je-li školen/vzděláván (různé odborné konzultace, poradenství atp.) prostřednictvím videokonference: V našem projektu předpokládáme využívání videokonferencí. Pro jejich dokumentaci počítáme s následujícími opatřeními:
• před videokonferencí bude účastníkům rozeslán informační e-mail, obsahující mj. téma videokonference a informaci, že videokonference se koná v rámci projektu Academic TTO – projektu spolufinancovaném EU;
• v dohodnutém čase proběhne videokonference, účastníkům během videokonference nebude znovu dávána informace o tom, že se jedná o projekt ATTO spolufinancovaný EU;
• z videokonference bude pořízen zápis, který bude respektovat pravidla publicity, obsahovat jména účastníků, délku jednání, a který bude účastníkům rozeslán k odsouhlasení formou „máte-li připomínky, ozvěte se do určitého data, pokud ne, je zápis schválen“;
• dále bude vytvořena prezenční listina účastníků konference, kterou účastníci následně (při osobní návštěvě, apod.) podepíší - varianta, která bude účastníkům rozeslána elektronicky k odsouhlasení.

U videokonferencí, které plní funkci vzdělávací akce, lze postupovat stejně jako u jiných školení. Dokladování bude obdobné. Je nutné prokázat souvislost kurzu s účelem projektu (např. pozvánka s programem). Úspěšné ukončení kurzu se dokládá doložením certifikátu (nezbytné z pohledu započítání vzdělávací akce do indikátoru). Prezenční listina je další možný způsob doložení kurzu, nicméně není dostatečná pro započtení vzdělávací akce do příslušného indikátoru.

52

Mezi nepodstatné změny projektu patří i pozdější nástup pracovníka oproti plánu, příp. nástup jiného pracovníka, než bylo uvedeno v žádosti o podporu a jehož životopis byl přílohou žádosti - je to tak? (Není tím míněn excelentní / klíčový pracovník).

Změna - nástup jiného pracovníka na danou pozici, který není klíčovým/excelentním pracovníkem a jeho životopis byl doložen jako příloha žádosti o podporu, je změnou podstatnou nezakládající změnu právního aktu. Pozdější nástup pracovníka na danou pozici je změnou nepodstatnou.“

51

Karta účastníka (viz vzor na stránkách OP VVV): Karta účastníka se vyplňuje pouze pro podpořené osoby v rámci bagatelní podpory nebo i pro ty, které bagatelní podpory nedosáhnou? Případně jaká evidence postačuje pro osoby s nebagatelní podporou (např. prezenční listina, apod.)?

Pokud účastník bude vykazován v rámci MI 2 08 00 nebo 2 08 03 (tedy předpokládá se u něho bagatelní podpora), karta účastníka se zakládá vždy, a to v okamžiku, kdy účastník bude poprvé podpořen. Pokud se u účastníka nepředpokládá bagatelní podpora - např. bude se v rámci projektu účastnit pouze 2 hodinového semináře, pak se karta účastníka nezakládá a tato účast se též nezapočítává do MI.

50

jakou změnu se jedná v případě úpravy (rozšíření) popisu pracovní náplně technologického skauta, kde je uvedeno (v rámci projektové žádosti), že pozici bude vykonávat akademický pracovník, ale pro potřeby projektu budou na pozici pracovat nejen akademičtí pracovníci, ale i další pracovníci univerzity?

V uvedeném případě se jedná o nepodstatnou změnu v projektu.

49

Jsou způsobilé osobní náklady pracovníka, který je zároveň vykazován v době udržitelnosti jiného projektu OP VaVpI, přičemž se jedná o rozdílné aktivity v rámci těchto projektů?

V OP VVV jsou způsobilé výdaje pracovníka, který se podílí na realizaci projektu OP VVV. Tzn., pokud jeden pracovník pracuje na 50 % pro projekt OP VVV a na 50 % v rámci udržitelnosti OP VaVpI, pak jsou výdaje související s projektem OP VVV způsobilé z OP VVV. (Z dotazu není dostatečně zřejmé, jakým způsobem je pracovník vykazován v udržitelnosti VaVpI).

