ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

27. ledna 2016 - 17. března 2016

Celkový objem

502 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

500 mil. Kč

Předložené žádosti

514 mil. Kč

Vyřazené žádosti

298 mil. Kč

Zbývající objem

2 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_014 - Budování expertních kapacit – transfer technologií

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Hlavním cílem výzvy je podpořit centra transferu technologií, aby se stala relevantním partnerem výzkumných pracovníků i pracovníků z průmyslu a uznávanou součástí systému výzkumu a vývoje. Cílem této výzvy je podpořit rozvoj lidských zdrojů v odborných znalostech v centrech transferu technologií pomocí níže uvedených podporovaných aktivit.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

1.2.1 Specifický cíl

SC 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

1.3 Číslo výzvy

02_16_014

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

17. 12. 2015

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

27. 1. 2016

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

27. 1. 2016, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

17. 3. 2016, do 00 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 10. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců
Maximální délka:
54 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

502 210 039, 89 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 40 000 000 Kč

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex – ante financování, Ex – post financování v případě organizační složky státu (OSS).

3.5 Výše 1. zálohové platby

Výše 1. zálohové platby: max. 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování – rozpad zdrojů financování:
V rámci této výzvy je stanoveno spolufinancování ze strany žadatele/příjemce na minimálně 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu. V případě že se jedná o OSS nebo PO OSS je spolufinancování ze strany žadatele/příjemce 0 %. Jednotlivé rozpady zdrojů financování dle kategorie regionu a dle právní subjektivity žadatele/příjemce jsou uvedené v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část. Specifikace této výzvy z pohledu spolufinancování a zadávání poměru mezi jednotlivé programové oblasti jsou uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.


Pro-rata – poměr pro-rata schválený v textu OP VVV je 74 % (méně rozvinuté regiony – MRR) a 26 % (více rozvinuté regiony – VRR). V případě stanovení míry spolufinancování je na rozhodnutí žadatele jakou výši kofinancování vlastními zdroji si uplatní v rámci předkládané žádosti o podporu. Závazná je pro žadatele/příjemce minimální míra spolufinancování.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. Podpora bude poskytnuta k realizaci činností nehospodářské povahy a to v souladu s ustanovením kapitoly 2.1.1 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) (dále jen „Rámec“).

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty.

Povinné kritérium:

sídlo žadatele v ČR
Jeden žadatel (jedním žadatelem je chápáno jedno IČO) může podat pouze jednu žádost o podporu do této výzvy.

4.2 Partnerství

Partnerství není povinně vyžadováno. Podmínky partnerství jsou vymezeny platnými Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná/specifická část.

Oprávnění partneři:
Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C
198/01):

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

5.1.1 Oprávněné aktivity

Povinné aktivity:
a) Vzdělávání pracovníků týmu transferu technologií (TT) v oblastech spojených s transferem technologií a komercializací, a to včetně rozvoje pomocí
praktických zkušeností a dovedností.

 • V případě týmu v již fungujícím CTT budou u jednotlivých pracovníků podpořeny pouze relevantní kurzy/školení, které dosud nebyly jednotlivým pracovníkem navštěvovány.

b) Procesní nastavení transferu technologií v instituci, v případě již fungujícího CTT další rozvoj a zefektivňování procesního nastavení;
c) Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část více viz kapitola 5.2.4.

Volitelné aktivity:
d) Vytvoření a rozvoj propagačních aktivit CTT směrem k výzkumným pracovníkům v organizaci pro výzkum a šíření znalostí (případně studentům v organizaci pro výzkum a šíření znalostí), včetně zapojení výzkumných a dalších pracovníků instituce do procesů a činností CTT.
e) Rozvoj technologického skautingu včetně institucionalizace a systematizace této činnosti v instituci.
f) Podpora, případně vytvoření v případě neexistence, panelu z aplikační sféry na úrovni instituce (např. rada pro komercializaci).
g) Konzultantské poradenství (studie, průzkumy trhu) za účelem budoucího zhodnocení duševního vlastnictví a know-how instituce pro účely projektu.

