ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

15. července 2015 - 30. listopadu 2016

Celkový objem

650 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

335 mil. Kč

Předložené žádosti

114 mil. Kč

Vyřazené žádosti

114 mil. Kč

Zbývající objem

315 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_15_004 - Smart Akcelerátor

Oddíly výzvy

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Metodický výklad ke způsobu zadání a kontroly hodnot v polích Kategorie regionu na záložce Specifické cíle žádosti o podporu v IS KP14+

Na záložce žádosti o podporu Specifické cíle žadatel zadává hodnoty do pole Kategorie regionu v rozdělení na více/méně rozvinutý region. Při vyplňování hodnot je žadatel povinen se řídit tabulkou „Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV (mezi méně a více rozvinuté regiony)“ uvedenou v kap. 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pro žadatele závazné a budou předmětem kontroly ze strany ŘO ve fázi kontroly formálních náležitostí nebo nejpozději před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. V případě chybného zadání bude žadatel ze strany ŘO vyzván k opravě žádosti o podporu.

(Zveřejněno dne 24. 5. 2016).


ŘO OP VVV informuje žadatele o změně výzvy č. 02_15_004 Smart Akcelerátor:

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+ a datum zahájení příjmu žádostí o podporu je z 28. 8. 2015 změněno na 31. 8. 2015. Žadatelé tedy mohou zpracovávat žádosti o podporu v IS KP14+ od 31. 8. 2015 10:00.