48

Obecná příručka (verze 4, str. 134) uvádí omezení maximálního úvazku na 1,2 souhrnně u příjemce a partnerů v projektu, přičemž je uvedena možnost udělit výjimku nad rámec 1,2 úvazku pro excelentního člena odborného týmu. Jak se postupuje v případě, že pracovník je excelentním pracovníkem v jiném projektu OP VVV, má tedy umožněn úvazek 1,5, ale zároveň pracuje v projektu, kde výzva tuto možnost neumožňuje?

ŘO OP VVV nebude schvalovat žádosti o změnu pro navýšení úvazku nad 1,2 FTE. Zdůvodnění: Nemožnost navýšit úvazek nad 1,2 FTE vychází z výkladu směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/88/ES, tento výklad byl ze strany EK a MF prezentován ŘO OP VVV na základě závěrů auditní činnosti vykonané u ŘO OP VVV. V Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část bude v další verzi odstraněna možnost žádat prostřednictvím žádosti o změnu o navýšení úvazku nad 1,2 FTE.

47

O jakou změnu se jedná v případě personálních změn v rámci odborného týmu, pokud byl u takového pracovníka doložen životopis jako příloha projektové žádosti? (Např. v případě odchodu pracovníka na mateřskou dovolenou).

Jedná se o podstatnou změnu projektu nezakládající změnu právního aktu.

46

Na webových stránkách OP VVV jsou zveřejněny 2 rozdílné verze pracovních výkazů (měsíční výkaz a výkaz za monitorovací období). Který z pracovních výkazů má příjemce používat? Je možné si vybrat? V případě pozic administrativního týmu (projektový manažer, finanční manažer, personální manažer atd.), který je hrazený v rámci nepřímých nákladů, platí, že není třeba dokládat pracovní smlouvy, DPP/DPČ a není povinnost vyplňovat pracovní výkazy?

Je na rozhodnutí příjemce, jaký z uvedených vzorů bude používat. Ano, výdaje hrazené z nepřímých nákladů nejsou předmětem kontroly ze strany poskytovatele. Příjemce tyto výdaje neprokazuje, tzn., nedokládá k nim žádné doklady a další související dokumenty.

45

Jakým způsobem doložit (spolu)pořádání konference? Spolupořádání je uvedeno z toho důvodu, že často je zcela nezbytné realizovat seminář ve spolupráci s nějakým partnerem, který není oficiálním partnerem projektu ve smyslu způsobilých výdajů.

Při odpovědi na tuto otázku je nutné vycházet z projektové žádosti a další dokumentace k projektu. Každý subjekt podílející se na realizaci projektu (žadatel, partneři) by měl mít jasně popsané aktivity, na kterých se v rámci realizace projektu podílí, včetně toho, zda je financuje a z jakých položek rozpočtu. Pokud žadatel nebo partner projektu má pořádat konferenci - na základě údajů v projektové žádosti a rozpočtu (nebo např. na základě partnerské smlouvy) - musí být uvedeno či musí jednoznačně vyplývat, zda tuto konferenci pořádá sám, s jiným subjektem či ji zabezpečuje pomocí služby (při zajištění formou služby musí plnit podmínky případného VŘ). Z dotazu není zřejmé, zda mají být subjektu podílejícímu se na pořádání konference hrazeny nějaké výdaje. Zde lze opět vycházet z rozpočtu a plánovaných výdajů na konference. Současně upozorňujeme, že výdaje projektu musí být hospodárné a efektivní, tzn., platit třetímu subjektu za organizaci konference/semináře, pokud by mohla být bez problému zabezpečena žadatelem/partnery projektu za nižší náklady, nemusí být hospodárné.

44

Finanční milníky: Jakou formou je možné měnit průběžné finanční milníky projektu, aniž by byly ze strany ŘO příjemci uděleny sankce?