h) Vytvoření a implementace konceptů alternativních zdrojů financování transferu technologií; alternativním zdrojem je chápán zdroj jiný než veřejný dotační zdroj financování.
i) Vytvoření v případě neexistence či rozvoj informačního systému pro TT.
j) Partnerství CTT s mezinárodně uznávanými CTT v daném oboru, včetně spolupráce s výzkumnými organizacemi – společné workshopy, předávání zkušeností, či spolupráce na společných projektech transferu technologií, včetně twinningu.
k) Budovaní a rozvíjení partnerství CTT s relevantními partnery z aplikační sféry pomocí aktivní účasti na veletrzích, výstavách, účasti na roadshow či jiných business-to-business a business-to-client/customer aktivitách, včetně marketingových kampaní.
l) Vytvoření a rozvoj propagačních aktivit CTT směrem k aplikační sféře.

5.1.2 Vyloučené aktivity

m) Proof-of-concept aktivity.
n) Pre-seed aktivity.
o) Vytvoření a rozvoj propagačních aktivit směrem k veřejnosti.
p) Poradenství pro komercializaci konkrétního výsledku výzkumu a vývoje – právní a finanční služby (ochrana duševního vlastnictví, přihláška patentu nebo průmyslového/užitného vzoru, práce s potenciálními investory, příprava smluv…) nezbytné pro zajištění komercializace.
q) Rekonstrukce a stavební úpravy.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

nerelevantní

5.1.5 Návaznost na strategie

Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) a/nebo jejími krajskými přílohami – výzva přispívá ke klíčové oblasti změn C, konkrétně C.1.2 zajištění interních i expertních kapacit pro transfer technologií z výzkumných organizací do praxe uvedené v Národní RIS3 strategii.

5.1.6 Udržitelnost

nerelevantní

5.1.7 Indikátory

viz příloha č. 1 výzvy

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace je území České republiky

6.2 Přípustné místo realizace

Projekty mohou být realizovány i mimo území České republiky.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Výdaje musí být vynaloženy v souvislosti s podporovaným projektem a podporovanými aktivitami výzvy. Bližší informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitoly 8.7. a 8.8.

Časová způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část, současně platí, že výdaje jsou časově způsobilé od 1. 1. 2016. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

6 měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci této výzvy bude aplikována zjednodušená forma vykazování – část celkových způsobilých výdajů projektu bude vykazována formou nepřímých nákladů. Konkrétní paušální sazby v závislosti na výši přímých způsobilých výdajů jsou uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.1.1.

7.4 Limity rozpočtu

Položka rozpočtu Outsourcované služby – limit je stanoven na max. 49 % z celkových způsobilých výdajů.
Výdaje na přímé aktivity – investiční – max. 20 % z kapitoly rozpočtu Celkové způsobilé výdaje.
Položka rozpočtu Cestovní náhrady – zahraniční – limit je stanoven na max. 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktuální verze těchto dokumentů je vždy k dispozici na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzorydokumentu-op-vvv. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy. Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce, anglická verze bude doložena formou přílohy žádosti o podporu. Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby, oprávněné podepisovat na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat znění projektového záměru se zástupci ŘO - kontaktní
osobou.

 • Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu: Ing. Irena Havlová
 • E-mail: irena.havlova@msmt.cz
 • Telefon: 234 814 597

Upozornění pro žadatele:

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00
  do 12:00 hod. a od 13.00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace se doporučuje zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy konkrétní dotazy/oblasti, které budou předmětem konzultace.
 • Předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu, za tu je plně zodpovědný žadatel.

Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

U vyhlášené výzvy lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení. Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. U této výzvy je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory
(pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí):

 • zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru podpory,
 • změnit věcné zaměření výzvy,6
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

6 Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

8.3 Přílohy výzvy

a) Příloha č. 1 Indikátory
b) Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

a) Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory: vzor je zveřejněn na odkaze:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv
b) Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část: jsou zveřejněna na odkaze:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
c) Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část: jsou zveřejněna na odkaze:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemcespecificka-cast

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace, v případě, že oprávněným žadatelem je organizační složka státu, je podpora poskytována formou přímého přidělení finančních prostředků. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.