V případě, že příjemci vyvstane v průběhu realizace projektu potřeba upravit průběžný finanční milník, může požádat o podstatnou změnu zakládající změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Žádost o podstatnou změnu musí obsahovat dostatečné zdůvodnění navrhované změny. Změna průběžného finančního milníku musí být příjemcem předložena nejpozději do poloviny období, pro které je průběžný finanční milník stanoven. Upozorňujeme, že změnu lze podat pouze v době, kdy není rozpracována ŽoP/ZoR ani na straně ŘO, ani na straně příjemce.

43

Nastavené milníky a výstupy projektu: Je možné je měnit formou nepodstatných změn?

Ne, dle PpŽP - obecná část, verze 4, kap. 7.2.2.1 se jedná o podstatné změny v projektu zakládající změnu právního aktu.

42

Harmonogram projektu: Je možné harmonogram projektu, který byl přílohou studie proveditelnosti měnit formou nepodstatných změn?

Ne, dle PpŽP - obecná část, verze 4, kap. 7.2.2.2 se jedná o podstatnou změnu v projektu nezakládající změnu právního aktu.
„Změna harmonogramu realizace projektu týkající se jednotlivých aktivit/etap včetně data dosažení hodnoty indikátoru (nejedná se o prodloužení celkové doby realizace projektu), změnu doprovází doložení přepracovaného harmonogramu realizace projektu."

41

Jakou formou budou vykazovány činnosti na projektu - formou pracovních výkazů?

Vzory pracovních výkazů (měsíční výkaz a výkaz za monitorovací období) jsou zveřejněny na následujícím odkazu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-monitorovacich-zprav. Je na rozhodnutí příjemce, jaký z uvedených vzorů bude používat.

40

Jsou přesuny v rozpočtu v kapitole Osobní výdaje v důsledku změny formy zapojení pracovníků do realizace projektu, tj. ze ZS na DPP či DPČ či obráceně, považovány za nepodstatné změny? Je možné tyto změny vykazovat až v rámci příslušné ŽoP?

Přesuny v rozpočtu projektu v rámci kapitoly Osobní výdaje jsou nepodstatnou změnou projektu. Příjemce nepodstatné změny oznamuje prostřednictvím změnového řízení v IS KP14+ průběžně, nejpozději však před založením příslušné ZoR projektu (viz PpŽP - obecná část, verze 4, kap. 7.2.1.1). U příspěvkových organizací se stanovenými závaznými ukazateli rozpočtu jsou jakékoliv změny rozpočtu v kapitole Osobní výdaje, které způsobí přesun mezi limitními hodnotami, považovány za změny podstatné. Upozornění: Snížení plánované výše úvazku u klíčových/excelentních pracovníků je podstatnou změnou projektu (viz Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4).

39

Způsob prokazování spolufinancování?

Není povinně požadován, blíže viz vysvětlení ke způsobu prokazování nepřímých nákladů (dotaz č. 1). V případě, že žadatelem/příjemcem je veřejná vysoká škola, za vlastní zdroje žadatele/příjemce pro účely spolufinancování projektů v rámci OP VVV se považují příjmy veřejných vysokých škol dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění v § 18, odst. 2 písmeno a), e), g), h) a dále zdroje uvedené v § 18, odst. 6 písmeno a), b), d) a g). Za vlastní zdroje lze pro tento účel dále považovat prostředky dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb. Za vlastní zdroje z výše uvedeného výčtu však nelze považovat prostředky, jejichž použití na spolufinancování projektů v OP VVV by bylo v rozporu s účelovostí uvedenou v rozhodnutí, na jehož základě byly poskytnuty. Použití uvedených prostředků pro spolufinancování projektů v OP VVV nesmí být v rozporu s vnitřními předpisy školy.

38

Způsob prokazování nepřímých nákladů? Má příjemce povinnost evidovat přímé a nepřímé náklady zvlášť, tj. např. na zvláštní účetní středisko?

Příjemce je povinen v rámci každé průběžné žádosti o platbu doložit jako povinnou přílohu výstupní sestavu z účetnictví pro projekt za dané sledované (monitorovací) období. Výdaj vykázaný některým ze zjednodušených způsobů je považován za doložený stejně jako výdaj prokázaný účetním, daňovým či jiným dokladem. Cílem následných auditů a kontrol je výlučně ověření toho, že byly splněny podmínky jednotlivých zjednodušených forem vykazování. Projekt musí být účtován odděleně od ostatních aktivit organizace (například prostřednictvím analytických účtů, použitím účetního střediska, apod.). Toto se vztahuje pouze na skutečně vzniklé přímé výdaje (případně věcné příspěvky a odpisy), nikoliv na výdaje vykazované některou ze zjednodušených forem vykazování. Analyticky rozdělovat zdroj financí (veřejný zdroj a soukromý) není po příjemci vyžadováno. Na analytickém účtu projektu/pod účetním střediskem projektu by měly být zaúčtovány pouze způsobilé výdaje projektu, konkrétní přístup závisí na účetním systému/interních směrnicích dané organizace.

37

Je nutné pro projekt vytvořit oddělený bankovní účet?

Samostatný bankovní účet není nutné vytvářet.

36

Kdy je nutné dokládat pracovní výkaz?

a) Jedná se o pracovníka, který v rámci daného pracovně právního vztahu vykonává činnosti pro projekt i mimo projekt.
b) Jedná se o projekt, ve kterém se využívají nepřímé náklady, a u dané pozice nelze dopředu vyloučit riziko, že by vykonávala i agendu zařazenou do NN
c) Jedná se o pracovníka zaměstnaného na základě DPP nebo DPČ

35

Lze do kapitoly cestovné zařadit i náklady administrativního týmu?

Veškeré náklady související s administrativním týmem jsou řazeny do nepřímých nákladů.

34

Je nutné, aby přílohy, které se dodávají za partnera projektu, podepsal statutární orgán partnera?

Tento postup není nutný, za přílohy žádosti o podporu zodpovídá žadatel, postačí tedy jeho elektronický podpis na jednotlivých dokumentech. V případě příloh, které vyžadují podpis partnera (např. příloha Principy partnerství a prohlášení o partnerství, čestná prohlášení apod.), je nutné, aby partner dokument podepsal elektronicky, nebo fyzicky avšak s elektronickým podpisem žadatele či elektronickou konverzí dokumentu.

33

Jakým způsobem je vykazováno vybavení pořizované pro členy realizačního týmu?

Vybavení se vztahuje k zařazení osoby, pro kterou je pořizováno, v případě administrativního týmu se tedy jedná o nepřímé náklady, v případě odborného týmu o náklady přímé.

32

Jakými podklady se řídit při zařazování jednotlivých pracovních pozic realizačního týmu do mzdových kategorií?

Pro projekty výzvy Budování expertních kapacit – transfer technologií je možné využít následující varianty pro stanovení mezd/ platů:
dle bodu 1 – Stanovení sazby pomocí ISPV;dle bodu 2 – Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu; dle bodu a – Využití limitů stanovených v kapitole 1 dokumentu Seznam mezd/ platů http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zpusobilost-mezd-platu-op-vvv
Zároveň je nutné vycházet z interních předpisů žadatele. V případě, že je dle interních předpisů mzda nižší než mzda stanovena pomoci ISPV, je nutné respektovat mzdu stanovenou vnitřní směrnicí.

31

Z jakých výdajů mohou být hrazeny náklady spojené s přípravou žádosti o podporu externím subjektem?

Výdaje spojené se zpracováním žádosti o podporu budou hrazeny z nepřímých nákladů projektu (resp. při zpracování žádosti je žadatel v rozpočtu zařadí do administrativních výdajů). S ohledem na zkušenosti z minulého programového období a doporučení Evropské komise však ŘO OP VVV tento přístup žadatele (zpracování žádosti o podporu výhradně externím subjektem) nedoporučuje.

30

Je nastaveno omezení týkající se drobného majetku?

Procentní omezení kapitoly vůči celkovým způsobilým výdajům stanoveno není. Nicméně při tvorbě rozpočtu je vhodné se řídit následujícím dokumentem http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Seznam_obvyklych_cen_vybaven.pdf.

29

Lze hradit v rámci způsobilých výdajů projektu také případnou organizaci výběrového řízení?

Přípravu výběrového řízení lze hradit z nepřímých nákladů.

28

Jakým způsobem je vymezena bagatelní podpora?

Bagatelní podpora je stanovena v rozsahu minimálně 40 hodin za dobu trvání projektu (bez ohledu na počet dílčích podpor, tj. počet dílčích zapojení do projektu). Při dosažení tohoto minimálního rozsahu se konkrétní osoba započítá do indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků.
V příloze č. 1 Indikátory výzvy Budování expertních kapacit – transfer technologií je u indikátoru 6 00 00 uvedeno, že se jedná o počet osob vykazovaný v indikátorech 2 08 03 a 2 08 01 snížený o opakovanou podporu. Správná definice indikátoru se týká počtu osob vykazovaných v indikátorech 2 08 03 a 2 08 00, indikátor 2 08 01 pro tuto výzvu není relevantní.

27

Za instituci (IČO) je možné podat pouze jeden projekt. Je však možné, aby tato instituce byla partnerem s finančním příspěvkem v jiných projektech této výzvy?

Tento postup s ohledem na riziko dvojího financování nedoporučujeme.

26

Je možné v rámci aktivity twinning pozvat zahraniční subjekt do ČR?

Ano, je to možné.

25

Může být zaměstnanec, který je na úvazek 1,0 FTE zaměstnán na udržitelnosti projektu OP VaVpI, zaměstnán na projektu OP VVV?

V rámci projektu OP VVV je možné hradit rozvojovou činnost v době udržitelnosti projektu z OP VaVpI. Rozvojem v době udržitelnosti je chápáno, že aktivity budou mít nové/jedinečné/navazující výstupy oproti výstupům projektů financovaných v předchozím programovém období. Není nutné, aby se jednalo o rozdílné aktivity (tj. výzkumník nemusí nově pracovat jako administrátor). Novost/jedinečnost/návaznost se popisuje v žádosti o podporu. V souvislosti s těmito aktivitami jsou způsobilé i osobní náklady. Obecně je také nutné dodržet konkrétní podmínky udržitelnosti, které mají jednotlivé projekty financované v předchozím programovém období.

24

Je Strategický plán povinnou přílohou této výzvy?

Pro tuto výzvu není příloha Strategický plán VŠ povinná požadována.

23

Kdy je dokládána příloha Prohlášení o nesplnění definice výzkumné organizace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací?

Tato příloha je vyžadována za účelem ověření skutečnosti, zda se žadatel správně zařadil do kategorie „veřejné vysoké školy a výzkumné organizace“, která určuje míru spolufinancování dle materiálu MF „Pravidla spolufinancování ESIF 2014-2020“. Aby mohl být žadatel zařazen do kategorie „veřejné vysoké školy a výzkumné organizace“, musí dle výkladu MF splnit tuto definici dle Rámce a zároveň dle zákona č. 130/2002 Sb. Subjekt, který splní definici dle Rámce, ale nesplní všechna kritéria stanovená zákonem č. 130/2002 Sb, tak nemůže být zařazen do kategorie „veřejné VŠ a výzkumné organizace“, ale spadá do kategorie „ostatní subjekty“.

22

Jakým způsobem lze do žádosti o podporu vložit anglickou verzi žádosti včetně relevantních příloh?

Projektová žádost se v systému vyplňuje v českém jazyce. Po jejím kompletním vyplnění ji doporučujeme vytisknout, přeložit do anglického jazyka a zpět vložit do systému v podobě přílohy do záložky Dokumenty společně s dokumenty. V anglickém jazyce se dokládají pouze přílohy, které jsou požadovány ve Specifických pravidlech.

21

Je možné hradit ze způsobilých výdajů náklady na konkrétní veletrh, s nímž je spojena propagace CTT?

Výdaje spojené s organizací akcí a eventů v návaznosti na propagační aktivity CTT v souvislosti s projektem jsou způsobilými výdaji.

20

K čemu slouží rozpočtová položka Úspory projektu?

Vznikne-li při zadávacím řízení úspora v podobě rozdílu mezi předpokládanou cenou zakázky a cenou nasmlouvanou, vzniká na projektu úspora (viz kapitola 12.5 Pravidel pro žadatele a příjemce). Při přípravě rozpočtu bude mít tato položka nulovou hodnotu. K jejímu dotování bude docházet až v průběhu realizace.

19

Z čeho je možné hradit spolufinancování ze strany žadatele/příjemce?

Např. finanční prostředky z vlastních zdrojů, spolufinancování formou věcného příspěvku (viz kapitola 8.7.3 Pravidel pro žadatele a příjemce).

18

V případě, že žadatel spolupracuje se konkrétními zahraničními školiteli, je nutné vyhlašovat výběrové řízení?

V žádosti je třeba popsat a odůvodnit zapojení zahraničních školitelů do projektu, vyhlášení výběrového řízení není povinné, zahraniční školitelé se mohou stát součástí realizačního týmu, kde je možné zaměstnat je na DPČ/DPP, či mohou být pozváni do České republiky v rámci per diems.

17

Jakým způsobem v projektu zohledňovat DPH, které není způsobilým výdajem?

Do rozpočtu uvádějte pouze způsobilé výdaje. V tomto případě tedy ceny bez DPH.

16

Lze do plánu projektu zahrnout navyšování mezd/platu?

V rámci rozpočtu navrhujete konkrétní položku, která již může obsahovat plánované navýšení mezd/platu, avšak je nutné do žádosti tyto informace uvést, rozepsat a zdůvodnit.

15

Jakým způsobem posoudit jedinečnost aktivit v případě, že některé aktivity již probíhaly v rámci OP VaVpI?

V žádosti o podporu je nutné popsat výchozí stav a cílový stav, kam projekt směřuje.

14

Je možné, aby cílová skupina byla z jiné instituce než z instituce žadatele/partnera?

Ano, výše uvedené je možné v případě, že se jedná o některou z cílových skupin uvedených ve výzvě, nikoliv o veřejnost.

13

Je možné hradit náklady související se vzděláváním cílové skupiny?

Ano, výše uvedené je v této výzvě možné.

12

Musí být technologický skaut zaměstnancem centra pro transfer technologií?

Není to povinné, je však nutné mít uzavřen pracovněprávní vztah s institucí žadatele/partnera s vymezením úvazku vztahujícím se k projektu.

11

Je možné školit více než 3 osoby na stejné pozici?

Stejné školení lze absolvovat maximálně třemi různými pracovníky, kteří postupně za sebou zastávali stejnou pozici (viz kap. 8.6.3 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část). Zároveň jeden pracovník může absolvovat pouze kurz/školení, který dosud neabsolvoval, tj. jehož obsah není shodný s již absolvovaným kurzem/školením.

10

Je možné započítat jednu osobu v rámci dvou různých projektů do indikátoru 6 00 00 a splnit tím podmínku bagatelní podpory?

Indikátory se vykazují za každý projekt samostatně, každá osoba se do projektu započte v rámci projektu a indikátoru 6 00 00 pouze jednou, a to po dosažení bagatelní podpory. Není možné splnit podmínku bagatelní podporu součtem za dva různé projekty.

9

Jakým způsobem rozlišit způsobilost nákladů na propagační aktivity, jestliže aktivita d) Vytvoření a rozvoj propagačních aktivit CTT směrem k výzkumným pracovníkům v organizaci pro výzkum a šíření znalostí (případně studentům v organizaci pro výzkum a šíření znalostí), včetně zapojení výzkumných a dalších pracovníků instituce do procesů a činností CTT; aktivita je volitelnou aktivitou a aktivita e) Vytvoření a rozvoj propagačních aktivit směrem k veřejnosti je vyloučenou aktivitou výzvy?

Náklady na propagaci vůči veřejnosti nejsou způsobilými výdaji. V rámci výzvy je možné hradit pouze náklady související s propagačními aktivitami směrem k aplikační sféře.

8

Jak uchopit aktivitu g) „Konzultantské poradenství“, jestliže poradenství pro komercializaci konkrétního výsledku VaV je ve výzvě vyloučené? Co je ještě „obecné“ poradenství?

V rámci výzvy je možné podpořit pouze obecné poradenství, poradenství konkrétního výzkumu po jeho schválení radou pro komercializaci není možné podporovat v rámci této výzvy, nýbrž prostřednictvím OP PIK/OP PPR. V rámci této aktivity je možné provádět studie, průzkumy trhu apod., za účelem budoucího zhodnocení duševního vlastnictví nebo možné budoucí aplikované uplatnění výzkumných záměrů.

7

Indikátor „nový produkt“ 2 15 02 – platí tedy podmínka pro způsobilost a započítání „schválen a implementován“ pouze pro aktivity b), e), h) a pro ostatní ne?

Ano, viz příloha č. 1 Indikátory.

6

Jakým způsobem musí být zpracovány zprávy o reflexi z absolvovaného semináře?

Zprávy o reflexi musí obsahovat hodnocení semináře, ať již v textové formě či pomocí škály s vysvětlivkami, hodnocení však nesmí být anonymní.

5

Dle „specifikace k výzvě“ k indikátoru 2 08 03 vyvozuji, že pouze při provádění aktivity a) je způsobilost souvisejících nákladů a započítání indikátoru vázána na úspěšné absolvování kurzu/školení, tzn. v případě jiných aktivit (d) a e)) a jiných indikátorů (tzn. 6 00 00 a 2 08 00) tato souvislost není, tzn. způsobilé jsou náklady bez ohledu na úspěšnost účastníků a do naplnění indikátoru a výše bagatelní podpory se započítávají i neúspěšná absolvování kurzů/seminářů?

Započítávají se pouze úspěšně absolvované kurzy.

4

Proškolování/trénink skautů v K/TT dovednostech je naplňování indikátoru 2 08 00 (VaV/akademici) nebo 2 08 03 (tech-admin pracovníci)?

Pozice skauta je vykazována v rámci indikátoru 2 08 03.

3

Je rozhodujícím datem pro odevzdání žádosti o podporu datum finalizace, nebo datum odeslání žádosti o podporu?

Finalizaci je nutné provést do termínu uvedeného ve výzvě – 3. 3. 2016 do 14 hodin. Žádost o podporu zároveň musí být podepsána statutárním orgánem (nebo jím pověřenou osobou). Podrobnější informace o způsobu finalizace a předložení žádosti prostřednictvím IS KP14+ jsou uvedeny v kap. 4.6. Uživatelské příručky IS KP14+, která je k dispozici na odkazu www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/ISKP_14/Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadosti_v_IS_KP14_v1.3.pdf.

2

Od jakého data mohou být výdaje projektu způsobilé?

Z časového hlediska jsou způsobilé výdaje od data vyhlášení výzvy v IS KP14+ vznikly od 1. 1. 2016 – od tohoto okamžiku se považují všechny výdaje spojené s projektem za způsobilé a jedná se o možné zahájení projektu. Výdaje vynaložené na základě pracovní smlouvy uzavřené před zahájením projektu mohou být uznány za
2
způsobilé pouze za předpokladu, že práce byla provedena až po zahájení projektu. Nicméně pracovní náplň vztahující se k projektu musí být upravena výslovně dodatkem k takové pracovní smlouvě, případně jiným adekvátním způsobem odpovídajícím vnitřním předpisům žadatele/příjemce/partnera.

1

Jakým způsobem ovlivňuje místo dopadu realizace míru spolufinancování a dopad projektu?

Míra spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele je popsána v kapitole 8.1.5. Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část a v kapitole 8.1.5. v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část a zároveň bývá zpravidla specifikována vždy na úrovni výzvy.
V tabulce Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV v kap. 8.1.5. v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část je chybně uveden rozpad financí v případě, že je místem realizace projektu (kraj, kde má žadatel sídlo) více rozvinutý region (VRR) a místem dopadu projektu jsou více či méně rozvinuté regiony, je správný poměr rozdělení finančních prostředků 74% pro MRR a 26% pro VRR. Správné informace jsou uvedeny v textu výzvy v kap. 3.7.